Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.34.03


Załącznik Nr l

Do Zarządzenia Nr 58/34/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Dębno z dnia 16 lipca 2003 roku

ZAŁOŻENIA DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

NA 2004 ROK

Podstawą przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2004 winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z kalkulacją całko witego kosztu ich wykonania .Wszystkie zadania winny mieć określony ilościowo i rzeczowo efekt Jaki w wyniku zaplanowanych środków zostanie osiągnięty .

Zasady ogólne

1. Prognozy dochodów własnych gminy.

Przy szacowaniu dochodów należy przyjąć następujące założenia :

> podatek od nieruchomości - generalnie przyjąć poziom rok 2003,

> podatek od posiadania psów - wzrost stawki roku 2003 o koło 12,5% ,

> stawki opłaty targowej - utrzymanie stawek z roku 2003,

> podatek od środków transportowych - generalnie przyjąć poziom rok 2003 ,

ewentualne minimalne zmiany w stawka zostaną rozstrzygnięte przy uchwale o stawkach

podatkowych,

> podatek rolny - utrzymać udział % z 2003 roku w cenie żyta jaką ogłosi Prezes GUS ,

> opłata eksploatacyjna - zgodnie z prognozą przedstawioną przez ZZGNiG ,

> opłata administracyjna - utrzymanie stawek z roku 2003,

> dochody wypracowywane przez placówki oświatowe - wprowadzone będą do budżetu

w ciągu roku i przeznaczone na wydatki tych placówek , które je wypracowały

> dochody wypracowywane przez OSiR - wprowadzone będą do budżetu w ciągu roku i

przeznaczone na wydatki tej jednostki

> pozostałe dochody własne - wypracowywane przez jednostki bądź wydziały wg ich

szacunków.

2. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć po stronie rozchodowej budżetu obsługę długu gminy : spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów ,zapłatę odsetek, zobowiązań finansowych wynikających z uchwał RM i zawartych umów.

3. Wyodrębnić środki do dyspozycji sołectw - wielkość określić wg przyjętych zasad w 2003 roku i utrzymać na tym samym poziomie dodając dochody uzyskiwane ze świetlic i domów przedpogrzebowych dla sołectw.

4. Wyodrębnić środki dla sołectwa Barnówko - wg zasad określonych uchwałą RM,

5. Zabezpieczyć środki na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na realizację zadań zaspakajających potrzeby społeczności gminy - utrzymać na poziomie roku 2003.

6. Wydatki bieżące (budżet operacyjny ) opracowywane będą w postaci zadań . Przy podejmowaniu szczegółowych decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu należy dać pierwszeństwo tym , które odpowiadaj ą poniższym warunkom :

> zadania własne obligatoryjne gminy ,


> zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla

uzyskania efektu,

> zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków bieżących przez

obniżenie kosztów utrzymania lub nakładów pracy , co pozwoli na szybki zwrot kosztów

i potem oszczędności,

> zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,

> zadania, które zapewnią niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców , w

szczególności : gospodarki komunalnej , oświaty , kultury , kultury fizycznej,

> zadania , które mogą być wykonane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych , robót

publicznych,

> zadania, na które istnieje realna możliwość pozyskania środków z dotacji bądź innych

źródeł,

> zadania o szczególnej randze społecznej .

7. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące ( wydatki osobowe , opłaty mediów , usługi niematerialne , remonty , itd.) należy oprzeć o założenia do konstrukcji budżetu państwa na rok 2004 .

8. O wskaźnikach makroekonomicznych na 2004 rok jednostki organizacyjne gminy i wydziały urzędu poinformowane zostaną w terminie do 5 września 2003 roku przez Skarbnika Gminy .

9. Z długu publicznego nie mogą być finansowane zadania bieżące .

10. Należy przestrzegać zasady , że żadne kwoty nie mogą być wprowadzane do budżetu po stronie wydatków , jeśli nie jest przygotowana kalkulacja kosztów i określony efekt rzeczowy jaki będzie miał miejsce po ich wydatkowaniu .

11. Sposób planowania zadań budżetowych jest uregulowany :

> w załączniku nr l "Instrukcja planowania zadań budżetowych przez wydziały Urzędu

Miasta i Gminy Dębno",

> w załączniku nr 2 "Instrukcja planowania zadań budżetowych przez jednostki

organizacyjne gminy Dębno",

> w załączniku nr 3 "Instrukcja planowania zadań budżetowych przez placówki oświatowo -

wychowawcze" .

> w załączniku nr 4 "Instrukcja planowania zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego"

do Uchwały Nr.51/37/2000 Zarządu Miasta i Gminy w sprawie: wprowadzenia instrukcji do opracowywania budżetu gminy w formie zadań oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na dany rok .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-07-2003 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2003 11:02