Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteria osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.

Traci moc uchwała nr IX/64/2003 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności - uchwałą NR LXXVII/595/2023 Rady Miejskiej Dębna z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Dębno lokali przeznaczonych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy oraz ustalenia zasad i kryteriów ich wynajmowania

 
 
 


UCHWAŁA Nr IX/64/2003
RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 29 kwietnia 2003r


w sprawie: zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności.


Na podstawie ar 118 ust. ustawy z dnia 08.03.1990r,o samorządzie gminnym tekst jednolity ( Dz.U.Nr 142,poz.l591 z 2001r.Nr,23 poz.220 Nr.62 po.558.Nr.113 poz.984 z 2002r. oraz art.20 ust.3 oraz art, 21 pkt 1 ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r, o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz.U.Nr 71 póz. 733 z dnia 10 lipca 2001r.)
Uchwala co następuje :

§1
Wydziela się z mieszkaniowego zasobu gminy lokale mieszkalne położone w m. Cychry przy ul. Kościuszki 18 dwa lokale po byłym Przedszkolu i lokal położony w Dębnie przy ul. Kostrzyńskiej 12/6 z przeznaczeniem na lokale dla kadry uznanej za niezbędna dla gminy Dębno jako lokale związane ze stosunkiem pracy a w miarę potrzeb inne lokale z przeznaczeniem na ten cel. Wyłączenie innych lokali na ten cel wymaga podjęcia uchwały lub jej zmiany.

§2
Kryteria wyboru osób uznanych jako kadra niezbędna dla gminy Dębno.
1.Wnioski wraz z uzasadnieniem o uznanie osób, których wykonywana przez nich praca zawodowa lub posiadane wysokie kwalifikacje czynią je niezbędnym dla kadrowych potrzeb gminy. Zainteresowane instytucje składają do Burmistrza Miasta i Gminy Dębno,
2.Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przy Radzie Miejskiej w Dębnie podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu wniosku lub jego odrzuceniu.
3.W wypadku zakwalifikowania wniosku osoby umieszczane są w wykazie osób jako kadra niezbędna dla gminy, który jest wywieszany na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości.
4.Gmina z chwilą uzyskania mieszkania i wydzielenia go jako lokal przeznaczony do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy zawiera z osobą umieszczoną w wykazie umowę najmu, która jest zawierana na czas trwania stosunku pracy
5. Z chwilą ustania stosunku najemca jest zobowiązany do przekazania lokalu w terminie jednego miesiąca od jego ustania pod rygorem dochodzenia przez gminę na drodze sądowej odszkodowania za zamieszkiwanie w lokalu bez tytułu prawnego.
ó.Ustalenia zawarte w pkt.5 nie dotyczy najemców, którzy związku z wykonywaną pracą nabyli prawo do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego. Osobom tym po przekazaniu lokalu wynajmującemu przysługuje uprawnienie do lokalu zamiennego od gminy,

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Dębno

§4
Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

 


Przewodniczący Rady Miejskiej
Helena Sługocka

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 16-05-2003 16:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2003
Ostatnia aktualizacja: Monika Gubała 30-11-2023 14:53