Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XII/84/2007 w sprawie: procedury uchwalania budżetu, Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.


UCHWAŁA NR XII /84/2007

RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

z dnia 12 lipca 2007 roku

w sprawie: procedury uchwalania budżetu, Wieloletniego Planu Finansowego

i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości

materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 47 poz. 327) Rada Miejska w Dębnie uchwala co następuje:

§ 1.1. Przygotowanie projektu budżetu Gminy Dębno wraz innymi wymaganymi niniejszą uchwałą dokumentami należy do wyłącznej właściwości Burmistrza.

2. Burmistrz opracowuje:

 1. na okres pięcioletni Wieloletni Plan Finansowy (dalej WPF) w zakresie dochodów i wydatków oraz możliwości zadłużania się Gminy przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących przepisów;

 2. Wieloletni Program Inwestycyjny (dalej WPI) na okres pięcioletni uwzględniający Strategię Rozwoju Gminy Dębno oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego;

 3. Budżet Zadaniowy na dany rok budżetowy.

3. Plany, o których mowa w ust. 2 punktach a i b mają charakter kroczący, podlegający corocznej weryfikacji.

§ 2. 1. W powiązaniu z WPI oraz WPF Burmistrz przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy opracowuje projekt budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) uwzględniający poniższe dokumenty.

2. Burmistrz zobowiązuje kierowników wydziałów, kierowników jednostek organizacyjnych gminy do sporządzenia i przedłożenia wniosków budżetowych zadań wykonywanych przez te jednostki.

3. Wniosek budżetowy jest dokumentem planistycznym składającym się z formularzy będących

załącznikami do Instrukcji Planowania określonych przez Burmistrza, składane przez podmioty

wymienione w ust. 2.

4. Sposób sporządzenia wniosków budżetowych i terminy składania określa Burmistrz dla podmiotów wymienionych w ust. 2.

5. Wnioski radnych, mieszkańców i sołectw w sprawie wprowadzenia do budżetu zadań w formie

dowolnej kierowane są do Burmistrza w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy.

6. Koordynator współpracy z organizacjami pozarządowymi składa propozycję zadań własnych

gminy z zakresu pożytku publicznego, które mogą być realizowane przez wyłonione w drodze

otwartego konkursu ofert podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające

w celu osiągnięcia zysku.

7. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

podejmujące się realizacji zadań własnych gminy innych niż należące do sfery pożytku

publicznego przedstawiają Burmistrzowi w terminie do 10 sierpnia roku poprzedzającego

- 2 -

rok budżetowy ofertę wykonania zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji (szczegółowa kalkulacja kosztów i przychodów).

8. Burmistrz w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy

przedstawia Radzie projekty uchwał w sprawie:

  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  2. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie.

9. Burmistrz w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedstawia Radzie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy na rok budżetowy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3. Projekt budżetu składa się z projektu uchwały budżetowej oraz załączników powiązanych z zapisami

uchwały w zakresie:

 1. prognozowanych dochodów budżetu według źródeł w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na dochody: bieżące i majątkowe,

 2. wydatków budżetu w szczegółowości działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:

  1. wydatków bieżących w tym wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu gminy, wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;

  2. wydatków majątkowych;

 3. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;

 4. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu działania innych jednostek samorządu terytorialnego lub administracji rządowej przyjętych w drodze umów lub porozumień;

 5. dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w miejsko-gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii;

 6. wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących:

  1. z budżetu Unii Europejskiej ,

  2. z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

  3. z innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;

 7. wieloletnich programów inwestycyjnych;

 8. kwot przeznaczonych na dotacje na realizację zadań gminy z zakresu pożytku publicznego i spoza tej sfery;

 9. kwot dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego;

 10. kwot dotacji dla instytucji kultury, których organizatorem jest gmina ;

 11. kwot dotacji dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych;

 12. zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;

 13. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych przez gminę z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

 14. źródeł pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu gminy;

 15. przychodów i rozchodów budżetu gminy;

 16. planów przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych;

 17. planów przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

 18. wielkości środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw).

- 3 -

§ 4. 1.W projekcie uchwały budżetowej:

a) ustala się wysokość rezerw: ogólnej i celowych,

b) ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych,

c) ustanawia się upoważnienia dla Burmistrza stosownie do przepisów ustaw: o samorządzie gminnym i o finansach publicznych.

 1. Do projektu budżetu dołącza się objaśnienia, które obejmują:

a) opis dochodów wraz z uzasadnieniem,

b) wydatki w układzie zadań (w zakresie inwestycji przyporządkowane do dziedzin

programowania),

c) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,

wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań gminy.

 1. Wraz z projektem budżetu Burmistrz przedkłada informację o stanie mienia gminy w szczegółowości nie mniejszej niż określa ustawa.

 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia gminy Burmistrz przedstawia:

  1. Radzie Miejskiej,

  2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania w trybie i terminie ustawowym.

 3. Równocześnie Burmistrz przedkłada także projekty WPF i WPI.

§ 5. 1 . Przewodniczący Rady Miejskiej przesyła niezwłocznie projekt budżetu oraz projekty WPF i

WPI Komisjom Rady.

 1. Komisje Rady, kluby radnych oraz radni w terminie 21 dni od daty przekazania projektu budżetu przez Burmistrza Przewodniczącemu Rady Miejskiej formułują opinie o projektach budżetu, WPF i WPI oraz propozycje ewentualnych poprawek i przekazują je Burmistrzowi, a kopie do Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej

 2. W przypadku, gdy poprawki będą prowadziły do zwiększenia sumy wydatków w odniesieniu do projektów budżetu, WPF i WPI, wnioskodawcy winni wskazać źródło pokrycia dla proponowanych zmian (określić dział, rozdział oraz tytuł);

 3. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów w ciągu 7 dni po terminie określonym w ust. 2 przedstawia Burmistrzowi:

  1. opinię o skutkach finansowych poprawek zgłoszonych przez Komisje Rady,

  2. ostateczną opinię o projekcie budżetu, WPF i WPI.

 4. Komisja Rewizyjna w ciągu 10 dni po terminie określonym w ust. 2 przedstawi Burmistrzowi opinię o poprawności projektu budżetu, WPF i WPI oraz zgłoszonych poprawek pod względem przyjętej procedury ich uchwalania.

 5. Burmistrz ustosunkuje się na piśmie do zgłoszonych uwag i opinii w terminie 7 dni licząc od daty określonej w ust. 5 i przekaże swoje stanowisko Radzie Miejskiej.

 6. Po upływie terminu o którym mowa w ust. 2 inicjatywa w sprawie zmian (poprawek) w projekcie uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie Burmistrzowi.

 7. Rozpatrywanie projektu uchwały budżetowej, odbywa się w jednym czytaniu.

 8. Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

a) odczytanie projektów uchwał: budżetowej oraz w sprawie WPF i WPI, wraz z

uzasadnieniem Burmistrza;

b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały budżetowej;

c) odczytanie opinii stałych Komisji Rady Miejskiej;

d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji;

e) dyskusja nad przedstawionymi opiniami oraz stanowiskiem Burmistrza;

f) dyskusje nad zaproponowanymi poprawkami i ich przegłosowanie;

g) głosowanie uchwały budżetowej;

h) głosowanie uchwały w sprawie WPF i WPI.

- 4 -

 1. Rada Miejska podejmuje uchwałę budżetową w terminie przewidzianym ustawowo.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/195/2004 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 01 lipca 2004 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu, Wieloletniego Planu Finansowego i Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

mgr Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 17-09-2007 15:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2007
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2007 15:04