Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr LXVIII z dnia 24.08.2006 r.


Protokół z przebiegu LXVIII

sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 24.08.2006 r

Obrady odbyły się w Sali posiedzeń UMiG o godz. 10.00.

Sesja zakończyła się o ogdz 16.00

Przewodnicząca RM Helena Sługocka otworzyła sesję i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Poinformowała , że na sali posiedzeń obecni są: Burmistrz MiG, Zastępca Burmistrza MiG, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, prezesi spółek gminnych, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 19 co stanowi 90, 47% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: S. Lenartowicz, R Święcicki.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu nr 2

Przewodnicząca RM - w związku z pismem radnego Bogumiała Irchy z dnia 27 lipca 2006 r wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia uchwały nr LXVII/393/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia uchwały nr LXVII/393/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada wprowadziła projekt uchwały do porządku obrad.

Przedstawiam porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu LXVII sesji RM,

d/ informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

 1. Interpelacje i zapytania.

 2. Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2006.

 3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu MiG Dębno z I półrocze 2006 r,

 4. Przyjęcie założeń do budżetu na 2007 rok,

 5. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego,

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

b/ szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności

pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa,

c/ wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy,

d/ udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dębnie spółka z o.o,

e/ zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2006 rok,

f/ scalenia i podziału nieruchomości,

g/ nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Dębno,

h/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.

Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego miasta Dębno,

i/ sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii

Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego, miasta Dębno,

j/ przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG Dębno"

k/ rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia uchwały nr LXVII/393/2006 Rady Miejskiej w

Dębnie z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG

Dębno na 2006

 1. Odpowiedzi na zapytania.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji RM

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad XLVII sesji RM?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad

Pani Aniela Kołodziej i pan Adam Kaczmarczyk podziękowali Radzie Miejskiej, Burmistrzowi za współpracę w czasie trwania pracy na stanowiskach dyrektorów szkół. Wręczyli wiązanki kwiatów pani Przewodniczącej i panu Burmistrzowi.

Przewodnicząca RM i Burmistrz podziękowali pani A. Kołodziej i panu A Kaczmarczykowi

Informuję, że protokół z przebiegu LXVII został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag.

Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi do protokołu.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu LXVII sesji RM ?

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że protokół został przyjęty

-------------------------------------

PKT 1d - informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca złożyła sprawozdanie.

Załącznik nr 3

----------------------------------------

PKT 2 Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

Burmistrz MiG - założył sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 29 06.24 08.2006 r

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania,

Radny J Baranowicz - pkt 4 w sprawozdaniu - co to za mieszkania i dlaczego nie są uwzględnione w uchwale o bonifikacie. Pkt 12 - kto komu będzie dopłacał za nieruchomości. Pkt 13 - czyja to jest działka? Dziwię się sformułowaniu odpowiedzi na wniosek KR. Dziwi mnie ostatnie zdanie w sprawozdaniu " spotkania te miałyby miejsce w czasie odrębnych posiedzeń odpowiednich Komisji Rady". Od kiedy pan Burmistrz ma prawo narzucać Komisjom Rady jak mają organizować sobie posiedzenia. Jest to takie postraszenie- chcecie to zbierajcie się dodatkowo , może nie będzie wam się chciało Na jakiej podstawie chce pan określać tok pracy komisji.

Burmistrz MiG - ten zarzut o projektach pojawiał się na komisjach, że radni nie konsultują projektów inwestycyjnych - z praktyki mojej 3 letniej inwestycje większe zapraszam radnych i jak pamiętam na budowę sali sportowej w Smolnicy zaprosiłem 6 radnych, skorzystało tylko 2. Niektóre drobniejsze sprawy czy wymagają konsultacji? Czy zwykła droga śródpolna ma być konsultowana. Budowa sali gimnastycznej wymaga szerszej konsultacji i one były. Tylko pytanie czy cała Rada ma się tym zajmować czy nie. Jeżeli jest taka sugestia to proponuję konsultację na posiedzeniach komisji. Sprawa nieruchomości do sprzedaży - podaję ceny nieruchomości wycenione przez rzeczoznawcę a nie obniżoną po bonifikacie.

Radny J Baranowicz - jest zły zapis w sprawozdaniu.

Burmistrz MiG - chodzi o cenę z bonifikatą . Sprawa wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości, przed opracowaniem planu zagospodarowania był wniosek o wyprostowaniu granicy. W rozliczeniu gmina zaproponowała w innym miejscu na ul. Kolejowej. Gminny kawałek gruntu przydzieliłem na poprawienie warunków natomiast gmina otrzymała grunt, który wystawiłem do przetargu. Właściciel dopłaca i gmina też zapłaciła za grunty. Wykupiona działka będzie na poszerzenie drogi.

Radny B Ircha - czy pan sprzedał DOK bo mówi się w sprawozdaniu o CWB a nie o budynku DOK. Jeśli chodzi o te zamiany gruntów to bardzo dobrze pan zrobił, tylko dlaczego pan 1,5 roku temu tego samego nie chciał zrobić z terenem mojej małżonki na poszerzenie drogi przy ul. Kaliny. Miał pan propozycję zamiany a resztę byśmy dopłacili. Jeśli chodzi o konsultowanie projektów - pan proponuje swoim wybrańcom konsultacje projektów a mi i innym nigdy. Chciałbym uczestniczyć w pracach nad projektami technicznymi. Niektóre inwestycje krytykuję jak Kościuszku , Daszyńskiego też jest źle zrobiona. Wszystkie inwestycje robione przez pana to wyglądają tak jakby tort dzieliły dzieci. Od samego początku nie było jasne co do inwestycji , nie było konsultacji społecznych. Pan Burmistrz dopuszcza tylko swoich radnych bo resztę to trędowaci.

Burmistrz MiG - jest to pana ocena projektów technicznych, dla części się podoba co zostało zrobione a dla części nie. Generalnie każdy ma swój gust. Generalnie projekty są konsultowane i nie mam tu sobie nic do zarzucenia. Jeśli chodzi o CWB są to środki nie wygasające z ubiegłego roku dlatego mówimy o CWB a nie DOK bo inwestycję kończymy pod jedną nazwą. W rozliczeniach finansowych mówimy o CWB a nie o DOK.

Radny A Dobropolski - zerwanie umowy z wykonawcą - czy wiadomo jaką kwotą został ukarany

Kierownik RI - kary umowne dla firmy KASETON zostały naliczone zgodnie z przepisami tj

15 % całości umowy.

Radny Z Myszkowski - co do wniosku KR - dziwię się że pan komplikuje sobie życie i nam. Czy takie trudne jest konsultować projekt na końcowym etapie z Rada czy komisjami? Umówić należy projektanta z Radą czy Komisjami i przeanalizować projekt. Odnośnie ul. Kościuszki - jestem przekonany, że gdyby była konsultacja komisji inaczej by inwestycja wyglądała, bo zmarnowano teren i pieniądze. Betonów jest tyle samo tam gdyby powstały normalne parkingi. W jednym miejscu budujemy parkingi a w drugim likwidujemy. Jest to problem od lat i stale o tym się mówi. Pamiętam , że na posiedzeniach Zarządu projekty techniczne były analizowane i poprawki zostały naniesione, wg zasady co dwie głowy to nie jedna.

Radny P Chrobak - chodzi o Gimnazjum dla Dorosłych jakie będą zmiany w kierownictwie?

Burmistrz MiG - oczekuję , że pani Drzewińska z dniem 1 września złoży rezygnację z dyrektora Gimnazjum dla Dorosłych i będzie czas na ogłoszenie konkursu. Nie ma prawnych możliwości odwołania jej z którejś funkcji bo ma prawo prowadzić dwie funkcje.

Radny S Witkowski - sprawa projektów - jak ktoś się interesuje to może uczestniczyć w projektowaniu i konsultacjach. Sprawa komisji doraźnej - udała się komisja do pana Muzyki tak jak pan Baranowicz chciał a potem pan stwierdził, że to powinni robić fachowcy. Utrzymanie cmentarzy komunalnych, na które jutro nastąpi otwarcie ofert - prośba moja aby w specyfikacji była zawarta klauzula o przestrzeganiu regulaminu cmentarza , ubezpieczenie figury Chrystusa oraz o komputerowe ustalenie miejsc parceli i miejsc wolnych przy nowym cmentarzu, byłoby łatwiejsze o windykację i ustalenie miejsc wolnych.

Burmistrz MiG - specyfikacja nie może być zmieniona na 7 dni przed przetargiem. Co do ubezpieczenia figury, jest taki zapis i figura zostanie ubezpieczona. Regulamin jest wpisany do specyfikacji . Komputerowy podziału miejsc na cmentarzu - organizator prowadzi księgi - nie jest ustalone prowadzenie komputerowe.

Sołtys Dolska - odnośnie konsultacji projektów technicznych - zarzucał złą robotę na placu zabaw w Dolsku oraz ustawienie ławek na boisku do siatkówki. Wnioskuję aby projekty konsultować ze sołtysem.

Radny J Baranowicz - adwoce studzienki w Oborzanach - jeżeli mieszkańcowi projektuje się studzienkę z kibla przy samych schodach i zapytałem czy możliwe jest odsunięcie tego o 2-3 m a jest możliwe, to trzeba pojechać i kreskę narysować. Dzisiaj rozmawiamy o wglądzie do końcowego projektu, po to aby wnieść uwagi. Przy Kościuszki można było inaczej wykonać inwestycję gdyby były konsultacje. Należy w terenie zobaczyć jak inwestycja będzie wyglądać bo z mapy nikt wszystkiego nie wyczyta. Panowie projektanci maja komputery i wszystko pięknie wygląda a w terenie wychodzi co innego i można było dla ludzi co innego zrobić. Przecież miasto jest dla ludzi a nie odwrotnie.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Stan radnych na sali n19

Głosowanie: 17

2 wstrzymujących

Stwierdzam, ze Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

==============================

PKT 3 Interpelacje i zapytania.

Pan M Kluch - szpital dębnowski jest na liście krajowej do skreślenia. Czy Rada ma koncepcję ratowania szpitala.

Przewodnicząca RM - skąd ma pan takie wiadomości ?

Pan Kluch - czytam w gazetach że szpitale poniżej 150 łóżek są przewidziane do likwidacji. Informacja z Głosu Szczecińskiego powinna nakłonić Burmistrza i Radę do stania w obronie likwidacji naszego szpitala. Drugi problem - czy Rada widzi możliwość włączenia się do szpitala w Kostrzyniu.

Burmistrz MiG - na ostatniej sesji Rada udzielała poręczenia kredytu w kwocie 2.000.000 zł dla szpitala, powiat poręczył 7.000.000 zł. W tej chwili jest tam realizowany program restrukturyzacji zadłużenia. Co do dalszego losu muszą być odpowiednie decyzje i będziemy wówczas debatować. W tej sytuacji nie chciałbym zabierać głosu publicznie. Muszą być stosowne akty prawne, stosowne decyzje, które nie są od nas zależne i wówczas będziemy zastanawiać się co dalej robić.

Pan M Kluch - panie Burmistrzu ja doskonale pana rozumiem ale ja sygnalizuję problem aby szybko działać. Ja na tej sali sygnalizowałem problem tworzenia powiatu w Myśliborzu i Rada nie słuchała moich rad. Dzisiaj widzimy co dał nam powiat Myśliborski, wyszły z Dębna urzędy, straciliśmy miejsca pracy i tp.

Radny J Baranowicz - problem szpitala jest bardzo ważny i teraz trudno podjąć. W tym miejscu odczytał z gazety artykuł odnośnie szpitali w Polsce. Nie jest od rzeczy głos pana Klucha bo u nas zlikwidują w powiecie jeden szpital tylko który. Należy rozpocząć rozmowy z powiatem i wystąpić do ministerstwa z zapytaniem czy gmina jeśli przejmie szpital od powiatu czy będzie mogła uzyskiwać dotacje z NFOZ na leczenie. W naszym szpitalu mamy zaangażowane ogromne środki i myślimy jeszcze o następnych i trzeba wiedzieć jak postępować w najbliższym czasie.

Burmistrz MiG - pan Jan był przeciwnikiem zmiany powiatu. Nikt nie chciał znam rozmawiać o tworzeniu powiatu jeżeli w naszej Radzie tylko 7 było za 6 przeciw a resztę się wstrzymało.

Radny J Baranowicz - pan miał przedłożyć Radzie informację co pan zrobił w temacie tworzenia nowego powiatu i przez 3 lata nie wiemy nic.

Burmistrz MiG - co mam przedłożyć Radzie skoro tylko Boleszkowice popierają a pozostałe miejscowości sprzeciwiają się albo nie odpowiedzieli.

Przewodnicząca RM - sprawy zaczęły się w poprzedniej kadencji, pojechaliśmy na rozmowy a pan Święcicki powiedział, że nie jest zainteresowany tworzeniem nowego powiatu. Uczestniczyłam w tych rozmowach osobiście. Jeśli chodzi o szpital to Rada udziela ogromnej pomocy.

Radny Z Myszkowski - szkoda że pani wywołuje nazwisko pod nieobecność tej osoby. Nieładnie jest obrzucać kogoś błotem bo nie może się obronić. Ja nie wiem czy tak było czy nie było, uczestniczyłem w jednym spotkaniu w Mieszkowicach i przyczyna na nie była taka, że powiat w Chojnie i siedziba w Chojnie i innych możliwości nie było. Nie było takiej możliwości, że z siedzibą w Dębnie.

Radny M Jacura - ja składałem wniosek na komisji aby zabezpieczyć nasze pieniądze dane na szpital pod zastaw działki i obiektów szpitala, ponieważ możemy przy likwidacji szpitala stracić wszystko. Jeśli nie będzie odpowiednich zapisów w księgach wieczystych nie mając obiektów szpitala będziemy spłacać kredyty. Należy w trybie pilnym te sprawy dopilnować i spisać porozumienie ze Starostwem.

Radny M Komarowski - dla pana Klucha - szpital jest na uwadze - jest powołana społeczna rada przy starostwie ds. szpitala i ja jestem jej przedstawicielem. Wszystkie te tematy są na radzie omawiane dlatego unikałbym aby Rada Miejska w tej chwili występowała do powiatu z propozycjami finansowania. Wolałbym aby z tym zapytaniem zwróciła się Rada Powiatowa w Myśliborzu.

Burmistrz MiG - jeśli mówić o kredytach szpital przed przetargiem z bankami. Szpital nie stoi w miejscu, pani Dyrektor podejmuje działania na rozszerzenie usług i uzyskała to wiosną tego roku. utworzono fundację na rzecz szpitala i te kroki są podjęte. Taka sytuacja jest niepokojąca już od 2000 roku gdy ukazała się pierwsza lista do likwidacji. Ze strony gminy jest wspieranie jednoznaczne. Nie jest to czas na dyskusję, jest zbyt dużo niewiadomych.

Radny A Dobropolski - w sprawie szpitala to chcę powiedzieć, że w okolicy nie ma takiego rentgena jaki my mamy. Obecnie odbywa się remont klimatyzacji bloku operacyjnego. Nie może dojąć do likwidacji szpitala - trzeba walczyć i wspierać szpital i nie dopuścić do likwidacji.

Przewodnicząca RM - dziękuję panu Kluchowi za zatroskanie sprawami miasta.

Pan M Martin - zostałem poniżony w Dwutygodniku Dębnowskim. Mówił o swojej przeszłości i historii życia. Powiedział, że przez wiele lat pracy w Dębnie finansował wiele instytucji jak budowa remizy strażackiej w Cychrach, Boleszkowicach. W 1990 r zacząłem się udzielać społecznie działając w Stowarzyszeniu, które pracowało dla społeczeństwa i na rzecz gminy. W 1996 r powstał społeczny Komitet Budowy Pomnika " Pamięci Narodowej" Odczytał artykół z gazety "Dwótygodnik Dębnowski: podpisany przez mamę muminka. Ta pani muminka nie wie co się dzieje w Dębnie tylko widzi Barlinek. Proszę państwa ta pani obraziła setki ludzi. Nasze Dębno coraz bardziej pięknieje, nasze wsie są coraz ładniejsze, buduje się nowe szkoły, świetlice , hale sportowe a ta pani twierdzi, że tylko w Barlinku coś się dziej. Ta pani obraża nas i mieszkańców wsi. Jest mi przykro, że pani muminka nie pisze o tych ważnych rzeczach i prawdziwych. Jak można kogoś zgnoić , przepraszam jestem wzruszony. Chciałbym się zapytać kto ten Dwutygodnik finansuje. Pani muminka nie pisze o ważnych dla miasta uroczystościach tylko umieszcza artykuły które oczerniają ludzi. Sprawa pomnika Orła Białego jest godnym tematem a nie należy tu nikogo obrażać.

Radny M Wyszyński - nie ma co się martwić panie Martin. Proponuję aby pan odwrotnie w gazecie odpowiedział, bo tu jest za małe grono.

Radny B Ircha - moje sumienie radnego i moje poczucie obowiązków kazało mi napisać to co napisałem i będę dalej przekażę sprawę do Sądu Administracyjnego. W czasie gdy pan był Dyrektorem PZU fatalnie funkcjonował i przeniosłem się do Warty.

Pani R. Andrzejewska - zaprosiła na szkolenie w zakresie tele - praca, która jest skierowana dla przedsiębiorców i samorządowców.

Radny Z Myszkowski - czy pan Burmistrz dobrze się czuje ze świadomością, że pańscy pracownicy nie dopełniają obowiązków. !7 sierpnia odbyła się narada dyrektorów szkół i była to okazja do powitania nowo powołanych dyrektorów i jak rozumiem podziękowania tym którzy tą pracę zakończyli. To wydział Oświaty zajmował się cała organizacją tej narady i zapraszaniem na to spotkanie. Wydział nie wywiązał się z obowiązku skoro nie zawiadomił o tym pani Dyrektor szkoły z Różańska pani Jakubiak. Myślę, że jest to bardzo niesmaczna sytuacja. Jeśli ktoś pełnił funkcję dyrektora szkoły przez ponad 22 lata należy się ta odrobina szacunku, godnego podziękowania. Zastanawia mnie sytuacja konkursu i werdykt komisji konkursowej w sytuacji wg ocen Kuratorium Oświaty Dyrektor Szkoły w Różańsku był oceniony bardzo wysoko, bo w rankingu szkół to włąśnie Różańsko wypadło najlepiej. Dlatego nie rozumiem sytuacji jak wielka manipulacja musiała tu za funkcjonować by przedstawiciele Kuratorium głosowali przeciw, gdzie wcześniej wydali opinię, że jest to Dyrektor o najwyższych kwalifikacjach w gminie Dębno - czegoś tu nie rozumiem ale ja nie wszystko muszę rozumieć. Dlatego panie Burmistrzu żadne tłumaczenia że ktoś nie odebrał w porę poczty i inne rzeczy nie wchodzą w rachubę. Tak się założyło, że tej poczty nie mógł odebrać ktoś kto ją na co dzień odbiera, ale osoba która organizuje takie spotkania chyba widzi, że poczta nie została odebrana W takiej sytuacji godniej by było wykonać telefon i zaprosić panią Dyrektor na spotkanie. Jest to brzydko wyglądająca sytuacja wobec osoby, która na pewno nie splamiła się pracą na rzecz naszej gminy , dla naszych dzieci i środowiska.

Radny A Dobropolski - ścieżki rowerowe na Kościuszki należy oznakować poziomo i pionowo, ponieważ kierowcy parkują na tej ścieżce. Na schodach do Urzędu należy zainstalować co najmniej jedno poręcze dla osób starszych, słabo poruszających się. Sprawa biurowca DTBS - w imieniu starszych osób dziękuję za wykonanie barierki.

Radny A Bójko - złożył interpelację i odczytał jej treść. Załącznik do protokołu nr 5.

Brak podpisu dyrektora OSiR na wyjaśnieniach do protokołu z kontroli. Rada na sesji przyjęła protokół z kontroli OSiR do realizacji brak do dzisiaj odpowiedzi na zawarte w nim 3 pkt tj pkt 4, 11 i 12. Upłynęło dwa miesiące i oczekuję odpowiedzi na te punkty. Odnośnie kontroli inwestycji hali sportowej w Smolnicy i hali sportowej przy SP 3 w materiałach jest podpis Burmistrza ale w materiałach późniejszych brak podpisów. Uważam, że na wyjaśnieniach należy się podpisać.

Radny A Brzozowski - wniosek do Burmistrza o przedstawienie informacji o konkursach na dyrektorów szkół , przede wszystkim o składach komisji konkursowych. Konkursy są mniej lub lepszą formą wybierania dyrektorów. Chciałbym prosić abyśmy nie używali takich sformułowań które by budziły wątpliwości co do werdyktu. Chcę wierzyć, że członkowie komisji działali w dobrej wierze. Proszę o informację jak przebiega proces przekazywania obowiązków nowym dyrektorom szkół.

Radny J Baranowicz - złożył zapytanie na piśmie i odczytał jej treść i prosił o prawdziwą o dokładną odpowiedź.

Zapytanie stanowi załącznik nr 6.

Burmistrz MiG - skład komisji do przeprowadzenia wyboru dyrektorów szkół jest następujący: 25% składu 3 osoby reprezentują gminę, 3 osoby powołuje kurator, po 2 osoby z Rady Rodziców, 2 osoby z Rady Pedagogicznej i jedna osoba ze związków zawodowych. W tajnym głosowaniu wynik został ustalony. Takie są decyzje takiego gremium. W sprawach różnych pani Kotowska odpowie na zarzut pana Myszkowskiego. W tej chwili są problemy z przekazaniem obowiązków dyrektora w Różańsku.

Radny Z Myszkowski - nie ma problemu . Ja ktoś szuka problemów to je ma.

Przerwa w obradach 10 minut.

================================

PKT 4 - Informacja z wykonania inwestycji za I półrocze 2006.

Komisje przyjęły informację z wykonania inwestycji za I półrocze 2006 r.

Czy są pytania i uwagi?

Radny Z Myszkowski - jakość wykonywania drogi w Dolsku ma wiele do życzenia i proszę o przyjrzenie się tej sprawie bo mogę podać przykłady gdzie w lasach wykonywano tą samą technologią drogi i mogę sobie spokojnie po niej 100 jechać samochodem a tu niestety wykonanie jest niewłaściwe.

Pani K Dzięcielak - uzbrojenie terenu przy ul. Kolejowej i Dargomyskiej - jakie jest przeznaczenie tego terenu jaka to powierzchnia i czy to dotyczy strefy przemysłowej. Na jakim etapie są ścieżki rowerowe. Poprzednia Rada ustaliła program infrastruktury drogowej i tam były uwzględnione ścieżki rowerowe za 30.000 zł. W tej kadencji nic nie zrobiono i czy ta kwota to ma obejmować projekt, czy jedną ścieżkę rowerową czy wszystkie.

Burmistrz MiG - Strefa przemysłowa na Dargomyskiej - dotyczy dostępczości wody i kanalizacji na 10 h, natomiast na ul. Kolejowej terenu gminnego jest 1 , 80ar - chodzi o podciągnięcie ul. Usługową kanalizację i wodę. Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe - koszt kilometra jest duży. W dniu dzisiejszym jest podpisana umowa na ścieżkę rowerową na Dargomyskiej. Ścieżka rowerowa do Oborzan - właściciele podnieśli cenę i temat stanął. Temat trudny ze względu na własności. Na pewno 30.000 zł nie starczy na wszystkie ścieżki rowerowe. W ciągu ul. Kosynierów ścieżka jest w tej chwili wykonywana i nie chciałbym aby w Dwutygodniku pojawiło się, że nic w tej sprawie nie zostało zrobione.

Radny J Baranowicz - ścieżka do Oborzan najbardziej niebezpieczna droga dla rowerów i stawiana zawsze była jako priorytetowa do wykonania. Wiem, że jest trudność z tym budynkiem. Czy rozważana była taka możliwość - wybudować ścieżkę do budynku , postawić znak stop dla rowerów przy budynku i przejście pieszo na drugą stronę jezdni i dalej jazda. Byłoby to bardziej bezpieczne niż teraz. Postawić również znaki ostrzegawcze dla samochodów, że coś takiego tam jest i było by to jakieś rozwiązanie problemu. Nie ma spraw nierozwiązywalnych.

Burmistrz MiG - jest nie tylko problem z właścicielami tego budynku ale również przed rzeczką z właścicielami łąki. Jest to odcinek ponad 200 m tuż przed zakrętem. Takie rozwiązanie może stworzyć niebezpieczeństwo. Rozmawialiśmy z Zarządem Dróg Powiatowych i albo całość wykonać ścieżki albo w cale.

Radny J. Baranowicz - jakby ci właściciele zobaczyli, że gmina odstąpiła od wykupu i wykonuje ścieżkę w innym miejscu to też by inaczej do tematu podeszli.

Burmistrz MiG - jeśli byśmy chcieli wykonać ścieżkę w ciągu ul. Mireckiego to gwarantuję , że i tak 70-80% mieszkańców poruszałoby się dawną drogą. Czy jest sens wykładać środki na ścieżkę w innym miejscu.

Radny M Komarowski - ceny nieruchomości idą szybko w górę. Należy teraz podjąć decyzję bo ceny za rok lub dwa pójdą wysoko w górę.

Radny A Dobropolski - jadąc z Kostrzyna rowerem i koło Pruśca zaczyna się ścieżka rowerowa i należy ją zaznaczyć że jest , bo z drogi w lesie jej nie widać . Kto wie, to jedzie ścieżką ale wielu ludzi obcych nie wie i jedzie szosą w kierunku Dębna.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem informacji dotyczącej wykonania inwestycji za I półrocze 2006 r.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 7

================================

PKT 5 Informacja z przebiegu wykonania budżetu MiG Dębno z I półrocze 2006 r.

Komisje Rady przyjęły informację z przebiegu budżetu MiG Dębno za I półrocze

Skarbnik Gminy - odczytała opinię RIO w sprawie przebiegu wykonania budżetu MiG Dębno za I półrocze 2006 r.

Załącznik nr 8

Przewodnicząca RM - czy są pytania i uwagi.

Radni nie zgłaszali uwag.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji w sprawie przebiegu wykonania budżetu MiG Dębno za I półrocze 2006 r

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 9

===============================

PKT 6 Przyjęcie założeń do budżetu na 2007 rok.

Komisje przyjęły informację z wnioskiem aby podatek od psów utrzymać z 2006 r.

Burmistrz - proponuję przegłosowanie wniosku komisji odnośnie wielkości opłat za psy w 2007 r.

Przewodnicząca - kto jest za przyjęciem wniosku komisji o utrzymaniu stawek za psy z roku 2006

Stan radnych na sali 19

Głosowanie ; za 18

1 przeciw

Stwierdzam, że wniosek został przyjęty przez Radę.

Czy są pytania i uwagi odnośnie założeń do budżetu.

Uwag i pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem założeń do budżetu na 2007 r?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła założenia do budżetu. Załącznik nr 10

==============================

PKT 7 - Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego,

Proszę o wnioski komisji

Czy są pytania i uwagi.

Radny J. Baranowicz - jak wygląda sprawa dowozów uczniów do szkoły w Barnówku oraz do gimnazjum, również jak wygląda sytuacja z wychowaniem przedszkolnym w mieście i gminie. Czy wszystkie dzieci mają miejsca w przedszkolu czy odmawia się rodzicom przyjęcia ze względu na brak miejsc.

Burmistrz MiG - co do dowożenia dzieci z Barnówka do Gimnazjum - dowozić będzie PKS o godz. 7.20 . Po rozstrzygnięciu przetargu mniejszy gimbus będzie dowoził dzieci do gimnazjum w Dębnie. Do gimnazjum w Smolnicy kontynuujemy dowozy aż do wygaśnięcia szkoły. Do szkoły w Barnówku dzieci będą dowożone przez PKS jak do tej pory. Do przedszkola uczęszczać będą dzieci których rodzice wyrazili chęć. Ogniska będą funkcjonować tam gdzie jest przynajmniej 8 dzieci, dla trójki dzieci ogniska nie uruchamiamy.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 11

=========================================

PKT 8a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r

Radny K Witkowski - projekt uchwały dzisiaj otrzymaliśmy rozszerzony o nowe wnioski, które zostały przedstawione przez panią Skarbnik i zaakceptowane na posiedzeniu komisji: MKS 20.000 zł , LZS Różańsko i Sarbinowo po 2.500 zł, SZS 7.000 zł, renowacja tablic na cmentarzu 1.800 zł, pokrycie koszt przyłącza dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej 12.000 zł.

Radny A Dobropolski - panie Burmistrzu rozumiem, że MKS Dąb Dębno dostał 20.000 zł

Burmistrz MiG - tak.

Skarbnik Gminy - potwierdziła te wnioski dodatkowe, które przedstawił przewodniczący Komisji Budżetowej. Została zwiększona pula środków na zadania rozpisane w konkursie o 10.000 zł i OPS 12.000 zł na zasiłki celowe.

Radny J Baranowicz - sprawy nowe merytoryczne powinny być omawiane na pozostałych komisjach. Ja np. nie wiem dlaczego dla MKS ma być zwiększona kwota.

Skarbnik Gminy - mogę odczytać ta pozycję . Ja byłam na każdej komisji i każda komisja ma swój plan pracy wynikający z porządku obrad.

Burmistrz MiG - jest problem czy dokapitalizowujemy PEC czy nie. Na wszystkich komisjach temat był omawiany i po rozważeniu pani Skarbnik proponuje aby kwota 150.000 zł była umiejscowiona w uchwale budżetowej. Ja podtrzymuję swój wniosek z komisji aby dekapitalizować PEC w kwocie 150.000 zł.

Przewodnicząca KR - czy państwo chcecie przegłosować dodatkowe wnioski.

Radni stwierdzili, że nie ma takiej potrzeby.

Radny M Jacura - stawiam ponownie swój wniosek o dokapitalizowanie PEC o dodatkowe 650.000 zł pozostałą kwotę kredytuje spółka.

Radny J Baranowicz - materiały z PEC otrzymaliśmy dzisiaj i PEC wyjaśnia wydatek 1.000.000 zł. Odczytał w tym miejscu treść zapisu z otrzymanego materiału. Czyli ten 1 mln który chcemy przeznaczyć na poręczenie kredytu. Jeżeli te 500.000 zł ma być w tym 1.000.000 zł które zostały zapłacone w ciągu 12 lat na różne opracowania modernizacji to ten wniosek radnego Jacury jest zasadny. Właściciel musi to sfinansować bo innej możliwości nie ma, na resztę spółka bierze kredyt.

Radny M Wyszyński - skąd wzięły się te opracowania i czego dotyczyły.

Prezes PEC - przedstawiłem państwu zestawienie kosztów i opracowań jakie spółka poniosła od roku 1994 do momentu wybrania modelu pracy naszego przedsiębiorstwa. Były to różne koncepcje i różny tego był finał. Były to analizy, opracowania, projekty techniczne łącznie z braniem kredytu z banku Ochrony Środowiska, delegacje służbowe do Warszawy. Mieliśmy przyznane 500.000 $ na modernizację ciepłowni, przebudowy ją na gaz na ul. Waryńskiego. Koszty sięgają do 2004 roku gdzie przygotowywane były dokumenty do przetargu w systemie BOT.

Radny B Ircha - jeśli spółka PEC z własnej inicjatywy chciała coś zmodernizować, coś poprawić i jeśli nie wyszło, to dlaczego podatnicy mają pokrywać czyjeś błędy z własnej kieszeni. W tej materii PEC powinien pokryć z własnych obrotowych środków. Ktoś wydał niepotrzebne pieniądze na spółkę z Frąckowiakami i ktoś tą żabę musi przełknąć. Należy żądać od właściciela spółki aby pokrył tą kwotę może być z totolotka lub z własnych oszczędności. Nie może tak być aby wszystko przerzucać na barki podatników. Nie po to ludzie z mozołem zbierają aby zapłacić podatek a później gmina trwoni te pieniądze do woli. Proszę o rozgraniczenia - niech PEC zapłaci za swoje błędy a Rada lub Burmistrz za swoje.

Burmistrz MiG - można mówić o kwocie około 450.000 zł , bo zakup gruntu i przeprowadzone wszelkie procesy w taryfie są umiejscowione. Nie znam historii z przed 1994 roku czy była tam zgoda właściciela czy Rady na przeprowadzanie tych procesów, natomiast potwierdzam że w 2001 roku Rada podjęła decyzję o rozszerzeniu wspólnika. Właściciel podjął decyzję i jest to kwota około 200.000 zł kosztów poniesionych w tamtym czasie. Ja wnioskowałem o kwotę 150.000 zł na dokapitalizowanie PEC aby przeprowadził modernizację sieci przesyłowej. Poręczamy kredyt w kwocie 1 mln i wpisujemy do WPF . Nie wiadomo czy URE zatwierdzi taryfy wystarczające do obsługi kredytu, dlatego dla PEC może brakować środków aby zapłacić raty kredytu i w pewnym momencie gmina ten kredyt będzie spłacać. Zapłacimy raz 500.000 zł i potem drugi raz 500.000 zł. Pan Ircha wyraża jeden pogląd nad którym należy się zastanowić czy gmina zapłaci raz czy dwa razy. Nie ulega wątpliwości, że właściciel powinien zapłacić. Gdzie byli właściciele 10 lat i tego nie regulowali. Ja nie wspominałem o sytuacji finansowej spółki bo pan rewident na komisji budżetowej jasno to określił.

Radny J Baranowicz - proponuję aby ten PKT 8 a połączyć z punktem 8 d i omówić te sprawy szczegółowo.

Przewodnicząca RM - nastąpi zmiana kolejności w podejmowaniu uchwał - będziemy głosować jedno po drugim.

Radny M Jacura - ja nie kwestionuję co do kwoty zapisanej w budżecie proszę ja wyliczyć. Natomiast proste i logiczne jest, jeżeli spółka zacznie spłaty od 500.000 zł w stosunku do 1000.000 zł. Należy dokładnie przyglądać się spółce co miesiąc czy co kwartał na jej wynik finansowy. Są zadłużenia miesięczne co ludzie nie płacą i to nie z winy spółki i generowanie środków dla Opola może nastąpić tylko wówczas gdy spółka będzie miała wynik dodatni.

Pan Biegły Rewident S. Skworcow - sprawa przeinwestowania, na czym ona polegała - spółka nie posiadała środków na inwestycje i wydawała środki obrotowe na inwestycje. To spowodowało, że środki przeznaczone na spłatę zobowiązań i inne bieżące wydatki przeznaczona na inwestycje. Sprawą właściciela było aby na inwestycje wyodrębnić odpowiednie środki. Tych odrębnych środków nie znaleziono. W majątek zainwestowano kwotę około 1400.000 zł ze środków obrotowych, przeznaczonych na zapłatę zobowiązań typu opał i inne. Tu mówimy o zubożeniu działalności obrotowej spółki. Te wydatki nie mogły być uwzględnione w cenach i jest to kwota 500.000 zł, która z różnych przyczyn została wydatkowana i nie refundowana niczym. W tym momencie nastąpiła utrata płynności płatniczej z powodu dwóch czynników , przeinwestowania i wydatki nie refundowane wpływami. Dlatego zachodzi potrzeba zadłużenia się. Do tej pory spółka radziła sobie w ten sposób, że wydłużała sobie terminy spłat zobowiązań aż do pół roku. W tej chwili nie można sobie przedłużyć spłat zobowiązań dlatego, że dostawca ciepła żąda sobie zapłaty za ciepło w ciągu miesiąca. Dlatego mamy taką sytuację że nie mamy środków aby na bieżąco spłacać zobowiązania za dostarczone ciepło. Dlatego jest nam potrzebny kredyt. Spółka na dzisiaj posiada zdolność kredytową, ponieważ kredyt byłby spłacany z zysku w ratach i z bieżącej amortyzacji. Czyli obsługa kredytu nie będzie obciążeniem dla spółki w sensie takim że podroży koszty świadczonych usług. Obsługa kredytu w sensie odsetkowym zwiększy koszty eksploatacyjne spółki ale w sposób nieznaczny, że nie podroży usług w przyszłości. Dzisiaj mamy alternatywę albo wyrazimy zgodę na poręczenie kredytu na 1000.000 zł albo damy wyrok na spółkę czyli będzie konieczna likwidacja. Musimy przemyśleć, czy poręczymy kredyt i pomożemy spółce czy nie poręczymy i mamy drugą wersję. Można również spółkę dokapitalizować i to było by najkorzystniejsze ale jest to kwestia właścicielska i tu należy się zastanowić jak kwota. Kwota dokapitalizowania obniży potrzeby kredytowe spółki.

Radny J Baranowicza - chodzi o 500.000 zł za te wszystkie opracowania, która wisi na spółce do dzisiaj.

Biegły rewident - ta kwota nie wisi jest to zapłacone tylko ten wydatek spowodował brak środków na zapłatę innych zobowiązań. Czyli te pieniądze zostały zaangażowane w niewłaściwym kierunku i należy spółce oddać te środki.

Radny J. Baranowicz - w takim razie kto ma te środki oddać i w jaki sposób. To był jak gdyby dług właściciela a nie PEC i użytkowników.

Rewident Biegły S Skworcow - ten koszt nie mógł być przerzucony do taryfy. Ale należy przez ten wydatek dokapitalizować spółkę.

Radny J Baranowicz - lata 2001-2002 co to były za inwestycje że firma się przeinwestowała. W momencie gdy spółka miała zyski czy nie mogła pokryć koszty opracowań.

Biegły Rewident S Skworcow - spółka nie jest nastawiona na generowanie zysków , bo w jednym roku jest strata a w drugim roku zysk i zysk pokrywał stratę drugiego roku.

Prezes PEC S. Łokietek - jeśli chodzi o przeinwestowanie - za 2001 rok mieliśmy stratę 80.000 zł a nasze obliczenia przyjmując do inwestycji były źle skalkulowane i nastąpiło skalkulowanie inwestycji wspólnej powiat, gmina, spółka i zamiast na inwestycję wyłożyć 600.000 zł spółka wyłożył 1.000.000 zł. Została zmieniona trasa przesyłu i zmiana przekroju rur. W tym czasie korzystaliśmy z kredytu FOŚ gdzie na skutek niespełnienia formalności nie mogliśmy skorzystać z premii gwarancyjnej.

Radny J Baranowicz - pamiętam to porozumienie bo podpisywałem je i każdy miał zapłacić za swoje.

Prezes PEC S Łokietek - największe problemy mieliśmy z ul. Droga Zieloną gdzie zmuszeni byliśmy do przełożenia w inne miejsce sieci grzewczej.

Radny J Baranowicz - co było przeinwestowane w 2002 r?

Prezes S Łokietek- przeinwestowanie nastąpiło w modernizację węzłów.

Radny A Dobropolski - pan Biegły Rewident twierdzi, że PEC inwestował a pieniądze były brane z innego konta i ja nie mogę sobie tego wyobrazić, że przy badaniach bilansów nikt przez tyle lat nie stwierdził o złym finansowaniu i jest to nie zgodne z przepisami. Dopiero po 10 latach wychodzą takie rzeczy. Za wszystko będą musieli zapłacić odbiorcy energii cieplnej.

Pan Rewident - tu nie naruszono prawa bo to zostało wtopione w majątek spółki tylko mądra polityka powinna polegać na tym, że najpierw zdobywa się środki a następnie inwestuje a nie odwrotnie i wydatkowano ze środków obrotowych bo inwestycyjnych nikt nie dał.

Radny M Komarowski - w materiałach nie ma symulacji wzrostu cen dla odbiorcy. Czy to jest dług PEC czy właściciela. Wnioski związane z modernizacją pochodziły z PEC i one dotyczyły tylko tej instytucji. Uważam, że spłatę długu musimy powierzyć PEC.Spłata kredytu będzie pochodziła z amortyzacji i jest to działanie korzystne. Wiemy jak amortyzacja wpływa na cenę wody, przejmowanie majątku, dlatego powinniśmy być zainteresowani jakby obniżeniem amortyzacji. Należy dokapitalizować spółkę w kwocie 150.000 zł i poręczyć kredyt.

Radny B Ircha - kto wymyślił, że lepiej będzie z miału na miał i to spowodowało kłopoty. Co się zmieniło, że weszło Opole. Za plecami mamy gaz i rurociąg dochodzi. Miała być energia elektryczna. Tą żabę powinni połknąć ci co wymyślili to przekształcenie PEC w formule BOT bo ona spowodowała właśnie same kłopoty. Brak właściwego kierowania spółką i odpowiedniego nadzoru dopuszczając do takiego kierunku inwestowania. Skutkiem tego wszystkiego było to , że przygotowywany był PEC do innego kierunku modernizacji i teraz mamy to co mamy. Tez uważam, że należy dokapitalizować spółkę a pozostała kwotę PEC ze swoich pieniędzy. Brak jest programu naprawczego. Najlepszym rozwiązaniem byłaby likwidacja PEC i przekazanie administrowanie węzłami przesyłowymi w DTBS.

Biegły Rewident S Skworcow - pan mówi po polityce gospodarczej raczej był tu błąd niż naruszenie prawa.

Burmistrz MiG - ciągle powtarzam o formule BOT, było to w przetargu i warunek cena ciepła dla mieszkańców na niższym poziomie. Mówi się o gazie lokalnym to gdzie podziała się oferta którą nikt nie złożył do przetargu, widocznie mieszkaniec w przyszłości dużo drożej płacić. Jeśli było by to takie ekonomiczne ten nasz gaz to oferta powinna się znaleźć w przetargu. Mieszkaniec w tej chwili drożej za ciepło nie płaci. W tym momencie przedyskutujmy kwestię poręczenia kredytowego. Z komisji Rady wychodzi na tak i to trzeba uczynić i zachować płynność finansową spółki. Co do dokapitalizowania 150.000 zł pozwoli ograniczyć straty na przesyle i poprawi to wynik finansowy spółki. Natomiast kwota 450.000 zł jest rozłożona w czasie. Nie mamy gwarancji że URE zatwierdzi taryfy na tym poziomie , może taryfę obniżyć. W przyszłości koszty zaczną spadać. Przez 5 lat nie inwestować to spółka nie może funkcjonować. Należy inwestować w sieć aby spółka mogła normalnie funkcjonować. W tej chwili otwarta jest rezerwa na nieściągalne należności i w taryfie to się znajduje.

Radny A Brzozowski - kolega Komarowski prosił pana Rewidenta o celowość obniżenia amortyzacji.

Biegły Rewident S Skworcow - prawo dopuszcza obniżenie amortyzacji do pewnego poziomu. Spółka i tak stosuje amortyzację na poziomie ekonomicznego użytkowania sprzętu i jest ona na poziomie 50% amortyzacji normatywnej. Dalsze obniżenie amortyzacji jest ryzykowne, ponieważ zabraknie na obsługę kredytu bankowego. Dzisiaj amortyzacja z poziomu 700.000 zł spadła na poziom 300.000 zł i dalsze obniżenie jest ryzykowne.

Radny Z Myszkowski - nie będę mówił o historii bo ją znamy. Na początek z wielkim szacunkiem dla pana Stanisława Biegłego Rewidenta PEC, szkoda tylko że nie skorzystano z jego wiedzy i nie zapytano go o opinię gdy wprowadzano Opole na PEC. Proszę państwa ja czegoś tutaj nie rozumiem , bo jeśli Zarząd spółki przedstawia dzisiaj sytuację finansową z przed lat to pytam się czy w momencie wprowadzania na rynek Opola o tych sprawach Zarząd spółki nie wiedział - bez wątpienia musiał znać sytuację finansową i skutki podjętych decyzji że w przyszłości tak to się zroluje - musiał wiedzieć bo jeśli nie wiedział to znaczy że był niekompetentny. Czy Burmistrz nie wiedział o tej sytuacji i skutkach. Skoro wiedział to rozumiem że podjął świadomą decyzję narażającą gminę na szkody i straty. Ta sama decyzja dotyczy umowy z Frąckowiakami i teraz nowej firmy. Przecież to wszystko było świadome tylko nie wiem w jakim celu - może dokopać tamtej ekipie że nie miała racji Gdyby wprowadzono te działania na które materiały były przygotowane wszystko byłoby skonsumowane wprowadzone w koszty i nie było by takiej sytuacji jaką mamy dzisiaj. Prawda panie Stanisławie?

Rewident S Skworcow - prawda.

Radny Z Myszkowski - Skoro panie Burmistrzu wybraliśmy taką wspaniała firmę Opole takie wspaniałe rozwiązanie to o czym to świadczy - EC Opole na tym samym źródle ciepła robi biznes, robi to taniej czyli co - są mądrzejsi. Bo przecież oni tam nic nie zrobili żadnej modernizacji. Gdybyśmy te pieniądze włożyli w modernizację ciepłowni to ona by zarabiała na siebie, nie było by tych problemów które mamy dzisiaj i wszystko byłoby ok, prawda panie Burmistrzu? Składam wniosek - skoro dzisiaj wiemy że EC Opole potrafi taniej produkować na tym samym źródle ciepła to oddajmy im resztę. Bo skoro taniej produkują to również taniej będą administrować, nie będziemy mieć kłopotów ani kosztów.

Radny M Komarowski - jest to czysty populizm. Był ogłoszony przetarg i do przetargu mógł przystąpić każdy nawet ci co chcieli gazem ogrzewać i nie przystąpili. Czy przetarg spowodował straty czy przetarg odsłonił tą część start która była wcześniej zapisana? On nie spowodował powstanie strat - on odsłonił to co było kiedyś. Wszystko ciągnie się z lat poprzednich i nie przerzucajmy tego , że to wina przetargu bo to nie prawda.

Radny J Baranowicz - czy dokapitalizowanie kwotą 150.000 załatwia sprawę tych 500.000 zł.

Pan S Skworcow - należy spółce oddać te środki które zostały wydane na różnego rodzaju opracowania. Czyli nie będzie potrzeba już 500.000 zł tylko w przyszłości będziemy mówili o dokapitalizowaniu 350.000 zł gdy 150.000 zł już otrzymamy

Radny J Baranowicz - to chciałem od pana usłyszeć dziękuję bardzo. W tej chwili mówimy o kwocie 350.000 zł pomniejszona już o 150.000 zł i to trzeba będzie kiedyś oddać.

Burmistrz MiG - zostały wydane dwie kwoty tj na zakup działki i opracowania majątkowe łącznie 450.000 zł kwalifikuje się. Proszę o ustosunkowanie się - Czy odbiorca ciepła by zapłacił 12.500.000 zł?

Biegły Rewident - danie firmie 150.000 zł poprawi jej płynność finansową. Każda firma dąży do tego aby był duży kapitał własny a zminimalizować poziom zobowiązań i to jest ta płynność finansowa. Jeśli oddalibyśmy aktualnemu dzierżawcy zarządzanie węzłami ciepła to cena za ciepło w przyszłym roku zwiększyłaby się znacznie. Nowy właściciel będzie dyktował warunki za dostarczone ciepło. Gmina straci kontrolę nad mediami i jesteśmy podporządkowani firmie i ona ceny będzie dyktować nie mając konkurenta.

Burmistrz MiG - woli wyjaśnienia ciepłownia dalej jest majątkiem wspólnym - naliczanie amortyzacji odbywa się u nasi Opole płaci czynsz. Obca firma mająca w zarządzie cały majątek PEC wynegocjowała by w URE maksymalne stawki i z niczym by się nie liczyli.

Pani K. Dzięcielak - ostatnio to wszyscy się licytowali czy 10% czy 15% czy 17% a nawet 20% obniżki za ciepło. Chcę zapytać ile mieszkańcy przy tym kredycie 1.000.000 zł mogą mieć podwyżki. Zgadzam się z tymi co mówią, że była prywatyzacja i nikt nie powiedział, że PEC ma jakieś problemy. Gdzie był nadzór właścicielski, też nikt nie powiedział. Wszędzie w Spółdzielni jest ogłoszone, że będziemy mieli obniżkę ciepła. Dziwi mnie bardzo, że PEC co roku składa sprawozdania i ani jednej cyferki w nich nie było o zadłużeniach i problemach finansowych. Wiele razy patrzyłam na sprawozdania i zawsze było napisane że jest dobrze. I co - teraz dopiero wychodzi problem. Chciałam zapytać tylko ile my przypuszczalnie będziemy więcej płacić przy tym kredycie.

Prezes PEC - odsetki i obsługa kredytu mogą być brane do taryfy czyli nie rata główna. Taryfę mamy do 31 maja i na ten dzień muszę złożyć nowe dokumenty do URE. Może się zdarzyć że na drugi rok może być obniżka taryfy bo obniżyliśmy koszty. Urząd Regulacji Ciepła jest bardzo ciężki do rozmowy i mają swoje pewne zasady i nie pozwalają na koszty które przedsiębiorstwo by chciało mieć w cenie. Nasza taryfa jest obniżona o 5% bo URE obcięło nam koszty jakie firma poniosła w 2005 r. Wystąpiłem do państwa o dokopitalizowaniu spółki w kwocie 150.000 zł. Wcześniej różne opracowania były różnie podejmowane - zawsze było nastawienie na szukanie jak najtańszego paliwa i stałych dostawców paliwa. Prezes Staborski musiał mieć zgodę albo Rady Nadzorczej albo Zarządu Miasta. Nie był to pomysł prezesa że zrobi sobie taką a nie inną analizę bo liczyliśmy się z kosztami. Wybieraliśmy najlepszą możliwość rozwoju naszego przedsiębiorstwa. Są to koszty które przedsiębiorstwo pokryło. Przedsiębiorstwo do tej pory starało się sprawy zadłużenia regulować samemu. Mieliśmy dwóch dostawców opału z Gorzowa i Szczecina i terminy płatności mieliśmy z nimi uzgodnione na 120 dni 108 dni. W tej chwili podpisywaliśmy umowę z Opolem nasze zadłużenie i nasze zadłużenie wynosiło prawie 1.200.000 zł . Ja informowałem o tym Radę Nadzorczą i pan Burmistrz był informowany prze zemnie i Radę Nadzorczą. Pan Biegły w 2005 roku mówił o takiej sytuacji ale nie liczyliśmy się z taką sytuacją że może wystąpić już dzisiaj. Zakładaliśmy że może ona wystąpić dopiero w roku 2007. Disiejszy dostawca ciepła opiera się na dokumentach przetargowych gdzie termin płatności jest 21 dni i skumulowanie tego wszystkiego wytworzyło taką sytuacje.

Przewodnicząca RM - proszę aby radny Jacura sformułował swój wniosek do przegłosowania.

Radny M Jacura - wnioskuję o 450.000 zł na dokapitalizowanie spółki PEC

Przewodnicząca - kto jest za przyjęciem wniosku radnego Jacury o dokapitalizowaniu spółki PEC w kwotą 450.000 zł

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 8

Przeciw 11

Stwierdzam, ze wniosek nie uzyskał większości.

Radny J Baranowicz - ja wiem, że spółkę należy ratować i pomóc. Pan Biegły Rewident powiedział, że te 150.000 zł ewentualnie Rada przeznacza na dokapitalizowanie spółki PEC pomniejsza kwotę 450.000 zł wydanej na opracowania natomiast pozostała kwota pozostaje do zrealizowania przez gminę.

Burmistrz MiG - jest kwota do tz wzajemnego rozliczenia i w taryfie nie może to się znaleźć . Właściciel 2001 roku dokapitalizował spółkę wysokości 200.000 zł. Jeszcze 100.000 zł we wzajemnych rozliczeniach pozostaje. Musimy wzajemnie się rozliczyć za ostatnie 5 lat o ile spółka będzie sprawnie funkcjonować.

Radny M Komarowski - sformułowanie , że 150.000 zł pomniejsza dług a pozostaje reszta do spłaty jest to przyczyna następnego wystąpienia do Rady o pieniądze. Tak nie możemy zrobić.

Przewodnicząca RM - kto jest za dokapitalizowaniem spółki wysokości 150.000 zł

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 13

Wstrzymujących 5

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że Rada wniosek przyjęła .

Skarbnik Gminy - jeśli tą kwotę wprowadzimy do uchwały zmieniającej budżet będzie to rzutować na powiększenie deficytu budżetu. Chyba że pojawi się jakieś inne źródło finansowania.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r z przyjętą zmianą.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 16

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/ 410/2006. Załącznik nr 12

PKT 8 d/ - projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Dębnie spółka z o.o,

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - Czy są pytania i uwagi.

Uwag nie było

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla PEC w Dębnie?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 14

5 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/413/2006 Załącznik nr 13

Ogłoszona została przerwa w obradach 10 min.

===================================

PKT 8 b - projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Burmistrz MiG - wszelkie wielkości podatkowe reguluje Ordynacja Podatkowa natomiast gmina ma jeszcze inne należności z tytułu czynszów majątku opłat np za wodę , za psa itd. Ta uchwała reguluje w jakiej wysokości kierownicy jednostek mogą regulować te należności.

Przewodnicząca RM - czy są pytania i uwagi.

Uwag i pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa.

Stan radnych na Sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/411/2006. Załącznik nr 14

========================================

PKT 8 c projekt uchwały w sprawie wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Radny J Baranowicz - dla jednej spółki zadłużenia pokrywa się jednogłośnie a dla PEC jest problem i musi wziąć kredyt aby spłacić. Jak wina leży z winy właściciela to należy to dokapitalizować i włączyć w taryfę i odbiorcy ciepła za to zapłacą. Stwierdzam jedno nie ma równości w dawaniu środków dla spółek. Jedną spółkę traktuje się inaczej i drugą spółkę traktuje się inaczej.

Burmistrz MiG - jak zwykle nie do końca się zgodzę z tym stwierdzeniem. PEC działa na wyłącznym swoim majątku natomiast DTBS zarządza majątkiem gminnym i jest właścicielem lokali. Wystąpiłem o dekapitalizowaniu dla DTB aby otrzymał kredyt z Krajowego Banku Gospodarczego by mógł zainwestować w naszą substancję. Żeby nie wymógł banku tematu by nie było.

Radny M Jacura - ja zgłaszałem na komisjach i prosiłem pana Burmistrza o odrębną komisję w sprawie DTBS. Podobna sytuacja jest w DTBS jak w PEC. Sprawa została przełożona na miesiąc wrzesień.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wniesienia dopłat do jednoosobowej spółki gminy.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 16

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/ 412/2006. Załącznik nr 15

===========================================================

PKT 8 e projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok,

Komisje zaakceptowały projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania i uwagi do projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.

Stan Radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/ 414/2006. Załącznik nr 16

======================================

PKT 8 f - projekt uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.

Radny K Witkowski - w trakcie omawiania projektu uchwały na komisji została przedstawiona nam propozycja przez pana Leszka Zielińskiego, który zaproponował zamianę działki 253/31 na 253/28 i 253 /29. Komisja tego wniosku nie przyjęła. Komisja przyjęła projekt uchwały.

Burmistrz MiG - komisja nie jest decyzyjna w tych sprawach dlatego proponuję odrębne głosowanie wniosku Pana Zielińskiego. Następnie głosowanie nad całością .

S. Dąbski - pan Zieliński chce zamienić działkę 253/31 o pow prawie 20 ar na działki nr 253/28 i 253/29 , które łącznie mają 17 ar. W pierwszym wypadku wysokość gminnej dopłaty będzie niewielka, natomiast w drugim przypadku obszar niedoboru wzrasta do 500m i będzie znaczny wzrost odszkodowania. Te dwie działeczki praktycznie są na tym gruncie którymi dysponował przed scaleniem. Trzecim aspektem jest to, że te dwie działeczki gmina będzie mogła w przyszłości sprzedać niż tą jedną.

Burmistrz MiG - chodzi tu o doprowadzenie do nowej formy własnościowej. Pan Zieliński był właścicielem tych działek i w tym samym miejscu otrzymał je. Oczywiście miałem mieszane uczucia i państwo w dniu dzisiejszym albo wniosek uwzględnicie albo nie.

Radny J Baranowicz - jeżeli jest możliwość zamiany na to co chce pan Zieliński z możliwością zrzeczenia się z dopłaty od gminy , to należy spór załatwić po jego stronie. Natomiast jeżeli gmina ma stracić na tym interesie to nie.

Burmistrz MiG - z praktyki wynika , że te mniejsze działki uzyskują większą cenę za metr niż te większe. Inny podział działek jest niemożliwy, bo musi być zgodne z planami zagospodarowania przestrzennego.

Radny B Ircha - chodzi o to aby ludziom poprawić warunki i należy przychylić się do prośby mieszkańców a tym samym do prośby pana Zielińskiego. Gmina straci nie wiele a człowiek będzie zadowolony. Pieniądz niewielki nie może być przyczyną aby odmówić komuś pozytywnego załatwienia sprawy.

Burmistrz MiG - powtarzam , miałem mieszane uczucia ale to również z pańskich podatków będę musiał to zapłacić. Jest to temat trudny do rozważenia i podjęcia decyzji.

Radny B Ircha - należy ważyć na skalę problemu.

Kierownik GPiN A. Kornaś - linie rozgraniczające działki nie mogą być dowolnie sobie kreślone. Plan zagospodarowanie przestrzennego określa wszelkie podziału i granice działek które nie można sobie dowolnie przestawiać.

Radny J Baranowicz - jeżeli podpiszecie się pod tym, że nie ma możliwości prawnych to wszystko w porządku.

Burmistrz MiG - nie ma możliwości podzielenia tej dużej działki na mniejsze. Druga kwestia to można lub nie można wyrazić zgody. Państwa decyzja.

Radny J Baranowicz - panie Burmistrzu jak mam wyrazić zgodę skoro przepisy nie pozwalają.

Burmistrz MiG - czy pan mnie słucha czy ciągle pan słucha samego siebie . W tym momencie może pan wyrazić zgodę na zamianę lub nie zgodzić się na zamianę z panem Zielińskim , natomiast podziału działki pan nie zrobi.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem wniosku pana Zielińskiego o zamianie działki 253/31 na działki 253/28 i 253/29.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 3

9 przeciw

3 wstrzymujące

/ 4 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał większości .

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie scalenia i podziału nieruchomości.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: 13 za

2 przeciw

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/415/2006. Załącznik nr 17

======================================

PKT 8 g - projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom na terenie miasta Dębno.

Pan Kasprzak - złożyliśmy wniosek o nazwę naszej ulicy Alternatywy 4 i prosimy o akceptację naszej propozycji . Ta ulica będzie miała tylko 4 domy. Mieszkają tam młodzi ludzie i ulica ta jest ślepa o niewielkim znaczeniu. Może być Alternatywy bez „4”

Radny P Chrobak - Komisja zajmowała się nazwami nowopowstałych ulic i wnioskuje za ul. Wiejską i Osadników.

Radny B Ircha - należy przyjąć wniosek mieszkańców i niech mają ul. Alternatywy nie powinno być żadnego problemu i nie ma powodu abyśmy my narzucali im swoją nazwę.

Radny A Brzozowski - proponuję aby tą część i następna przenieść na termin 27.09.2006 r

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem nazwy ul. Alternatywy położonej w północnej części miasta nr ewidencyjny 101/15/101/22 obręb 2 miasta Dębna?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że wniosek został przyjęty.

Kto z radnych jest za nazwaniem ul. Wiejska nr ewidencyjny 101/17 obręb 2 miasta Dębno?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw Alternatywy i Wiejska dla nowopowstałych ulic w mieście Dębno?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/416/2006. Załącznik nr 18

=========================================================

PKT 8 h projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego miasta Dębno,

Komisja przyjęła projekt uchwały. Wniosek pana Mazgaja został odrzucony.

Przewodnicząca RM - czy są pytania i uwagi.

Radny J Baranowicz - należy na brzegowych ulicach napisać nazwy która idzie do kserowania. Ja nie wiem jaki teren plan obejmuje. Mając ten plan wiemy dokładnie czego dotyczy.

Przewodnicząca RM - mamy wnioski pana Mazgaja, Pana Błotnego i Pana Tomaszczyka z ul. Mickiewicza 40 A i B sprawie odsprzedaży współwłasności części terenu przyległego do budynku mieszkalnego od strony wschodniej.

Kto jest za przyjęciem odczytanego wniosku

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 0

przeciw 13

6 wstrzymujących

Stwierdzam , że wniosek nie uzyskał akceptacji.

Drugi wniosek pana Mazgaja dotyczący zmiany przeznaczenia działki nr 367/17 z możliwością postawienia garażu.

Kto jest za przyjęciem wniosku pana Mazgaja?

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 0

12 przeciw

7 wstrzymujących

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego miasta Dębno,

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 16

1 wstrzymujący

2 przeciw

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/ 417/2006. Załącznik 19

==========================================

PKT 8 i projekt uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego, miasta Dębno.

Radny K Witkowski - uwagę do projektu uchwały zgłosiła spółdzielnia mieszkaniowa Gryf. Wnioskowali aby istniejący chodnik od ul. Jana Pawła II do pawilonów przy ul. Boh Września spełniał funkcję ciągu publicznego. Druga uwaga dla istniejącego pasa zieleni z drzewostanem wprowadzić zapis poszerzenie pasa drogowego ul. Słowackiego.

Komisja Rozwoju Gospodarczego odrzuciła dwa wnioski zgłoszone przez spółdzielnię mieszkaniowa Gryf. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisję.

Przewodnicząca RM - Kto jest za wnioskiem spółdzielni mieszkaniowej Gryf Dębno by chodnik od ul. Jana Pawła II do ul. Bohaterów Września spełniał funkcję ciągu publicznego.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 4

11 przeciw

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał większości.

Drugi wniosek spółdzielni mieszkaniowej Gryf w sprawie poszerzenia pasa ul. Słowackiego o pas zieleni.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie : za 2

przeciw 10

wstrzymujących 6

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał akceptacji.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego, miasta Dębno.

Stan radnych na Sali 19

Głosowanie: za 13

1 przeciw

5 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/418/2006. Załącznik nr 20

===========================================

PKT 8 j projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG Dębno".

Radny P Chrobak - komisja zaakceptowała wnioski o przyznanie medali Zasłużony dla MiG Dębno” dla : Danuty Sawickiej, Jarosława Bodnara, Tomasza Zięciaka, Lechowi Łukasiuk, Ks. Romanowi Jachimowicz , Annie Szymanek, Parafialny Zespół Caritas w Dębnie przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła.

Radny B Ircha - czy możemy znać uzasadnienie wniosków.

Radny S Witkowski - na komisji było przedstawiane uzasadnienie i nie ma potrzeby dzisiaj przedstawiać.

Radny K Witkowski - W Biurze Rady są dostępne wnioski i można się z nimi zapoznać.

Przewodnicząca RM - wybieraliśmy osoby które coś dla miasta zrobiły, osoby z długoletnim stażem. Osoby, które mają jakąś pasję i wnoszą coś do dorobku miasta. Mam tu na myśli panią Annę Szymanek. Parafialny Zespół Critas został wyróżniony jako organizacja która bardzo wiele robi dobrego dla mieszkańców.

Radny B Ircha - a PCK i pszczelarze.

Radny J Baranowicz - pszczelarze już maja 98 medali i 2 brakują do 100 medali.

Przewodnicząca RM - kto jest za nadaniem medalu Zasłużony Dla MiG Dębno dla : Danuty Sawickiej, Jarosława Bodnara, Tomasza Zięciaka, Lechowi Łukasiuk, Ks. Romanowi Jachimowicz , Annie Szymanek, Parafialny Zespół Caritas w Dębnie przy Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła. Kto jest za podjęciem uchwały?

Stan Radnych na Sali !9

Głosowanie: za 17

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/419/2006 Załącznik nr 21

==================================

PKT 8 k projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia uchwały nr LXVII/393/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006r.

Przewodnicząca RM - radny B Ircha wezwał Radę do usunięcia wadliwie podjętej przez Radę uchwały. Uzyskaliśmy opinię radcy prawnego . W tym miejscu odczytała uzasadnienie do projektu uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia uchwały nr LXVII/393/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006r.

Radny B Ircha - w kwestii formalnej - moje pismo nie zostało tu odczytane, a ja wyraźnie w nim napisałem, że w razie nie zaspokojenia moich żądań sprawę skieruję do Sądu Administracyjnego. Niech panowie radni wiedzą, że ja będę skarżył dalej , ponieważ to jest tak jak tu wcześniej mówi pan biegły - "w zasadzie przestępstwa nie ma, ale nie zostało dopilnowane". Tu też przestępstwa nie ma, że kwota 133.000 zł była w bloku łącznie z innymi kwotami , ale nad nią nie było odrębnej decyzji. Ta odrębna decyzja pozwoliłaby mi zająć stanowisko do tej konkretnej sprawy. Tak jak w poprzedniej uchwale o przyznaniu medalu "Zasłużony dla MiG Dębno" głosowanie odbyło się łącznie dla 6 nazwisk więc musiałem się wstrzymać bo jak miałem się odnieść do każdego nazwiska. To samo tyczy się uchwały z ostatniej sesji - do 11 pozycji byłem za , a dla kwoty 133.000 zł przeciw i jak miałem głosować, dlatego musiałem się wstrzymać. Zgłaszałem sprzeciw pani Przewodniczącej ale nie poskutkowało i dlatego uważam, że moje prawa zostały naruszone.

Przewodnicząca RM - pan radny składał wniosek o przesunięcie głosowania na miesiąc sierpień i został ten wniosek przegłosowany negatywnie. W związku z tym odbyło się głosowanie nad uchwałą bo pański wniosek nie uzyskał akceptacji.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do uchylenia uchwały nr LXVII/393/2006 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 28 czerwca 2006 r w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006r.

Stan radnych na sesji 19

Głosowanie: za 9

2 przeciw

6 wstrzymujących

/ 2 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVIII/420/2006. Załącznik nr 22

===================================

PKT 9 Odpowiedzi na zapytania.

Kierownik OKiS - od 20 lat jest ten sam system powiadomienia dyrektorów. Każdy dyrektor szkoły ma swoją skrzynkę i informacje są przekazywane. O pierwszej naradzie przed rokiem szkolnym informujemy na ostatniej naradzie kończącej rok szkolny. Od 15 sierpnia każdy dyrektor jest w gotowości i musi mi zgłosić, że jest na miejscu.

Radny J Baranowicz - czy to było zwykłe powiadomienie o naradzie dyrektorów czy zaproszenie na uroczystość pożegnania tych dyrektorów co odchodzili z pracy.

Kierownik OKiS - była to narada robocza w trakcie której jeden z punktów był pożegnaniem dyrektorów tych którzy nie będą już pełnić obowiązków dyrektora ale nadal są naszymi pracownikami. Pożegnanie tych co odeszli na emeryturę dokonaliśmy z końcem roku szkolnego. Dla pozostałych dyrektorów pożegnanie zaplanowaliśmy po rozstrzygnięciu konkursów.

Radny J Baranowicz - jedno sprostowanie - mówi pani, że system powiadamiania istnieje od 20 lat - dla pism urzędowych owszem tak ale do zaproszenia wysyłane są odrębnie do poszczególnych osób. Trzeba odróżnić zwykłą korespondencję do szkoły od zaproszenia kogoś kogo chcemy pożegnać. Zawsze takie sprawy były do ręki wręczane i jeszcze telefon wykonany. Nigdy takie zaproszenia nie znajdowały się w przegródce.

Kierownik OKiS - tą formę stosuję od dawna i nikt nie wnosił zastrzeżeń. Telefon do Różańska wykonałam i nikt w szkole nie odbierał. Gdy wykonałam telefon osobisty to nie chcę powtórzyć rozmowy.

Radny Z. Myszkowski - ja nie wnikam te zasady które funkcjonują od wielu lat ale zwykła kultura wymaga aby zawiadomić skutecznie. Jeśli pani kontroluje te sprawy i skrzynki są w Wydziale Oświaty to wydaje mi się, że skoro skrzynka pani dyrektor z Różańska nie była odbierana przez dwa tygodnie i korespondencja była to oczywiste że z jakiś tam powodów ta korespondencja nie jest odbierana. Wystarczyło zawiadomić w odpowiednim czasie , nie wykonano tego.

========================================

PKT 10 Sprawy różne.

Radny A Dobropolski - na Kostrzyńskiej klekocą pokrywy i proszę aby ktoś z Urzędu wystosował pismo do Generalnej Dyrekcji aby je naprawili. Druga sprawa wykupione działki na ul. Armii Krajowej zarastają chwastami. Jest właściciel i należy go zmusić do wykoszenia.

Radny A Brzozowski - prosiłem o wyjaśnienie nieprawidłowości w przekazywaniu funkcji dyrektorów ustępujących tym następującym.

Radny J Baranowicz - odpowiedź otrzymałeś - kur zapiał.

Kierownik OKiS - są ustalone terminy przekazania funkcji nowym dyrektorom placówek. Powołane zostaną komisje. Ustaliłam na 28 sierpnia przekazanie nowemu dyrektorowi w Rózańsku majątku, ale skoro pan radny Myszkowski wie że to nie aktualne......

Radny Z Myszkowski - ja biorę pieniądze za kierowanie oświatą? Niech pani hamuje się ze swoimi wybiegami.

Kierownik OKiS - pozostał jeszcze do uzgodnienia termin przekazania gimnazjum w Smolnicy.

Sołtys wsi Mostno-Więcław K Kisała - mam prośbę aby od nas puścić jeden autobus bo my nie mamy czym się dostać do Dębna. Został nam zabrany jedyny autobus w okresie lata i nie mamy z powrotem czym się dostać do Mostna i Więcławia. Ja w tej sprawie pisałam do burmistrza i do ZEAS i proszę abyście przychylili się do naszej prośby. Jedna pani od nas chce się budować i wykonała mapki a w Urzędzie powiedziano jej, że te grunty nie są scalone i ponownie musi wykonać mapki. Są to dodatkowe koszty. Nikt jej wcześniej o tym nie powiadamiał gdy załatwiała pierwsze mapki. Ludzie bez potrzeby narażają się na dodatkowe koszty. Dlaczego nie przyjęto naszego Planu Odnowy wsi Mostno-Więcław.

Proszę mi powiedzieć jak będzie przebiegać sprawa podziału naszego sołectwa. Czy są załatwiane jakieś formalności prawne w tym temacie.

Dyrektor ZEAS - zabezpieczamy w pełni dowóz dzieciom do szkół zgodnie z planem. PKS nie jest zainteresowany wznowieniem kursów na linii Dębno Mostno Więcław.

Kierownik A. Kornaś - ta pani chciała, na środku postawić budynek na dwóch różnych obok siebie leżących działkach. Otrzymała informację, że może postawić budynek na jednej działce. W starostwie powiedziano jej inaczej. Co innego mówi prawo budowlane a co innego gospodarka przestrzenna. My wydajemy decyzje na podstawie gospodarki przestrzennej.

Burmistrz MiG - dokument jakim jest Plan Odnowy Wsi Mostno-Więcław nie może na dzień dzisiejszy zafunkcjonować w tym kształcie. Od 1 stycznia 2007 r nastąpi podział sołectwa. Dlaczego wadliwy dokument już w tym momencie podejmować. Takiego dokumentu w tej chwili Radzie nie zaproponuję do uchwalenia.

Sołtys K. Kisała - nikt z państwa nawet nie widział tego planu. Był zarzut w 2005 roku pod moim adresem, że ja nie opracowałam planu odnowy. W ubiegłym roku był podział wsi i dlatego taki dokument nie był opracowany . W tym roku został opracowany i jest źle bo następuje podział sołectwa. Ludzie to jakaś paranoja. Wyście stworzyli sobie pole jakiejś bitwy, tak - ja tak uważam, to śmieszne co się tu dzieje.

Sekretarz - faktycznie Plan Odnowy wsi Mostno-Więcław wpłynął do Urzędu. Pozostałe plany które się pojawiły trafiły pod obrady komisji i zostały zatwierdzone uchwałami Rady. Plan sołectwa Mostno-Więcław nie trafił pod obrady komisji z tego względu, że podjęta została uchwała o podziale sołectwa a w zasadzie wyodrębnienia sołectwa Więcław i utworzenia odrębnego sołectwa. W związku z tym że uchwała ma obowiązywać od 1 stycznia 2007 r, będzie również obowiązywać odrębne sołectwo Mostno. Kadencje sołtysów kończą się w grudniu br i w styczniu 2007 r będą przeprowadzane wybory we wszystkich sołectwach łącznie w sołectwie Więcław. Budżet na 2007 rok będzie musiał przewidywać koszty utrzymania sołtysa i jego diety i całego sołectwa. Dlatego zasadnym byłoby aby sołectwo Więcław miało swój odrębny Plan Odnowy wsi. Natomiast sołectwo Mostno na zebraniu podjęło jeszcze raz swój plan wykreślając z niego zadania dla wsi Więcław. Również Więcław użyłby tego samego opracowania pomijając w nim zadania Mostna przedstawiając swoje zadania. Nowa rada sołecka zatwierdzi plan do realizacji. Aplikacja we wnioskach unijnych jest przewidziana na 2007 rok. Pani sołtys ma deklarację, że zadania które w chwili obecnej zostały ujęte w Planie Odnowy wsi Mostno-Więcław nie zostały wykluczone i nie ma zagrożenia, że coś zostanie pominięte. W ramach upływu czasu coś można będzie dopisać do planu. Po co zmuszać Radę do podjęcia uchwały w styczniu o uchyleniu uchwały Planu Odnowy wsi Mostno-Więcław bo bez tego nie będzie można aplikować na zadania wsi Mostna czy wsi Więcław.

Sołtys wsi Mostno-Więcław - co roku składam wnioski do budżetu i nic się nie dzieje.

Sekretarz - ja za Radę nie mogę się wypowiedzieć. Mówię tylko że prace w Urzędzie trwają i wszystkie zadania wymienione w poszczególnych Planach Rozwoju Wsi są w przygotowywaniu.

Radny Z Myszkowski - mamy pokłosie naszych działań. W momencie podejmowania działań odnośnie podziału sołectwa dyskutowaliśmy kiedy ta uchwała ma zacząć funkcjonować Proponowałem aby działania dotyczące tworzenia nowego sołectwa rozpocząć już od półrocza. Przekonywano mnie że względy finansowe, wybór sołtysa. To wszystko od półrocza można pomału wdrożyćSołectwo byłoby przygotowane do zaistnienia samodzielnie. W tej chwili mamy pasztet zupełnie niepotrzebny.

Pani Krystyna Kisała - przeznaczyliście 30.000 zł na zakup kontenera na świetlicę. Wróciło do nas tylko 8.000 zł - co się stało z pozostałymi środkami. Poza tym nikt nie uzgadniał lokalizacji kontenera - chyba w powietrzu chciano ten kontener postawić.

Radny A Dobropolski - czy ta poręcz na schodach do Urzędu będzie zrobiona czy nie?

Przewodnicząca RM - myślę, że będzie.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej i dziękuję za udział.

Protokołowała Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

1

24

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-12-2006 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 16:18