Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Konkurs ofert na remonty elewacji frontowych i szczytowych budynków mieszkalnych na terenie Dębna w ciągu ulic Mickiewicza, Armii Krajowej, Kostrzyńskiej, Piłsudskiego, Placu Konstytucji 3Maja


OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. z późn. zm.) art. 176 ustawy z dnia 30.06.2005r.r. o finansach publicznych (. Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005r.) w związku z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr LIII/320/2005 z dnia 25 października 2005r. Rady Miejskiej w Dębnie w sprawie przyjęcia Programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006.

Ogłasza się:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, na terenie Gminy Dębno na rok 2006 w następującym zakresie:

Remonty Elewacji Frontowych i Szczytowych Budynków Mieszkalnych na terenie Dębna w ciągu ulic Mickiewicza , Armii Krajowej , Kostrzyńskiej, Piłsudskiego, Placu Konstytucji 3 Maja .

od oferentów wymagamy

 • posiadanie projektu i kosztorysu remontu elewacji.

 • posiadanie środków własnych na remont elewacji w wysokości nie mniejszej niż 40% wartości kosztorysowej remontu elewacji.

 • posiadanie konta bankowego

Cel konkursu :

Udzielenie pomocy Wspólnotom Mieszkaniowym w ciągu

głównych ulic miasta Dębno w celu poprawy estetyki miasta stanowiącej dobro kulturalne mieszkańców gminy.


Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2006 -
63.000 PLN

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ:

Zadanie powinno być realizowane z należytą starannością, przyjętymi standardami oraz

zgodnie z postanowieniami znajdującymi się w umowie.

 1. UCZESTNICY KONKURSU:

w otwartym konkursie ofert mogą wziąć udział:

wspólnoty mieszkaniowe znajdujące się w budynkach położonych przy w/w ulicach.

 1. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

  1. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego gminy zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie w terminie do 25 maja 2006r.oferty zgodnej z wzorem określonym przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 w Rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania do Urzędu Miasta i Gminy Dębno

ul. Piłsudskiego 5 (w przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się jej data

wpływu do Urzędu Miasta i Gminy)

  1. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  2. Oferty należy składać w opieczętowanych kopertach z napisem: Konkurs na remonty elewacji.

  3. Ponadto składane wnioski muszą zawierać:

   • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

   • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

   • kosztorys przewidywanych kosztów realizacji zadania, uwzględniając udział finansowych środków własnych oraz koszt wykonania 1 m2 remontu elewacji bez ocieplenia z uwzględnieniem kosztów montażu i demontażu rynien i zajęcia pasa ruchu drogowego na czas wykonywania robót.

   • informację o posiadanych środkach finansowych na realizację zadania (wyciąg z konta bankowego )

   • uchwałę wspólnoty w sprawie remontu elewacji

   • deklarację o zamiarze osiągania lub nie osiągania zysku przy realizacji określonego zadania.

 1. Warunkiem rozpatrzenia ofert o dotację jest w szczególności:

  • zamieszczenie w formularzu oferty o dotację precyzyjnie sporządzonego opisu planowanego działania;

  • przedstawienie wyciągu z rejestru sądowego, NIP, REGON statutu, regulaminu.

  • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej działalności- za miniony okres;

 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 • Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania przyjęte będą kryteria zawarte w Regulaminie Komisji Oceniającej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Dębno do oceny złożonych wniosków o dotacje remontów elewacji.

 • Dotacja Gminy może wynieść do 60% wartości remontu elewacji frontowej i szczytowych bez docieplenia w ramach środków budżetowych zapisanych na ten cel. Kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu jeżeli w wyniku przetargu przeprowadzonego przez wspólnotę koszt jej remontu będzie mniejszy od przedstawionego w kosztorysie ofertowym.Wówczas przyznana kwota ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do kwoty uzyskanej w wyniku przetargu. Natomiast jeżeli koszty wykonania remontu elewacji będą wyższe od złożonych w kosztorysie ofertowym to ich różnica obciąża

 • oferenta.

   1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 1 miesiąc od upływu terminu ich składania.

   2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Dębno po zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej.

   3. Wyniki dokonanego wyboru ofert oraz warunki ich realizacji zostaną podane do publicznej wiadomości.

   4. Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu ofert zostanie zgłoszona jedna oferta.

   5. Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, o czym zainteresowane podmioty zostaną powiadomione w ogłoszeniu publicznym;

   6. WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY JEST

  • otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji;

  • w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu

  16. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru tel..760-3001 wew.53

  Wzór oferty jest do pobrania na stronie internetowej www.debno.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta UMIG Dębno lub w pok. nr 29 U M i G.

  „Gazeta Wyborcza”

  Szczecin

  ul.Henryka Pobożego 11

  Nasz znak: GPiN-7102/ /06 Dębno dnia 20.04.2006r.

  Urząd Miasta i Gminy w Dębnie zwraca się z prośbą o umieszczenie w wtorkowym wydaniu „Gazety Wyborczej” tj. w dniu 25.04.2006r.

  ogłoszenia o treści :

  BURMISTRZ

  MIASTA I GMINY DĘBNO

  ogłasza

  otwarty konkurs ofert

  na realizację poniższego zadania publicznego

  Remonty elewacji budynków na terenie m. Dębna ciąg ul. Mickiewicza,

  Armii Krajowej, Kostrzyńskiej, Piłsudskiego, Plac Konstytucji 3Maja

  Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania - 63.000 zł.

  Oferta skierowana jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i dotyczy wspólnot mieszkaniowych, w ciągu głównych ulic miasta Dębno zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie nr XLIV/272/2005 z dnia 28.04.2005r.i ma za zadanie poprawę estetyki miasta stanowiącej dobro kulturalne mieszkańców gminy.

  Prawidłowo wypełnione oferty konkursowe przygotowane na formularzach określonych przez Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 grudnia 2005r. w Rozporządzeniu w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Dębno ul. Piłsudskiego 5 ( w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do Urzędu Miasta i Gminy do dnia 25 maja 2006r.)

  Pełna treść ogłoszenia oraz wzór oferty do pobrania na stronie internetowej

  w Biurze Obsługi Klienta UMiG Dębno lub w pokoju nr 29 UMiG Dębno.

  Dodatkowych informacji na temat warunków możliwości pozyskania dotacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru pok.nr 29 nr tel.760 30 01 wew.53.

  Należność za ogłoszenie zostanie uregulowana z naszego konta po przedstawieniu faktury.

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 25-04-2006 13:33
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-04-2006
  Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2006 13:33