Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr LXIX z dnia 28.09.2006 r.


Protokół z przebiegu LXIX sesji Rady Miejskiej

w Dębnie z dania 28.09.2006 r.

Obrady odbyły się w sali posiedzeń UMiG . Godzina rozpoczęcia sesji 10 i zakończenia godz. 14.00.

Przewodnicząca RM - otworzyła sesję Rady Miejskiej i przywitała wszystkich obecnych na sali.

Informuję, że na sali posiedzeń obecni są: pan major Adam Gwiazdowski, burmistrz MiG, z-ca burmistrza wicestarosta powiatu w Myśliborzu, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG, prezesi spółek gminnych, sołtysi wsi, mieszkańcy MiG, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1.

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest .17 co stanowi 80,95 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Nieobecni: Radny R.Święcicki, M.Jacura, D. Sawicka.

Wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad 3 projektów uchwał w sprawie:

9a - utworzenia obwodu odrębnego w Szpitalu Powiatowym w Dębnie dla przeprowadzenia

wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw w dniu 12 listopada 2006 r.

9 g - zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju wsi

Mostno-Więcław",

9 i - zmiany WPI na lata 2006-2010

Pismo od Burmistrza stanowi załącznik nr 3

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad 3 projektów uchwał?

Głosowanie: za jednogłośnie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada wprowadziła projekty uchwał do porządku obrad.

Pozostałe projekty uchwał zmieniły kolejną numerację w porządku obrad.

Przedstawiam porządek obrad

1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu LXVIII sesji RM,

d/ informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami

2 Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za III kwartał 2006 r.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

4. Interpelacje i zapytania.

5. Informacja z działalności Dębnowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2006 r.

Sportu i Rekreacji z I półrocze 2006 r.

6. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za I półrocze 2006r.

7. Informacja ze wspierania i zlecania zadań w zakresie pożytku publicznego na

podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r w zakresie działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie oraz Program Współpracy z podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego.

8 Informacja z organizacji i przebiegu Dni Dębna 2006 roku.

9 Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ utworzenia obwodu odrębnego w Szpitalu Powiatowym w Dębnie dla przeprowadzenia

wyborów do rad gmin , rad powiatów sejmików województw.

b/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

c/ zmian zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2006 r,

d/ zwolnień z podatku od nieruchomości,

e/ zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2006 r.

f/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko-Mostno-

Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego " Dębno",

g/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju wsi

Mostno-Więcław"

I / zmiany WPI na lata 2006-2010

  1. Odpowiedzi na zapytania.

  2. Odpowiedź na złożoną interpelację na sesji 24.08.2006r.

  3. Sprawy różne.

  4. Zamknięcie sesji RM

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad LXIX sesji RM?

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad

Następnie nastąpiła uroczystość nadania stopni oficerskich.

Major Adam Gwiazdowski nadał stopnie oficerskie osobom:

  1. Grabowski Antoni,

  2. Budziłowicz Jan,

  3. Żukowski Czesław.

Przewodnicząca RM - jest prośba pana Sekretarza aby projekt uchwały w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Szpitalu Powiatowym w Dębnie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin rad powiatów i sejmików województw przegłosować w tej chwili, ponieważ jest pilna sprawa aby uchwałę przekazać odpowiednim organom.

Czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia obwodu odrębnego w Szpitalu Powiatowym w Dębnie dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin , rad powiatów sejmików województw?

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/421/2006. Załącznik nr 4

---------------------------------------------------

Przewodnicząca RM - Informuję, że protokół z przebiegu LXVIII został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi do protokołu.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu LXVIII sesji RM ?

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że protokół został przyjęty.

-------------------------------------

PKT 1d - informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM odczytała sprawozdanie ze swojej działalności . Załącznik nr5

--------------------------------------

PKT 1e Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za III kwartał 2006 r

Radny A Brzozowski - w okresie III kwartału br. Komisja zajmowała się następującymi sprawami: sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze, założeniem do budżetu na 2007 r oraz zajmowaliśmy się kontrolą OPS. Złożony został wniosek o przedstawienie nakładów na inwestycje oraz wykorzystania dotacji unijnych.

----------------------------------------

PKT 3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Proszę Burmistrza o złożenie sprawozdania.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie. Załącznik nr 6

Przewodnicząca RM -czy są pytania do sprawozdania

Radny M. Wyszyński - sprawa sieci wodociągowej wsi Borówno i Pszylaszczka. Dowiaduję się, że z koloni Borówno do stacji nie ma być sieci wodociągowej. W miejscowości Pszylaszczka mieszkańcy mówią że może od studni być zamontowany agregat.

Przewodnicząca RM - proszę Burmistrza o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Burmistrz MiG- prowadzenie wodociągu z Dyszna do Borówna i Pszylaszczki stało się

nieracjonalne ze względu na odległości. Najracjonalniejszym rozwiązaniem jest pociągnięcie do

Pszylaszczki następnie do Borówna i stacji PKP. Drugi czynnik to ograniczenie ilości środków w

budżecie i na całość zadania, dlatego ograniczyłem zakres przetargu aby rozłożyć to w czasie.

Radny M Wyszyński - Skoro w Pszylaszce była możliwość podłączenia wody bo ona ma możliwość swojego ujęcia wody. Z Borówna poprowadzić wodę należało do stacji PKP.

Burmistrz MiG - raczej PWiK dałoby warunki określone skąd budujemy sieć. Warunki takie a nie inne otrzymał projektant.

Kierownik RI - owszem Pszylaszczka ma swoje ujęcie wody ale w studni jest jej minimalnie a w czasie suszy to w ogóle nie ma wody. Natomiast PKP jest jakby takim odgałęzieniem i w każdej chwili można tam wodociąg pociągnąć. Tak jak pan Burmistrz powiedział ograniczają nas możliwości finansowe. Cały zakres robót to około 500.000 zł.

Radny M Wyszyński - skoro jest możliwość dociągnięcia do PKP to należało tak zaprojektować i spiąć inwestycję w całość. Tam gdzie nie ma problemu z woda to buduje się wodociąg a tam gdzie jest problem to wodociągu nie ma. Należy myśleć perspektywicznie.

Radny A. Dobropolski - proszę przybliżyć o jakie tereny chodzi przy ul. Dargomyskiej przeznaczone do sprzedaży.

Burmistrz MiG - chodzi o działkę wiza-wi wysypiska śmieci po lewej stronie.

Radny J Głuszko - dlaczego zostały wyłączone ze sprzedaży mieszkania w Dargomyślu budynek nr 49 A.

Burmistrz MiG - w trzech miejscowościach mamy świetlice usytuowane na wspólnotach i pojawiają się poważne problemy administracyjne.

Radny J Głuszko - w dniu wczorajszym przyszła do mnie pani Renata Ciążkowska z Bogusławia, że ona decyzja z Urzędu otrzymała lokal socjalny właśnie mieszkanie w budynku 49 A. Ma ta kobieta problem , ponieważ to mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania a ja nie stać na remonty. Czy wszystkim daje się takie mieszkania czy tylko ludziom ze wsi. Ona podpisała, że wykona wszelkie prace remontowe we własnym zakresie i na własny koszt. Gdy zobaczyła to mieszkanie to złapała się za głowę. Czy ona może liczyć na podstawowe media, których tam brak.

Burmistrz MiG - powiem tak lokal ten nie był do zasiedlenia dopóki nie wykonano remontu. W trakcie remontu świetlicy strop został wyremontowany i nic więcej. Pani Ciążkowska przychodziła do mnie , była na 38 miejscu na liście i zdawała sobie sprawę, że w trakcie zasiedlania tego budynku socjalnego może nigdy nie wejść na listę. Mówiła o swojej trudnej sytuacji rodzinnej i znalazłem takie rozwiązanie. Pani Ciążkowska zapoznała się z warunkami i wyraziła zgodę. Zastosowała manewr dostać cokolwiek a potem na gminie wymuszę. Była świadoma tego co bierze i podpisała zgodę. W tym momencie może zrezygnować z tego mieszkania i dalej będzie na 38 miejscu bo w tej chwili nie mam nic innego dla niej do zaproponowania. Całkowity remont tego lokalu opiewał na kwotę około 36.000 zł. Zgadzam się, że potrzeba tam wykonać nową elektrykę oraz wod-kan. Jeżeli wejdziemy w remont tego lokalu to cofam decyzję dla pani Ciążkowskiej i po kolei z listy będziemy przydzielać to mieszkanie.

Radny J Głuszko - w sprawozdaniu pisze, że wyraził pan Burmistrz zgodę na wpłatę w 2 ratach opłaty za użytkowanie wieczyste dla SKR. Ta spółdzielnia znajduje się w takiej samej sytuacji jak inne spółdzielnie w Polsce. Jeżeli SKR w Strzelcach Krajeńskich może być największym dilerem na Pomorzu Zachodnim w sprzedaży nawozów mineralnych, zboża, kukurydzy w świadczeniu usług mechanicznych , opału to nasza spółdzielnia jest dziadostwem w porównaniu z tamtą. Inni potrafią, mają prezesa , zarząd , natomiast w SKR Dębno, czy GS w Dębnie nikt nie potrafi działać i rozwijać się. Tam się pracuje tylko po to aby przetrwać do emerytury i wegetacja. Nikomu nie zależy aby się rozwijać. Nie mam pretensji o to aby pomagać w płaceniu podatków tylko do czego to doprowadzi.

Burmistrz MiG - nie będę się odwoływał do SKR bo jest to spółdzielnia niezależna od innych. Zgodę wyraziłem dlatego bo termin płatności przypadł na koniec października, gdzie SKR wykosił rolnikom zboża ale ze względu na suszę rolnicy nie mają środków na zapłacenie za usługi. Termin przesunięcia płatności został obłożony odsetkami ustawowymi. Istnienie SKR dla rolników jest korzystne.

Radny B Ircha - rozłożenie na raty dotyczy punktów wiejskich czy miejskich na ul. Chojeńskiej.

Burmistrz MiG - dotyczy ul. Chojeńskiej - 50.000 zł za określoną działkę.

Radny J Baranowicz - pkt 5 proszę o wyjaśnienie na co 20.000 zł- na imprezę czy na podnośnik.

Burmistrz MiG - na podnośnik.

Radny J Baranowicz - sprawa rezerwacji mieszkań dla nauczycieli języków obcych - nie upierałbym się że w budynku socjalnym. Jednak w nowym budynku są mieszkania z jednym pokojem z kuchnią i może być dla jednego nauczyciela językowca bez rodziny. Uważam , że ta propozycja przyciągnie młodych ludzi do Dębna. Mogą to być również mieszkania zwalniane przez osoby , które pójdą do mieszkań socjalnych. Odradzałbym pomysłu zwiększenia wynagrodzenia dla tych osób, ponieważ skłóci to środowisko nauczycieli. Pomysł ten może przynieść odwrotny skutek. Podnoszę ten problem ponieważ zaczyna się rozdział mieszkań w budynku socjalnym i należy uczulić pracowników i ustalić dzisiaj stanowisko aby zabezpieczyć kilku mieszkań dla językowców. Pozyskanie nauczyciela językowca jest u nas problemem ale zachęta mieszkaniem może przynieść efekt.

Burmistrz MiG - oczywiście jest to do rozważenia. W grudniu nowa Rada musi temat rozważyć i wypracować swoje stanowisko. Jedno i drugie rozwiązanie ma swoje wady. Ruch ludności od 3-7 mieszkań rocznie gmina odzyskuje lepszych czy gorszych. Cały ruch kadrowy odbywa się do końca maja. Przez pół roku trzymać puste mieszkanie to nie jest dobre wyjście. Można faktycznie zaproponować mieszkanie w budynku socjalnym i płacić aż do pojawienia się mieszkania służbowego. Z drugiej strony czy ktoś się zdecyduje na zamieszkanie w mieszkaniu służbowym bez możliwości kupienia go. Są to trudne złożone problemy. Ja wiem, że na komisji oświaty takie stanowisko zostało wypracowane i wydział oświaty może taka ofertę złożyć.

Radny Z Myszkowski - jakie firmy złożyły ofertę na budowę sali sportowej przy SP1

Kierownik RI - na budowę sali przy SP1 wpłynęły 2 oferty ; Gorzów Wlkp. INFRA na kwotę 11317445 zł, druga oferta ESBUD z Myśliborza na 11.999.450 zł.

Radny S. Witkowski - pkt 6 -chodnik Słowackiego z Ofiar Katynia. Tej sprawy nie było w budżecie, wynikło to z oględzin i przy wykończeniu ul. Kościuszki - dlaczego ta inwestycja całkowicie wypadła.

Burmistrz MiG - były na ten cel środki , które pozostały z ul. z Kościuszki kwota 15.000 zł i środki z modernizacji chodników wiejskich łącznie 65.000 zł. Na taką kwotę ogłosiliśmy przetarg i najniższa oferta opiewała na 92.000 zł.

Kierownik RI - najniższa oferta była na 95.000 zł. Nasz kosztorys był na 68.000 - 70.000 zł. Zwyżka ponad 20.000 zł.

Burmistrz MiG - dużo droższe oferty spłynęły. Na tamten czas nie było pełnego finansowania lub zmiana WPI. Aby ogłosić powtórny przetarg to w listopadzie ale będzie już zima i 15.000 zł zostanie przerzucone na środki nie wygasające.

Radny S Witkowski - nie zadawala mnie ta odpowiedź. Na inne rzeczy mamy środki i dokładamy a tu unieważniamy. Czy spłata pierwszej części nie mogłaby spłynąć po 1 stycznia 2007. Jest to miejsce gdzie korzysta wiele ludzi i szkoda że przetarg unieważniono. Szkoda że środki się nie znalazły bo i tak będziemy musieli to zrobić.

Radny B Ircha - panie Burmistrzu to nie wiele aby dołożyć 25.000 zł do tego chodnika na Ofiar Katynia. Następna pozycja budowa Pomnika Orła Białego, która nie jest zadaniem gminy i wprowadzone zadanie tylnymi drzwiami, w sposób pokrętny, zakrzywiony kwotę 141.000 zł a mówi pan że na chodnik na Ofiar Katynia nie ma . To samo dla dowozu dzieci do Barnówka też nie ma 1000 zł. Rzeczywiście na Ofiar Katynia jest fatalnie jeśli chodzi o chodniki. Może panie Burmistrzu składkę zrobimy i dołożymy do budowy chodnika. Dziesiątki pozycji jest w budżecie gdzie można by było zrobić i środki przeznaczyć na rzeczy konkretne. Zaoszczędził pan na wielu inwestycjach i stąd można pieniądze wziąć. Czy jest pozwolenie na budowę pomnika?

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Stan radnych na Sali 17

Głosowanie: 16

1 wstrzymujący

Stwierdzam, ze Rada przyjęła sprawozdanie.

==============================

PKT 3 Interpelacje i zapytania.

Radny B Ircha - KR prosiła o przedstawienie nakładów na inwestycje. Otrzymałem odpowiedź od pana Moździerza ze nie ma służb. To jest pomyłka i paranoja jak można coś takiego odpowiedzieć. Pan Burmistrz mając tyle służb nie potrafi odpowiedzieć na interpelację. Te zestawienie które otrzymałem nie zadawala mnie bo nie o takie informacje prosiłem.

Burmistrz MiG - jeśli chodzi o inwestycje co roku jest sprawozdanie z wykonania budżetu i te kwoty na poszczególne miejscowości są pokazane. Panu chodzi o inwestycje z poszczególnych lat i ma pan to w informacji przedstawione. Nie wiem w jakiej formie pan potrzebuje informację.

Radny B Ircha - wydaje mi się że urzędnicy nie potrafią czytać ze zrozumieniem interpelacji z Komisji Rewizyjnej. Może należy to tu odczytać albo KR jest nie potrzebna.

Przewodnicząca RM - ja wiem, że Komisja Rewizyjna w tej chwili straciła już trochę na autorytecie.

Radny A Brzozowski - ja rozumiem, że w przyszłej kadencji KR na swoje potrzeby zaangażuje pół Urzędu. Myślę że bardzo obszerny materiał KR w przyszłej kadencji otrzyma.

Radny J Baranowicz - interpelację złożyłem odnośnie poręczenia 1000.000 zł kredytu dla PEC i 150.000 zł dołożenia dla tej firmy. Rzecz w tym że w latach 1994-2006 wydano około 500.000 zł na wszelkiego rodzaju opracowania, ekspertyzy i jak przedstawił PEC pieniądze te wiszą nierozliczone i ktoś będzie musiał te 500.000 zł spłacić. Pytałem w interpelacji - odczytał treść interpelacji. Otrzymałem odpowiedź z załącznikami, które powstały na moje żądania zarówno w PEC jak i w gminie i mam je od dawna. Tu wyjaśnia się że gmina jakby doinwestowała PEC poprzez podłączenia miejskich budynków. Po prostu gmina zamieniła sposób ogrzewania z węglowego na PEC i sobie zrobiła dobrze zmieniając sposób ogrzewania a nie dofinansowała. Pan w ostatnim zdaniu pisze - „ nakłady poniesione na opracowania zostały już sfinansowane w sposób pośredni dla PEC spółka z o.o w Dębnie”. Jeżeli pan tak uważa swoim podpisem i zostało to już załatwione to prosiłbym ująć w protokole dzisiejszej sesji żeby PEC na przyszłość nie domagał się ściągania wliczając to w taryfę cieplną od użytkowników ciepła. Chciałbym potwierdzenia, że to tak jest, że spółka ma spłacone już 500.000 zł i nie będzie w żaden inny sposób sięgała ręką do kieszeni użytkownika ciepła.

Burmistrz MiG - w latach 1994-2006 działy się dwie rzeczy - z jednej strony właściciel czyli Zarząd MiG podejmował decyzję o zlecaniu różnego typu opracowań. W mojej kadencji tylko na 30.000 zł było zlecenie opracowania. Łącznie ta kwota urosła do 500.000 zł. Generalnie do rozliczenia między spółką a właścicielem pozostało około 400.000 zł. Spółka otrzymała majątek na kwotę 1.230.000 zł i z tego naliczana jest amortyzacja. Z odpisu amortyzacyjnego części środków zostanie przesunięta na obsługę i nie obciąży to odbiorców ciepła. Dlatego na przyszłość majątkowo ta sprawa została rozliczona.

Radny J Baranowicz - zwrócę się do PECu o potwierdzenie.

Radny A Bójko - interpelacja moja z czerwca na temat maratonu z roku ubiegłego do protokołu z kontroli KR - z przedstawionych mi pism wywnioskowałem, że nie otrzymałem odpowiedzi na 3 pkt o czym informowałem na ostatniej sesji. W dalszym ciągu oczekuję odpowiedzi na piśmie, ponieważ Rada przyjęła do realizacji wszystkie wnioski KR z kontroli maratonu.

Radny J Głuszko - od 4 lat zabiegam o rozbiórkę AWRSP w Cychrch, który stoi na terenie gminnym . Te budynki są we fatalnym stanie i zagrażają bezpieczeństwu w sąsiedztwie mieszkających ludzi. Przez 4 lata byłem zwodzony i okłamywany, że nie ma pieniędzy i dokumentacji. Obiecano mi że we wrześniu tego roku będzie temat załatwiony , wrzesień mija i nic nie zrobiono. Nie wiem, czy problem jest tak mały że kierownik nie chce się za to wziąć, czy problem jest tak duży, że przerasta kompetencje pana Kornasia. Z całym szacunkiem ale nie mam zamiaru płaszczyć się przed żadnym urzędnikiem UMiG w Dębnie. Mówię o sprawie po imieniu. Albo to zostanie rozebrane albo nie i trzeba kiedyś będzie komuś odszkodowanie zapłacić bo się stanie krzywda. Rozebrać to chociaż co w tej chwili zagraża. Kiedy i kto powróci do Domu Strażaka aby naprawić odpadające elementy z elewacji i odtworzyć napisy które zostały zniszczone.

Burmistrz MiG - pan Kornaś otrzymał polecenie odnośnie rozbiórki budynków w Cychrach. Zobowiązuję go dyscyplinarnie do zajęcia się sprawą. Co do elewacji , funkcjonuje tam przegląd gwarancyjny i myślę, że pan kierownik zajmie się ta sprawą.

Radny B Ircha - odczytał interpelację która została złożona przez Komisję Rewizyjną .Myślę, panie Burmistrzu, że to naprawdę nie jest nie zrozumiałe.

Przewodnicząca RM - panie Bogumile ja nie chcę wchodzić w czyjeś kompetencje ale pan dobrze wie że są to 4 budżety i na nowo wypisywać wszystkie inwestycje. Materiał, który pan otrzymał spełnia te wymogi.

Burmistrz MiG - odczytał niektóre dane przedstawionym zestawieniu inwestycji dla pana Bogumiła. Panie Bogumile naprawdę w tej chwili wydział inwestycji nie ma dwóch ludzi o wiele jest rzeczy do rozpracowania. Ogłoszony konkurs na pracownika nie dał rozstrzygnięcia.

Radny B Ircha - jest to kwestia 15 minut bo wszystko macie w komputerze. Ja z tego zestawienia które otrzymałem nie będę wydzielał rzeczy o które nie prosiłem. Jeśli pan nie umie sobie z tym poradzić tz że pańska kadencja była do kitu.

Przewodnicząca RM - bardzo proszę panie Bogumile bez takich komentarzy bo zaczniemy sobie odbijać piłeczkę w dwie strony.

Kierownik RI - panie kolego radny proszę nie obrażać wydziału. Skoro pan tak twierdzi to należy wziąć ołówek i spisać. Na początek i koniec roku pan otrzymuje plan i wykonanie budżetu i raz do roku otrzymuje pan opis inwestycji prowadzonych przez Wydział RI i proszę sobie policzyć.

Radny A Brzozowski - wydział nie jest od spełniania kaprysów.

Radny B Ircha - to nie są kaprysy. KR przegłosowała jednogłośnie. Ja mam otrzymać odpowiedni materiał bo takie jest moje prawo.

Przewodnicząca ogłosiła przerwę w obradach.

================================

PKT 5. Informacja z działalności Dębnowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2006 r.

Radny K Witkowski - temat działalności DOK był omawiany na posiedzeniu komisji. Poruszana była sprawa obsługi świetlic wiejskich przez instruktora DOK, sprawy ognisk przedszkolnych i małego przedszkola w Barnówku. Na wszystkie pytania odpowiadała pani kierownik OKiS i Dyrektor DOK. Generalnie pozytywnie została przyjęta informacja z działalności DOK.

Pani Dyrektor DOK otrzymała podziękowania za dobra pracę i efektem tej pracy był wniosek o podwyższenie wynagrodzenia dla pracowników tej jednostki.

Radny A Bójko - w informacji zwróciłem uwagę aby DOK zajął się wszystkimi świetlicami na wsiach a nie tylko 4 świetlicami. Wniosek był taki aby wszystkie wsie były ogarnięte pracą instruktora DOK.

przewodnicząca Kto jest za przyjęciem informacji z działalności Dębnowskiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2006 r.

Stan radnych : 17

Głosowanie: za jednogłośnie:

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 7

Przewodnicząca RM - dziękuję pani Dyrektor tego rozmachu i perfekcji w działaniu oraz uśmiechu.

====================================

PKT 6. Informacja z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji za I półrocze 2006r.

Przewodnicząca RM -proszę o wnioski komisji.

Radny K Witkowski - podobnie jak w poprzedniej informacji pojawiły się uwagi i dyskusja na komisji. Była poruszana sprawa organizowaniu zajęć przez OSiR dla wszystkich klubów piłkarskich na wsiach. Jeden radny stwierdził, że imprezy organizowane przez OSiR absorbują zaledwie parę dni w miesiącu a resztę czasu powinno być poświęcone porządkowaniu obiektów sportowych i prawidłowym utrzymaniu obiektów sportowych. Dotyczyło to również obiektu sportowego przy ul. Waryńskiego. Na posiedzeniu komisji obecny był pan Okupski, którego komisja zobowiązała do przekazania panu Dyrektorowi OSiR wszystkich uwag zgłoszonych przez radnych na działalność jednostki. Komisja przyjęła informację z działalności OSiR za I półrocze 2006 r.

Radny D. Dutkiewicz - czy pan Dyrektor może zakupić siatki na boisko przy Daszyńskiego.

Dyrektor OSiR - odnośnie prowadzenia zajęć na wsiach powiem tak żeby objąć działaniem OSiR wszystkie wsie brak na to środków w budżecie. Wszystkie nasze obiekty są codziennie sprzątane. Pilnowanie porządku całą dobę jest niemożliwe. Kontrole sanepidu są pozytywne jeśli chodzi o plażę. Płyta boiska na Daszyńskiego jest taka jaka jest i koszona systematycznie. Siatki będą zakupione wiosną .

Radny D. Dutkiewicz - siatki należy teraz założyć.

Dyrektor OSiR - teraz jest coraz krótszy dzień i będą one parciały. Jeżeli jest taka wola to kupię i założę teraz.

Radny D Dutkiewicz - koszt siatki waha się od 260-420 zł w zależności od rodzaju. Myślę, że siatki po 260 zł są wystarczająco dobre i wytrzymałe i można je spokojnie kupić. Należy je wymienić przynajmniej 3 razy do roku. Chodzi o wygląd estetyczny.

Radny M. Wyszyński - chodzi o to aby rano wysprzątać obiekty sportowe, ponieważ w godzinach rannych młodzież ma najczęściej zajęcia sportowe szkolne. Należy piasek zgarnąć z bieżni zwłaszcza tam do skoków w dal.

Dyrektor OSiR - w Dębnie są 4 skocznie w dal. Na Daszyńskiego jest jedyna która spełnia wymogi. Piasek dowożony jest co roku. Kto chce korzystać z tych skoczni musi zaopatrzyć się w grabki i po sobie zagrabić.

Radny S Witkowski - to wygląda na dobry referat z plenum byłego PZPR. To co mówi dyrektor to kłamstwo , ponieważ sprzątanie nie odbywa się co dnia, po Dniach Dębna było sprzątnięte i na tym koniec. Wszystkie szkła i flaszeczki były na bieżni i zostały sprzątnięte dopiero po dwóch dniach po zwróceniu mojej uwagi. Mogę przyprowadzić nauczycieli z trzech szkół i potwierdzą to co mówię. Nie ma dbania o to. Nie czarujmy się i pozostawmy tą sprawę następnej Radzie. Jest bałaganiarstwo i nie można powiedzieć, że to jest sprzątane. Po deszczu piasek na bieżni nie został sprzątnięty. Tyle na ten temat.

Dyrektor DOK - nigdy nikogo nie nazwałem kłamcą. Posprzątanie bieżni nie jest takie proste. Na Daszyńskiego jest niewłaściwie wykonana bieżnia bo po każdym deszczu z wodą zjeżdża piasek i wyczyszczenie tego piasku wymagałoby tydzień czasu drapania. Codziennie sprzątamy liście, piasek, butelki, papiery. Naszym obowiązkiem jest również dokonywać remontów. Naprawiamy zniszczone rzeczy. Na Gorzowskiej kosimy trawę dwa razy w tygodniu a na Daszyńskiego kosimy przed każdym meczem.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z działalności OSiR za I półrocze 2006 r.

Stan radnych na sali 17

Głosowanie za 13

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 8

=================================

PKT 7 Informacja ze wspierania i zlecania zadań w zakresie pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Komisja nie analizowała tematu.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji ze wspierania i zlecania zadań w zakresie pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Program Współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Stan Radnych na Sali 16

Głosowanie: za 14

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 9

======================================

PKT 8 Informacja z organizacji i przebiegu Dni Dębna 2006 roku.

Komisja przyjęła informację.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji z organizacji i przebiegu Dni Dębna 2006 roku.

Kto jest za przyjęciem informacji?

Stan Radnych 16

Głosowanie: za 14

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 10

=========================================

PKT 9b - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Radny K Witkowski - Skarbnik przedstawiła projekt uchwały i komisja jednogłośnie przyjęła. W dniu wczorajszym pani skarbnik zapoznała komisję z nowymi wnioskami finansowymi: dofinansowania - budowa sali SP 1, pomnik Orła Białego , kanalizacja w rejonie ul. Pługowej. Pan Burmistrz zasugerował aby dla każdego klubu sportowego przyznać po 800 zł na opłaty sędziowskie. Na remizę w Różańsku 6.579 zł, 8.000 zł dowóz dzieci, wnioski OSiR i WTZ o wprowadzenie do planu dochodów środków wypracowanych przez tą jednostkę, paliwo do komisariatu policji 5.000 zł. Projekt uchwały został przyjęty przez komisję.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały

Radny B Ircha - mam uwagę, bo kolega przeczytał, że w przypadku dofinansowania pomnika, jeden wstrzymujący się mój głos był przeciwny i trzech kolegów wstrzymało się.

Skarbnik Gminy - wprowadzone zostało zadanie budowa ronda Kostrzyńskiej -Włościańskiej z planem wydatków 135.000 zł i zadanie budowa kanalizacji ul. Pługowa 55.000 zł.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem uchwały zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r?

Stan radnych na sali 16

Głosowanie: za 15

1 przeciwny

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/ 422/2006. Załącznik nr 11

PKT 9 c - projekt uchwały w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy sa pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze.

Stan radnych na Sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/423/2006. Załącznik nr 12

===========================================

PKT 9 d - projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/424/2006. Załącznik nr 13

=======================================

PKT 9 d - projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/425/2006. Załącznik nr 14

===========================================

PKT 9 e - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego " Dębno",

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stref przyodwiertowych z odwiertami eksploatacyjnymi na złożu Barnówko-Mostno-Buszewo z podłączeniem do Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego " Dębno",

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/426/2006. Załącznik nr 15

=========================================

PKT 9 f - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju wsi Mostno-Więcław",

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju wsi Mostno-Więcław".

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/427/2006. Załącznik nr 16.

==========================================

PKT 9 g- projekt uchwały w sprawie zamiany WPI na 2006-2010.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany WPI na lata 2006-2007

Czy są pytania do projektu uchwały.

Radny J Baranowicz - proszę o wyjaśnienie , ponieważ wczoraj była mowa o 2.500.000 zł. Jak była potrzeba wydania z budżetu 250 zł to walka ponad miesiąc a tu wystarczy noc na zwiększenie wydatków z budżetu.

Kierownik RI - kwota 2.500.000 zł to wartość do oferty natomiast planowany zakres nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

Radny J Baranowicz - jakie to jest planowanie inwestycji gdzie nie ujmuje się podstawowych rzeczy. Jeśli nawet na chodnik robi się dokumentację to do wartości należy doliczyć koszty nadzoru inwestycji. Tu mamy inwestycję za 12.000.000 zł i nie wiadomo czy na tym koniec , jak będzie kwota za parę miesięcy. Coś tu nie gra. Jeśli przez noc pół miliona wyskakuje z kapelusza.

Radny A. Dobropolski - skąd pan Burmistrz weźmie tak dużą kwotę.

Burmistrz MiG - na dzień dzisiejszy praktycznie jest to niemożliwe ale przeglądając z kierownikiem RI zadania w WPI jesteśmy wstanie zmniejszyć zadania w granicach 1ml-1.200 ml , pozostała kwota finansowana by była w roku 2008, oraz zrezygnowanie z budowy basenu. W ciągu następnych 8 lat miasto będzie wstanie wybudować albo basen albo halę sportową jedną z tych dwóch inwestycji. Dzisiejszą decyzją jest budowa hali sportowej a nie basenu.

Radny B Ircha - ja bym tak tego nie ujmował.

Kierownik RI - główna projektantka stwierdził, że hala sportowa która chcemy wybudować to rząd od 7.000.0000 zł - 10.000.000 zł nie mając kosztorysu inwestorskiego. Kosztorys powstał w lipcu i tam była kwota na całość zadania 12.100.000 zł. Był to zakres który ona otrzymała do zaprojektowania. Zakres robót ustaliliśmy, że robimy w 2 etapach czyli budowa i funkcjonowanie samej hali sportowej a drugi etap to roboty zewnętrzne na około 2.000.000 zł. Sam koszt inwestorski budowy samej hali określony jest na kwotę 10.100.000 zł i sadziliśmy, że po przetargu cena ta osiągnie około 9.000.000 zł i 500.000 zł pozostanie na pozostałe wszystkie sprawy związane z realizacją inwestycji. W tym momencie, jeżeli najtańsza oferta jest 11.300.000 zł to do tego należy dorzucić około 2.000.000 zł za nadzór i mamy odpowiednią kwotę. To co wczoraj mówiłem 2.500.000 zł jest niezbędne do zrealizowania budowy, natomiast nie ma już pieniędzy na nadzór inwestorski.

Radny J. Baranowicz - projekt uchwały nie ma uzasadnienia skąd mają być te środki. Na początku kadencji pan Burmistrz zapowiadał, że około 1/3 środków będzie pozyskana zewnątrz. Na dzień dzisiejszy nie ma na ten cel ani złotówki i budżet gminy będzie musiał około 12.000.000 zł pokryć na 3 w mieście halę sportową. Zgłaszam wniosek formalny o odrzucenie projektu uchwały do następnej kadencji Rady . Zapytać mieszkańców czy chcą pływalnię czy następną halę sportową. Na razie wydaliśmy na to 135.000 zł i dziś pan Burmistrz mówi , że w kolejnych 8 lat możemy zapomnieć o pływalni to czy nie lepiej temat odłożyć do następnej kadencji i zapytać mieszkańców co wolą, czy trzecią halę sportową na którą zewnątrz nie otrzymamy środków zewnątrz czy może za tą cenę wybudować skromną pływalnie bez akwa-parków i wówczas podjąć decyzję o wydatkowaniu 12.000.000 zł.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem wniosku pana Jana Baranowicza ?

Stan Radnych na sali 16

Głosowanie; za 6

10 przeciw

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał większości.

Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zamiany WPI na lata 2006-2010?.

Stan Radnych na sali 17

Głosowanie: za 11

6 przeciw

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIX/428/2006 Załącznik nr 17.

=============================================

PKT 10 Odpowiedzi na zapytania.

Przewodnicząca RM - odpowiedzi na pytania zostały udzielone.

===============================================

PKT 11 Odpowiedź na złożoną interpelację na sesji 24.08.2006r.

Brak odpowiedzi.

======================================================

PKT 12 Sprawy różne.

Informuję, że wpłynęło oświadczenie od Burmistrza w celu przyjęcia przez głosowanie.

Radny A Dobropolski - należy doprowadzić do likwidacji chwastów koło Biedronki. Czy będą wykonane barierki na schodach zewnętrznych wejścia do Urzędu. Barierka jest potrzebna dla osób starszych, którym trudno wejść do budynku głównego.

Pan W. Baranowicz - zostałem tu poproszony prze Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych po ostatniej komisji gdy mieliśmy nieprzyjemne sytuacje podczas podpisywania koncesji na sprzedaż alkoholu. Oglądając ustawę o wychowaniu w trzeźwości. Ustanowienie ilości punktów sprzedaży alkoholu należy do Rady Miasta. W tym miejscu odczytał zapis z ustawy. Pkt 4 w ustawie mówi o ograniczeniu dostępczości do alkoholu. Przejrzałem uchwałę RM z dnia 23 lutego w 2006 roku i ustala się 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Nasza komisja zwracała się z prośbą o przystopowaniu ilości punktów sprzedaży alkoholu do ilości która teraz jest. Wszyscy rozsądni ludzie uważają , że tych punktów sprzedaży alkoholu jest dwa razy za dużo. Nie można mówić o tym, że ich jest za mało. Rada wspaniałomyślnie zwiększyła do 75 punktów. Jest ich ponad stan. Odczytał zapisy w uchwale Rady Miejskiej w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Popatrzcie jak można odległość zrealizować omijając wszelkie zasady zdrowego rozsądku. Na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 można postawić kiosk z piwem, przecież tam do budynku szkoły jest więcej jak 50 m. Dlatego koło Szkoły nr 3 są 4 punkty sprzedaży napojów alkoholowych w odległości 100 m. W dniu wczorajszym zmierzyłem odległość z panem z Urzędu i od kiosku z piwem do szkoły jest 49 m. Dochodzi do paradoksów bo wszystko zależy kto którędy chodzi. Pan krzyczał, że jeżeli my nie wydamy mu koncesji to poda nas do sądu o straty finansowe. Popatrzcie przy sprzedaży alkoholu są duże zyski finansowe. Kiosk stoi na wprost szkoły i przez okno szkoły widać stojące butelki w kiosku. Dzieci idą na boisko i przechodzą koło kiosku widzą w nim piwo. Przyzwyczajamy się od młodych lat, że piwo to nic takiego ważnego, piwo to napój chłodzący. Każdy alkoholik , który zaczynał pić to właśnie od piwa, od tego trunku najmniej procentowego. Jeżeli państwo nie wiecie jakie to nieszczęście alkoholik w domu. Proszę przyjść na te rocznice Klubu AA i posłuchajcie jak ci ludzie opowiadają o tych swoich nieszczęściach. Przyjćcie na komisję naszą i posłuchajcie jak rozmawiamy z alkoholikami, gdy mówią że on nie pije tylko przy okazji. Proszę państwa , każdy sklep spożywczy ma alkohol. Takim ewenementem jest sklep spożywczy w Różańsku gdzie nie ma w sprzedaży alkoholu. Teraz sklep spożywczy to na pierwszym miejscu alkohol aby było go widać, a napisy zabraniające picia gdzieś w głębi schowane. Pan Zając w Różańsku mówi, że ma spokój przed kioskiem , nie siedzą " obszczymurki" i nie proszą na chleb 0.50 gr bo ostatnie już wypił. Jestem zdziwiony, że w uchwale zawarta jest odległość 50, uważam że 100 m to byłoby już coś. ograniczenie punktów sprzedaży powinno być mniejsze niż 75 punktów. Zróbmy ilość punktów tyle ile jest faktycznie dzisiaj a później będzie można prowadzić alkohol jak któryś punkt się wykruszy. Nie uważam sprzedaży alkoholu za przedsiębiorczość. Szkoda , że nie byłem na sesji gdy była uchwalana nowa uchwała w temacie alkoholu. Może te osoby, które wejdą do następnej Rady przypilnują aby ograniczyć punkty sprzedaży alkoholu zmienić zasady bo to tak nie może być. Popatrzmy na tych pijanych ludzi doprowadzających do szału swoje rodziny, chodzących do OPS po zasiłki, bo wiadomo, że w tej rodzinie pieniędzy nie ma.

Radny A Brzozowski - wysoko sobie cenimy pracę komisji i w regulacji którą mamy odnośnie odległości problem tylko dotyka ale niczego nie rozwiązuje. Zapis o odległości dojścia jest skierowanie do nieletnich bo jeśli będzie zbyt blisko to uczniowie będą mieli łatwy dostęp do zdobywania. Czy dyrekcja SP3 zgłasza problem zakupu alkoholu przez dzieci w trakcie zajęć szkolnych. Czy dalsza odległość powstrzyma alkoholika do zaopatrzenia się w alkohol - myślę, że nie powstrzyma. Nie mam pomysłu na edukację tego typu. Akcja podglądu na te sprawy była by skuteczna. Chodzi o wyeliminowanie spożywania i sprzedaż alkoholu nieletnim. Proszę wskazać przykład, że ustawienie mniejszej ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zwiększenie linii dojścia spowodowało zmniejszenie spożycia. Myślę, że takich przykładów nie ma. Należy dawać przykład własną osoba temu.

Pan W Baranowicz - mi nie chodzi o sama sprzedaż alkoholu nieletnim. Chodziło mi o opatrzenie się dzieci i przyzwyczajanie się do butelek z alkoholem. One idąc na boisko i wracają przechodzą koło sklepu i widzą wyeksponowane butelki z alkoholem. Cukierek i piwo w sklepie to żadna różnica , jedno i drugie stoi obok siebie. Walczymy z obchodzeniem rocznic u dzieci czy urodzin szampanem bezalkoholowym. Przyzwyczajamy już dziecko, że na niby pije się alkohol. Teraz jest bezalkoholowy a za krótki czas będzie alkoholowy szampan. Tu tkwi problem - przyzwyczajanie do alkoholu. Powiem że w USA nie ma sklepów spożywczych z alkoholem. Są tam odrębne sklepy tylko z alkoholem i sprzedaje się go od p do piątku do 15.00. Później można kupić w restauracji, hotelu. U nas co 2 0 m 4 punkty sprzedaży alkoholu przy szkole podstawowej.

Radny J Głuszko- My do Dębna nie chcieliśmy wpuścić INTER-MRSCHE. Powiedzieli że oni będą konkurować z pozostałymi sklepami na zasadzie różnorodności towaru. Ktoś kto ma sklep może utrzymać się z różnorodności towaru. To nie mogą być same cukierki , ciastka. Alkohol jest bardzo drogim towarem i sprzedaż nie jest taka wysoka jakby się wydawało. Zagrożeniem jest handel nielegalnym alkoholem. Alkohol nie jest wyeksponowany w sklepie bo to nie towar pierwszej potrzebie. Nie dajmy się zwariować. Jest problem rzeczywiście ale musimy myśleć w logiczny sposób. Skoro dzieci w sklepie patrzą na piwo to na co patrzą dzieci w Kostrzyniu na imprezie Owsiaka, tam przelewa się hektolitry. Gdybyśmy szli tym tokiem myślenia co pan Wacław nam przedstawił, to 50% punktów sprzedaży napojów alkoholowych nam w Dębnie wypada i ci ludzie też pójdą po zasiłek do OPS.

Burmistrz MiG - wniosek komisji dotyczył ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych i Rada tym tematem się zajmowała i podjęta została uchwała. W tym momencie ta Rada tym tematem już zajmować się nie będzie. Temat 50 m drażliwy. Pierwsza Rada określiła parametry i to zbiegiem czasu u nas zafunkcjonowało. W tej chwili stawiając inne parametry należy poddać to analizie i należałoby stopniowo wygaszać te pozwolenia które funkcjonują . Ludzie którym zabiera się koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych mogą odwoływać się do Sądu Administracyjnego i to trwa wiele miesięcy.

Radny S Witkowski - w lutym tego roku podejmowaliśmy uchwałę i Burmistrz stanął na wysokości zadania i zawnioskował na 52 punkty sprzedaży. Kolega radny powiedział, że alkohol sprzedaje się na pół kubka. Zobaczcie państwo do czego to dochodzi. Wszyscy wiemy a głosujemy za zwiększeniem punktów sprzedaży. Na komisji gdy jest mała grupa radnych byłem sam za tym wnioskiem. Reszta była za wnioskiem pana Baranowicza i poparli. Na sesji było 7 za mną , większość była i za spuścizną tego tematy tylu nie zagłosowało. Decyzje, które zostały podjęte można porównać do schroniska dla psów. To się odkłada , odkłada aby nikogo nie skrzywdzić a psy brudzą , gryzą ludzi i bałaganią. Nie możemy ukarać tych co sprzedają nielegalnie alkohol. Trzeba aby rynek z alkoholem wyprowadzać powoli z centrum. W tej chwili nie ma co do tego wracać ale była możliwość ograniczenia punktów sprzedaży i tego się nie zrobiło. Należy ograniczyć ten proceder.

Radny J Baranowicz - wniosek o odszukanie protokołów z posiedzenia komisji i sesji gdzie była o tym mowa. O ile pamiętam to gdy mówiłem o odległość to na dobrą sprawę jak zostanie zlikwidowana biblioteka pedagogiczna, ktoś wykupi ten budynek i założy knajpę i będzie sprzedawał alkohol za ołtarzem. Nigdy nie zgłaszałem wniosku o zwiększenie ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Te 50 m pamiętam kiedy one powstały. To było za drugiej kadencji gdy trzeba było dać zezwolenie na drodze wejścia do POMu a naprzeciw stało przedszkole i byłem przeciwny, że przedszkole stało na wprost tego lokalu. Wówczas zagrodzono przejście i wykonano od Mickiewicza. Chodziło mi na komisji aby za środki jakie ma komisja alkoholowa do dyspozycji wydrukować duże i wyraźne ogłoszenia o zakazie sprzedaży alkoholu dla nieletnich i komisja ta powinna każdemu sprzedawcy wręczyć takie ogłoszenie aby wywiesił je widocznym miejscu w sklepie. Sprzedawca będzie się bał sprzedawać alkohol nieletnim i na kubki.

Radny A. Brzozowski - takie plakaty ktoś już drukował i należy je sprowadzić. Proszę jednak zwrócić uwagę, są tabliczki na trawnikach - proszę nie deptać, nie śmiecić i nie wszyscy to respektują. Wszystko to kwestia świadomości społecznej . Początek edukacji jest w domach a nie na tabliczkach.

Przewodnicząca RM - odczytała pismo " Zachowaj trzeźwy umysł”

Chcę zwrócić się do pana Bogumiła, ponieważ głośny jest incydent po Dniach Dębna. Pan Bogumił powiedział, że przeprosi Radę i złoży mandat radnego, dlatego chciałam bym zapytać pana radnego czy takie honorowe zachowanie będzie miało miejsce.

Radny B Ircha - z radością pani Przewodniczącej powiem jak Sąd uzna mnie za winnego .

Burmistrz MiG - jest jedna kwestia dotycząca funduszu gruntów rolnych i wniosku który składa gminy na budowę dróg śródpolnych. Zaproponowałem dwie drogi tj w Sarbinowie i w Dolsku. Wydział RI określił wstępny kosztorys i zakres zadania rzeczowego. Jednak zgodnie z zasadami gmina powinna posiadać środki do realizacji w przyszłorocznym budżecie . Jestem zobowiązany złożyć oświadczenie że takie pieniądze znajdą się w przyszłorocznym budżecie . W WPI mamy niższą kwotę niż ta która wynikła z kosztorysu. Dlatego proszę o zagłosowanie , że taką kwotę w przyszłym budżecie zabezpieczę. Termin złożenia wniosku to ten moment, natomiast termin złożenia budżetu do15 listopada br i potrzebuję decyzji Rady. Chodzi tu o kwotę 286.772 zł. Stawiam wniosek o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie kwoty 286.772 zł na remonty dróg śródpolnych.

Przewodnicząca RM - kto jest za wnioskiem Burmistrza o zabezpieczenie tej kwoty ?

Stan Radnych na sali 16

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca RM - wpłynęło pismo w sprawie dowożenia uczniów do szkoły w Barnówku w poniedziałek odbędzie się spotkanie i sprawę odłożymy na kolejne komisje.

Skarbnik Gminy - poinformowała o błędzie w dziale 921.

Radny A Dobropolski - na Suchlicy jest budowa drogi - kto ja buduje?

Burmistrz MiG - firma Korimex

Radny A Bójko - byłem na tej drodze w Suchlicy . Droga prowadzi do torów i jest tam jedno zabudowanie, kończy się za stadniną a 300 m dalej pozostał rencista. Czy nie stać było gminy aby wykonać te 300 m drogi.

Burmistrz MiG - co do tej drogi określając zakres budowy patrzyliśmy na stan tej drogi jak była użytkowana. Owszem pan Korzeniowski ma duże gospodarstwo a do ostatniego zabudowania droga jest w dobrym stanie. Czy w drogę gruntową która dobrze funkcjonuje mamy inwestować i wydawać nie małe pieniądze.

Radny J Głuszko - czy jest pozwolenie na budowę drogi w Cychrach nr 23 .

Kierownik RI - projekt jest gotowy ale w tej sprawie będę miał jeszcze spotkanie z projektantem.

Radny J Głuszko - już dwa miesiące temu pan powiedział, że uzgodnienia trwają i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie ma zastrzeżeń a tera mówi pan że są pewne niejasności.

Radny A Bójko - w odpowiedzi na wypowidź pana Burmistrza - zdania są podzielone, jest moja opinia ale i innych użytkowników tej drogi taka, że nie tak podchodzi się do tematu, że jeden mieszkaniec pozostał i drogi nie można wykonać. Proszę bliżej określić o jaką drogę chodzi koło chlewni w Sarbinowie.

Burmistrz - tam utworzył się wąwóz i stale ziemia jest wypłukiwana. Jest to droga uczęszczana na zachód od Sarbinowa.

Radny A Bójko - ja teren znam. Jeśli mówi pan o wąwozie to nie ma tam żadnej chlewni. Jeżeli chcemy mówić o chlewni to jest inna droga od asfaltu, która prowadzi na Chwarszczany.

Jeśli chodzi o wąwóz jest tam droga powiatowa. Należy dokładnie sprawdzić o którą drogę chodzi.

Burmistrz MiG - najlepiej sprawdzić to tak działka 280 obręb Sarbinowo.

Radny A Brzozowski - zaprosił wszystkich na biegi w dniu 29 października. Zapraszam wszystkich radnych dodania przykładu własnym ciałem.

Radny Z Myszkowski - w dniu wczorajszym słuchaliśmy propozycji pana kierownika RI odnośnie wyboru ofert , zaniepokoiło mnie to w jaki sposób te oferty są wybierane. Kierownik powiedział, że ma 4 oferty i może sobie swobodnie wybrać tą wyższą, to ja czegoś nie rozumiem. Ustawę o zamówieniach publicznych znałem, trochę się do tej pory zmieniła. Jest to niepokojące bo pojawia się propozycja wyboru oferty dwa razy wyższej. Jestem bardzo zaniepokojony rozstrzygnięciem przetargu, który kosztuje nas kilkanaście milionów. Stąd zgłaszałem na komisji swoje wątpliwości, dziś nie zabierałem głosu. Szanowni państwo podjęliście decyzję i obawiam się że odbije się ona jako gminie i mieszkańcom czkawką. Jestem przekonany gdyby ten przetarg ponowić rozpisać go na okres wiosenny ceny inwestycji okazały by się znacznie niższe.

Radny A Brzozowski - taki przykład na basenie wodnym w Myśliborzu rzadko więcej jest osób jak 3. Natomiast na hale sportowe są obłożone. Basen to rzecz do przeliczenia. Niech podniesie ten rękę kto będzie chodził na basen gdy on powstanie.

Kierownik RI - odpowiadając radnemu odnoszę wrażenie że nie znajomość prawa o zamówieniach publicznych na swoje konsekwencje wypowiedzi. Nie stwierdziłem to co pan zarzuca że my żąglujemy. Powiedziałem, że musimy wykorzystać wszystkie możliwości , które narzuca nam ustawa do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny . Nasz kosztorys jest wyceniony, podana jest tam cena i koszt materiałów w związku z tym wysłałem odpowiednie pismo o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Mam sam wątpliwości ale proszę mi nie zarzucać że my żąglujemy w ustawianiu przetargów bo to jest kłamstwo i podważanie systemu publicznego przetargów.

Radny J Baranowicz - nikt nie mówił o żąglowaniu, tylko w dniu wczorajszym była dyskusja, że bardziej się przychylacie do wyższej kwoty od razu zanim będzie przyjęta. Mówiło się że prawdopodobnie zostanie przyjęta ta wyższa oferta a nie ta niższa. I tylko oto chodziło.

Kierownik RI - na pewno nie powiedziałem, że nie będzie przyjęta oferta ta niższa tylko ta wyższa.

Radny A Brzozowski - ten głos dzisiaj to tak jakbyśmy wczoraj nie mieli komisji. Kierownik mówił o tym, że zapisy ustawy zmuszają zamawiającego do zwrócenia się. Część z was odniosło wrażenie, że wydział kombinuje.

Radny Z Myszkowski - kolejny raz pan dość agresywnie zachowuje nie wiem czy koniec kadencji skłania pan do tych zachowań czy wpadł pan w rutynę. Ja nie mam obowiązku w przeciwieństwie do pana biegle znać ustawę o zamówieniach publicznych, ale tak się składa , że ja odrobinę znam chociaż ona stale się zmienia i może najnowszych uregulowań mogę nie znać. Pan jasno przedstawił, że żądacie kwoty, które nie wynikają ze złożonych ofert i to mnie po prostu niepokoi. Jeśli mam przyjąć to o czym pan powiedział to zbyt wcześnie pan wystąpił z żądaniem o przesunięcia w budżecie. Należało poczekać na rozstrzygnięcie przetargu, przeprowadzenie procedur i dopiero wówczas jest czas wystąpienia o przesunięcie w budżecie.

Kierownik RI - ja nie żądałem tylko wnioskowałem drobna różnica. Jeżeli zostanie wybrana mniejsza oferta pieniądze zostaną zmniejszone. Jeśli miałbym czekać do następnej sesji o przydzielenie kwoty wyższej to możemy pożegnać się z realizacją w tym roku.

Radny A Brzozowski - to , że kierownik jest nerwowy przyjmuję za przyczynę efekt pracy Komisji Rewizyjnej gdzie zdrowie pana kierownika zbyt nadwerężyliśmy. Dzisiaj nie powiem nic czego bym nie powiedział wczoraj. O tym drogi kolego kierownik Moździerz mówił wczoraj. Tak jak część państwa dała się zainteresować kwestiami płacowymi DOK tak zauważmy, że problem jest szerszy. Dochodzimy obecnie do takiego zjawiska gdzie płace w administracji tracą walor rynkowy i my tego doświadczymy jeszcze w tej kadencji. Może się zdarzyć odpływ kadry z Urzędu tam gdzie lepiej płacą.

Przewodnicząca RM - w dniu 5 października planujemy wspólne posiedzenie komisji na wniosek radnego Jacury o rozpatrzenie sytuacji w DTBS.

Został rozdany materiał przygotowany przez prezesa DTBS.

Radny A. Brzozowski - rzeczywiście temat jakkolwiek ważny czy wymaga osobnego posiedzenia komisji. Może byśmy się trzymali zasady jednej sesji 2 komisji. Jestem za tym aby tego terminu na razie nie ogłaszać.

Radny Z Myszkowski - czy DTBS kończy też swoją kadencję razem z Radą?

Przewodnicząca RM - DTBS nie przestaje pracować ale przegłosowaliśmy wniosek Jacury że będziemy debatować na temat DTBS.

Radny K Witkowski - na ostatnim posiedzeniu komisji gdy rozmawialiśmy o DTBS był to wniosek radnego Jacury. Wypływa wniosek od radnego , który mówi o sytuacji spółki i o płynności finansowej natomiast pan prezes uczestniczy w komisji i nic takiego nie wpłynęło do Rady. Czy pan prezes podziela ten wniosek Jacury?

Prezes DTBS - otrzymałem informację, że mam przygotować materiał i taki przygotowałem. Czy to będzie 5 X jest mi obojętne. Sprawy finansowe spółki powinien rozwiązać właściciel. Nie wiem czy to wymaga osobnej debaty. Sytuacja spółki nie jest najlepsza i jesteśmy w trudnej sytuacji.

Radny J Baranowicz - aby Rada miała nad czym dyskutować to właściciel powinien mieć nad czym dyskutować, swoją opinię wypracować. Co Rada bez opinii właściciela może zdecydować. Do tego materiału powinna być opinia właściciela i wniosek o rozwiązanie problemu. Tak my się zbierzemy, podyskutujemy i przekażemy Burmistrzowi o przedstawienie propozycji rozwiązania problemu. Stawiam wniosek formalny aby tym zajął się właściciel i przedłożył Radzie na najbliższej sesji propozycje rozwiązania problemu spółki.

Radny S Witkowski - chce poprzeć kolegów którzy w tej sprawie się wypowiedzieli. Zapominamy o jednej rzeczy w Statucie mamy powołane 3 komisje , jeśli jest to sprawa finansowa podlega komisji budżetowej gdzie jest większość kilkanaście osób. Nie należy obarczać inne komisje tematami którymi nie powinny się zajmować. Informacje na dany temat otrzymują wszyscy a zajmuje się nim tylko grupa budżetowa a nie z klucza wszystkim i głosujemy. Jeśli mamy wszyscy debatować to tylko w problemach ogólno- gminnym, miejskim.

Przewodnicząca RM - ta sprawa dotyczy akurat dwóch komisji i rozbijanie tego na dwie komisje było by niepotrzebne. Obiecuję że ułożymy to tak aby było pod sesję następną abyście państwo nie byli niepotrzebnie wzywani.

Radny A Brzozowski - wnoszę aby ta tematyka była rozpatrywana jako jeden z punktów posiedzenia komisji, która będzie zajmowała się materiałami na sesję, bez odrębnego posiedzenia.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej i dziękuję za udział.

=========================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-12-2006 16:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 16:19