Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zmiana regulaminu od 4 kwietnia 2011r.


Zarządzenie Nr …/15/2011
Burmistrza Dębna
z dnia 4 kwietnia 2011r.

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie przyjętego zarządzeniem Burmistrza Dębna nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008r.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 § 1. W regulaminie organizacyjnym stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 27/16/2008 z dnia 31 marca 2008 r., w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Dębnie, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały:

 • Wydział Finansowo-Budżetowy /FB/,

 • Wydział Administracyjno-Prawny /AP/,

 • Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej /GPiK/,

 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska /GNiOŚ/,

 • Wydział Realizacji Inwestycji /RI/,

 • Wydział Oświaty, Kultury i Sportu /OKiS/,

 • Wydział Planowania i Rozwoju /PiR/,

komórki działające na zasadzie wydziału:

 • Urząd Stanu Cywilnego /USC/,

 • Straż Miejska wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności /SM/,

 • Biuro Rady Miejskiej /BRM/,

 • Biuro Prawne /BP/,

 • Biuro Obsługi Klienta /BOK/,

 • Centrum Wspierania Biznesu /CWB/

samodzielne stanowiska:

 • Stanowisko ds. kadr i szkoleń /KiS/,

 • Stanowisko ds. Promocji i Informacji /PiI/,

 • Stanowisko ds. kontroli /K/

 • Stanowisk ds. audytu wewnętrznego /AW/,

 2. § 6 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Burmistrzowi bezpośrednio podlegają:

 1. Urząd Stanu Cywilnego,

 1. Straż Miejska wraz z Biurem Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

 1. Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska,

 1. Wydział Planowania i Rozwoju,

 1. Biuro Prawne,

 1. Pełnomocnik Burmistrza ds. Patologii Społecznych,

 1. Pełnomocnik d/s ochrony informacji niejawnych,

 1. inspektor ds. kadr i szkoleń

 1. inspektor ds. kontroli

 1. Inspektor ds. audytu wewnętrznego,

 

3. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.Zastępcy Burmistrza bezpośrednio podlegają:

 1. Wydział Realizacji Inwestycji,

 1. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu,

 1. Wydział Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

 1. Centrum Wspierania Biznesu,

 1. Stanowisko ds. Promocji i Informacji.

4. § 27 otrzymuje brzmienie:

„§27. WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY I SPORTU (OKiS)

 

 1. Wydziałem kieruje Kierownik.

 2. Do podstawowego zakresu działania wydziału należy:

 

W ZAKRESIE OŚWIATY:

 1. opracowywanie wniosków w sprawie lokalizacji, tworzenia, przekształcania i likwidacji i placówek oświatowych,

 2. sprawdzanie i przygotowywanie do zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,

 3. koordynowanie i kontrola działalności dyrektorów, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, oraz prowadzenie akt osobowych dyrektorów w/w placówek,

 4. przygotowanie i obsługa kancelaryjna konkursów na dyrektorów podległych jednostek oświatowych,

 5. współdziałanie z wizytatorami Kuratorium Oświaty, doradcami metodycznymi Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w sprawie nadzoru nad pracą dydaktyczno- wychowawczą nauczycieli,

 6. współdziałanie z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie zadań poradni w placówkach oświatowych,

 7. współpraca z Ochotniczym Hufcem Pracy, Placówką Wielofunkcyjną i Ligą Obrony Kraju,

 8. udzielanie dyrektorom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów wytycznych w sprawie zasad realizacji planów i wydatków budżetowych,

 9. koordynowanie prac i nadzór merytoryczny nad Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół, w tym prowadzenie akt osobowych dyrektora jednostki,

 10. nadzór nad realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki szkolnej dzieci i młodzieży,

 11. prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie gminy Dębno,

 12. prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania różnic w dostępie do edukacji.

 

W ZAKRESIE KULTURY:

 • 1) współdziałanie z instytucjami oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury oraz tworzenia i realizacji długofalowych planów rozwoju kultury w gminie,

 • 2) współdziałanie ze Społeczną Radą Programową ds. Kultury i Sportu,

 • 3) prowadzenie spraw finansowych, rozliczanie środków budżetowych przeznaczonych na działalność kulturalną sołectw,

 • 4) opracowywanie budżetu w zakresie utrzymania świetlic wiejskich oraz koordynowanie ich remontów oraz pozostałych spraw związanych z ich funkcjonowaniem,

 • 5) opiniowanie projektów statutów gminnych instytucji kultury,

 • 6) prowadzenie rejestru gminnych instytucji kultury,

 • 7) wykonywanie zadań organizatora w odniesieniu do gminnych instytucji kultury (Dębnowski Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna wraz z filiami),

 • 8) koordynacja działań instytucji kultury oraz stowarzyszeń w zakresie organizacji imprez,

 • 9) podejmowanie działań promujących kulturę, współudział w imprezach artystycznych i kulturalnych

10) współdziałanie przy organizowaniu obchodów rocznic, uroczystości i świąt o zasięgu gminnym,

11) obsługa spraw związanych z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich,

12) obsługa kontaktów zagranicznych i krajowych, obsługa delegacji,

13) opracowywanie banku danych statystycznych w zakresie instytucji i organizacji pozarządowych,

14) koordynacja działalności pożytku publicznego,

15) prowadzenie spraw banku danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Dębno oraz współpracujących z Gmina,

 

W ZAKRESIE SPORTU i REKREACJI:

 1. współdziałanie w zakresie rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami oraz udzielanie im pomocy merytorycznej w zakresie realizacji zadań,

 2. współdziałanie z organizacjami i instytucjami kultury fizycznej o zasięgu ponadgminnym i wojewódzkim,

 3. współdziałanie ze Międzyszkolnym Ośrodkiem Sportowym oraz Szkolnym Związkiem Sportowym w trosce o rozwój sportu szkolnego,

 4. pomoc merytoryczna w organizacji imprez sportowo- rekreacyjnych organizowanych na terenie gminy przez kluby sportowe i inne stowarzyszenia kultury fizycznej,

 5. coroczne opiniowanie kalendarza imprez sportowych,

 6. wnioskowanie o tworzenie bazy sportowo- rekreacyjnej,

 7. prowadzenie działań na rzecz organizowania turystyki w Gminie Dębno,

 8. nadzór nad działalnością merytoryczną OSiR w tym m.in. w zakresie opiniowania projektów regulaminu działania, nagród kierownictwa;

 9. podejmowanie działań promujących sport oraz organizacja i współudział w organizowaniu imprez sportowych z udziałem Gminy.”

 

5. § 28 otrzymuje brzmienie:

„§ 28 WYDZIAŁ PLANOWANIA I ROZWOJU:

1. Wydziałem kieruje Kierownik.

2. Do podstawowego zakresu działania wydziału należy:

 1. prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania pozabudżetowej bezzwrotnej pomocy finansowej niezbędnej dla rozwoju gminy,

 2. pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji oraz stworzenie bazy danych dotyczących programów europejskich przeznaczonych na rozwój społeczny i gospodarczy gminy,

 3. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem funduszy na współfinansowanie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy,

 4. monitoring i aktualizacja planu rozwoju lokalnego oraz planu rewitalizacji gminy Dębno,

 5. monitoring i aktualizacja strategii rozwoju gminy,

 6. sporządzanie wniosków inwestycyjnych i społecznych do funduszy pozabudżetowych i ich rozliczanie,

 7. współudział w powstawaniu projektów rocznych i wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy w zakresie wykorzystania bezzwrotnej pomocy finansowej

 8. obsługa spraw związanych z uczestnictwem gminy w związkach, fundacjach i stowarzyszeniach,

 9. prowadzenie spraw związanych z realizacją wspólnych inwestycji i programów w ramach porozumień i umów partnerskich,

 10. przygotowywanie wniosków o płatność w ramach realizowanych projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w wymaganym okresie funkcjonowania projektu,

 11. bieżącego monitorowania realizacji projektów współfinasowanych z funduszy strukturalnych,

 12. utrzymywanie kontaktów z mediami w zakresie realizacji i promocji projektów.”

 

6. § 29 otrzymuje brzmienie:

㤠29 Stanowisko ds. Promocji i Informacji /PiI/

Do podstawowego zakresu działania Stanowiska ds. Promocji i Informacji należy: tworzenie Samorządowego Biuletynu Gminy Dębno, ponadto:

 

 1. wypracowanie i realizacja strategii promowania Gminy

 2. koordynowanie działań promocyjnych Gminy, w tym działań związanych z promocją gospodarczą,

 3. polityka informacyjna i utrzymywanie kontaktów z mediami,

 4. promocja walorów turystycznych Gminy,

 5. współpraca regionalna,

 6. przygotowanie i uczestnictwo w imprezach wystawienniczych,

 7. dbałość o zewnętrzny wizerunek gminy (materiały promocyjne, publikacje, felietony itp.),

 8. tworzenie i aktualizowanie strony internetowej (portalu) Gminy Dębno,

 9. rozpowszechnianie informacji poprzez inne media,

 10. informacja społeczeństwa w zakresie bieżących spraw Urzędu i Gminy Dębno,

 11. opracowanie bazy danych statystycznych i istotnym znaczeniu dla gminy,

 12. umieszczanie informacji otrzymanych od wydziałów merytorycznych na stronach BIP”

 

 7. Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego otrzymuje nowe brzmienie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 04-04-2011 19:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 04-04-2011
Ostatnia aktualizacja: Anna Szymczyk 04-04-2011 19:45