Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr LXIII z dnia 27.04.2006 r.


Protokół z przebiegu LXIII sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 27 kwietnia 2006 roku.

Obrady rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali posiedzeń UMiG w Dębnie.

Trwały do godz. 15.30

Na wstępie Przewodnicząca Rady Miejskiej Helena Sługocka otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Poinformowała , że na sali posiedzeń obecni są: Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza MiG, Wicestarosta Powiatu Myśliborskliego, prezesi spółek, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, sołtysi wsi , przedstawiciele organizacji działających na terenie gminy, mieszkańcy MiG, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 21 co stanowi 100% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

Informuję, że wpłynął wniosek od Burmistrza o wprowadzenie do porządku obrad trzech projektów uchwał w sprawie :

 • 9 e - ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie

gminy Dębno.

- 9 f - zabezpieczenia udziału własnego gminy Dębno w projekcie " Język obcy - szansa dla

wszystkich - stypendium językowe dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i

gminy Dębno".

- 9 g - przyznania medalu pamiątkowego Zasłużony dla MiG Dębno.

Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 3

Kto jest za wprowadzeniem do porządku projektów uchwał?

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że projekty uchwał zostały wprowadzone do porządku obrad.

Przedstawiam porządek obrad.

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu LXII sesji RM

d/ sprawozdanie Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na złożone interpelacje.

 3. Realizacja polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych.

 4. Informacja z działalności spółek gminnych : PWiK, PUK, DTBS, PEC.

 5. Informacja na temat działalności placówek kulturalnych w MiG Dębno.

8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2005 rok.

a/ opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie,

b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

c/ opinie Komisji stałych i dyskusja,

d/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno

za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany w budżecie i zmian budżetu MiG Dębno na 2006 rok,

b/ wprowadzenia zmian do uchwały nr LIX/347/05 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.XII.2005r

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIII/322/05 w sprawie ustalenia wykazu

wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005,

c/ zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

d/ zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr LII/376/2002 z dnia 23 maja 2002 r w sprawie

zmiany podziału miasta i gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

oraz liczby wybieranych radnych w okręgu wyborczym.

e/ ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy

Dębno,

f/ zabezpieczenia udziału własnego gminy Dębno w projekcie " Język obcy - szansa dla

wszystkich - stypendium językowe dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy

Dębno".

g/ przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG Dębno"

 • Odpowiedzi na zapytania.

 1. Sprawy różne.

 2. Zamknięcie sesji RM.

Czy są pytania do porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad LXII sesji RM?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, ze Rada przyjęła sprawozdanie.

Informuję, że protokół z przebiegu LXII sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Kto jest za przyjęciem protokołu?

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

=====================================

1d - informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami,

Przewodnicząca RM - składa informację ze swojej działalności między sesjami.

Załącznik do protokołu nr 4

========================================

PKT 2 Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Proszę Burmistrza o złożenie sprawozdania.

Załącznik do protokołu nr 5

Proszę o pytania do sprawozdania Burmistrza.

Radny J Baranowicz- pkt 6 lokal mieszkalny przy Konopnickiej stawka 3,60 za m2 a na pozostałe 2,60 zł - dlaczego taka różnica w cenach.

Burmistrz _ są 3 grupy czynszów mieszkalnych : w budynkach w których nie wykonywano remontów podwyżka minimalna, w budynkach po remontach dachy, elewacji zastosowana jest wyższa stawka czynszu, natomiast znaczną podwyżką czynszu objęte zostały lokale na Jana Pawła , wspólnoty które remontowały elewacje zobligowani byli do znacznego podwyższenia funduszu remontowego. Jest osobne zarządzenie stawki czynszu na ul. Konopinickiej, tam wzrost czynszu wymaga 3 miesięcznego wypowiedzenia. Wspólnota ta zdecydowała się o podwyższenie stawki remontowej na wysoki poziom i w krótkim czasie budynek ten zostanie doprowadzony do dobrego stanu. Od tego roku zmieniłem zasady naliczania czynszu tam gdzie wartość nieruchomości wzrasta, gdzie zostały poniesione duże nakłady na remonty.

Prezes DTBS - na ul. Konopnickiej jest jeden lokal a wspólnota zarządza się sama. Na 8 lokali jeden jest komunalny.

Radny J Baranowicz - nie mam pretensji tylko nazywanie tego czynszem trochę wprowadza w błąd. Tam gdzie część mieszkań jest komunalnych a część wykupionych stawka remontowa powinna być dla wszystkich jednakowa i odprowadzana na fundusz remontowy. Dlatego moje zdziwienie dlaczego jeden lokator został tak potraktowany a w innych wspólnotach ci co nie wykupili płaca na innych zasadach.

Prezes DTBS - my jako spółka nie będziemy dokładać do funduszu remontowego zwłaszcza, że ta osoba w ogóle nie ma zamiaru wykupić które na 50 m2 i mieszka tylko jedna osoba.

Radny J Baranowicz - czy w żadnym innym budynku nie dopłaca pan do funduszu remontowego

Prezes DTBS - nigdzie więcej nie dopłacam.

Burmistrz MiG - zacząłem różnicować czynsze ponieważ wyhamowała się sprzedaż lokali komunalnych, zwłaszcza tam gdzie jest wysoki fundusz remontowy. Zasadnym jest aby ludzie pokrywali funduszem remontowym podnoszenie standardu budynku. Chodzi o to aby spółka nie dopłacała i zmusić najemców do wykupu.

Radny M Jacura - konkurs na elewację budynku- czy pan określił szczegółowe kryteria przydziału pieniędzy. Sprawa ITERREG - szczegółowe informacje.

Burmistrz MiG - w tym roku są zapisane środki wysokości 63.000 zł na remont elewacji, należy ogłosić konkurs. Wspólnoty będą miały do spełnienia określone warunku zawarte w kryteriach. Należy podjąć działania aby wspólnoty mogły się ubiegać o środki unijne na rewitalizację. Określiliśmy obszar miasta na który możemy ubiegać się o rewitalizację. Nie mamy programu co w następnej pięciolatce będzie przedmiotem dofinansowywania ze środków unijnych. W roku 2007 poszczególne ministerstwa określać będą zasady do poszczególnych programów. Wspólnoty aby mogły składać wnioski o dotację z gminy muszą uzyskać pozwolenia na budowę.

Radny A Dobropolski - pkt 4 - o jaką stodołę chodzi

Burmistrz MiG - w Grzymieradzu - najemca wykupił mieszkanie i gmina była właścicielem stodoły na podwórzu . Doszło do zawalenia części dachu. Nie mając dzierżawcy podjąłem decyzję o sprzedaży tej stodoły dla obecnego właściciela budynku mieszkalnego.

Radny A Bójko - proszę o przybliżenie spraw INTERREG. O jakie wnioski chodzi i czego dotyczą.

Burmistrz MiG - Po ostatnich rozdaniach w INTERREGU zdecydowali się alokować pewną część środków na wspomożenie infrastruktury na terenach wiejskich. Przedstawiłem propozycje złożenia wniosków na które mamy dokumentacje: na boisko w Dargomyślu i zagospodarowanie boiska sportowego w Różańsku. W sprawie boiska w Dargomyślu była długa dyskusja i wniosek uzyskał akceptację. Między 10-12 maja czeka nas nadzwyczajna sesja gdzie decyzja zapadnie. Przecież ja nie złożę wniosku bez uchwały Rady.

Radny B Ircha - odnośnie sztucznej trawy na boisku w Dargomyślu, sołtysowi powiedziałem aby postawił tam sztuczne krowy. Komisja nie była pełna i za wnioskiem głosowało 6 a 4 wstrzymało się. Ponieważ ta komisja nie była w pełnym składzie dlatego nie powinna stanowić wskazówki do podejmowania działań.

Przewodnicząca RM - wynik głosowania jest ważny. Kto ma jeszcze pytania do sprawozdania z działalności Burmistrza?

Radny B Ircha - sprawa ART -FORUM - czy złożyli wniosek o 4.000 zł i komisja rozpatrzyła?

Burmistrz MiG - ustalaliśmy program współpracy z organizacja mi pożytku publicznego i omawialiśmy po kolei wszystkie działania. Był czas na ogłoszenia w prasie , komisja oceniała oferty i Komisja Rewizyjna może to sprawdzić , jaka jest oferta i jaki zakres zgodnie z ustawa o zamówieniach publicznych.

Radny M Jacura - pkt 9 - ile środków przeznacza się na tridę teatralną.

Burmistrz - 9.000 zł na triadę

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie.; 19 za

1 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie.

=============================================

PKT 3 Interpelacje i zapytania radnych.

Przewodnicząca RM - proszę o zgłaszanie interpelacji i zapytań.

Radny P. Chrobak - pan Pożarycki zwrócił się do mnie ze sprawą , otrzymał propozycję zorganizowania mistrzostw Polski w w unihokeja w Dębnie w terminie 20-21 maja. Potrzebna jest decyzja Rady i wyasygnowanie środków na organizację tych mistrzostw. Myślę, że byłaby to bardzo dobra promocja miasta. Termin rozstrzygnięcia dziś albo jutro.

Pan Pożarycki - otrzymałem propozycję aby zorganizować 1 finał mistrzostw Polski w Dębnie. Na kącie SZS jest 1500 zł a przy takiej imprezie koszty były by większe. Polski Związek lekkiejatletyki dofinansowuje ale my musimy zabezpieczyć wiele rzeczy.

Burmistrz MiG - prosił bym panią Kotowską aby obliczyła i za chwilę przedstawiła przybliżone koszty tej organizacji . W sprawach różnych podejmiemy decyzje. SZS ma środki do dyspozycji i może dokonać przesunięć. Może tylko decyzja czy Rada jest za czy przeciw.

Radny A Dobropolski - inwestycja na Grunwaldzkiej odcinek skrzyżowania - czy nawierzchnia jest skończona. Jak wygląda sytuacja Biblioteki Pedagogicznej?

Radny J. Głuszko - w imieniu mieszkańców Cychr chcę zapytać się czy inwestycja odwodnienia budynku kościoła jest zgodna z projektem technicznym i czy jest aktualne pozwolenie na budowę . Proszę o jak najszybsze spotkanie projektanta w terenie aby wyjaśnić jak w przyszłości będzie wyglądał teren kościoła po wywiezieniu 300 m 3 ziemi. Czy nie grozi temu obiektowi zawalenie się. Co planuje się zrobić z grobowcem, który jest w całości odkryty i ma uszkodzoną pokrywę, jakie w tej sprawie jest stanowisko archeologa.

Radny B Ircha - gimnazjum dla dorosłych - przyspieszyć należy tą sprawię i tematu nie odkładać.

Radny A Dobropolski - czy do inwestycji w Cychrach jest powołany inspektor nadzoru.

Radny J Baranowicz - kilka razy miałem zastrzeżenia podziału środków dla podmiotów pełniących zadania publiczne. Pisze się, że ogłasza się konkursy ofert na poszczególne zadania, przydziela się środki. Próbowałem tym się zając i sprawdzić jak to wygląda. Jest część zadań które bez przepisu finansuje się nawet do niektórych zwraca się pisemnie aby złożyli sprawozdanie aby złożyli swoje oferty , natomiast inne omija się. Swego czasu prosiłem o informację na piśmie , które Stowarzyszenia w 2005 r złożyły swoje oferty i nie uzyskały dofinansowania - otrzymałem odpowiedź że tylko dwie organizacje nie uzyskały dofinansowania tj organizacja turnieju wędkarskiego i rzemiosła artystycznego. Tu widzę , że po namowach przeznacza się na wędkarzy 1000 zł. Z tego wynika , że kogo się lubi temu się daje a kogo się nie lubi temu się nie daje. Odczytał pismo Stowarzyszenie Edukacyjnego 20 sierpnia 2005 r, którzy prosili o środki na działalność swoją . Nie wzięto pod uwagę ani jednego zadania o które Niepubliczna Szkoła w Barnówku występowała. Chciałem zajrzeć w dokumentację na jakich zasadach innym były środki przydzielane to takiej dokumentacji nie otrzymałem.

Burmistrz MiG - złożono na 3 zadania . Złożona została oferta na przedszkole na ponad 60.000 zł dla 7 dzieci. My jako gmina realizujemy na wsiach ogniska przedszkolne za dużo mniejsze środki. Jak przyjmować taką propozycję programu współpracy. W programie przyjęliśmy jedno zadanie Wiejską Akademię i w programie jest szczegółowy opis przedsięwzięcia. Zabawy wiejskie i ogniska nie mogą być finansowane ze środków gminnych.

Biorę tylko te wydatki pod uwagę, jakie gmina zgodnie z przepisami może dofinansować. W ofertach powinien znaleźć się udział własny w granicach 10-20%.

Radny J Baranowicz - z tego widać, że pan Burmistrz w ogóle nie czytał pisma szkoły w Barnówku. Jest w nim wyszczególnione wszystkie koszty własne, dotacji i pozyskane zewnątrz.

Burmistrz MiG - powrócimy do tego pisma.

Przewodnicząca RM - zamykam dyskusję i proszę na piśmie zapytanie lub interpelację.

Radny B Ircha - odczytał poprzednią swoja interpelację odnośnie finansowania z budżetu gminy Stowarzyszenia Miłośników Dębna. Odczytał odpowiedź od Burmistrza MiG. Chodziło mi o to , że Biuro Rady jest zaangażowane , że koszty są przez Urząd ponoszone jak znaczki listonoszy którzy roznoszą , że są podziękowania drukowane, że Stowarzyszenie Miłośników Dębna płaci za lokum w Bibliotece Publicznej ?. Więc tych kosztów jest sporo. Czy inne Stowarzyszenia również mają takie możliwości. Dlaczego pan Burmistrz w wielu przypadkach na pytania odpowiada wymijająco. Złożyłem interpelację w sprawie hali sportowej w Smolnicy , odnośnie radnego Witkowskiego K. który wygrywa przetargi i też otrzymałem odpowiedź wymijającą. Nie satysfakcjonuje mnie odpowiedź Burmistrza i ponownie będę składał. Proszę następnym razem rzetelniej mi odpowiedzieć.

============================================

PKT 4 - Odpowiedzi na interpelację .

Przewodnicząca RM - odczytała odpowiedzi na interpelację.

Odnośnie podziękowań - wysyłam do wszystkich którzy, którzy wpłacili na pomnik Orła Białego jako Przewodnicząca Rady. Ponieważ temat bardzo honorowy , ludzie pozostawiają sobie w swoich dokumentach rodzinnych, wysyłam zagranicę i wszyscy ci co wpłacili otrzymują ode mnie jako od Przewodniczącej Rady Miejskiej podziękowanie za udział w tym honorowym dziele.

Radny B Ircha - ma pani pobory jako przewodnicząca i powinna pani na własny koszt wysyłać.

Przewodnicząca RM - robię wiele na własny koszt ale nie będę się tym proszę pana chwalić bo temat jest honorowy i mojej osobie nie wypada.

Burmistrz MiG - jeżeli pan Ircha nie zgadza się z odpowiedzi na interpelację z ostatniej sesji to powinien je pan bardziej uszczegółowić. Pan odpowiedź sobie wymyśla i inaczej być nie może, fakty są trochę inne.

Radny B Ircha - pisałem interpelację w sprawie sprzedaży alkoholu w budynku akademickim - pan mi pisze że pan nie ma możliwości odmówić użytkownikowi restauracji sprzedawania alkoholu w tym budynku. Jest możliwość zabrania tego obiektu, ponieważ oni nie wykorzystują go z godnie z umową. Tam w żadnym wypadku nie powinna być sprzedaż alkoholu i czas naprawić ten błąd.

Przerwa w obradach

============================================

PKT 5 Realizacja polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych.

Komisja wspólna przyjęła informację

Przewodnicząca RM - czy są pytania do informacji.

Pytań nie było

Kto jest za przyjęciem informacji z realizacji polityki mieszkaniowej i wypłat dodatków mieszkaniowych

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 6

========================================

PKT 6 Informacja z działalności spółek gminnych : PWiK, PUK, DTBS, PEC.

Komisja wspólna przyjęła informację.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do informacji.

Kto jest za przyjęciem informacji z działalności spółek gminnych : PWiK, PUK, DTBS, PEC.

Stan radnych na sali 21

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informacje.

Załącznik nr 7

===========================================

PKT 7 - Informacja na temat działalności placówek kulturalnych w MiG Dębno.

Komisje przyjęły informację z sugestią o potrzebie zamontowania kamer na budynku Biblioteki Publicznej.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do informacji.

Radny B Ircha - chcę zwrócić uwagę - z DOK należy wyprowadzić przedszkole. Nie jest to miejsce dla dzieci. U góry jest kawiarnia z alkoholem, pijaństwo i hałasy. Te dzieci powinny znaleźć miejsce w normalnym przedszkolu. Czy Stowarzyszenie Miłośników Dębna płaci z wynajem pomieszczenia w Bibliotece?

Dyrektor Biblioteki Publicznej - Stowarzyszenie Miłośników Dębna bezpłatnie wynajmuje pomieszczenia. Spotkania nie odbywają się zbyt często. Biblioteka służy mieszkańcom i bezpłatnie wszyscy mogą korzystać z różnych rzeczy.

Radny B Ircha - jest Stowarzyszenie " Forum na rzecz Dębna" i również oczywiście za zgodą Burmistrza o wynajęcie bezpłatne pomieszczenia.

Burmistrz MiG - chcę zwrócić uwagę, że przy DOK jest ognisko przedszkolne a nie przedszkole. Zajęcia tam odbywają się 3 razy w tygodniu, łącznie 8 godzin Ognisko otwarte rano a nie popołudniu. Czynniki organizacyjne i społeczne o tym zdecydowały. Pan Bogumił upatrzył sobie Stowarzyszenie Miłośników Dębna , które funkcjonuje na ogólnych zasadach. Organizacje społeczne organizują np. swoje wolne zebrania w DOK nieodpłatnie. Pan nie pyta o Stowarzyszenia wiejskie czy płacą czy nie. Jest rola służebna gminy dla wszystkich Stowarzyszeń na ogólnych zasadach.

Radny B Ircha - ojczyznę i Dębno kochamy jednakowo, może ja bardziej bo dokładam ze swojej kieszeni niż inni. Są Radni wiejscy niech pilnują tych spraw. Szczególnie interesuje mnie Dębno bo mieszkam w nim od 1957 r.

Radny J Baranowicz - czy mają płacić czy nie należy z góry ustalić to że Stowarzyszenia zarejestrowane i działające na terenie MiG Dębno mogą korzystać z pomieszczeń gminnych na zebrania bezpłatnie. Nie tylko na walne zebrania ale i na inne spotkania. Ja widzę Bibliotekę jako wyróżniającą się jednostkę na szczeblu powiatu, wojewódzkim i krajowym. Wnioskował bym o docenianie ludzi, którzy w takich warunkach od wielu lat są najbardziej widoczną placówką kulturalną .

Radny A Bójko - chcę zwrócić uwagę na wynagrodzenia pracowników w Bibliotece w OPS w DOK, OSiR W materiałach na dzisiejszą sesję w dwóch przypadkach nie doszukałem się kwot wynagrodzeń tj Biblioteka i OPS, natomiast e innych jest podane wynagrodzenie. W DOK średnia płaca 1600 zł natomiast w innych ponad 2.000 zł. Widzę , że pan Burmistrz planuje podwyżkę wynagrodzeń w DOK na 1700 zł i coś tu nie gra. Widziałby aby pan Burmistrz przeanalizował ta sprawę i pracowników DOK wynagradzać tak jak pracowników innych jednostkach.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z działalności placówek kulturalnych w MiG Dębno

Stan radnych na sesji 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam , że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 8

Przewodnicząca RM - pozwolę sobie pogratulować pani Dyrektor Rau z DOK i pani Dyrektor ani Tylman z Biblioteki Publicznej . Na przestrzeni kilku lat widać jak bardzo została wzmożona aktywność tych placówek na rzecz miasta. Są one doskonałą promocją tego co mamy w gminie, na powiat na województwo i cały kraj. Organizowane imprezy są na bardzo wysokim poziomie. Ilość osób zaangażowanych w różnego rodzaju imprezy i korzystających z obiektów kulturalnych jest coraz większa i dotyczy różnego przekroju wiekowego. Za bardzo cenne uznać należy aktywność środowisk wiejskich w kształtowaniu kultury. Gratuluję i dziękuję za wielką pracę.

==========================================

PKT 8 Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2005 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - odczytał opinię Komisji Rewizyjnej dotycząca sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2005 r.

Opinia KR stanowi załącznik do protokółu nr 9

Następnie odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku Komisji Rewizyjnej.

Opinia RIO do wniosku KR stanowi załącznik nr 10

Skarbnik Gminy - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2005 rok.

Opinia RI do sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r stanowi załącznik nr 11

Komisje Rady pozytywnie rozpatrzyły sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Dębno za 2005 rok i wnioskowały o udzielenie absolutorium dla Burmistrza MiG Dębno.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi i pytania do pana Burmistrza.

Radny J Baranowicz - trudno ocenić pozytywnie wykonanie budżetu za rok poprzedni jeżeli w budżecie znalazła się kwota 395.470 zł jako koszty poniesione wyniku zerwania umowy o modernizację PEC. Na poprzedniej sesji prosiłem o opinie prawne że gmina może wygrać ten proces. Takiej opinii nie otrzymałem dlatego prawdopodobnie jej nie ma. Śmiem twierdzić, jeśli byłyby rzetelne opinie prawne że za wykonanie tego zadania trzeba będzie zapłacić można było pertraktować z wykonawcą i poniosłoby się o wiele mniejsza kwotę. Jak można pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu jak niefrasobliwa ręką wydaje się z budżetu kwotę ponad 400.000 zł. Nie wykonano wydatków inwestycyjnych na kwotę ponad 2.5 mln zł. Nie można pozytywnie ocenić środki pozyskane zewnątrz bo tylko 353.000 zł. Ciężko zagłosować pozytywnie z wykonania budżetu za 2005 r..

Radny B Ircha - ja będę jedynym który będzie głosować przeciw sprawozdaniu z wykonania budżetu. Nie zmieniam decyzji. Przyszedłem do Rady nie po to aby tylko akceptować ale również po to aby mieć wpływ na pozytywne przemiany na rozwój społeczeństwa obywatelskiego na rozwój stowarzyszeń, ponieważ w tym zakresie jest ogólna niechęć. Pan Baranowicz powiedział o PEC o przegranej sprawie i tych przegranych spraw jest więcej. Są przegrane sprawy przetargowe i w spółkach jak w PWiK. Wszyscy mówimy ile to pozytywnych spraw jest zrobione, ale o tych stratach rzędu kilkuset tysięcy nikt nawet nie wspomni i nikt nie przeprosi społeczeństwa za niezasadne wydatki. Są to koszty wymierne i poszły z kieszeni podatnika. Jest zbyt frywolne i dowolne rozdawnictwo na ukierunkowany sport, maraton - impreza niezasadna i organizowana niewłaściwie. Mówiłem, że jest to na wpół-przestępcza impreza bo jest tam zabieranie ludzkich pieniędzy i rozdawnictwo. Gdyby połowę kosztów maratonu przeznaczyć na sport szkolny który cały rok działa a nie wydaje się na jeden dzień maratonu. Jacy my jesteśmy pod tym względem niesprawiedliwi. Pięknie, że kultura, słowo i symbole ale sprawiedliwie należy postępować. Myślałem że coś poprawimy w pracy samorządu jednak złotówka i chciwość zwyciężyła. Ten budżet 2005 traktuję jak całe 4 lata pracy. Nie mogę zagłosować na tak mimo że wiele dobrego zrobiono. Za biurka się projektuje inwestycje i przez to sporo rzeczy zrobiono źle.

Radny A Bójko - remont kościołów - wykonanie jest na kwotę 83.408 zł , w informacji dodatkowej wyszło 81 589 zł i doszukałem tą kwotę, nie ujęto 1800 zł Ostrowiec. Rady Sołeckie dofinansowywały remonty kościołów : w budżecie pisze się Sarbinowo 9.000 zł ale nie pisze się ile z RS. Z Rad Sołeckich niewykorzystane zostały środki na obiekty sakralne, czyli wniosek jest taki, że służby Urzędu rozliczając te środki powinni sołtysom podpowiedzieć aby wykorzystali środki przeznaczone na obiekty sakralne. Z informacji dodatkowych w stosunku do budżetu są pewne nieścisłości : Grzymiradz - remont ogrodzenia terenu kościelnego 7.370 zł, brak w sprawozdaniu informacji o tej kwocie oraz dostawy materiału do remontu kościoła w Oborzanach 2433 zł. W Grzymiradzu i w Oborzanach są kwoty wydatkowane. W Bogusławiu przy kościele wykonawstwo chodnik za kwotę 4.541 zł, a w w dodatkowej informacji brak wzmianki. RS w Smolnicy wydatkowała 5.004 zł, brak informacji w dodatkowym materiale. Inwestycja przy kościele w Cychrach kwota 15.000 zł - środki wydatkowano a inwestycja nie zakończona. Nie mylę się, że informacje w budżecie nie są spójne. Druga sprawa to inwestycje- budżet na rok 2005 w zakresie inwestycji był rozdysponowany. Na plan inwestycji wiejskich 3.237.000 zł wykonano 1.720.000 zł. Stąd wniosek, że na kwotę 1.500.000 zł wsie nie uzyskały inwestycji. Mówiliśmy, że należy zlecić wykonanie dokumentacji na chodniki. Odnośnie wodociągu Młyniska - w planie było ponad 1.000.000 zł realizacja na 600.000 zł , pozostało 400.000 zł. Mówiłem aby z tych środków przeznaczyć na remont drogi gruntowej w Młyniskach w kwocie 40-50 tyś. Na świetlicę w Młyniskach było zapisane 50.000 zł i zostało zdjęte , realizacja była niemożliwa. Powiedziano, że jak pozostaną środki z inwestycji budowy wodociągu to się uzbiera i wykona się remont drogi żużlowej , jednak nie uzbierało się i nie wykonano. Sprawa trzecia - w budżecie na rok 2005 było zapisane zadanie PT nawierzchni ul. Pułaskiego. Nie poszło zlecenie i PT nie wykonano, środki pozostały. Odnośnie chodników - była decyzja, że chodniki będą budowane bez dojścia do posesji. W Sarbinowie nie wykonano dojścia do posesji a w innych wsiach zrobiono. W mieście na ul. Jana Pawła był budowany chodnik nie z tej strony o czym myślałem - nie Jana Pawła tylko z drugiej strony od budynków. Charakterystyczne jest to, że chodniki ułożone są do samego budynku, innym nie robi się tak - społeczeństwo jest jedno. Aby RS wykonały budżety zakupują materiały i to rozliczają urzędnicy UMiG. Te materiały leżą rok i więcej czasu i pomimo zapewnień o realizacji inwestycji nie realizuje się a materiały leżą bez użytecznie i niszczeją. Po co na taki cel wydatkować środki. Takie sytuacje były w Grzymiradzu, Dargomyślu, Smolnicy, Sarbinowie, Bogusławiu, Warnicach. Jeszcze jedna sprawa - w Krześnicy był zakupiony materiał przez RS i leżał długo. Panie Burmistrzu jak wygląda sprawa zakupionego materiału w roku ubiegłym , gdzie on się znajduje. Po wizji lokalnej komisji Rolnej i Rewizyjnej okazuje się, że materiałów nie ma u Sołtysa a jest u tego co dostarczał. Pytanie czy właściwym jest aby rok czasu leżał materiał u tego co dostarczał, czy to jest gospodarność? Sprawa następna to organizowanie imprez przez Urząd - chodzi o Dni Dębna taki wniosek - jeżeli organizujemy Dni Dębna nich będzie jeden organizator a nie dwóch. Gmina ma tyle jednostek do tego powołanych i może to zorganizować a nie postronne osoby. Sprawa Święta Ludowego w Sarbinowie - gdy KR kontrolowała DOK na fakturze było opisane że zakupiony towar poszedł w drugim terminie na jakieś spotkanie , zlecono dla ART.-FORUM na 3.000 zł i opisana faktura, że to jest Sarbinowo i Oborzany a w późniejszej odpowiedzi było, że poszło wszystko na Sarbinowo. W tych informacjach powinna być spójność. RS w informacji podała, że Święto Ludowe rozpoczęło się od mszy św. - przepraszam wcześniej były zawody trampkarzy i tej informacji w sprawozdaniu nie było. Odnośnie maratonu - w budżecie na 2005 rok była kwota 240.000 zł w tym 20.000 zł na imprezy kulturalne, które nie odbyły się. Komisja Rewizyjna badała wydatki maratonu w czerwcu 2005 roku i wyszło, że maraton kosztował 243.318 zł , natomiast w budżecie jest 257.319 zł, wg mnie jest tu niespójność. Odnośnie OSiR - w budżecie na 2005 r było 7200 zł na umowy z trenerami, zabezpieczenie plaży 6500 zł , zabezpieczenie medyczne 2800 zł. Wykonaniu - zlecenie z trenerami jest 15.400 zł, zabezpieczenie plaży 5.200, zabezpieczenie medyczne 1900 , czyli w dwóch ostatnich jest mniejsze od planu. Jakie są dyscypliny , koszykówka, siatkówka , lekkoatletyka, piłka ręczna, piłka nożna- uważam że w naszej gminie powinny iść środki na sport kwalifikowany gdzie odbywają się systematyczne rozgrywki. Piłka nożna to Dąb Dębno, Pomorzanin, Myśla, Smolnica, Różańsko, Sarbinowo. Tenis stołowy jest w IV lidze, brydż sportowy jest kwalifikowaną dyscypliną. Uważam, że sport kwalifikowany należy wspomóc finansowo. Jeśli kluby sportowe nie zgłaszają się to należy wysłać do nich pismo o możliwości dofinansowania z budżetu gminy. Na rok 2006 jest większa kwota na trenerów niż w roku 2005. Reasumując wieś przez pana Burmistrza nie została doceniona.

Radny K Witkowski - padło wiele głosów przeciwnych. Był czas na ten temat dyskutować. Komisje wypowiedziały się na temat sprawozdania i jest głos pozytywny. Należy zauważyć duży rozwój Stowarzyszeń , które zrzeszają się i działają przy placówkach gminnych. W sferze społecznej mieliśmy sporo do zaoferowania. Na sport coraz większe środki zostały wydane. Coraz bardziej rozwija się baza społeczna. Należy zauważyć że sfera socjalna została rozwinięta, podjęliśmy decyzję o budowie budynku socjalnego. Odbywają się remonty świetlic wiejskich i inwestujemy w bazę oświatową która wygląda coraz lepiej. Przedszkola są wizytówka miasta. Obiekty sakralne są remontowane - nieliczne gminy przeznaczają na ten cel pieniądze. Nie sposób nie powiedzieć, że staramy się o środki unijne przybywa ich coraz więcej.

Radny Z. Myszkowski - środki unijne - wobec szumnych zapowiedzi o pozyskiwaniu środków zewnątrz uzyskaliśmy zaledwie 280.000 zł cóż to za pieniądze na nasze możliwości potrzeby społeczne gminy? Wyłączam z tych środków dotację na oczyszczalne w Barnówku, zielone parkingi - skromne efekty. Nie wykorzystano możliwości z kanalizowaniem Rózańska - miejscowość która powoduje największe zanieczyszczenie jeziora. Można było pozyskać z SAPARD . Generalnie do inwestycji wiejskich - teren wiejski do budżetu daje dochód 1/3 dochodu gminy . Natomiast podział środków niewspółmiernie niski.

Radny A Bójko - sprostowanie, na komisjach mówiłem o maratonie i nie wszystko znalazło się w protokole.

Burmistrz MiG - trudno zebrać wszystkie zarzuty. Sprawa PEC niejednokrotnie była omawiana na tej sali. O przyczynach nie będziemy dyskutować po raz kolejny. Przez kolejne lata będziemy mogli dyskutować czy była słuszna decyzja czy nie. Nie wykorzystano 2.700.000 zł - chciałbym połączyć tą sprawę z zarzutami o środkach unijnych. Budżet ubiegłoroczny zawierał 4 duże wnioski unijne i był duży deficyt. Nie moja winą, pani Skarbnik i Urzędu było to, że procedura rozpatrywania wszystkich wniosków trwała tak długo i środki te nie zostały na koniec roku wydane. Z 4 dużych wniosków trzy zostały zaakceptowane. Łącznie uzyskaliśmy

5.414.000 zł. W tym roku jest decyzja przyznania nam środków na Chojeńską i Kosynierów. Chcę podziękować całej Radzie że nie było głosów przeciwnych wszyscy byli za pozyskiwaniem środków. Nie mogę dlatego się zgodzić z niektórymi radnymi, że stawia mi się zarzuty niewykonania działań. Prosiłbym o rozgraniczenie tych dwóch spraw. Sprawa Różańska - SAPARD to taki program gdzie gmina mogła złożyć na działania w zakresie dróg albo na kanalizację w zakresie ochrony środowiska i aplikować o kwotę 400.000 EURO. Mieliśmy możliwość złożenia tylko na Różańsko i uzyskać 20 % dofinansowania czy na inne miejscowości i 50% dofinansowania. Zasady sięgania po środki unijne są wszystkim radnym znane. Jest wniosek na podstawie kosztorysu, jest umowa i w umowie wpisuje się dofinansowanie procentowe po przetargu. Na Różańsku szansa pozyskania około 25%. Ta gra była tak układana aby uzyskać 50% dofinansowania . Proszę to sprawdzić i tu nie uprawiam demagogii. Zarzut że wieś jest pokrzywdzona. Chce przypomnieć że prawie 5 kadencji Młyniska czekali na wodę i temat zrealizowany dopiero teraz. Od ilu lat dyskutowano o boisku w Sarbinowie, ile wypadków tam się zdarzyło. Temat został dopięty i odsunięty. Przyznaję, że kwota 1.5 mln zł jest niewspółmierna w pozyskaniu środków co do proporcji zaludnienia. Spójrzmy na budżet roku 2006 gdzie efekt inżynierii finansowej z ubiegłego roku skutkuje w tym roku. Obiekty sakralne dofinansowujemy z dwóch źródeł tj z budżetu i środków Rad Sołeckich. Co do niewykonania RS - 18 sołectw 180 pozycji pilnuje jeden pracownik. Rady Sołeckie mają swoje środki aby budowały samorządność i działały w swoim środowisku. Należy zauważyć , że są to pewne środki na dofinansowanie działań na wsi. Są parafie administrowane przez Rady Parafialne , przez proboszczów i gdzieś się te informacje nie zazębiły. Jeśli chodzi o ul. Jana Pawła II było to zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego. Kwestia zakupów przez RS materiałów - ta praktyka funkcjonuje nie od tej kadencji. RS starają się wymusić na mnie i Radzie Miejskiej dołożenia środków. Jest to wniosek ale czy zarzut. Święto Ludowe w Sarbinowie - ze względu na pogodę środki były przekierowane na festyn. Faktem jest że piłkarze mecz zagrali dużo wcześniej ale dalszego Święta Ludowego nie było ze względu na pogodę. W końcówce czerwca Holendrzy przywieźli nam urządzenia na place zabaw, które zostały wmontowane i w Oborzanach dlatego na fakturze znalazł się opis święto ludowe i festyn. Urządzenia były zamontowane w Sarbinowie i Oborzanach. Festyn był połączony w Sarbinowie z otwarciem placu zabaw. Maraton - było 195.000 zł za 150.000 zł mistrzostw Polski nie można zorganizować. Kwestia projektu Pułaskiego - faktycznie nie objęta planem . W ubiegłym roku dużo projektów kanalizacyjnych wykonywaliśmy ale na ul. Pułaskiego nie mamy planu zagospodarowania przestrzennego i trudno byłoby tą inwestycję zaprojektować. Musiałem część środków przekierowąć na projekt linii wodnej na Włościańskiej.

Radny M Wyszyński - środki pozyskane do budżetu zewnątrz na jednego mieszkańca gminy Dębno wynosi 288.30 zł . W 2004 roku była to kwota 85 zł . Dwie inwestycje kanalizacyjne, wieś Bogusław , Dargomyśl i oczyszczalnia ścieków, która od początku została źle zaprojektowana. Teraz musimy naprawiać błędy z tego powodu. Sprawa Placu Konstytucji czy rzeczywiście ta Rada nie mogła zmienić aby było tam rondo. Miejsce na Orła Białego można było gospodarzyć na terenie po NZPOW. Przejście dla pieszych koło kościoła jest tak kolizyjne i cud że tam nie doszło jeszcze do wypadku. Wodociągi - Młyniska - wodociąg został wykonany. Ul. Piseczna, Włosciańska, Pułaskiego 61 lat po wojnie nie mają kanalizacji i wody na ul. Włościańskiej w trzech domach. Gdzie byli poprzedni włodarze miasta , że w ogóle nie zaprojektowali ani wody ani kanalizacji. Uważam, że przy przychodni sa dobrze rozplanowane przejścia tylko wszyscy musza się do tego dostosować. Brakuje jedynie pasa skrętu w prawo z Kościuszki na Słowackiego. Brakuje nam inwestora strategicznego, który uruchomiłby dużo miejsc pracy.

Radny Z Myszkowski - chcę zwrócić panu uwagę, że rachunki trochę się poprzestawiały bo 20 zł a nie 200 zł tych środków unijnych. Ja matematykiem nie jestem ale znam różnicę między 25 % a 50% ale moje 25% to dwa razy tyle co pańskie 50% . Jeśli pan pozyskał 50% na Oborzanach z kwoty 350.000 zł to przy Rózńsku byłoby około 700.000 zł. Była tylko kwestia decyzji. Tak pan Burmistrz zdecydował. Sprawa Młyniska - żadna łaska , inwestycja była zaplanowana w wieloletnim planie inwestycyjnym tylko kwestia środków finansowych. W momencie gdy uzyskujemy już takie dochody gminy to żadna łaska.

Radny M Wyszyński - niech pan przeanalizuje czasami co pan mówi, byle co powiedzieć to łatwo.

Radny J Baranowicz - na str 7 mamy wyraźnie napisane, że 898.159 zł wpłynęło do budżetu na 20 tys mieszkańców to wynosi około 40 zł na mieszkańca.

Radny A Bójko - to nie są zarzuty tylko stwierdzenie faktów. Jeżeli 1.500.000 zł nie było wykorzystane na tereny wiejskie to w budżecie jest że na miasto doszły dodatkowe zadania. Jest dokumentacja na chodniki na terenach wiejskich i część środków można było przerzucić. Ja liczę co jest w budżecie, to pan podpisywał te dane a nie ja. Na nie mówię o zarzutach tylko na podstawie faktów jakie są w materiałach, które pan Burmistrz przygotował. Odnośnie obiektów sakralnych to na Komisji Rewizyjnej przeanalizujemy i stwierdzimy czy mam rację czy nie.

Radny A Brzozowski - chcę podziękować za udział w dyskusji za uwagi i będą one inspiracją dla KR i innych komisji . Czy jest jakaś inwestycja zrealizowana bez zarzutu, oczywiście nie. Chodzi o to, że radni bez względu na kadencję będą wtykać nos w sprawy na których się znają lub nie. Tak jest zawsze, że Radni interesują się każą złotówką z różnym nasileniem. Wszyscy się zgodzimy, że przygotowanie inwestycji, zawieranie umów i nadzór inwestycyjny są bardzo ważne i rzutują na celowe i gospodarne wykorzystanie środków budżetowych. Byliśmy świadkami śmiesznych sytuacji przy realizacji boisk sportowych w gminie czy realizacji hali sportowej w Smolnicy i SP3. Mam zamiar krytykować pana Burmistrza za dwie rzeczy: że jest za bardzo pracowity i że ma nie takie poczucie humoru jakie bym sobie życzył.

Radny M Komarowski - cieszę się że dyskusja zmierza ku końcowi. My dyskutujemy nie nad rachunkowa częścią budżetu, bo opinia RIO jest pozytywna w tym względzie . Konstrukcja finansowa budżetu jest dobrze zrobiona i dług publiczny nie wysoki. Głosy opozycji mogą nam pomóc w konstruowaniu budżetu na rok następny , mówią nam czego nie zrobiliśmy i co mamy do zrobienia. Ta Rada nie po raz pierwszy została skrytykowana za zbyt aktywny budżet, że zbyt dużo inwestuje. Wnoszę o absolutorium dla Burmistrza.

Burmistrz MiG - Rózańsko - dwukrotnie był składany wniosek do programu różnych programów. Zdobywaliśmy wówczas doświadczenie w zdobywaniu środków unijnych. Trzy lata temu nie mieliśmy tej wiedzy co teraz. Aplikacja ośrodki unijne w rozdaniu 2004/2006 na jednego mieszkańca jest naprawdę duży. Należy porównać inne gminy o takiej samej liczbie mieszkańców o jak duże środki oni składają wnioski i otrzymują. Proponuję rzetelną ocenę moją i pracowników Urzędu. Plany zagospodarowania - w tej chwili na ul. Cegielnianej są wnioski pod sprzedaż działek, na Dargomyskiej są tereny do inwestowania . Brak planów uniemożliwiło trochę rozwój gospodarczy. W tej chwili mamy tereny dla inwestorów i w niedługim czasie 3.5 h wystawię na przetarg.

Przewodnicząca RM - to burmistrz realizuje uchwały Rady. Na tej sali przetoczyła się duża fala dyskusji na temat różnych zadań. Wyślę, że oceniając budzet 2005 należy mieć wsteczne spojrzenie na lata z jakimi zadaniami wchodziliśmy do wydawania pieniędzy. Nie raz mówiliśmy na komisjach i sesji, że najważniejszą rzeczą jest postawienie na ty aby nie być w ogonie Europy. Ponad 50 % budżetu idzie na oświatę, mamy programy edukacyjne i to zadanie oświatowe jest realizowane, łącznie z lokowaniem pieniędzy na świetlice wiejskie, które mają być ośrodkami edukacyjnymi kultury i innymi zaowocowało widocznie. Drugim zadaniem było pozyskanie jak najwięcej środków unijnych abyśmy znów nie byli w ogonie. Ten kierunek jest na miarę naszych możliwości i wiedzy realizowany. Drugim kierunkiem było postawienie na sprawy socjalne i efektem jest budowa budynku socjalnego. Każda z instytucji kulturalnych otrzymała środki na swoją działalność. Sprawa współpracy z organizacjami pożytku publicznego bardzo mocno widoczna i o tą aktywność żeśmy się dopominali. Chodzi aby obudzić tą aktywność obywatelską i ludzie brali sprawy w swoje ręce. To się zaczęło , oczywiście na efekty cudowne należy poczekać ale jest wyraźne ożywienie w tej dziedzinie. W związku z tym, że nie jest łatwo wydać prawie 50.000.000 zł budżetu a jednak zostały te pieniądze dobrze spożytkowane i wiele inwestycji jest zaprojektowanych i niedługo będzie ogląd efektów tego, myślę, że świadczy o tym, że Burmistrz jest dobrym gospodarzem, pieniądze są dobrze rozdysponowane i zachowane proporcje jeśli chodzi o poszczególne dziedziny. Zawsze można mówić, że mogło być lepiej to oczywiście i chcemy sobie życzyć aby było idealnie. Należy gratulować tego, że mamy dobrego gospodarza i aż tak pracowitego, nie ucieka od krytyki i dyskusji na trudne temat. To co udało się zrealizować jest efektem pracy Burmistrza i całego Urzędu.

Radny J Baranowicz - pani Przewodnicząca pięknie mówi, że gmina dba o młodzież o stowarzyszenia o rozwój instytucji pozarządowych i innych. Rada i chwalony przez panią Burmistrz - tylko pani jednych traktuje jak matka a drugich jak macocha. Skoro na szkołę w Barnówku niepubliczną daję się tylko i wyłącznie kwotę przyznaną z ministerstwa 230.000 zł i szkoła licząca 58 dzieci może istnieć a dla 30 dzieci z Dargomyśla daje się z samego budżetu 400.000 zł - czy to jest traktowanie tak samo młodzieży wiejskiej. Jeżeli pisma Stowarzyszenia w Barnówku w ogóle się nie czyta mimo, że zwracali się o środki chociaż innym się daje np. pani przewodniczącej Stowarzyszenie bez ogłoszenia konkursu w trakcie roku otrzymało wsparcie finansowe - to jest traktowanie jednakowe. Walka cały rok była aby zapłacić dzieciom za dowożenie do szkoły w Barnówku i w końcu to się ziściło. Walka była aby do gimnazjum do Smolnicy dzieci mogły z Barnówka, Więcławia, Mostna dojeżdżać bezpłatnie - to jest traktowanie wszystkich równo? Rzeczywiście jednych się przygarnia jak kochająca mama a drugich jak macocha. Tak też należy na to spojrzeć.

Radny Z Myszkowski - kolega Mirosław stwierdził, że budżet jest prorozwojowy - pragnę zaznaczyć, że 2002 roku dochody budżetu były na poziomie 32.000.000 zł , w 2005 r 45.000.000 zł. W 2002 roku wydatki majątkowe wynosiły ponad 10.000.000 zł a w 2005 r na wydatki majątkowe 8.000.000 zł.

Burmistrz MiG - jest pan radnym i uchwały budżetowe głosuje. W 2002 opłata eksploatacyjna 10.500.000 zł a w ubr. 9.400.000 zł brak subwencji i wydatki na sferę opieki społecznej. Proporcje zostały zachowane.

Radny Z Myszkowski - niech się pan posłuży proporcjami z 2004 roku. Dochód 43.000.000 zł, wydatki majątkowe 11.000.000 zl. W 2005 roku dochód 45.000.000 zł a wydatki majątkowe 8.000.000 zł. Te relacje o czymś świadczą.

Burmistrz MiG - należy spojrzeć na wielkości środków unijnych pozyskanych w latach kolejnych. Cyframi można żonglować jak komu pasuje.

Radny B Ircha - pani Przewodniczącej wystąpienie to tak " mamo chwalą nas , wy mnie a ja was". Była kontrola RIO i jest 15 pkt z którymi można się zapoznać - nie ma tam wielkich rzeczy ale uchybienia były. My napracowaliśmy się nad konstrukcją budżetu na 2003 rok jak nastała nowa władza. Gdy przyszło nad głosowaniem to Burmistrz przedstawił zupełnie co innego. Odnośnie wypowiedzi pani Przewodniczącej która czule wyraża się o panu Burmistrzu - chcę tu przypomnieć jak pani wyraziła się o dzieciach z Barnówka " to nie nasze dzieci". Ja pani to będę do końca życia pamiętał. Ja mam język, podły, wredny i wulgarny czasami ale nigdy w życiu bym coś takiego o dzieciach nie powiedział. Czy pani Przewodnicząca wie co to jest hipokryzja, fałsz, obłuda. Nie można być dla jednych miłościwą mamunią a dla drugich wredną macochą. Taka rola nie jest właściwa i godna Przewodniczącej Rady. Proszę to traktować poważnie bo to jest ocena pracy Burmistrza i Rady.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2005 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi?

Stan radnych na sali obrad 21

Głosowanie: za 13

przeciw 6

2 wstrzymujących się

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/374/2006 i udzieliła absolutorium dla Burmistrza MiG Dębno. Załącznik nr 12

Przewodnicząca RM - wręczyła wiązankę kwiatów Burmistrzowi za otrzymane absolutorium.

Burmistrz MiG - podziękował za ostanie 3.5 roku współpracy z całą Radą. Opozycja też musi być bo ktoś te cierpkie i gorzkie słowa musi wypowiedzieć, Dlatego dziękuję za konstruktywna współpracę. Chciałbym podziękować niestrudzonej pani Skarbnik, która przez wiele lat sprawnie te budżety pilnuje i wykonuje. Wręczył kwiaty dla pani Skarbnik.

Wicestarosta A. Dobrowolski - Ta gmina powinna być szczęśliwa, że są takie dysputy nad wykorzystaniem środków publicznych. Gratuluję Radzie Burmistrzowi absolutorium. W Radzie Miejskiej w Dębnie jest klimat do rozwiązywania problemów, które służą społeczności bez podziału , że to zadanie jest nasze czy wasze. Bez wsparcia Wysokiej Rady wiele zadań powiatowych byłoby nam o wiele trudniej wykonać a z niektórych zrezygnować. Wspieraliście zadania które nie są waszymi zadaniami ale służą społeczności całego powiatu i waszej gminy. Chcę serdecznie wam podziękować za to. Mamy w Dębnie wiele "pereł" jak Biblioteka Publiczna". Byłem w Książnicy Pomorskiej - należy być dumnym z tego co tam zostało o gminie Dębno przedstawione. Kwestia pozyskiwanie środków unijnych. Stawia powiat w środku województwa, a gminę Dębno w czołówce. O 1 maja do 30 czerwca 2006 roku po przez ARMiR przekazanych zostanie ponad 50.000.000 zł. Wiele jest samorządów, które chciały by mieć takie budżety i tyle wolnych środków, które można by przeznaczyć na inwestycje i kłócić się tylko o to w jakim kierunku mają te inwestycje być realizowane.

Przerwa w obradach.

===========================================

PKT 9 g - projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego Zasłużony dla MiG Dębno.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego Zasłużony dla MiG Dębno.

Stan radnych 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Radny Ircha - na komisja głosowałem za panem Ludwikiem Bieniasiem a dla pozostałych wstrzymuję się.

Przewodnicząca RM - Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/381/2006 .

Załącznik nr 13

=====================================

PKT 9 f - projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia udziału własnego gminy Dębno w projekcie " Język obcy - szansa dla wszystkich - stypendium językowe dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Dębno".

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zabezpieczenia udziału własnego gminy Dębno w projekcie " Język obcy - szansa dla wszystkich - stypendium językowe dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Dębno".

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/ 380/2006. Załącznik nr 14

====================================================

PKT 9 e - projekt uchwały w sprawie ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dębno.

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie w sprawie ustalenia granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Dębno?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/379/2006. Załącznik nr 15

==========================================

PKT 9 d - zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr LII/376/2002 z dnia 23 maja 2002 r w sprawie zmiany podziału miasta i gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w okręgu wyborczym.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do projektu uchwały?

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie, zmiany uchwały Rady Miejskiej w Dębnie nr LII/376/2002 z dnia 23 maja 2002 r w sprawie zmiany podziału miasta i gminy Dębno na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w okręgu wyborczym.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/378/2006. Załącznik nr 16

===============================================

PKT 9 b - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIX/347/05 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.XII.2005 r w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIII/322/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005,

Radny K Witkowski - projekt uchwały został przez komisję przyjęty z sugestią aby wpisać termin dokonania wydatków do 31 września 2006 roku.

Skarbnik Gminy - w dniu wczorajszym dyskutowaliśmy na naradzie w tej sprawie i proponuje się termin 31 grudnia 2006 r.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały ze zmianą terminy dokonania wydatków na 31.XII 2006 r. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIX/347/05 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30.XII.2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr LIII/322/05 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005,

Stan Radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/376/2006. Załącznik nr 17

==============================================

PKT 9 a projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie i zmian budżetu MiG Dębno na 2006 rok,'

Skarbnik Gminy - wprowadza się dotację celowa od wojewody 27.000 zł dla OPS na wynagrodzenia pracownikom socjalnym.

Radny P. Chrobak - po konsultacji kwota potrzebna na organizację mistrzostw Polski w unihokeju to około 2.500 zł.

Burmistrz MiG - moja propozycja jest taka bo nie mamy pewności czy będą te mistrzostwa Polski a na wyjazd do Złocieńca będzie potrzeba 2.500 zł. Myślę że pozytywnie opiniujemy mistrzostwa Polski i wyjazd do Złocieńca też musimy dołożyć środków. Szkolny Związek Sportowy w swoich planach finansowych ma braki i w przyszłości należy to uzupełnić.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w budżecie i zmian budżetu MiG Dębno na 2006 r.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/375/2006. Załącznik nr 18

=============================================

PKT 9 c - projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - Czy są pytania do projektu uchwały.

Pytań nie było

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie, zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXIII/377/2006. Załącznik nr 19

=================================================

PKT 10. Odpowiedzi na zapytania.

Burmistrz MiG - sprawa Biblioteki Pedagogicznej - jeżeli opinia sejmiku będzie pozytywna wrócimy do tematu. Jeżeli budynek przejmiemy to umieścimy tam gimnazjum dla dorosłych. Co do podziału środków wszyscy są równi w podziale i należy wypełnić zapisy ustawy. Ustawa o pożytku publicznym jest wypełniana. W ubiegłym roku zdarzyła się tak sytuacja, że w 2004 roku wpłynął wniosek od jednego Stowarzyszenia, ze planuje przedsięwzięcia i w 2005 roku po ogłoszeniu konkursu wpłynęły na to przedsięwzięcie oferty od dwóch konkurujących Stowarzyszeń. Wygrało nie to stowarzyszenie które złożyło wniosek tylko to drugie bo miało korzystniejszą ofertę. Jako Urząd musimy te wymogi wypełniać. Nie jest to zależne , jest ustawa która musimy wypełniać. Wiele jest paradoksów i z punktu widzenia małej gminy wydawać się może nieracjonalne, śmieszne.

Radny J Baranowicz - twierdzę jednak , że nie jednakowo traktujemy wszystkich, którzy zwracają się o środki. Pani przewodnicząca zakłada Stowarzyszenie i w połowie roku przyprowadza na komisję przewodniczącą Stowarzyszenia i wymusza się środki na działalność.

Radny K Witkowski - to Stowarzyszenie działa już dwa lata a nie pół roku.

Radny J Baranowicz - mamy wrócić do dokumentów, kiedy powstało Stowarzyszenie i jakie w ubiegłym roku i kiedy otrzymało środki. Niewielkie to były środki ale nie chodzi mi o wielkość a o jednakowe traktowanie wszystkich Stowarzyszeń. Dlaczego dla Stowarzyszenia w Barnówku nawet nie odpowiedziano na złożone pismo o dofinansowanie.

Burmistrz MiG - na wnioski finansowe pisemne nie odpowiadamy.

Kierownik RI - ul. Grunwaldzka - wykonawca opóźnia się z wykonaniem inwestycji , roboty nie są ukończone. Do odwodnienia kościoła w Cychrach- nastąpiły nieoczekiwane problemy, Policja zajęła się sprawa i roboty zostały wstrzymane. Nadzór archeologiczny wydał niepisaną zgodę, że po znalezieniu kości ludzkich należy je w jedno miejsce zakopać. Roboty są prowadzone zgodnie z projektem i nieszczęśliwie złożyło się, że koparka wykopała czaszkę ludzką i wywieziono ją z ziemią na promenadę, która znalazł mieszkaniec i zgłosił to na Policję. Po uzyskaniu ekspertyzy będzie dalsze przeprowadzenie robót. Musze uzyskać u konserwatora zgodę na zmniejszenie skarpy i przysypanie kopczyków. Teren jest oznakowany i zabezpieczony .

Przewodnicząca RM - odczytała wniosek radnego J. Głuszki.

Wniosek stanowi załącznik nr 20.

Kierownik RI - w tej chwili czekam na decyzję konserwatora urbanisty.

Przewodnicząca RM - czy była by możliwość obecności prokuratora aby te decyzje były podejmowane w uzgodnieniach ze wszystkimi stronami i nie przeciągać sprawy w czasie.

Kierownik RI - gdy będę wiedział o terminie przyjazdu konserwatora to będę mógł to jakość dopasować.

Przewodnicząca RM - nie możemy głosować wniosku bo nie znamy terminy spotkania.

Radny J Guszko - mieszkańcy Cychr i ksiądz chcemy wiedzieć jak będzie wyglądał teren przy kościele po wykonaniu inwestycji. W tej chwili jest w miarę równo ale co będzie gdy teren od muru obniży się na 6 m i placu procesyjnego nie będzie i ksiądz jest tą sytuacją zaniepokojony.

Prawdopodobnie nie ma w projekcie rozwiązania wejścia do kościoła. Okaże się, że chodniki które prowadza do kościoła będą zbyt wysoko. Czy projektant był na terenie kościoła i widział co on zaprojektował.

Przewodnicząca RM - jest zgoda na spotkanie wszystkich sił.

Kierownik RI - wypowiedzi radnego jest odrobina demagogii. Projekt jest znany wszystkim. Ja sobie wyobrażałem jak to będzie wyglądać i pan nigdy mnie o to nie pytał. Poziom wejścia do kościoła zostanie zachowany jak był. Drenaż pójdzie pod wejściami. Odwodnienie będzie wykonywane od poziomu posadzki w kościele.

Radny B Ircha - czy projekt był uzgadniany z proboszczem i radą parafialną.

Kierownik RI - to proboszcz wynalazł projektanta nawet nie ja.

Radny B Ircha - czy był zapis że przy kościele łopatą a nie koparką.

Kierownik RI - to sprawa archeologów.

Radny B.Ircha czy wykonawca będzie brał pieniądze za wywóz ziemi i za przywóz ziemi.

Kierownik RI - wywóz dotyczy istniejącego gruntu.

Przewodnicząca RM - wpłynęło pismo z Klibu GISSO odnośnie likwidacji ławek na placu koło Klubu.

Radny A Dobropolski - ławki służą przychodniom, matkom z małymi dziećmi. Od pilnowania porządku jest Policja Straż Miejska.

Radny B Ircha - dobrze możemy zaproponować aby GISSO rozebrać.

Radny J Baranowicz - jest wiele miejsc w mieście gdzie są ławki i nie ma problemu. Czy problemem są ławki czy sklep Agap czy klub GISSO?

================================

PKT 11 Sprawy różne.

Radny A Brzozowski - jaki jest los wniosków z komisji wspólnej dotyczących umocowania kamer na Bibliotece Publicznej. Co do dyskusji na temat pożytku publicznego - warto przypomnieć że co roku jest uaktualniany program współpracy i będzie to okazja do spożytkowania uwag tu zgłoszonych. Nic nie szkodzi na przeszkodzie aby organizacje pożytku publicznego co roku składały sprawozdania z rozliczenia dotacji które otrzymały z gminy.

Radny A Dobropolski - kiedy będzie porządek na przetworach.

Burmistrz MiG - jeden inwestor już ogrodził się i ma pozwolenie na budowę. Na terenie NZPOW. Faktem jest , że ludzie wysypują tam śmieci. Podjąłem działania i wystosowałem pismo do PUK aby wykorzystywał ten teren do składowania gruzu i mielenia. Każdy musi mieć pisemną zgodę PUK na wywózkę gruzu na ten teren. Proceder odbywa się w godzinach popołudniowych i wieczornych. Nie jest to jedyne miejsce gdzie ludzie pozbywają się śmieci. Dlatego należy dzwonić na Policję i Straż Miejską, że ktoś wyrzuca śmieci tam gdzie nie wolno. Wszystko polega na świadomości społecznej. Jest grupa ludzi aspołecznych i tu tylko wymiar finansowy może coś zdziałać.

Radny Z Myszkowski - jakie Burmistrz podejmuje podjąć działania w kwestii Kuźni w Dolsku.

Kierownik RI - musimy określić co tam chcemy mieć i to jest podstawa do wystąpienia do konserwatora zabytków. Jest to zabytek wpisany do rejestru zabytków i Burmistrz ma obowiązek się tym zająć.

Burmistrz MiG - sama wieś nie ma pomysłu na ta sprawę. Mieszkańcy musza zdecydować co tam chcą mieć. Koszt remontu to około 200.000 zł.

Kierownik RI - całkowity koszt odrestaurowania kuźni w Dolsku to około 150.000 zł.

Kierownik A. Kornaś - byli chętni z Gorzowa którzy chcieli ten obiekt zabrać do siebie. Oglądali go robili zdjęcia ale na razie nie ma odzewu.

Radny J Baranowicz - wartość ma część czołowa i wystąpić do konserwatora zabytków o zachowanie części czołowej tj i 2-3 m budynku.

Radny J. Głuszko - w miesiącu październiku w 2002 roku ARSP w Gorzowie przekazała na rzecz gminy 1,86 h terenów pod działalność kulturalno-oświatową w Cychrach. Problem jest taki, że na tym terenie znajdują się dwa obiekty gospodarcze po byłym PGR. Szerzy tam się patologia w całej rozciągłości. Czy w tym roku Burmistrz znajdzie jakąś kwotę aby rozebrać te budynki. Druga sprawa to nowo wybudowana szkoła w Cychrach nie ma boiska. Jest tam klepisko o jakimś areale. Ja nie wymagam tartanów ale oczekuję zrobienia właściwego boiska bo jest to centrum wsi. Szkoła w Cychrach jest i będzie i nikt ta sprawą się nie interesuje. Czy pani Kierownik OKiS składała wnioski o to boisko, czy w tym kierunku pani nic nie zrobiła.

Jeśli chodzi o projektanta to ksiądz żadnego projektanta nie wybrał.

Burmistrz MiG - panie Józefie jest pan radnym i uchwala pan budżet i pan wie na co są środki zapisane. Pan wie co się stało na przetworach i nie wykonamy rozbiórki jeśli nie mamy projektu pozwolenia . W tym roku mamy na dwie rozbiórki 60.000 zł. Dokumentacja i pozwolenie jest na 3 rozbiórki i po przetargu okaże się jakie to koszty i zobaczymy co dalej w tym temacie.

Kwestia boiska w Cychrach - czegoś nie rozumiem . Sam pan wnioskował aby tam związać jedno z drugim i zagospodarować teren obok boiska. Niech pan nie uprawie demagogii, że w Cychrach nic nie robimy. Ja mogę przeczytać co przez te 3.5 roku zostało zrobione w Cychrach.: budynek szkoły na mieszkania, podłoga i sala i elewacja, przyłączenie ogrzewania w budynku OSP wykonana, kanalizacja , droga do osiedla. Łącznie Cychry w ciągu 2.5 roku otrzymały ponad 2.500.000 zł, a ciągle słyszę od mieszkańców że nic się nie robi. Ile w innych miejscowościach zrobiono, miejmy trochę przyzwoitości.

Radny J Głuszko - panie Burmistrzu ja w Cychrach na zebraniu nie podgrzewałem atmosfery i nie dał pan nikomu dojść do głosu bo przez 5.5 godzin pan modelowo wystąpił. Boisko to nie klepisko , tam przydała by się jakaś bieżnia, skocznia. Miała być podcinka drzew i też nie wykonano o czasie bo teraz na wiosnę soki puściły i nie można ich ruszać.

Kierownik OKiS - wszyscy wiemy dokładnie, że żadna szkoła wiejska nie ma boiska przy swojej szkole. Szkoła w Cychrach ma salę gimnastyczną. Jakie środki na inwestycje w oświacie to państwo wiecie, jaki jest układ proporcji w budżecie oświatowym też wiecie. Ja znam priorytety, okna, dachy. Jak to skończymy to przejdziemy do następnych wydatków. W kolejce są tez boiska i to wszystko wymaga czasu i pieniędzy.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej i dziękuję za udział.

==============================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

1

21

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 08-06-2006 15:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-06-2006
Ostatnia aktualizacja: - 08-06-2006 15:46