Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 16/13/2004


ZARZĄDZENIE NR 16/13/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 07 kwietnia 2004 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych ustawami na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/162/2004 z dnia 31.03. 2004 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie .

  • załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XXIV/162/2004 z dnia 31.03. 2004 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza nr 16/13/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

203 177

1.

630

Turystyka

-

30 118

63095

Pozostała działalność

-

30 118

2705

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

30 118

środki z "Pro Europa Viadrina" na Polsko -Niemieckie Turystyczne szlaki wodne

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

13 284

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

13 284

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

13 284

3.

801

Oświata i wychowanie

-

350

80195

Pozostała działalność

-

350

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

350

środki z Fundacji Pomoc Wsi (stypendium dla ucznia)

4.

852

Pomoc społeczna

-

97 000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

5 000

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-

5 000

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

-

4 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

4 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

88 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

88 000

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

62 425

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

62 425

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

62 425

II.

ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

174 486

1.

750

Administracja publiczna

-

29 592

75020

Starostwa powiatowe

-

29 592

2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

-

29 592

2.

758

Różne rozliczenia

-

144 894

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

-

144 894

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

-

144 894

III.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

67 887

1.

750

Administracja publiczna

-

39 887

75020

Starostwa powiatowe

-

29 720

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

22 942

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

3 785

4120

Skladki na Fundusz Pracy

-

538

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 779

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

676

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

10 167

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

128

4300

Zakup usług pozostałych

-

10 039

2.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

28 000

75405

Komendy powiatowe Policji

-

28 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

28 000

*dofinansowanie Komisariatu Policji w Dębnie

IV.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

152 748

1.

630

Turystyka

-

40 157

63095

Pozostała działalność

-

40 157

4300

Zakup usług pozostałych

-

10 039

Polsko -Niemieckie Turystyczne szlaki wodne - udział własny

4305

Zakup usług pozostałych

-

30 118

środki z "Pro Europa Viadrina" na Polsko -Niemieckie Turystyczne szlaki wodne

2.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

1 743

70095

Pozostala dzialalność

-

1 743

4260

Zakup energii

-

1 743

3.

750

Administracja publiczna

-

29 848

75020

Starostwa powiatowe

-

128

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

128

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

-

29 720

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

22 942

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

-

3 785

4120

Skladki na Fundusz Pracy

-

538

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 779

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-

676

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-

78 000

75404

Komendy wojewodzkie Policji

-

28 000

6150

Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

-

28 000

 

*dofinansowanie Komisariatu Policji w Dębnie

 

75410

Komendy Wojewodzkie Państwowej Strazy Pożarnej

-

50 000

6220

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

-

50 000

 

*dofinansowanie JRG PSP w Dębnie

 

5.

851

Ochrona zdrowia

-

3 000

85195

Pozostała działalność

-

3 000

4280

Zakup usług zdrowotnych

-

3 000

 

*dofinansowanie badań mammograficznych

Załącznik nr 2 do Zarzadzenia Burmistrza nr 16/13/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASZ DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

350

1.

801

Oświata i wychowanie

-

350

80195

Pozostała działalność

-

350

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

-

350

 

*stypendium dla ucznia Gimnazjum w Smolnicy od II-VI po 70 zł. m-cznie

 

Załącznik nr 3 do Zarzadzenia Burmistrza nr 16/13/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MASTA I GMINY

DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

1 197

1.

852

Pomoc społeczna

-

1 197

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

-

1 197

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

1 197

 

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

98 197

7.

852

Pomoc społeczna

-

98 197

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

5 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

5 000

*organizacja stanowiska pracy (zakup komputerów i opragramowania)

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

-

4 000

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-

4 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

88 000

3110

Świadczenia społeczne

-

88 000

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

-

1 197

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

1 197

Załącznik nr 4 do Zarzadzenia Burmistrza nr 16/13/2004 z dnia 07 kwietnia 2004 roku

ZMIANY PLANU FINASOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

172 709

1.

700

Gospodarka mieszkaniowa

-

13 284

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

13 284

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

13 284

2.

852

Pomoc społeczna

-

97 000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

5 000

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-

5 000

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

-

4 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

4 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

88 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

88 000

3.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

62 425

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

-

62 425

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

62 425

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

97 000

1.

852

Pomoc społeczna

-

97 000

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

5 000

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

5 000

*organizacja stanowiska pracy (zakup komputerów i opragramowania)

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

-

4 000

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

-

4 000

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

-

88 000

3110

Świadczenia społeczne

-

88 000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 12-05-2004 13:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2004 13:26