Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XII/78/2003 w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna oraz planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Dębna w rejo

UCHWAŁA NR   XII/78/2003  .

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia     26 czerwca 2003   r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna oraz planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Dębna w rejonie ul. Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej.

Na podstawie  art. 26 ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym        ( Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 , Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 , Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Miasta uchwala, co następuje:

Rozdział I

Ustalenia ogólne

§1 1. Zgodnie z uchwałą Nr LIII/337/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 18 czerwca 1998 r.                  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu, uchwala się zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna, zatwierdzonego Uchwałą  nr XV/98/91 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 lipca 1991 roku (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 11 poz. 63) oraz szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Dębna, zatwierdzonego Uchwałą nr XVII/109/91 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 października 1991r. (Dz. Urz. Woj. Nr 13 poz.73).

2.   Zmiana planu obejmuje teren miasta Dębno w rejonie ul. Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej, który stanowią działki o numerach ewidencyjnych: 290, 294/3, 294/7, 294/9, 294/11, 294/13, 294/14, 294/15, 295 o łącznej powierzchni 5,8872ha.

3.   Granice zmiany planu są określone na rysunku w skali 1: 500, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.

Obszar zmiany planu graniczy od północy ul. Chojeńską, od wschodu z placem Konstytucji                3-go Maja oraz ul. Armii Krajowej, od południa z ul. Piasta, a od zachodu z ul. Wojska Polskiego oraz starą fosą (dz. Nr 35).

4.   Przedmiotem zmiany planu jest przeznaczenie terenu określonego w ust.2 na cele                  mieszkalno-usługowe.

§2 1. Zakres zmiany planu obejmuje:

1)   przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach  zagospodarowania,

2)   lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,

3)   zasady podziału terenów na działki budowlane,

4)   szczególne warunki zagospodarowania terenu, wynikające z ochrony środowiska kulturowego,

5)   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej,

6)   tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenów.

2.   Rysunek zmiany planu obowiązuje w zakresie linii rozgraniczających, obowiązujących                            i nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§3 Zasady konstrukcji ustaleń zmiany planu

1.Ustalenia zmiany planu składają się z :

1) ustaleń ogólnych obowiązujących na całym terenie objętym opracowaniem,

2)   ustaleń szczegółowych obowiązujących na poszczególnych terenach rozdzielonych liniami rozgraniczającymi o zróżnicowanych funkcjach i zasadach zagospodarowania.

2.       Ustalenia szczegółowe stanowią uściślenie ustaleń ogólnych.

3.       Pełne ustalenia dla konkretnego terenu należy odczytać po zapoznaniu się z rysunkiem zmiany planu, treścią ustaleń ogólnych oraz ustaleniami szczegółowymi.

§4  Ilekroć w uchwale występuje termin :

1)     obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, zgodnie z którą należy lokalizować ścianę frontową zabudowy; wycofanie ściany frontu w głąb działki jest niedopuszczalne; dopuszcza się  wysunięcie z lica ściany przed tę linię wykuszu, logii, balkonu lub niszy, nieprzekraczających jednak 25 % powierzchni ściany.

2)     nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię, poza którą realizacja wszelkich obiektów budowlanych jest niedopuszczalna;

3)     linie rozgraniczające - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach zagospodarowania;

4)     proponowane linie podziału - należy przez to rozumieć linie określające podział terenu jako zalecany, bez konieczności jego przeprowadzenia.

5)     usługi nieuciążliwe - należy przez to rozumieć administrację publiczną, usługi zdrowia i opieki społecznej, handel detaliczny, gastronomię, usługi turystyki, usługi łączności, rzemiosło nieprodukcyjne (rozumiane tylko i wyłącznie jako działalność gospodarcza typu: szewc, krawiec, fryzjer itp.) biura, banki i inną działalność związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi na zasadzie analogii do wymienionych powyżej lub analogicznym stopniu uciążliwości

§ 5 Przeznaczenie  terenów.

Na obszarze objętym opracowaniem ustala się następujące funkcje terenów o symbolach:

1)       Mw/u - funkcja mieszkalna wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi,

2)       Mw/U - funkcja mieszkalna wielorodzinna oraz usługi nieuciążliwe,

3)       Mw/uP-funkcja mieszkalna wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi oraz pensjonatowo-apartamentwa i hotelowa,

4)       Mj/u  -   funkcja mieszkalna jednorodzinnej,

5)       U - tereny usług ogólnomiejskich,

6)       UH - tereny usług handlu, gastronomii

7)       UP/UH- tereny usług handlu i usług publicznych,

8)       KL –miejskie drogi dojazdowe i plac manewrowy,

9)       kp - ciąg pieszy - publiczny,

10)   kx - ciągi pieszo-jezdne, publiczne

11)   kx/U- ciąg pieszy z pawilonem usługowym,

12)   Kx – teren rewitalizacji placu Konstytucji,

13)   EE  - teren lokalizacji stacji transformatorowych,

14)   Zp – teren urządzonej zieleni parkowej.

§ 6 Ustalenia wynikające z ochrony środowiska i dóbr kultury:

1. Uwarunkowania z  zakresu ochrony środowiska:

1)   ustala się nakaz podłączenia obiektów do projektowanej kanalizacji sanitarnej,

2)   ustala się nakaz realizacji zieleni w ilości wskazanej w ustaleniach szczegółowych,

3)   uciążliwość projektowanych inwestycji winna zamknąć się w granicach własnej działki.

4)   nie dopuszcza się na terenie wprowadzenia nowych funkcji produkcyjnych i rzemieślni-  

    czych o charakterze pogarszającym oraz szkodliwym dla środowiska.

2.     Uwarunkowania wynikające z ochrony dóbr kultury:

1). Ustanowienie strefy B ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego.

Dla całego terenu objętego zmianą planu  ustanawia się strefę B ochrony historycznego układu urbanistycznego i zachowanej zabudowy. W strefie B obowiązuje: a)   ochrona zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego oraz nawiązanie  skalą                  i charakterem do historycznej zabudowy staromiejskiej,

b)   wymóg uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów inwestycji, a także prac budowlanych przy obiektach uznanych za zabytkowe.

2)   Na terenie oznaczonym symbolem 14U znajdują się dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków.       Są to budynki nr 2 i nr 4 przy ul. Armii Krajowej dla których obowiązuje:

a)   zachowanie obiektu w zakresie ukształtowania bryły obiektu, kompozycji elewacji oraz detalu architektonicznego,

b)   uzgadnianie prac remontowo – budowlanych z WOSOZ,

3)   Na terenie 4Mu znajduje się obiekt objęty ewidencją konserwatorską, dla którego obowiązują:

a)   zachowanie elementów obiektu w zakresie ukształtowania bryły obiektu, kompozycji elewacji oraz detalu architektonicznego,

b)   uzgadnianie prac remontowo – budowlanych z WOSOZ,

c)   w przypadku rozbiórki obiektu należy opracować dokumentację fotograficzną lub inwentaryzację.

4). Ochrona konserwatorska stanowisk archeologicznych.

     Ze względu na ochronę reliktów zespołu staromiejskiego utrzymuje się dla terenu objętego zmianą planu strefa ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, polegającej na prowadzeniu obserwacji archeologicznej w formie nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego                 w przypadku podejmowania prac związanych z robotami ziemnymi. W strefie WIII obowiązuje:

           a) uzgadnianie i opiniowanie wszelkich poczynań inżynierskich, budowlanych i innych  podejmowanych w obrębie stanowiska przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony  Zabytków.

b)    w przypadku podjęcia realizacji inwestycji na terenie objętym granicami strefy, obowiązuje  prowadzenie nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego oraz ewentualnych badań ratunkowych na koszt Inwestora. Inwestorzy i użytkownicy terenu zobowiązani są do zawiadomienia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych lub remontowych związanych z robotami ziemnym z wyprzedzeniem minimum 1- miesięcznym w celu umożliwienia zsynchronizowania prac inwestycyjnych z harmonogramem nadzoru archeologiczno – konserwatorskiego.

c)       rozpoczęcie prac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzależnia się
od uzyskania stosownego zezwolenia od Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. Badania archeologiczne mają charakter sezonowy,  w okresie od maja do października.

d)       możliwość korekty obowiązującej linii zabudowy w oparciu o odkrywki reliktów fundamentów

Rozdział II

Ustalenia szczegółowe

§ 7  1.Teren  oznaczony  na  rysunku  zmiany  planu  symbolem 1Mw/u – przeznacza  się  pod   funkcję mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w parterach. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   powierzchnia zabudowy – do 60 % powierzchni działki;

2)   wysokość zabudowy 2 do 3 kondygnacje w tym trzecia w poddaszu  tj do 10,00 m.

3)   obowiązuje wysoki standard realizowanej kubatury;

4)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 25 % powierzchni działki;

5)   ustala się zakaz podziału działki;

6)   dojście i dojazd z drogi o symbolu 15KL oraz z ul. Piasta,

7)   parkowanie w granicach własnej działki oraz w pasie technicznym drogi 15KL.

2.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2Mw/U – przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe.  Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   przeznaczenie terenu: funkcja mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi w parterze; dopuszcza się przeznaczenia całego terenu pod funkcję usługową,

2)   uciążliwość funkcji usługowych musi zamykać się w granicach własnej działki,

3)   powierzchnia zabudowy – max. do 60 % powierzchni działki;

4)   istniejący budynek przeznacza się do wyburzenia.

5)   wysokość zabudowy zabudowy 3 do 4 kondygnacji, w tym czwarta w poddaszu tj. do 13,00 m. dachy strome, kalenica dachu równolegle do osi ul. Piasta

6)   zabudowę realizować z materiałów o wysokim standardzie

7)   elewacja wymaga starannego opracowania,

8)   ustala się obowiązek zabudowy do granicy z działką 297/1,

9)   ustala się zakaz podziału działki,

10)   dojazd z ulicy Piasta,

11)   parkowanie w granicach własnej działki i w ul. Piasta.

3.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3Mw/U – przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   przeznaczenie terenu: funkcja mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi                           w parterze; dopuszcza się przeznaczenia całego terenu pod funkcję usługową,

2)   uciążliwość funkcji usługowych musi zamykać się w granicach własnej działki,

3)   istniejący budynek do wyburzenia,

4)   powierzchnia zabudowy – max. do 60 % powierzchni działki;

5)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20 % powierzchni działki;

6)   ustala się realizację ochrony konserwatorskiej przez odtworzenie zabudowy pierzejowej                         w gabarytach i kształtach na podstawie osiągalnych przekazów archiwalnych, w przypadku braku przekazu – w nawiązaniu do historycznej zabudowy w sąsiedztwie - zabudowa 2 do 3 kondygnacji, w tym trzecia w poddaszu  tj. do 10,00 m.

7)   wysokość i forma dachu jak w pkt. 4 , a w przypadku braku przekazu ustala się dachy strome                 z kalenicą wzdłuż ulic; zakazuje się stosowania atrap dachów stromych,

8)   obowiązuje wysoki standard realizowanej kubatury;

9)   istniejący budynek do likwidacji,

10)   ustala się obowiązek realizacji przejścia pieszego ogólnodostępnego, w parterze budynku  z ul Armii Krajowej na teren 19kx, w miejscu oznaczonym na rysunku zmiany planu; szerokość przejścia min 5m,

11)   podział terenu na dwie działki budowlane; teren może być również wykorzystywany bez konieczności przeprowadzenia podziału.

12) dojście i dojazd z ul. Armii Krajowej.

13)   teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII.

4.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 4Mw/u – istniejący budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami nieuciążliwymi. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   możliwość przeznaczenia całości pod funkcję usługową, z zastrzeżeniem, że uciążliwość funkcji usługowych musi zamykać się w granicach własnej działki,

2)   powierzchnia zabudowy – do 60 % powierzchni działki;

3)   teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII, istniejący budynek objęty ewidencją konserwatorską; obowiązują ustalenia konserwatorskie z § 6 ust.2 pkt 3,

4)   docelowo likwidacja zabudowy gospodarczej,

5)   niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako wysokiej jakości podwórzec z możliwością wprowadzenia zieleni, otoczony ażurowym parkanem,

6)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 25 % powierzchni działki;

7)   zakaz podziału tego terenu,

8)   dojście i dojazd z ul. Armii Krajowej.

5.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 5Mw/U – przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną oraz usługi nieuciążliwe. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   przeznaczenie terenu: funkcja mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi                       w parterze; dopuszcza się przeznaczenia całości pod funkcję usługową,

2)   uciążliwość funkcji usługowych musi zamykać się w granicach własnej działki;

3)   ustala się obowiązek rozbiórki istniejącego obiektu,

4)   powierzchnia zabudowy – max. do 70 % powierzchni działki;

5)   teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII,

6)   ustala się realizację ochrony konserwatorskiej przez odtworzenie zabudowy pierzejowej                         w gabarytach i kształtach na podstawie osiągalnych przekazów archiwalnych, w przypadku braku przekazu należy ustalić gabaryty i formy w nawiązaniu do historycznej zabudowy w sąsiedztwie                    2 do 3 kondygnacji, w tym trzecia w poddaszu  tj. do 10,00 m.

7)   wysokość i forma dachu jak w pkt. 6), a w przypadku braku przekazu ustala się dachy strome                  z kalenicą równolegle do osi ulicy. Zakazuje się stosowania atrap dachów stromych

8)   niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako wysokiej jakości podwórzec                         z możliwością wprowadzenia zieleni, otoczony ażurowym parkanem,

9)   projektowaną zabudowę należy realizować z materiałów o wysokim standardzie.

10)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20 % powierzchni działki;

11)   zakaz podziału terenu,

12)   dojście i dojazd z ul. Armii Krajowej.

6.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 6Mw/uP– przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   przeznaczenie terenu: funkcja mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi                 w parterach; dopuszcza się przeznaczenie terenu pod funkcję pensjonatowo-apartamentową                         i hotelową,

2)   uciążliwość funkcji usługowych musi zamykać się w granicach własnej działki;

3)   istniejące obiekty zagospodarowania terenu do likwidacji,

4)   powierzchnia zabudowy – do 80 % powierzchni działki,

5)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20 % powierzchni działki;

6)   teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII,

7)   ustala się realizację ochrony konserwatorskiej przez odtworzenie zabudowy pierzejowej              w gabarytach i kształtach na podstawie osiągalnych przekazów archiwalnych, w przypadku braku przekazu należy ustalić gabaryty i formy w nawiązaniu do zachowanej i istniejącej zabudowy                w sąsiedztwie – 2 do 3 kondygnacji, w tym trzecia w poddaszu  tj. do 10,00 m.

8)   wysokość i forma dachu jak w pkt. 6), a w przypadku braku przekazu ustala się dachy strome                 z kalenicą równolegle do osi ulic. Zakazuje się stosowania atrap dachów stromych.

9)   projektowaną zabudowę należy realizować z materiałów o wysokim standardzie,

10)           elewacje wymagają starannego opracowania  formy z zastosowaniem wysokiej jakości detalu. Północno-wschodni narożnik pierzei wymaga realizacji akcentu architektonicznego.

11)   niezabudowaną część terenu należy zrealizować jako wysokiej jakości podwórzec                        z możliwością wprowadzenia zieleni, otoczony ażurowym parkanem,

12)           ustala się obowiązek realizacji przejścia pieszego ogólnodostępnego z ul Armii Krajowej na teren 16kx o szerokości min 5m, w miejscu oznaczonym na rysunku zmiany planu,

13)   zasada podziału terenu na działki została wskazana na rysunku zmiany planu.

14)   dojazd z drogi o symbolu 16KL.

7.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 7Mw/u – przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   przeznaczenie terenu: funkcja mieszkaniowa wielorodzinna z usługami nieuciążliwymi                           w parterze;

2)   powierzchnia zabudowy – max. do 60 % powierzchni działki;

3)   wysokość zabudowy: 3 kondygnacje w tym trzecia w poddaszu  tj do 10,00 m;

4)   projektowaną zabudowę należy realizować pierzejowo, z materiałów o wysokim standardzie; elewacje wymagają starannego opracowania  formy. Bryły budynków powinny w elewacji                       i rysunku dachu odzwierciedlać podział terenu na działki;

5)   dopuszcza się zabudowę wewnątrz kwartałów, na granicy działek;

6)   zastosowanie dachów stromych;

7)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 25 % powierzchni działki;

8)   zasada podziału terenu na działki na rysunku zmiany planu;

9)   dojazd z dróg o symbolach 15KL i 16KL oraz ciągu pieszo-jezdnego o symbolu 20kx.

8.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 8Mw/u – przeznacza się pod funkcję mieszkaniową wielorodzinną z usługami nieuciążliwymi w parterach.Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   powierzchnię zabudowy – do 50 % powierzchni działki;

2)   wysokość zabudowy 2 do 3 kondygnacji w tym trzecia w poddaszu  tj. do 10,00 m;

3)   zastosowanie dachów stromych;

4)   teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII;

5)   istniejące budynki , docelowo planuje się wyburzyć; dopuszcza się adaptację na cele mieszkalne budynku znajdującego się w południowo- zachodnim narożniku terenu;

6)   do czasu realizacji ustaleń zmiany planu istniejąca funkcja terenu bez zmiany;

7)   obowiązek obsadzenia zachodniej granicy terenu zielenią urządzoną o charakterze parkowym;

8)   dojazd z ulicy Chojeńskiej  i o symbolu 16KL.

9.   Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 9Mj/u– teren istniejącej zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w parterze. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   powierzchnię zabudowy – max. do 60 % powierzchni działki;

2)   możliwość modernizacji, rozbudowy oraz nadbudowy istniejącego budynku obiektu 

 dachem stromym jako trzeciej kondygnacji budynku - do max. wysokości 10,00 m;

3)   dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych niezbędnych dla funkcji terenu;

4)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 25 % powierzchni działki;

5)   ustala się zakaz podziału działki;

6)   parkowanie w granicach własnej działki;

7)   dojazd z ulicy Piasta.

10.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 10U – przeznacza się pod funkcję   usługową obejmującą usługi użyteczności publicznej, biura oraz gastronomię. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   uciążliwość funkcji usługowych musi zamykać się w granicach własnej działki;

2)   powierzchnia zabudowy – max. do 80 % powierzchni działki;

3)   wysokość zabudowy 2 do 3 kondygnacji w tym trzecia w poddaszu -  tj do 10,00 m;

4)   projektowaną zabudowę należy realizować z materiałów o  wysokim standardzie;

5)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 10%,

6)   ustala się zakaz podziału terenu;

7)   parkowanie oraz dojazd z drogi o symbolu 15 KL.

11.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 11UH – przeznacza się pod funkcje    usługową obejmującą usługi handlu i gastronomii. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   powierzchnia zabudowy – max. do 60 % powierzchni działki;

2)   wysokość zabudowy 2 do 3 kondygnacji, w tym trzecia w poddaszu - tj do 10,00 m.

3)   projektowaną zabudowę należy realizować z materiałów o wysokim standardzie;

4)   istniejący budynek przeznacza się do wyburzenia;

5)   parkowanie w liniach rozgraniczenia drogi 15KL oraz w granicach działki;

6)   dojazd od ul. Piasta.

12.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 12UP/UH – przeznacza się pod funkcje usługowe obejmujące usługi handlu, gastronomii, użyteczności publicznej, oświaty, kultury, biura oraz funkcję hotelowo-pensjonatową. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   uciążliwość funkcji winna zamykać się w granicach własnej działki;

2)   powierzchnia zabudowy – do 75 % powierzchni działki;

3)   teren powierzchni biologicznie czynnej - minimum 10%,

4)   wysokość zabudowy 2 do 3 kondygnacji w tym trzecia w poddaszu  tj. do 10,00 m;

5)   projektowaną zabudowę należy realizować pierzejowo, obowiązek realizacji akcentu architektonicznego w miejscu oznaczonym na rysunku zmiany planu;

6)   dachy płaskie lub strome;

7)   podział terenu na działki budowlane o powierzchni  min.1500m2 – zasada podziału wskazana na rysunku;

8)   zakaz lokalizacji obiektów , których powierzchnia sprzedażowa przekracza 2000m²

9)   dojazd z drogi 15KL i ciągu pieszo-jezdnego 19 kx;

10)   parkowanie w liniach rozgraniczenia drogi 15KL oraz w granicach działki;

11)   ustala się obowiązek realizacji przejścia pieszego ogólnodostępnego terenu 19kx na teren 20kx w miejscu oznaczonym na rysunku zmiany planu o szerokości min 5m.

13.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 13U – przeznacza się pod funkcję usługową obejmującą usługi handlu i gastronomii. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   wysokość obiektu usługowego - 1 kondygnacja - tj do 5,00 m z dachem dowolnym;

2)   powierzchnia zabudowy  do 100 % powierzchni działki;

3)   dopuszcza się przeznaczenie działki pod zabudowę garażami wyłącznie przy scaleniu terenu                    z sąsiadującą działką nr 294/5 (bądź wykupieniu jej przez właściciela działki nr 294/5) oraz przy zachowaniu obowiązującej linii zabudowy;

4)   cały teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII;

5)   projektowaną zabudowę należy realizować z materiałów o  wysokim standardzie;

6)   dojazd z ciągu piszo-jezdnego o symbolu 19kx.

14.  Teren  oznaczony  na  rysunku  zmiany  planu  symbolem  14U – istniejące budynki   usługowe

wpisane do rejestru zabytków. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)     przeznaczenie terenu: usługi nieuciążliwe; dopuszcza się wprowadzenie funkcji mieszkalnej ponad parterem,

2)     obowiązują ustalenia konserwatorskie z § 6 ust.2 pkt 2;

3)     uciążliwość funkcji usługowych musi zamykać się w granicach własnej działki;

4)     dojazd z ul. Armii Krajowej.

 

15.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 15KL– przeznacza się pod miejską drogę dojazdową, o szerokości w liniach rozgraniczenia 21,00 m. Szerokość jezdni min. 6,00 m                      z obustronnymi chodnikami oraz parkingami. Miejsca parkingowe należy  rozdzielić zielenią wysoką i niską.

 

16.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 16KL – przeznacza się pod miejską drogę dojazdową. Szerokość drogi w liniach rozgraniczenia w odcinku północnym 13,00 m                              z jednostronnym parkingiem. Szerokość drogi w odcinku wschodnim 11,00m. W miejscu oznaczonym na rysunku zmiany planu poszerzenie na plac manewrowy.                                           Szerokość jezdni : 6,0m, z obustronnymi chodnikami ( 2x1,5 m). Teren częściowo objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII.

17.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 17KL – przeznacza się  pod komunikację publiczną wraz z zielenią  – plac manewrowy. Obowiązek obsadzenia zachodniej granicy terenu ( zgodnie z rysunkiem zmiany planu ) zielenią wysoką urządzoną,  o charakterze parkowym, w powiązaniu z przyległym terenem o symbolu Zp. Dopuszcza się lokalizację parkingów. Istniejący budynek do wyburzenia.

18.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 18kp– przeznacza się pod miejski ciąg pieszy. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   lokalizację ciągu pieszego o szerokości w liniach rozgraniczenia wg rysunku zmiany planu;

2)   wprowadzenie zieleni ozdobnej średniej i wysokiej urządzonej;

3)   dopuszcza się lokalizację pomników, obelisków i innych form przestrzennych w miejscach wskazanych na rysunku zmiany planu oraz wprowadzenie elementów zagospodarowania terenu                    i małej architektury;

4)   wykonanie nawierzchni z elementów drobnowymiarowych, np. kostka brukowa; zakaz zastosowania nawierzchni betonowej.

19.    Tereny oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem 19kx i 20kx– przeznacza się pod miejskie ciągi pieszo jezdne. Na przedmiotowych terenach ustala się:

1)   lokalizację ciągu pieszo-jezdnego o szerokości w liniach rozgraniczenia - wg rysunku zmiany planu;

2)   możliwość wprowadzenia średniej i wysokiej zieleni ozdobnej wkomponowanej w ciąg pieszo-jezdny np. umieszczonej w donicach lub  w postaci klombów;

3)   dopuszcza się lokalizację pomników, obelisków i innych form przestrzennych w miejscach wskazanych na rysunku zmiany planu oraz wprowadzenie elementów zagospodarowania terenu i małej architektury;

4)   wykonanie nawierzchni z elementów drobnowymiarowych, np. kostka  brukowa; zakaz zastosowania nawierzchni betonowej.

20.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 21kx/U– przeznacza się pod miejski ciąg pieszy o charakterze spacerowo-rekreacyjnym. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   lokalizację ciągu pieszego o szerokości w liniach rozgraniczenia 11,00m;

2)   lokalizację parterowego pawilonu usługowego - w tym usług handlu, gastronomii i kultury;

3)   wprowadzenie zieleni ozdobnej średniej urządzonej;

4)   wprowadzenie elementów małej architektury, średniej zieleni ozdobnej wkomponowanej w ciąg pieszy oraz lokalizację pomnika, obelisku lub innej formy przestrzennej w miejscu wskazanym na rysunku zmiany planu;

5)   nawierzchnię ciągu pieszego należy wykonać z elementów drobnowymiarowych, np. kostka brukowa.

6)   dojazd do pawilonu dla pojazdów zaopatrzenia z ul. 15 KL.

21.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 22Kx– przeznacza się na rewitalizację               i korektę granic Placu Konstytucji 3 Maja i wyłączenia z jego granic ruchu kołowego. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)    wprowadzenie na plac elementów małej architektury, zieleni ozdobnej oraz lokalizację pomnika, obelisku lub innej formy przestrzennej w miejscu wskazanym na rysunku zmiany planu: proponuje się odtworzenia przedwojennego klombu z usytuowanym w jego środku pomnikiem;

2)   ścisłą ochronę istniejącego starodrzewu i wprowadzenie uzupełniających bądź nowych zadrzewień;

3)   wprowadzenie szlachetnej kamiennej nawierzchni powiązanej z układem kompozycji strefy publicznej parku;

4)   teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej WIII.

22.    Terenie oznaczonym na rysunku zmiany planu symbolem 23Mw/u – istniejącej zabudowy, mieszkaniowej wielorodzinnej. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   możliwość wprowadzenia usług nieuciążliwych w parterze;

2)   możliwość adaptacji poddasza na kondygnację użytkową;

3)   wprowadzenie na teren zieleni urządzonej.

23.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Zp – przeznacza się na zieleń parkową urządzoną, publiczną. Na przedmiotowym terenie ustala się:

1)   realizację ciągów spacerowych;

2)   zagospodarowanie zielenią urządzoną wysoką, średnią i niską;

3)   możliwość lokalizacji obiektów małej architektury.

24.    Teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem EE – przeznacza się pod lokalizację stacji transformatorowych.

§ 8  Teren objęty zmianą planu, do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej zmiany planu, może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.

Rozdział III

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej dla całego terenu

§ 9  Sieci infrastruktury technicznej prowadzić należy w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo-jezdnych. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej przez teren 22Kx. Ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

1)     Zaopatrzenie w wodę z  istniejącej sieci wodociągowej w pasie ulic Armii Krajowej Chojeńskiej, Piasta i Placu Konstytucji.

2)     Awaryjne zaopatrzenie w wodę zapewnić z awaryjnych studni publicznych, zgodnie                              z zarządzeniem nr 2/95 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.09.1995 r.(M.P. nr 59,poz.663). Istniejące studnie wiercone, które wchodziły w skład zakładowego ujęcia wody Zakładów Owocowo-Warzywnych , do likwidacji.

3)     Odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną kanalizację do istniejącej sieci sanitarnej położonej w  pasie ulic Armii Krajowej Chojeńskiej, Piasta i Placu Konstytucji

4)     Odprowadzenie wód deszczowych poprzez projektowaną kanalizację deszczową  do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w pasie ulic Armii Krajowej Chojeńskiej, i Placu Konstytucji

5)     Zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na terenach o symbolach EE, oraz z istniejącej stacji transformatorowej Piasta S-2063.

6)     Zaopatrzenie w gaz poprzez projektowaną sieć z  istniejącej sieci gazowej w pasie ulic Armii Krajowej Chojeńskiej, Piasta i Placu Konstytucji.

7)     Zaopatrzenie w energię cieplną z  indywidualnych kotłowni opalanych paliwem ekologicznym (ogrzewanie olejowe, energią elektryczną, gazem, itd ).Zakaz stosowania paliwa stałego.

8)     Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację u źródła i wywóz zgromadzonych odpadów na komunalne wysypisko.

9)     Oznaczenie liniowe projektowanej infrastruktury terenu, przedstawione na rysunku zmiany planu stanowią zasady ich przebiegu.

Rozdział IV Ustalenia końcowe.

§ 10 1. Zgodnie z art. 36 ust.3 w związku art. 10 ust.3 na obszarze objętym niniejszą uchwałą ustala się jednorazową opłatę w wysokości zero %  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

2.   Na terenie objętym niniejszą zmianą planu tracą moc ustalenia ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębna, zatwierdzonego uchwałą nr XV/98/91 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 lipca 1991r. (Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 11 poz. 63) oraz szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Dębna, zatwierdzonego uchwałą nr XVII/109/91 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 3 października 1991r. (Dz. Urz. Woj. Nr 13 poz.73).

3.     Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Dębnie.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni pod daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

 Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskie
                                                                                                                                mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 15-07-2003 10:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-07-2003 10:43