Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nabór II na stanowisko d/s drogownictwa


BURMISTRZ DĘBNA

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W URZĘDZIE MIEJSKIM W DĘBNIE

STANOWISKO D/S DROGOWNICTWA w Wydziale Gospodarki Przestrzennej

i Komunalnej

WYMAGANIA FORMALNE/ NIEZBĘDNE

1. obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni

praw publicznych, 

 1. wykształcenie wyższe budowlane,

 2. minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku;

 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

 4. nieposzlakowana opinia,

 5. znajomość przepisów dotyczących zajmowanego stanowiska m.in. ustawa o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym, prawo budowlane;

 6. znajomość przepisów ustrojowych samorządu terytorialnego,

 7. obsługa komputera,

 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku w pełnym wymiarze czasu pracy.

WYMAGANIA DODATKOWE

 1. umiejętność interpretacji przepisów,

 2. znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych: Word, Excel ,

 3. umiejętność współpracy w grupie, dokładność, staranność, kreatywność, twórczość, samodzielność i sprawność organizacyjna, odporność na trudne sytuacje zawodowe,

 4. wysoka kultura osobista, komunikatywność oraz zdolność zapobiegania konfliktom,

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

- prowadzenie i nadzór nad aktualizacją ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli,

przepustów, w tym: książki drogi i dziennika objazdu dróg,

- określanie potrzeb w zakresie remontów bieżących z przygotowaniem zakresu,

- kontrola oznakowania drogowego w tym: typowanie do wymiany, naprawa uszkodzonych,

montaż nowego oznakowania zgodnie z procedurami,

- przejmowanie od Wydziału Inwestycji remontowanych lub wykonanych dróg gminnych

z infrastrukturą towarzyszącą,

- nadzór nad przystankami PKS: ocena stanu technicznego i typowanie do remontu,

- prowadzenie procedury zajęcia pasa drogowego oraz lokalizacji urządzeń w pasach

drogowych w tym: rejestracja, sprawdzanie załączników mapowych i analiza projektów w

zakresie poprawności przyjętych rozwiązań technicznych, przygotowanie decyzji,

naliczanie opłat, protokolarne przekazanie i odbiór terenu na czas prowadzenia robót,

- współpraca z zarządcami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie

utrzymania tych dróg przebiegających przez teren gminy Dębno,

- wykonywanie sprawozdań oraz przygotowywanie wszystkich form informacji dot. zadań

merytorycznych na stanowisku,

- nadzór merytoryczny nad zawartymi umowami: kontrola zakresów, udział w komisji

odbiorowej i przeglądu gwarancyjnego, weryfikacja rozliczeń, kosztorysów, faktur,

- realizacja innych zadań wynikających z zarządzania drogami,

WYMAGANE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - CV,

 3. kserokopie świadectw pracy,

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu),

 7. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności np. referencje,

 8. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w załączeniu), 

 9. oświadczenia o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (w załączeniu).

DODATKOWE INFORMACJE

WARUNKI PRACY:

1) praca w systemie jednozmianowym, w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin

tygodniowo);
2) praca wykonywana w terenie;
3) bezpośredni kontakt z klientami urzędu;
4) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę;
5) użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy,

Pracownik może otrzymać stosowne upoważnienia Burmistrza do wydawania decyzji administracyjnych ,w związku z powyższym będzie obowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym.

Praca w wymiarze pełnego etatu, umowa o pracę, sytuacje konfliktowe i sporne.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Dębnie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia nie przekroczył 6%.

UWAGA

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Dębna, ul. Piłsudskiego 5, 74-400 Dębno. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Dębnie pod adresem e-mail: rodo@debno.pl,
2. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie lub mailem.
3. Postępowanie kwalifikacyjne może być jedno lub dwuetapowe. Odbywa się tylko w jednym terminie i miejscu wyznaczonym przez komisję.
4. Dokumenty rekrutacyjne złożone po terminie, bez zastrzeżonej formy papierowej, niekompletne - podlegają odrzuceniu, a kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania.
5. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania aplikacji oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
6. Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5,

74-400 Dębno- pokój nr 1 (sekretariat) lub pocztą na adres Urzędu

z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. drogownictwa w terminie do dnia 11 lipca 2019 roku godz.15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

Burmistrz Dębna

Grzegorz Kulbicki

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Jarocka 01-07-2019 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-07-2019
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2019 14:15