Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr LXVII z dnia 28.06.2006 r.


Protokół z przebiegu LXVII sesji Rady Miejskiej w

Dębnie w dniu 28 czerwca 2006 r.

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00 w Dębnowskim Ośrodku Kultury.

Sesja zakończyła się o godz 15.00

Przewodnicząca RM Helena Sługocka - otworzyła sesję i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Poinformowała, że na sali posiedzeń obecni są: Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza, przedstawiciele kombatantów, przedstawiciele Sybiraków, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG, mieszkańcy wsi, sołtysi , prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 19 co stanowi 90, 47 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni : Ryszard Święcicki, Kazimierz Kasprowiak

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

Informuję, że wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad czterech projektów uchwał w sprawie:

- zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

- zmiany uchwały RM w Dębnie nr LXII/310/2005 z dnia 29.09.2005 w sprawie wystąpienia

o zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie gminy Dębno pow.

myśliborski, woj. zachodniopomorskie,

- zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Dyszno"

- zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2006 r,

Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 3

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad przedstawionych projektów uchwał?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad.

Przedstawiam porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu LXVI sesji RM,

d/ informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

 1. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2006 r.

 2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

 1. Interpelacje i zapytania.

 2. Odpowiedź na złożoną interpelację na sesji w dniu 26.05.2006r.

 3. Informacja z realizacji zadania Maraton 2006.

 4. Informacja na temat utrzymania czystości, porządku w MiG Dębno oraz CZG 12.

 5. Informacja w zakresie współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi,

 6. Realizacja projektów z Unii Europejskiej.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r,

b/ wykonania bankowej obsługi budżetu,

c/ udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Dębnie,

d/ uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i

urządzeń kanalizacyjnych na terenie MiG Dębno,

e/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Suchlica".

f/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Sarbinowo".

g/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Bogusław"

h/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Ostrowiec".

i/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Oborzany".

j/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi

Grzymieradz".

k/ zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Różańsko",

l/ wprowadzenia zamian do Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie,

ł/ zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie MiG Dębno,

m - zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

n - zmiany uchwały RM w Dębnie nr LXII/310/2005 z dnia 29.09.2005 w sprawie

wystąpienia zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie gminy

Dębno pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie,

o- zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości pod nazwą "Plan Rozwoju Wsi Dyszno"

p - zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej na 2006 r,

 1. Odpowiedzi na zapytania.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji RM

Przewodnicząca RM - zwrócił się do na Zarząd Sybiraków z Gorzowa o możliwość uhonorowania sztandaru RM odznaką Sybiraka. Będą u nas o godz. 13.00 i przełożymy część uroczystą na godz. 13.00. Myślę, że porządek obrad tak się ułoży i tą część uroczystą odbędziemy dzisiaj.

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad LXVII sesji RM.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty.

Informuję że protokół z przebiegu LXVI sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Kto jest za przyjęciem protokołu?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, ze protokół został przyjęty.

===========================================

PKT 1 d - informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Pani Przewodnicząca RM składa sprawozdanie. Załącznik nr 4

==========================================

PKT 2 - sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za II kwartał 2006 r.

Proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania.

Radny A Brzozowski - przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

Poinformował, że komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

 • budowa hali sportowej w Smolnicy

 • remont hali sportowej przy SP 3,

Dokonała ocenę polityki mieszkaniowej w MiG oraz rozpatrywała sprawę pana Kreczmera.

W dniu 20 czerwca odbyła wspólne wyjazdowe posiedzenie. Dobrze by się stało aby zorganizować wspólne posiedzenie wszystkich komisji na temat realizowanych inwestycji.

Przewodnicząca RM - czy są pytania.

Pytań do sprawozdania nie było.

=============================================

PKT 3 Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Proszę Burmistrza o przedstawienie sprawozdania.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 27 maja do 28 czerwca 2006 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Radny J Baranowicz - odbywają się konkursy na dyrektorów - proszę o przedstawienie w jakich placówkach i jakie są wyniki konkursów.

Burmistrz MiG - konkursy na dyrektorów odbyły się po zakończeniu roku szkolnego . W dniu wczorajszym odbył się konkurs SP Dargomyśl, SP Różańsko i SP nr 1w Dębnie . W Różańsku i SP nr 1 było więcej niż jeden kandydat na dyrektora. W SP nr 1 została dyrektorem pani Drzewińska, w SP w Dargmyślu pani Jach w Różańsku pani Kmieć. W dniu jutrzejszym odbędą się konkursy na dyrektora SP 3, Gimnazjum Publiczne, SP Sarbinowo i SP Smolnica. W tych konkursach startuje po jednym kandydacie. W piątek będą konkursy na dyrektorów przedszkola i jest tam po jednym kandydacie.

Radny B Ircha - na budowę hali sportowej przy SP 1 dał pan ostre warunki ale na skutek protestów złagodzone zostały. Czy takie działanie zostało przemyślane, czy zwyczajowo tak się praktykuje.

Burmistrz MiG - mając doświadczenie po budowie hali sportowej w Smolnicy, konsultacjach w wydziale RI, w pierwszej wersji zastosowaliśmy ostre kryteria tak aby wykluczyć tz firmy teczki aby uniknąć trudności. Chcieliśmy aby było doświadczenie wykonawcy by mógł sobie poradzić z tak dużą inwestycją. Jednak sa dwa protesty jeden naszej firmy miejscowej. Przy pewnym złagodzeniu warunków przetargu mogliby przystąpić. Dopuściłem miejscowego wykonawcę i nastąpiło zrównoważenie procedury przetargowej aby uniknąć arbitrażu. Musiałam rozpocząć drugie postępowanie przetargowe.

Radny J Baranowicz - złagodzenie warunków przetargu nie zemści się wykonawstwem i może doprowadzić do sytuacji jaka miała w Katowicach.

Burmistrz MiG - jest zmyleniem pojęć co do złagodzenia warunków przetargu w porównaniu do sytuacji w Katowicach, ponieważ jest projekt techniczny i nadzór nad inwestycją. Należy dopilnować aby zachować wszystkie warunki bezpieczeństwa. Wiarygodność wykonawcy musi polegać na doświadczeniu, odpowiednim tempie i jakości prac oraz odpowiednich zabezpieczeń finansowych. Ustawa o zamówieniach publicznych stawia pewne poziomy i kryteria. Wszystkie warunki umowy muszą być w należyty sposób zachowane . Ustąpiliśmy o jedną halę sportową o podobnej kubaturze, Wykonawca musi się okazać doświadczeniem w budowie tego typu obiektów. Jeśli wykonawca wykonywał takie konstrukcje to możemy powiedzieć o zabezpieczeniu interesu gminy.

Radny A. Dobropolski - mam prośbę o wyjaśnienie sprawy przetargu nieograniczonego w Suchlicy.

Burmistrz MiG - gmina kiedyś przejęła gospodarstwo rolne z budynkami i gruntami. Budynki znalazły najemców a grunty nie . W tej chwili jest osoba zainteresowana zakupem gruntów i wystawiam ten grunt rolny do przetargu.

Radny Z Myszkowski - uchwała o podziale sołectwa będzie wykonywana od 1 stycznia 2007. Nie wiem czemu to ma służyć. Pewnie chodzi o rozliczenia wynikające z podziału środków. Proponuję aby uruchomić wcześniej podział, aby mieszkańcy mogli wcześniej powołać RS i Sołtysa i ustalić swoje wydatki i potrzeby na 2007 r.

Burmistrz MiG - sołectwo od stycznia 2007 roku rozpocznie formalnie swoje działania. W budżecie zapisane będą środki w rezerwie i po zebraniach wiejskich środki są uruchamiane na poszczególnych paragrafach. Tak będzie też w sytuacji Więcławia. Statut jest ustalony dla wszystkich sołectw i w lutym przyszłego roku wszystkim sołectwom mija kadencja i myślę, że tu większej kolizji nie będzie. Sołectwo to nie ma problemów majątkowych i bieżących jakie występują w innych sołectwach typu świetlice, cmentarze itd. Sołectwo Więcław zrobi sobie w styczniu pierwsze zebranie i wybiorą swoje władze.

Radny Z Myszkowski - w rezerwie są na etapie projektu budżetu. Skoro nie ma problemów majątkowych to tym bardziej dać możliwość tej społeczności układania sobie już tej samorządności po swojemu. Nie ma potrzeby blokowania tej sprawy .

Radny J Baranowicz - wybór sołtysa zorganizować przy powołaniu nowych władz powiatowych w październiku.

Burmistrz MiG - może znaleźć się osoba, która podważy wcześniejsze wybory sołtysa z przed 1 stycznia jak jeszcze sołectwa nie było. Ja rozumiem tą praktyczną rzecz, ale należy wszystko prawnie przeprowadzić aby nikt nie oprotestował. Możemy zainicjować powołanie nieformalnej Rady Sołeckiej w październiku aby przygotowali swój wstępny budżet i potrzeby. Statut określa kadencje Rad Sołeckich, jest uchwała Rady i należy tego przestrzegać.

Radny M Jacura - sprawa działki w Suchlicy do której drogi ma dostęp, może pozostawić jako teren przemysłowy.

Burmistrz MiG - pan E. Korzeniowski ma nieruchomość. Jest to działka rolna wokół dalszych zabudowań bliżej torów. Gmina posiada działki przy szosie. Tam daleko w głębi jest funkcja komunikacyjna, która zostanie na pewno utrzymana w planach zagospodarowania przestrzennego . Nie przewiduję tam terenów przemysłowych.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 5

==============================================

PKT 4 Interpelacje i zapytania radnych.

Radny A Dobropolski - czy można otrzymać pozwolenie na budowę bez zgody sąsiada w sytuacji gdy chcę rozbudować swój dom do granicy posesji i ze spadkiem do sąsiada.

- Wniosek - PKS Myślibórz zawiesza linię autobusową Dębno - Kostrzyń o godz. 6.00. Ten kurs jest potrzebny dla mieszkańców, dlatego proszę o wystosowanie pisma aby zastąpić kurs mikrobusem.

Pan S Widecki - w imieniu emerytów, rencistów i mieszkańców, którzy nie posiadają swojego środka lokomocji zwracają się z wnioskiem o reaktywowanie połączenia z Dębna do Kostrzynia chociaż małym busikiem. Prosił o wystąpienie z pismem do dyrekcji PKS i podjęcie stosownej uchwały na dzisiejszej sesji. Wy państwo jesteście zobowiązani pomóc mieszkańcom i zrobić wszystko aby PKS uruchomił autobus o godz. 6.00 rano na trasie Dębno-Kostrzyn. Myślę, że sprawa ta w trybie pilnym zostanie załatwiona, ponieważ o to proszą mieszkańcy naszego miasta i gminy.

W załączeniu wystąpienie pana S Wideckiego. Załącznik nr 6

Radny J Głuszko - 28 stycznia br w Cychrach spaliła się część budynku mieszkalnego. Tam mieszkali dwaj panowie. Jeden z nich został zameldowany na ul. Cegielnianej a drugi nie wyraził zgody. Minęło pół roku - czy ten budynek będzie wyremontowany, bo do tej pory nikt tam się nie pokazał mimo, że jest to budynek gminny. Panowie ci na dzisiaj są w Cychrach i tułają się po szopach. Dlatego pytam czy będzie ten budynek remontowany i czy ci ludzie będą mogli tam wrócić.

===============================================

PKT 5 - Odpowiedź na złożoną interpelację na sesji w dniu 26.05.2006r.

Przewodnicząca RM - odczytała odpowiedź na złożoną interpelację radnego A Bójki.

Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik nr 7

===========================================

PKT 6 - Informacja z realizacji zadania Maraton 2006.

Dyrektor OSiR - omówił informację na temat organizacji maratonu 2006 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z realizacji zadania maraton 2006.

Stan radnych 19

Głosowanie ; za 16

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 8

PKT 7 - Informacja na temat utrzymania czystości, porządku w MiG Dębno oraz CZG 12.

Radny K Witkowski - temat przedstawiany na posiedzeniu komisji. Informacja w głosowaniu została przyjęta. Było pytanie do prezesa PWiK w sprawie zatkanej kanalizacji w Cychrach.

Prezes PWiK - czyszczenie kanalizacji w Cychrach odbywa się regularnie. Powodem zapychania się kanalizacji jest niska kultura ludzi, którzy wrzucają do kanalizacji wszystko co popadnie.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem informacji.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 17

2 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 9

===================================================

PKT 8 - Informacja w zakresie współpracy z zagranicą i miastami partnerskimi.

Radny K Witkowski - temat omawiany na posiedzeniu komisji i jednogłośnie przyjęty. Wniosków komisja nie wypracowała.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Radny B Ircha - podtrzymywanie partnerskich stosunków z niektórymi miastami nic nam nie daje i powoduje że nie ma zadowolenia ze spotkań, są tylko koszty a efekty żadne. Chodzi mi o Kursk i Rozalito. Robić należy partnerstwo z dwoma lub trzema a konkretnie i po to aby efekty były wymierne.

Radny M Wyszyński - chcę przyłączyć się do kolegi Bogdana , rzeczywiście współpraca powinna być bardziej efektywna czy gospodarcza czy kulturalna. Z miastem Kursk i Rozalito brak jest współpracy ze względu na odległości. Jeżeli nic z tej współpracy nie wypływa to należy się zastanowić czemu to służy.

Radny A Brzozowski - to co państwo słyszycie jest to nagranie które otrzymaliśmy z Kurska ./ świergot ptaków/. Zgadzam się z tym, że te kontakty powinny przybrać inny wymiar. Należy nakłonić i poinformować nasze społeczeństwo, że istnieje możliwość pojechania do Kurska i nawiązanie kontaktów czy kulturalnych czy gospodarczych. Współpraca z Kurskiem jest trudna ze względu na odległość ale zgodzimy się z tym , że jest bardzo potrzebna. Jest w tej chwili organizowana pewna inicjatywa o której nie chcę tu mówić. W ramach wymiany przyjeżdżają do nas dzieci z Kurska. Powinna być szersza informacja co do możliwości mieszkańców gminy współpracy z miastami partnerskimi.

Burmistrz MiG - sprawozdanie obejmuje współpracę w ciągu ostatniego roku. Stowarzyszenie od tańca było na warsztatach w Tczewie. Inny charakter współpracy mamy z Terezinem Holandią czy z Strauzbergiem Jeśli chodzi o Kursk nasza współpraca jest ważna, ponieważ budowanie pozytywnego wizerunku Polski naszej gminy ma tu nie małe znaczenie. Niedługo młodzież przyjedzie do nas z Kurska i będą mieć okazję poznania innego modelu budowania demokracji. Trudnym tematem jest Rozarito - brak jakichkolwiek kontaktów. Współpraca ta na dzień dzisiejszy jest martwa i należy się zastanowić czy nie podjąć decyzji o zakończeniu współpracy.

Radny B Ircha - Renkum nie miałem na myśli, chodzi mi o Rozarito i Kursk. Na spotkanie z merem Kurska u nas przyszło tylko dwoje przedsiębiorców, także zainteresowania nie było.

Radny J Baranowicz - kryterium naboru chętnych na wyjazd do Kurska była mocna głowa.

Radny A Brzozowski - byliśmy w Tczewie w czerwcu i nie było eliminacji wstępnych. Wiadomym było, że w Tczewie będzie również delegacja z Kurska. Odbył się tam turniej piłki ręcznej miast partnerskich. Ja w Kursku nie byłem ale z informacji które uzyskałem wiem, że jeśli jakieś Stowarzyszenie chciałoby nawiązać bliższe kontakty to nie ma problemu, zapraszają i są bardzo gościnni. Tak się stało że my ten turniej piłki ręcznej w Tczewie wygraliśmy. Co by tu nie mówić Tczew jest dobrze zorganizowanym i zarządzanym miastem.

Radny K Witkowski - na komisji mówiłem o celowość współpracy z Kurskiem. Chodziło o współpracę gospodarczą. Po pewnym czasie współpracy nic w tej w sferze gospodarczej się nie dzieje. Rozumiem jednak argumenty burmistrza, które są zasadne.

Burmistrz MiG - zwracam się zawsze na 3 miesiące przed do przewodniczących komisji o chęć wyjazdu do Kurska. To wcale nie jest tak łatwo znaleźć chętne osoby na wyjazd do Kurska. Wymiana na płaszczyźnie sportowej jest realizowana. Kontakty gospodarcze wynikają z innych sytuacji spotkań między ludźmi i buduje się zaufanie. Były podejmowane próby połączenia mostu gospodarczego Z Kurskiem jednak odległość jest dla wielu zbyt duża i należy sobie zadać pytanie o koszty. Nikt nie pyta o kontakty gospodarcze z Holandią mimo że współpraca jest już 15 lat. Można powiedzieć i tak likwidujmy współpracę z Kurskiem i zamknijmy się we własnym sosie. Są zwolennicy i przeciwnicy współpracy i ta dyskusja nie ma końca. Powstaje pytanie jak tą współpracę modelować bo jest wiele ograniczeń. Przejazd młodzieży szkolnej niesie za sobą ogromne koszty.

Radny B Ircha - ja prowadzę kontakty gospodarcze z różnymi krajami. Ze wschodem władza popsuła kontakty. Jeśli pan nie będzie miał odpowiedniej gospodarki to po co pan będzie jeździł. Musi być najpierw współpraca gospodarcza a następnie inne formy.

Przewodnicząca RM - dobrze mieć sąsiadów i dobrze jest współpracować z sąsiadami . Im bardziej będziemy otwarci na sąsiadów i kontakty tym więcej zdobędziemy dla miasta i siebie. Ta współpraca, która do tej pory istnieje układa się bardzo dobrze, a efektem są wspólne programy unijne jakie gmina pisze i dzięki takiej współpracy możemy razem składać projekty na różne zadania. Dlatego życzmy sobie i naszym partnerom abyśmy byli na siebie otwarci i dawali z siebie wszystko to co najlepsze.

Kto jest za przyjęciem informacji.

Stan radnych 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 10

============================================

PKT 9 Realizacja projektów z Unii Europejskiej.

Radny K Witkowski - temat został potraktowany na komisji jako informacja o działaniach w zakresie projektów UE.

Kierownik PIR - przedstawiła wnioski, które wydział PiR chce złożyć na zadania z prośba o akceptację :

1/ remont budynku przy Mickiewicza po przedszkolu 3.000.000 zł

2/ budowa hali sportowa przy SP 1 z wyposażeniem,

3/ Centrum Informacji Turystycznej z oznakowaniem szlaków turystycznych,

4/ Zagospodarowanie placów zabaw na terenie obszarów wiejskich,

5/ Zagospodarowanie rzeki Myśli i akwenów wodnych, oznakowanie terenu bitwy pod

Sarbinowem,

6/ remonty świetlic wiejskich i bazy sportowej na wsiach.

7/ rewitalizacja kuźni w Dolsku.

8/ kanalizacja terenów gminy,

9/ modernizacja dróg śródpolnych,

10/ uzbrojenie terenu przy Dargomyskiej, Cegielnianej i Demokracji,

11. Obwodnica wokół miasta

12 Zagospodarowanie terenu jeziora Lipowo

Radny J Baranowicz - zadania piękne, potrzebne dla gminy. Jakie środki własne rocznie gmina może przeznaczyć na tego typu zadania. Od tego zależy czy wejdą one do realizacji czy nie. Wymienione zadania to kwota kilkadziesiąt milionów złotych. Aby otrzymać środki zewnątrz musimy zabezpieczyć 100% własnych środków. Należy wybrać z tych zadań najważniejsze aby w danym roku środki zabezpieczyć.

Kierownik PIR - musimy przygotować się na od strony projektowej i dokumentacyjnej aby móc składać o dofinansowanie w latach 206-2013.

Radny J Baranowicz - my zaakceptujemy hasła bardzo ogólne na realizację zadań a potem występują króliki. W miejscowości Smolnica plac zabaw wykonano za 10.000 zł ale ogrodzenie kosztowało 35.000 netto. W tej miejscowości szkolne boisko jest nędzne. Obawiam się, że przyjęcie tego typu programów tylko z nazw spowoduje że będziemy finansować rzeczy niepotrzebne. le do programu rocznie możemy zabezpieczyć środków. Rada powinna konkretnie określić zadania aby nie było wątpliwości co do ich zakresu.

Burmistrz MiG - został złożony wniosek na remont boiska przy szkole w Smolnicy, jednak przeszedł plac zabaw. Od dwóch lat dyskutujemy o ogrodzeniu hali sportowej i ograniczenia konserwatorskie są nam znane. Plac zabaw powinien być ogrodzony. Powtarzam wniosek o remont boiska był składany i nie uzyskał akceptacji władz wdrożeniowych. Pytał pan o możliwość finansowania zadań do projektów unijnych. Co roku uchwalmy WPI i WPF - zadania w 90% są zawarte w WPI. Od dwóch lat prowadzimy politykę aby gmina była gotowa w latach 2007-2013 na występowanie z wnioskami i miała gotowe projekty na zadania inwestycyjne. Dla częći zadań już jesteśmy gotowi. 17 wniosków grubych które są do realizacji może kosztować około 50.000.000 zł. Wymagane jest 1/4 środków własnych. Wygenerowanie rocznie 2.000.000 zł z budżetu nie jest problemem. Dwa lata funkcjonujemy w unii i nie rozróżnia pan dwóch rzeczy. Udział własny 25% i refinansowany czyli wykonawca kończy inwestycję my mu płacimy 100% wówczas przedkładamy dokumenty we władzy wdrażającej celem rozliczenia. Do 10 miesięcy środki są nam zwracane. Jest tu zgodność z przepisami , zobowiązania i ewentualne kredyty zaciągnięte na to finansowanie nie obciążają procedur ustawowych , które na ten rok przewidują 20% deficytu budżetu. Jest utworzona linia kredytowa przy 3.5% odsetek na tego typu zadania i jest bardzo korzystna dla gmin. Ta dyskusja była 2 lata temu na forum Rady i podjęta została decyzja - składajmy wnioski. Z doświadczenia wiemy, że góra 50 % wniosków przechodzi w programach. Taką decyzję podjęliśmy i ubiegłoroczny i tego roczny budżet przyjął inna formę finansowania.

Radny J Baranowicz - pan to w ładne słowa ubrał. Jeżeli składamy wniosek to nie na boisko przyszkolne tylko na plac zabaw przy szkole. Pan mi nie wmówi, że wniosek na plac zabaw przy szkole nie zostałby zatwierdzony, skoro w innym miejscu został zatwierdzony.

Odnośnie wyszczególnionych zadań - owszem dokumentacje projektowe tylko które zadania w pierwszej kolejności. Pan mi zarzuca że ja się nie znam na finansowaniu ale na koniec ogródkiem pan powiedział, ze wykonawcy należy zapłacić 100% a później otrzymamy za prawie rok zwrot wydanych pieniędzy. To kto ma rację pan czy ja. Czy nie należy w tym przypadku zabezpieczyć w budżecie 100% wydatków?- trzeba. Mi chodzi o wydyskutowanie kolejności zadań na kolejne 1.5 roku .

Burmistrz MiG - materiał został przedłożony na komisji i tej dyskusji nie było tylko teraz gdy zapadły już pewne decyzje. W budżecie 2005/2006 ustaliliśmy deficyt a teraz czekamy na zwrot. Taki montaż finansowy jest możliwy. Na tyle funkcjonuje pan w samorządzie, że skanalizowanie 10 miejscowości na które potrzeba około 25.000.000 zł nie jest technicznie do wykonania w ciągu jednego roku. mamy to ustalone, w CZG 12 finansowanie na 3 lata. Gdybym wiedział na które wnioski dostaniem pieniądze a na które nie to bym inaczej mówił. Zakwalifikowałem wstępnie te wnioski mając pewna wiedzę które mają szansę na dofinansowanie. Na komisjach mówiłem, że ulice na Oś. Siewna nie mają szans na dofinansowanie. Dofinansowanie może być tam gdzie jest rozwój trans graniczny i regionalny. Tak jak powiedziałem możliwe jest wygenerowanie 2.000.000 zł rocznie na zabezpieczenie wniosków.

Radny A Dobropolski - czy sołtysi byli powiadomieni o złożeniu planów odnowy swoich wsi.

Kierownik PIR - tak

Radny Z Myszkowski - od Burmistrza należy oczekiwać z odrobinę szacunku. Nie jesteśmy przeciwni budowania takich obiektów jak plac zabaw w Smolnicy z pięknym płotem , tylko czy będziemy w każdej miejscowości tak robić. Jak mówią - jednym złote klamki a innym wcale. Nie jestem zwolennikiem ustawiania sztywno zadań , raczej należy swobodnie zapisać aby móc zmienić jeśli jest tego uzasadniona potrzeba. Jest to kwestia zaufania do Rady jednak oczekujemy aby nie przeginać. W przypadku Smolnicy przegięto i wykonano nie konsultując to z nikim .

Radny B Ircha - jest wiele spraw do uporządkowania jak na ul. Kosynierów kanalizacja, jezioro nasze jest smródką, należy się temu przyjrzeć. Jak są uroczystości państwowe to na OSiR brak flag.

Burmistrz MiG - sprawa Smolnicy budziła kontrowersję i była ostra wymiana poglądów przy przydzielaniu środków i Rada podjęła uchwałę. Na pytanie dlaczego nie w Cychrach tylko w Smolnicy - powiem tak, że Cychry nie mieli w tym czasie uchwalonych planów rozwoju wsi. W ogólnych zarysach staraliśmy się ustalić w planach rozwoju wsi co dana wieś chce mieć u siebie i jak widzi swój rozwój. W Smolnicy mieszkańcy wsi wskazali gdzie ma być postawiony plac zabaw a my mamy być mądrzejsi od mieszkańców Smolnicy. Uszanowaliśmy sugestię mieszkańców wsi. Ktoś inny powiedział jak plac ma wyglądać i jakie muszą być spełnione warunki.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem informacji.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 15

2 przeciw

2 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 11

Ogłoszona przerwa w obradach.

====================================================

PKT 10 a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 r.

Radny K Witkowski - projekt uchwały w pierwotnej wersji trochę skrócony został omówiony i przyjęty przez komisje. Pani Skarbnik zaprezentowała nowe propozycje zmian do projektu uchwały i które komisja pozytywnie zaopiniowała. Były to następujące wnioski o dofinansowanie:

- Stowarzyszenie Miłośników Dębna 133.000 zł na budowę Pomnika Orła Białego w

Dębnie w części budowlanej. Na komisji padł wniosek Radnego B. Irchy aby temat odłożyć na sierpień jednak komisja nie wyraziła na to zgody.

 • Wydział RI - na zakup urządzenia wieloczynnościowego typu skaner, kopiarka,

60.000 zł.

- DTBS - 9.350 zł na administracyjne budynku po sanepidzie,

- na prace społecznie użyteczne 35 000 zł,

- 89.000 zł dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych w Dargomyśl,

 • 9.500 zł instalacja odgromowa na budynku szkoły w Barnówku,

 • 38500 - budowa kanalizacji deszczowej na ul. Daszyńskiego,

 • 30.500 zł remonty świetlic,

 • 37533 zł - odsetki od zabezpieczenia kredytu,

- zakład opieki zdrowotnej na zakup widegastroskopu dla dorosłych kwota 10.000 zł,

- MKS Dąb Dębno młodzieżowy turniej piłki nożnej w Opalenicy 1500zł.

 • Konserwację syren 900 zł,

 • Pomoc państwa w dożywianiu dzieci 112.793 zł,

- ul. Chojeńska i Kosynierów 273.095zł pomniejszenie planu dochodów,

- Zagospodarowanie trenów zielonych - 9569 zł,

Kwoty te zostały dodatkowo wpisane do projektu uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Radny B Ircha - proszę o przeprowadzenie głosowania osobnego nad zmianami do projektu uchwały, ponieważ jestem przeciwny niektórym wnioskom.

Radny K Witkowski - rozumiem to tak, że mamy wrócić ponownie do rozpatrywania sprawy. Tematy były omawiane na posiedzeniu komisji. Proponuję aby Radny B Ircha określił się jakiego wniosku to dotyczy i skupić się nad tą propozycją.

Radny B Ircha - chodzi mi o sprawę 133.000 zł na budowę pomnika Orła Białego.

W tym miejscu odczytał porozumienie z 2005 roku zawarte pomiędzy Burmistrzem a Stowarzyszeniem Miłośników Dębna.

Ja nie jestem przeciwny pomnikowi. Jeśli chodzi o ideę jest ona rzeczywiście piękna. Pomogę finansowo w budowie pomnika tylko jestem przeciwny postawieni go na Placu Konstytucji. Jeśli już ma być na Placu Konstytucji to bliżej kościoła. Jak mam zagłosować nad projektem uchwały - za pomnikiem tak, ale w innym miejscu. Wiele ludzi jest przeciw postawienia pomnika w tym miejscu. Dlatego zdecydowanie tu zabieram głos i pieniędzy na razie nie przyznawać i jeszcze raz przemyśleć usytuowanie pomnika. Niech to będzie z woli ludzi i od ludzi. Ta idea ma być piękna do końca. Może następna Rada będzie chciała przebudować ten plac tak aby ruch pojazdów mógł odbywać się prawidłowo. Jak wówczas będzie wyglądał pomnik na skrzyżowaniu ulic. Wnioskuję aby temat odłożyć do sierpnia i jeszcze raz przemyśleć.

Radny K Witkowski - te wszystkie argumenty związane z porozumieniem między Burmistrzem a Stowarzyszeniem Miłośników Dębna oraz i lokalizacją pomnika na Placu Konstytucji 3 Maja były omawiane na posiedzeniu wspólnych komisji. O tym rozmawialiśmy i znowu dzisiaj mamy dyskutować. Tylko jeden głos był za ponowna dyskusją.

Pan Michał Martin - moim nieszczęściem było że w roku 1996 wyniku wszystkich Stowarzyszeń powołano mnie na przewodniczącego komitetu bodowy pomnika pamięci narodowej. Byliśmy na etapie uzgodnień jak ten pomnik miał wyglądać. Nastąpiła wówczas rozbieżność co do wyglądu i w rezultacie temat został odłożony. Była zgoda architekta. Pilnowałem aby w projekcie na budowę nowego placu było miejsce na postawienie pomnik. 10 lat mija od powołania Komitetu budowy pomnika. Nie przedłużajmy tego zadania. Miejmy miejsce w mieście gdzie będziemy mogli się zbierać. Niech ten pomnik otoczy naszą młodzież i będzie się uczyć historii. Proszę wasz Radni i proszę poprzez aplauz o środki i przyjęcie wniosku. Podjęto ogromny wysiłek i zebrano tyle tysięcy złotych i więcej już nie można. Ile pan żąda aby społeczeństwo dało pieniędzy. Pan Ircha mówi że on da ale pod warunkiem. Ja też powiem tak - pani Przewodnicząca ja dam na pomnik 10.000 zł ale pod warunkiem że........ Tak nie można mówić . Ktoś decyduje i wyznaczył to miejsce na pomnik. Jeśli pan mówi że da 3.000 zł ale pod warunkiem, to już nie jest pana dobra wola.

Radny A Brzozowski - mimo dyskusji na komisjach sesję wykorzystuje się do ponownych dyskusji. Proponuję aby dziennikarzy zapraszać na posiedzenie komisji to sesję będą mniej dyskusyjne i bardziej merytoryczne. Pomysł przebudowy ówczesnego placu Światowida pojawił się w 1990 r i usytuowanie pomnika w tamtym miejscu. Jest to dług wobec starszego pokolenia. Można ewentualnie dyskutować czy to ma być w tym czasie roku budżetowego czy w innym terminie. Jednak obrady komisji wykazały, że tego typu wątpliwości radni nie wysuwali.

Pani Prezes ZS - Jadwiga Ostrowska - z woli wyborców jesteście tu państwo. Nie powinno być że inicjatywa została odłożona w czasie. Są może rysy podziału ale Orzeł Biały spowoduje że to oni czy my. Ja nie mam prawa apelować wiedząc o oczekiwaniach państwa nie warto odkładać w czasie.

Pani J Ostrowska - wyciągacie państwo swoje serca wobec znaków szczególnych i zdziwiona bym była gdybym powróciła do swojego grona i powiedziała, że przepiękna inicjatywa związana z pomnikiem Orła Białego jedyna na tych odzyskanych ziemiach została odłożona w czasie. Ta piękna inicjatywa jest i mam nadzieję, że nie będzie mowy o podziale. Są może rysy ale one się zabliźniają a być może że ten Orzeł Biały spowoduje, że nie będzie już mowy o podziałach. Rok 89 zrobił tak wiele a następny krok wprowadził nas do Europy i gdy wizytować nas będą nasi przyjaciele z każdej strony świata i zatrzymają się przy tym Orle Białym będzie o czymś świadczyć. To społeczny komitet budowy pomnika zainicjował to zadanie i to co mamy dzisiaj nie warto odkładać w czasie bo czas nie zawsze pracuje tak bardzo korzystnie. Będąc gościem państwa dziękuję za zaproszenie . Przywiozłam pewną niespodziankę bo jesteście państwo bliscy naszemu środowiskowi i wychodząc z tej sali myślę, że uchwała będzie podjęta na tak czego ogromnie życzę wszystkim zebranym , a Wysokiej Radzie jak najszczerszej.

Pani M Umińska - jestem przewodniczącą Stowarzyszenia Miłośników Dębna , które podjęło się budowy pomnika Orła Białego. Jednocześnie jestem nauczycielem historii i jest tu mój pan Dyrektor Szkoły wielki patriota, który również jest mocno zaangażowany w budowę pomnika. Padły tu słowa że zamiar budowy pomnika trwa już od 10 lat - jest to bardzo bardzo długo. Pierwszymi którzy położyli podwaliny pomnika był komitek budowy pomnika w składzie którym jest pan Martin. Stwierdzono, że dużo łatwiej będzie zebrać pieniądze jeśli przemianowany będzie na Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Miłośników Dębna podjęło wiele trudu żeby pozyskać pieniądze. Z pieniędzy które zebraliśmy zapłaciliśmy 500 zł za projekt pomnika 15.000 zł za rzeźbę orła 54.000 zł za wykonanie odlewu z brązu. Sa to bardzo duże pieniądze zebrane przez społeczeństwo, były to dzieci, kombatanci, sybiracy, instytucje różnego typu, osoby prywatne i fizyczne. Bardzo dużo osób włączyło się w to dzieło. Czas nie służy nikomu zwłaszcza kombatantom i sybirakom a pomnik Orła Białego ma być wielkim hołdem właśnie złożonym tym organizacjom i nam, znaczącym symbolem dla młodego pokolenia.

Pan Adam Kaczmarczyk - mam moralne prawo aby głos zabrać. My Polacy nasze dzieje obchodzimy bardzo poważnie inaczej niż to robią inne kraje. Historię mamy tragiczną okupioną wieloma ofiarami. Zgadzam się że nauka patriotyzmu w szkołach jest potrzebna. W mojej szkole zagadnienia patriotyzmu są prowadzone prze zemnie przez panią M Umińską i innych nauczycieli. Powstanie pomnik jako symbol wyrazisty patriotyzmu i wierzę, że państwo potraficie znaleźć środki w budżecie aby dokończyć to dzieło. Będzie to element który w sercach młodych ludziach wzbudzi patriotyzm miłość do ludzi i Polski. Nie należy tego zaprzepaścić co zrobił komitet , Stowarzyszenie i wiele ludzi w to dzieło zaangażowanych. Będzie to dzieło, sławić to miasto i państwo którzy tą decyzję podejmiecie.

Burmistrz MiG - postawiony wniosek przesunąć na 3 miesiące w czasie - jest to tylko gra na zwłokę . Jeśli teraz nastąpi zmiana koncepcji ustawienia w inne miejsce wiązać się będzie z odsunięciem tego tematu na minimum 3 lata. Taki pomnik wymaga odpowiedniego zapisu w planach przestrzennych. Postawienie takiego wniosku to albo nie rozumienie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i konieczności wykonania uzgodnień i odpowiednich zapisów. Ten pomnik odda hołd tym ludziom umęczonym zesłaniem, to 61 lat minęło od powrotu moich rodziców z zesłania i jest wielu waszych rodziców, którzy stamtąd powrócili do Dębna i budowali swoje nowe życie. Pomnik połączy wszystkie pokolenia i naznaczy tą ziemię polskością. Dlaczego jako miasto mamy się wstydzić, że nie mamy swojego miejsca do obchodów rocznic tylko musimy na cmentarzy kwoty składać. Kwestia usytuowania - 8 lat dyskutowaliśmy gdzie go postawić i zdecydowano się na to miejsce na Pl. Konstytucji. Rada reprezentuje całe społeczeństwo i proszę Radnych o podjęcie dzisiaj decyzji , aby ci kombatanci, nasi ojcowie i dziadkowie, którzy budowali życie w naszym kraju w naszym Dębnie wiedzieli czy mają swój symbol , czy będą pod określonym sztandarem wiedli swoje życie.

Radny B Ircha - pomnik na wcześniejszym Placu Swiatowida był inaczej usytuowany niż obecnie. Obecny Plac Konstytucji został zepsuty inwestycją i miejsce na pomnik przesunięto do jezdni i dla wielu będzie to drzazgą w oku. Owoce pracy się liczą a nie gadanie , bo od gadania mamy wielu i mówią że kochają ojczyznę tylko nie postępują jak należy. Czy tak trudno zrozumieć i wyobrazić sobie, że zbyt mało miejsca pozostanie dla ludzi z przodu pomnika. Nikt nie walczy o to aby nie było pomnika, chodzi tylko o niewłaściwe usytuowanie. Patriotą jestem i byłem zawsze, ale nie chcę się zgodzić z tym że w złym miejscu chce się postawić pomnik. Dlaczego nie ogłoszono referendum nad tym jak ma wyglądać pomnik i gdzie ma być ustawiony. Pół roku nie stanowi różnicy i moglibyśmy mieć pomnik, który by połączył wszystkich ludzi a nie podzielił i nie zepsuł miejsca, które należy kiedyś poprawić. Ten Plac Konstytucji został fatalnie wykonany i należy to poprawić . Jak stanie pomnik to nikt już tego miejsca nie przebuduje jak należy.

Pani Janina Konieczko - pan Burmistrz Święcicki poparł pomysł, że na Placu konstytucji pomnik Orła Białego powinien stanąć. My żeśmy was wybierali i miejcie zaufanie i szacunek do nas do społeczeństwa. Ja pamiętam Kazachstan i powrót do naszego kraju. Gdy waracalismy do Polski wagonami wszyscy wysiedli z wagonów i śpiewali hymn narodowy i Bogu Rodzice. Czy dziś radni zaśpiewają Bogu Rodzice - o co wam kochani chodzi. Zły polityk depcze swój kraj Polskę, i proszę nam nie wpierać, że za miesiąc lub dwa. Może pomnik w lesie wzniesiemy i niech tam będziemy spełniać swoją powinność. Tak nie można , ktoś to przygotował, pracował nad tym , a wy nawet brawa nie umiecie bić chociaż pan Martin prosił o aplauz - wy panowie chcecie pozostać do następnej kadencji?

Radny J Baranowicz - wniosek moich przedmówców to taki, że my jesteśmy przeciwni postawieniu pomnika. Ja nie jestem przeciwny wydatkowaniu pieniędzy i postawieniu pomnika. Chodzi mi o to, że Rada została wyeliminowana z dyskusji nad formą i nad ustawieniem pomnika. Jeśli były pytania to w arogancki sposób wyeliminowano dyskusję mówiąc, że od tego są inni co tą sprawą się zajmują. Miejsce przeznaczone na pomnik jest w kształcie kwadratu a tu widzimy, że ma być okrągłe i o wiele większe. Nad tymi sprawami nie było dyskusji na Radzie. W cale to nie jest jakaś złośliwość ale jeśli orzeł ma stanąć w planowanym miejscu to gdy będzie uroczystość i zwrócony będzie w stronę gdzie się zbiorą tłumy - chyba z tyłu pomnika bo z przodu zbyt mało miejsca. Uważam, że przy spokojnej dyskusji rozważyć wszystko. W szczecinie powstał pomnik wolności i do dziś jest więcej uwag krytycznych iż pozytywnych. Chodzi aby temat wydyskutować i aby nie było później nie było uwag krytycznych. O kosztach wcześniej też nic nie powiedziano. Rozumiem, że gmina musi dołożyć żeby skończyć ale wcześniej brak było o tym dyskusji.

Pani M Umińska - Stowarzyszenie Miłośników Dębna nie ma wizji przestrzennej dlatego zwróciliśmy się do specjalistów w tej sprawie i konserwator zabytków i architekt powiedział, że w tym miejscu może pomnik stanąć. Co do samego pomnika również opieraliśmy się na różnych opiniach i projektach aż dokonaliśmy wyboru.

Radny A Brzozowski - oszczędźmy sobie dyskusji bo tyle już słów tu padło. Makietę widzimy i czy staniemy z przodu czy z tyłu to nie ma znaczenia, a kto będzie chciał stanąć z przodu to na pewno miejsce znajdzie. Dziękuję kolegom za głosy i myślę, że bardzo cenne i myślę, że można przystąpić do głosowania.

Radny B Ircha - powiedziałem, że pomnik powinien być wybudowany ze składek mieszkańców a nie ze środków budżetowych. Ja do końca proponuję aby diety przekazywać na pomnik. Głównie chodzi o miejsce postawienia pomnika.

Radny K Witkowski - poprzednio temat lokalizacji wzbudzał kontrowersję i koledze życzę aby dietę przekazywał na pomnik. Ludzie zebrali pieniądze i pozwól Boguś aby postawili ten pomnik. Należy docenić trud społeczeństwa. Szczególny hołd i szacunek dla tych ludzi starszych i nie tylko z Dębna ale z całej Polski ze środowisk kombatanckich jak Warszawa, Opole, Katowice, Kraków i wpływały pieniądze zagranicy. Ludzie maja w sobie patriotyzm jeśli jest inaczej to powiedz i nie wyszukuj byle czego. Lokalizacja pomnika już przez poprzednie władze została rozstrzygnięta i nie należy do tego wracać. Wypowiedział się w tej sprawie konserwator zabytków i mi się wydaje nie wyszukujmy dziury w całym. Jeśli ktoś myśli inaczej to niech powie że nie a nie stawiać jakieś dodatkowe argumenty. Tylu ludzi zaangażowało się w to dzieło i należy uszanować ich pracę zwłaszcza inwalidów, emerytów , związki niewidomych i cała armia ludzi, którzy zbierali te pieniądze. Nie można dzisiaj tym ludziom powiedzieć nie. Jeśli tak miałoby być to musiał by być bardzo poważny powód a tego powodu nie ma. Radni na komisji w głosowaniu odrzucili wniosek o przełożenie sprawy i po co dzisiaj ponownie dyskusja i zabieranie niepotrzebnie czasu nam wszystkim.

Przewodnicząca RM - Rada podjęła uchwałę o pozwoleniu wybudowania pomnika Orła Białego na Placu Konstytucji 3 Maja w Dębnie 30 grudnia 2004 roku. Ta uchwała nas zobowiązuje i ona rozpoczęła działania w tej sprawie. Myślę, że wyczerpaliśmy dyskusję i wniosek radnego Bogumiła poddaję pod głosowanie - Kto jest za odłożeniem sprawy pomnika do miesiąca sierpnia?

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie : za 1

12 przeciw

4 wstrzymujących

/ 2 radnych nie głosowało/

Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty.

Przewodnicząca RM - należy przegłosować całą uchwałę w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2006 r razem z wnioskami. Kto jest za podjęciem uchwały?

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za 16

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/ 393/2006. Załącznik nr 12

==============================================

PKT 10 b -projekt uchwały w sprawie wykonania bankowej obsługi budżetu.

Radny K Witkowski - komisja wspólna przyjęła projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wykonania bankowej obsługi budżetu?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie.: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/394/2006. Załącznik nr 13

=================================================

PKT 10c - projekt uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie.

Radny K Witkowski - na posiedzeniu komisji radni jednogłośnie zaakceptowali poręczenie kredytu dla szpitala w Dębnie. Padały wnioski odnośnie zabezpieczenia spłaty kredytu i uzgodniliśmy, że poręczenie kredytu zostanie udzielone pod warunkiem, że poręczenie przechodzi na starostwo powiatowe w przypadku likwidacji szpitala. Na drugim posiedzeniu komisji Burmistrz powiadomił nas że zostaną wprowadzone pewne modyfikacje o których poinformuje nas dzisiaj.

Burmistrz MiG - odnośnie zmian do pierwotnego projektu uchwały.: pKt 1 § 4 otrzymuje brzmienie : "ustanowienie przez Powiat Myśliborski hipoteki na nieruchomości zabudowanej posadowione są budynki Szpitala w Dębnie oraz zobowiązania się do nieobciążania tych nieruchomości innymi długami". Jeśli chodzi o zapis o którym mówił Przewodniczący Komisji po opinii z radcą i panią Skarbnik sprawy te wynikają z ustawy prawa i nie musimy takiego zapisu zawierać.

Przewodnicząca RM - zapytała czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia poręczenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Dębnie w Dębnie ze zmiana w § 4 pkt 1, które Burmistrz przytoczył?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/395/2006. Załącznik nr 14

Dyrektor Szpitala w Dębnie - podziękowała za udzielenie poręczenia kredytu dla szpitala.

Przerwa w obradach.

===================================

Przewodnicząca RM - odczytała pismo Związku Sybiraków w Gorzowie w sprawie odznaczenia Sztandaru Rady Miejskiej w Dębnie Odznaką Honorową Sybiraka.

Pismo Związku Sybiraków stanowi załącznik do protokołu nr 14

Nastąpiło wprowadzenie pocztu Sztandarowego Rady Miejskiej w Dębnie.

Prezes Związku Sybiraków J. Ostrowska - kolejne wydarzenie wpisane w historię naszego Związku i państwa. Wydarzenie podniosłe. Zarząd Główny Związku Sybiraków nadaje Radzie Miasta odznakę Honorową Sybiraka. Podpisał Prezes Tadeusz Kwieć , Warszawa dnia 19 czerwca 2006 rok. W dniu dzisiejszym bo tak podniosłym bo pierwszy zryw 1956 r spowodował późniejsze zmiany - jest to rzeczywiście szczególna data. Z prawdziwą satysfakcją i wzruszeniem jestem tu aby sztandar udekorować.

Dokonała odznaczenia Sztandaru Rady Miejskiej Odznaką Honorową Sybiraka.

Wszyscy na stojąco wysłuchali hymnu Sybiraków w wykonaniu chóru "Srebrny Włos"

Prezes Związku Sybiraków J. Ostrowska - dziękuję za wykonanie. Ten hymn pełen treści odległej historii jest najlepszą dekoracją do odznaczenia sztandaru. Potwierdzenie pisemne tego faktu składam na ręce pani Przewodniczącej Rady Miejskiej jeszcze raz z wyrazami wielkiej wdzięczności za to co robicie dla tych którzy powrócili. Jeszcze raz bardzo dziękuję.

Pani Przewodnicząca RM - dziękuję pani Prezes. Pozwoli pani, że na pamiątkę tego wielkiego wydarzenia i pani pobytu w naszym mieście, pozwolę sobie ofiarować w imieniu nas wszystkich skromna książkę opracowaną w tym roku po raz pierwszy by zebrać różne przeżycia losy ludzi, wydarzenia tego miasta " Z kart Dziejów Dębna". Niech to będzie również naszą obecnością w pani pamięci. Dziękuję serdecznie za trud jaki włożyła pani w pamięć o nas i za dzisiejsze wydarzenie, zaszczycając nas swoją obecnością.

Niech te kwiaty również przypominają dzisiejszy dzień. Wszystkiego dobrego całemu związkowi i wielkiej pani pracy. Niech się wszystko uda. Serdecznie dziękuję i gratuluję różnych osiągnięć.

Prezes Związku Sybiraków J. Ostrowska - jeszcze raz podziękuję rzeczywiście w imieniu całego Zarządu i w imieniu koła Sybiraków tu w miejscu, które państwo tak gorąco prosili nas o obecność o wsparcie odczuwalną tak bardzo znaczącą.

Przewodnicząca RM - podziękowała i dała komendę opuszczenia sali dla pocztu sztandarowego.

=====================================

PKT 10 d- projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie MiG Dębno,

Komisja wspólna przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały ?

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie MiG Dębno,

Stan radnych na Sali 16

Głosowanie. za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/396/2006 Załącznik nr 15

=============================================

PKT 10 e, f, g, h i j k o projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości pod nazwą Plan rozwoju Wsi : Suchlica, Sarbinowo, Bogusław Ostrowiec, Oborzany, Grzymiradz, Różańsko, Dyszno.

Przewodnicząca RM - jest propozycja aby blokowo głosować projekty uchwał w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości pod nazwą Plan rozwoju Wsi : Suchlica, Sarbinowo, Bogusław Ostrowiec, Oborzany, Grzymiradz, Różańsko, Dyszno.

Proszę o wnioski komisji.

Radny K Witkowski - komisje przyjęły plany rozwoju wsi i głosowały blokiem .

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia planów rozwoju miejscowości pod nazwą Plan rozwoju Wsi : Suchlica, Sarbinowo, Bogusław Ostrowiec, Oborzany, Grzymiradz, Różańsko, Dyszno.

Stan radnych 19

Głosowanie: jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwały od nr LXVII/397/2006 do nr LXVII/404/2006. Załączniki 16.

=============================================

PKT 10 l - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.

Radny K Witkowski - na posiedzeniu komisji padały uwagi co do zatrudniania pracowników WTZ i powierzania im obowiązków. Sprawa została przez Burmistrza wyjaśniona w dniu 26.06. na posiedzeniu wspólnych komisji. Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do projektu uchwały?

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dębnie.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/4006/2006 r Załącznik nr 17

==================================================

PKT 10 ł - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie MiG Dębno.

Radny K Witkowski - w tym roku nie ma zmiany taryfy za wodę jest natomiast zmiana taryfy za odprowadzenie ścieków. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy sa pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej na terenie MiG Dębno.

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za 14

5 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/405/2006 r Załącznik nr 18.

==================================================

PKT 10 m - projekt uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych,

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Radny J Baranowicz - mam zastrzeżenie co do zapisu w nagłówku projektu uchwały-

" zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych"

Sekretarz Gminy - chcę powiedzieć, że identyczną uchwałę Rada podjęła w ubiegłym roku i została ona opublikowana , również radca prawny zaopiniował w takim brzmieniu jak przewiduje ustawa. Zawężony jest nagłówek ale ważna jest pozostała treść uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała treść projektu uchwały . Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 15

1 przeciw

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII407/2006. Załącznik nr 19.

=================================================

PKT 10 n - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Dębnie nr LXII/310/2005 z dnia 29.09.2005 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie gminy Dębno pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie.

Radny K Witkowski - temat był poruszany na posiedzeniach obu komisji Rady .Uzgodniono, że zniesione zostały nazwy 5 miejscowości pozostałe pozostawiliśmy bez zmian.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było

Przewodnicząca RM odczytała projekt uchwały - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie . zmiany uchwały RM w Dębnie nr LXII/310/2005 z dnia 29.09.2005 w sprawie wystąpienia o zniesienie urzędowych nazw miejscowości i ich części na terenie gminy Dębno pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/408/2006. Załącznik nr 20

==============================================

PKT 10 p - projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r,

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXVII/409/2006. Załącznik nr 21

=================================================

 1. Odpowiedzi na zapytania.

Burmistrz MiG - prawo budowlane mówi, że na granicy posesji można postawić wspólną ścianę ale za zgodą sąsiada. Można postawić w odległości 4 m ścianę z oknami i 3 metry ścianę bez okien. Proponuję aby jednak właściciele nieruchomości spadki swoich dachów kierowali na boki aby nie było problemów z sąsiadami.

Radny A Dobropolski - to jest już wybudowane. Czy powinna być zgoda sąsiada na spadek

Dachu na jego posesję.

Burmistrz MiG - bezwzględnie tak. Jeżeli ktoś wybudował bez zgody sąsiada może złożyć skargę do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Sprawa PKS będziemy interweniować w tej sprawie. PKS jako firma komercyjna działa na zasadzie rachunku ekonomicznego. I trudno tu będzie uzyskać zgodę na wznowienie kursu. Możemy spodziewać się odpowiedzi, że utrzymają kurs do Kostrzynia jeśli gmina dopłaci do przewozu. Niech pan Antoni stawia taki problem to proszę postawić stosowny wniosek finansowy i jeśli Rada przegłosuje dofinansujemy koszty przewozu dla PKS.

Radny A Dobropolski - chodzi mi o mikrobus. W Szczecinie bardzo dużo jest mikrobusów i ludzi się dowozi.

Przewodnicząca RM - jest to problem dla mieszkańców. Trudno nam się z Dębna wydostać nie mając kolei. Zostały zabrane autobusy dowożące mieszkańców Dębna i okolic rano do pracy a niektóre kursują tylko do godz. 15.00. W soboty i niedziele w ogóle brak połączeń mimo, że mamy szpital i ludzie tu przyjeżdżają w tak poważnych sprawach. Zobaczymy co nam odpowie PKS ale problem jest duży.

Burmistrz MiG - sprawa spalenia nieruchomości w Cychrach. Dwóm lokatorom zaproponowaliśmy lokale zastępcze. Przyjął tylko jeden a drugi poszukał sobie sam lokum. W tej chwili DTBS przystąpi do pewnego remontu tego budynku. Ludzie ci nie płacili za mieszkanie i trudno w tej chwili zorganizować im schronienie. Problem w miarę możliwości będziemy rozwiązywać. Sprawa kanalizacji - jest tu techniczny problem i tępo reagowania. Użytkownicy sieci kanalizacyjnej wrzucają rzeczy, które niszczą pompę. Tu należy się większa świadomość mieszkańców, temat nierozwiązywalny na dzień dzisiejszy.

Radny J Baranowicz - czy były zgłoszenia do prywatnej komunikacji z Dębna. Może ktoś prywatnie mógłby prowadzić przewozy i spróbować zaproponować taką działalność gospodarczą. Prywatne przewozy są w innych miastach, może u nas też by mogło to zafunkcjonować.

Burmistrz MiG - nikt nie pyta o trasy krótkie tyko dalekobieżne. PKS jeździ po małych miejscowościach natomiast nikt prywatnie mając działalność przewozową nie spojrzy na małe miejscowości czy osady. PKS w tym momencie wycofa się z przewozów lokalnych na trasie gdzie funkcjonuje przewóz prywatny i wsie zostaną w ogóle odcięte od przewozów. W Myśliborzu jeżdżą mikrobusy ale zgody nie mają i sprawa w tej chwili jest w NSA.

Radny B Ircha - może należy się z jakimś przewoźnikiem prywatnym dogadać , zwolnić z podatków i udzielić wszelkiej pomocy aby przez te dwa miesiące spełniał rolę przewoźnika na naszym terenie.

Burmistrz MiG - nie jest to taka prosta sprawa dla prywatnego przewoźnika, ponieważ trzeba uzyskać na szczeblu wojewódzkim koncesję. Jest to proces długotrwały i kosztowny. Gmina nie jest władna o uruchomieniu lini przewozowej a jedynie sejmik wojewódzki o tym decyduje.

======================================

 1. Sprawy różne.

Radny A Bójko - RS w Sarbinowie dwa lata temu zakupiła polbruk i w ubr również, w budżecie znajduje się kwota na wykonanie drogi na cmentarz - kiedy to zadanie zostanie zlecone do wykonania. Drugie pytanie dotyczy mojej interpelacji - pani Przewodnicząca przytoczyła to co pan Burmistrz na moją interpelację odpowiedział. Rada przyjęła protokół komisji Rewizyjnej z 12 pkt i na resztę punktów miał odpowiedzieć OSiR. Z OSiR wpłynęła do mnie odpowiedź i stwierdzam, że na trzy pytania brak odpowiedzi. Wnioskuję do pana Burmistrza o informację jak uchwała Rady Miejskiej została przyjęta w zakresie punktów w protokole KR i jak jest realizowana. Stwierdzam, że brak jest realizacji. Przeanalizowałem wnioski i odpowiedzi i doszłem do tych stwierdzeń.

Burmistrz MiG - Rada dwukrotnie zajmowała się sprawami wniosków KR. Pan zapomniał o drugim stanowisku przyjęcia wniosków a co do realizacji. Część wniosków jest zrealizowana. jak interpretować fakt przyjęcia moich wyjaśnień i wyjaśnień OSiR przez Radę. Myślę, że ten problem musi wrócić na komisje. Sprawa polbruku - wymagana jest uchwała Rady i projekt techniczny. Proponuję zmianę filozofii wydawaniu środków finansowych przez RS. W tej chwili trzeba uzyskać pozwolenie na budowę.

Radny A Bójko - na sesji rok temu była dyskusja na ten temat i pani Przewodnicząca poddała wnioski pod głosowanie i nie było żadnego wyjaśniania. W głosowaniu wnioski zostały przyjęte do realizacji. Pan Burmistrz musi te wnioski realizować bo taka jest procedura realizacji wniosków. Myślę, że na komisji wrócimy do tego. Były wyjaśnienia ale nie zostały uwzględnione przez Radę.

Burmistrz MiG - wyjaśnienia zostały przyjęte przez Radę możemy zajrzeć do protokołu.

Radny A Bójko - w protokole jest napisane że Przewodnicząca przegłosowywała wnioski do realizacji.

Radny J Baranowicz - odnośnie dokumentacji wykonywanych przez RS to przyjmijmy, że tak jak zrobił Dargomyśl wszystkie sołectwa przygotowują dokumentację i będziemy mieli w małych miejscowościach sztuczne boiska. Może należy wszystkie projekty przedłożyć dla Rady i zastanowić się nad realizacją.

Radny A Dobropolski - na komisji poruszałem sprawę wycinki drzew na ul. Dargomyskiej, które stanowią zagrożenie dla użytkowników drogi.

Kierownik GNiOŚ - wycięto w tej chwili 4 drzewa najbardziej zagrażające i w listopadzie następne zostaną wycięte.

Przewodnicząca RM - zaprosiła wszystkich do wspólnej fotografii.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie i dziękuję za udział.

===================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-12-2006 16:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 29-12-2006 16:18