herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2017 - 2023 - KATALOG -
Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadania pożytku publicznego na rok 2017 2017-03-06 15:32
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gminy Dębno 2017-02-13 12:56
PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY DĘBNO W ROKU 2016 2016-07-14 14:46
Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dębno na lata 2012 ? 2027 2016-07-15 08:55
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębno 2016-07-14 14:41
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2016 rok 2016-04-12 11:41
strategia prolblemów społecznych 2016-04-01 10:23
PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DĘBNO NA 2015 ROK 2015-03-17 12:42
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dębno na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021. 2016-07-15 08:55
Strategia Rozwoju Gminy Dębno na lata 2014 - 2022 2015-02-11 14:14
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2014 2014-05-14 11:28
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2013 2014-05-14 11:27
Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochron y Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2015 na terenie gminy D ę bno. 2014-05-07 13:37
PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI NA LATA 2013 - 2015 2013-02-04 17:19
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Dębno na lata 2010-2020 2012-11-02 10:32
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2012 2012-05-23 14:50
Program Usuwania Azbestu dla Gminy Dębno 2011-07-01 13:32
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2011 2011-06-13 08:28
Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 2010-12-30 10:13
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dębno na rok 2010 2010-03-12 13:29
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dębno na lata 2008 - 2015 2009-02-06 11:28
WSPÓLNY MIĘDZYGMINNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 2010-12-30 11:04
Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na lata 2009-2015 2009-01-13 12:53
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY DĘBNO NA LATA 2007-2013 2008-12-31 11:49
PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE DĘBNO NA 2009 ROK 2008-12-31 11:27
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY DĘBNO 2010-12-30 12:09