Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr LXI z dnia 23.02.2006 r.


Protokół z przebiegu LXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie

z dnia 23.lutego 2006 r.

Obrady sesji odbyły się w Sali posiedzeń UMiG o godz. 10.00.

Sesja trwała do godz 15.00.

Przewodnicząca RM - Helena Sługocka Witam wszystkich obecnych na sali obrad.

Informuję, że na sali posiedzeń obecni są: burmistrz MiG, z-ca burmistrza , kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek, prezesi spółek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 1

Stwierdzam, że na stan 21 radnych Rady Miejskiej obecnych jest 20 co stanowi 95% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: Radny R. Święcicki

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 2

Przewodnicząca RM - Informuję, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały nr 11 f w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzeniu poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad projektu uchwały?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad.

Pismo Burmistrza stanowi załącznik nr 3

Przedstawiam porządek obrad.

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum.

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu LX sesji RM

d/ sprawozdanie Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

2. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

 • Rozpatrzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 rok.

 1. Sprawozdanie z działalności OPS i GCI za 2005 rok.

 2. Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych przez WTZ w

Dębnie za 2005 rok.

 1. Informacja z zawartych umów na wspieranie zadań w zakresie pożytku publicznego w roku 2005, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

 2. Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych za rok 2005.

 1. Sprawozdanie z działalności OSiR oraz innych organizacji sportowych.

 2. Informacja na temat struktury organizacyjnej UMiG.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 rok,

b/ ustalenia liczby punktów sprzedaży na terenie MiG napojów alkoholowych

zawierających powyżej 4.5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia

poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie MiG miejsc sprzedaży

napojów alkoholowych,

c/ regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno,

d/ rozpatrzenia skargi pana Stanisława Moszyńskiego na działalność Burmistrza w

zakresie aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

e/ zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2010.

f/ wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzenie poboru w drodze inkasa należności

podatkowych.

 1. Odpowiedzi na zapytania.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji RM.

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesiona poprawką

Stan Radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że porządek sesji został przyjęty.

Informuję, że protokół z przebiegu LX sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi do protokoły?

Uwag nie było

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu LX sesji RM?

Głosowanie : za jednogłośnie

Stwierdzam, ze protokół został przyjęty.

====================================

PKT 1 d - sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM przedstawiła swoje sprawozdanie.

Załącznik do protokołu nr 4

======================================

PKT 2 - Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Przewodnicząca RM - proszę pana Burmistrza o przedstawienie sprawozdania.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 27.01. do 23.02. 06. Załącznik nr 5

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Radny A. Dobropolski - pkt 3 w sprawozdaniu - kogo to dotyczy?

Burmistrz - są to lokalne mieszkalne i podaję numery nie osoby. Najemca ma prawo do nabycia mieszkania komunalnego z bonifikatą.

Radny J. Baranowicz - jak na dzień dzisiejszy przedstawia się sprawa Biblioteki Pedagogicznej.

Burmistrz MiG - byłem - sprawa zmierza w kierunku likwidacji. Księgozbiór pozostanie w Dębnie ale nie wiemy co do budynku. Proponuję na komisjach przedyskutować. Na dzień dzisiejszy Zarząd Województwa stoi na stanowisku , że zlikwiduje Bibliotekę Pedagogiczną w Dębnie i przeniesie do Myśliborza. Co do budynku musimy zdecydować.

Radny J. Baranowicz - sprawdzić w księgach wieczystych zapisy co do własności tego budynku.

Pani K. Dzięcielak - Związek Emerytów i Rencistów otrzymał 1200 zł a zwracali się o 2000 zł na instruktora muzyki dla pana Pęcaka. Jest to bardzo prężny Związek i zwracam się o ponowną weryfikację ich wniosku.

Burmistrz MiG - RM uchwaliła program współpracy z organizacjami pożytku publicznego i przydzieliła środki na te zadania. Ogłoszony został konkurs na te zadania. Musiałem tak dzielić zadania by starczyło środków. W tej chwili może jedynie wpłynąć wniosek do RM o zmianę programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Jeśli Rada w trakcie roku będzie miała wolę zmienić program i dołożyć trochę środków jest to możliwe. Na dzień dzisiejszy oferta złożona przez Związek Emerytów była wyższa niż wstępnie środki zagwarantowane.

Radny B Ircha - na jaki program Stowarzyszenie Miłośników Dębna otrzymało 4.000 zł.

Burmistrz MiG - na Uniwersytet III Wieku. Rada zgodziła się w październiku na funkcjonowanie tego Uniwersytetu.

Radny B Ircha - czy sam Uniwersytet może wystąpić o środki.

Burmistrz MiG - sam Uniwersytet nie może wystąpić o środki a jedynie Stowarzyszenie . W rejestrze mamy 33 Stowarzyszenia i mają prawo wnioskować o środki.

Radny B Ircha - powiedział, że jest problem z usytuowaniem pomnika orła Białego w Dębnie - z tego tytułu wręczył Przewodniczącej miniaturę pomnika komentując że ustawiać się będzie na skutek podmuchu wiatru.

Przewodnicząca RM - bardzo dziękuję, że pamiętał pan o Przewodniczącej jednak przypominam, że pomnik Orła Białego jest symbolem narodowym i wszelkie kpiny na ten temat uwłaczają godności obywatela i godności radnego.

Burmistrz MiG - to co pan robi panie Ircha uwłacza naszym symbolom narodowym. Proszę nie powtarzać takich zachowań. Cierpliwość się wyczerpuje i w pewnym momencie moim obowiązkiem będzie pociągnąć pana do odpowiedzialności karnej.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania Burmistrza?

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie.

=========================================

PKT 3 - Interpelacje i zapytania radnych.

Radny B Ircha - odczytał sformułowane przez siebie 4 interpelacje i przekazał je Przewodniczącej RM .

Załącznik nr 6

Pytanie do pani Przewodniczącej i pana Burmistrza - jakim to sposobem koszty administracyjne działania Stowarzyszenia "Miłośników Dębna" ponoszone są przez podatników dębnowskich? Skoro Rada Miejska drukuje podziękowania i wie innych rzeczy są to koszty , które ponosi dębnowski podatnik. Chciałbym uzyskać na to odpowiedź.

Radny A Dobropolski - czy gmina wie o tym, że od baru pani Zielińskiej w kierunku kościoła jest naruszenie chodnika na odległość około 50 m . Kostka będzie się kruszyć. Jak wygląda sprawa budynku po przedszkolu przy ul. Mickiewicza.

Radny J Baranowicz - składam interpelację w sprawie podjazdów dla osób niepełnosprawnych do przychodni zdrowia przy ul. Kościuszki. Inwestycja zamiast polepszyć dostęp do przychodni dla osób niepełnosprawnych to raczej pogorszyła. Usytuowanie zatoczki przed budynkiem zmusza osoby niepełnosprawne zatrzymanie pojazdu daleko od wejścia do budynku a podwyższone krawężniki uniemożliwiają podjazd wózkiem inwalidzkim. Konieczne jest przesunięcie chodnika w stronę budynku i usytuowanie miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych. Obecna wąska zatoczka przy krawężniku nie pozwoli zatrzymać się osobie niepełnosprawnej wysiąść zostawić samochód i wejść w miejsce bez schodów. Z tyłu budynku inwalidzi również nie będą mogli swobodnie wejść do budynku ponieważ będzie wmontowany krawężnik. Przypuszczam, że zlecając wykonanie dokumentacji nie wzięto pod uwagę, że chodzi o przychodnię zdrowia. Apeluję o przyjrzenie się tej sprawie i zastosowanie innych rozwiązań aby osoby niepełnosprawne mogły swobodnie dotrzeć do lekarza i apteki.

Złożył interpelację na piśmie. Załącznik nr 7

Radny M Jacura - zostało nagłośnione że radny Jacura jest przeciwko ognisku wychowawczego Nasz Dom . Nie mam uwag do prowadzonego ogniska, z wielkim szacunkiem odnoszę się do księdza Motyki. Dokonałem sprawdzenia i mam ksero dokumentów na ogłoszone zadanie obóz sportowy. 30 listopada 2005 r pan Burmistrz ogłosił publicznie konkurs na wykonanie zadania obozu sportowego dla dzieci ze Szkolnego Związku Sportowego. Do konkursu przystąpiło ognisko wychowawcze Nasz Dom. Wniosek ten oceniał pan Burmistrz i powołana przez niego komisja. Miejsce wykonywania zadania w ofercie widnieje zapis - Szczecin Zachodniopomorskie. W regulaminie jest pkt 3 który mówi, że komisja może poprosić podmiot składający ofertę o dodatkowe informacje. Czyli pan Dyrektor powinien napisać dokładny adres obozu. Tego nie uczyniono. Należało podać szczegółowy zakres zadania - w tym pkt nic nie zostało napisane. W pkt 6 jest opis zadań planowanych do realizacji i z tego co zdołałem ustalić nasze dzieci były tylko w kinie, w sklepie Galaksa i raz wyjechały na basen. Pozostałe dni przesiedzieli w internacie i ćwiczyli na sali gimnastycznej. Wiele z planowanych zajęć nie odbyło się. Nie było również w ofercie uwzględnionych wielkości liczbowych skali zadań do wykona. W tym miejscu napisane było, że udział bierze 45 osób plus 4 opiekunów. Brak na to zadanie środków własnych Stowarzyszenia. Zgodnie z ustawą powinien być przedstawiony szczegółowy kosztorys zadania. Jest to niezgodne z ustawą o pożytku publicznym. Partnerami do wykonywania zadania w ofercie napisane jest: ZEAS Bursa Salezjańska i SZS. Uważam ,że partnerem do wykonania tego zadania jest pan Burmistrz.

Przewodnicząca RM - jest to bardzo szczegółowy zakres kontroli. Jeżeli jest to interpelacja to należy złożyć ją na piśmie.

Radny M Jacura - zgodnie z ustawa o pożytku publicznym Stowarzyszenie Nasz Dom powinno złożyć 4 oświadczenia. Zadanie o które występują nie mieści się w zakresie jego działalności statutowej . Powinno być oświadczenie, kto to zadanie będzie realizował , ponieważ ognisko Nasz Dom nie ma warunków do przeprowadzenia obozu sportowego. Powinna być umowa podłączona do dokumentacji najmu lub dzierżawy na obiekty w których dzieci będą spędzać czas. Proszę państwa nie pilnowałem tych pieniędzy złośliwie , bo uważam, że organizacją obozu powinien zająć się OKiS lub SZS. Taki wniosek stawiałem podczas uchwalania budżetu. Ogłaszając przetarg 30 listopada nie miał pan zgody Rady na finansowanie tego zadania.

Burmistrz MiG - miałem już uchwalony program pożytku publicznego. Proszę panią Przewodniczącą o przerwanie tych wywodów, które niejednokrotnie mijają się z faktami, część może słusznie i proszę o sprecyzowanie interpelacji. Dokonał pan pewnej kontroli i wyciąga pan pochopne wnioski, na które zgodnie z KPA kontrolowany powinien mieć czas na ustosunkowanie się. Proponuję precyzyjnie zinterpretować interpelację lub wniosek i przekierować do Komisji Rewizyjnej czy Rady . Za daleko się pan posuwa w swojej wypowiedzi.

Radny M Jacura - w ubiegłym roku obóz sportowy kosztował na osobę w górach 27 zł a w tym roku 54 zł. Dokonałem rozeznania i gdyby taki obóz sportowy odbył się koło Wałcza w ośrodku olimpijskim koszt łączny wyniósłby 20.000 zł za 6 dni a pan Burmistrz przeznaczył na to zadanie 19.000 zł.

Stawiam wniosek formalny aby Rada podjęła decyzję by resztę pieniędzy przeznaczyć na Szkolny Związek Sportowy.

Przewodnicząca RM - nic nie możemy w tej chwili głosować ponieważ pan Jacura na własną rękę uruchomił procedurę kontrolną i w tym momencie przekroczył prawo. Zadaniem radnego jest zgłosić sprawę a Komisja Rewizyjna na wniosek Rady podejmuje kontrolę dla tego zadania.

Radny M Jacura - każdy radny ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów i oceny ich. Wszystkie dokument są publiczne i radny ma prawo wglądu i nikt mi tego nie zabroni i Pani też mi tego nie zabroni. Na jakiej podstawie Burmistrz podjął takie decyzje.

Burmistrz MiG - program współpracy z organizacjami pożytku publicznego był uchwalony w październiku oraz projektem budżetu złożonym 15 listopada 2005 r miałem prawo ogłosić konkurs już w 2005 roku aby realizować zadanie w styczniu 2006 r. Rada w październiku zapisała w uchwale że obóz sportowy będzie wybierany w konkursie i w tym momencie Rada mnie upoważniła do działania. Konkurs ogłosiłem w 2005 roku i wybrałem wykonawcę tego zadania. Jestem w 100% pewny że nie złamałem prawa. Rada działa formalnie na sesjach. Na komisjach pojawiły się dwa sprzeczne wnioski. Dlaczego pan nie forsował tego tematu na sesji aby wstrzymać bieg wykonywania programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego. Jest to jednostronne pana spojrzenie na sprawę. Proponuję aby Komisja Rewizyjna tematem się zajęła i sprawa zostanie wyjaśniona.

Radny M Jacura - gdy obradowała Komisja Oświaty nad projektem budżetu poprosiłem panią skarbnik aby dała nam stanowisko pańskie odnośnie dofinansowania Stowarzyszeń. Otrzymaliśmy to z wielkim trudem. Wówczas zawnioskowałem na Komisji Oświaty aby pieniądze na organizację obozu wydatkowane zostały przez Wydział Oświaty. Jednak pan Burmistrz przedwcześnie ogłosił konkurs.

Przewodnicząca RM - proszę złożyć o interpelację na piśmie.

Radny M. Jacura złożył interpelację na piśmie . Załącznik nr8

===================================

PKT 4 - Rozpatrzenie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 rok

Radny K Witkowski - komisja wspólna się zajmowała się sprawozdaniem pan Burmistrz ustosunkował się do wszystkich zarzutów które wcześniej zostały zgłoszone i materiał został przyjęty.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2005 rok.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 11

2 przeciw

5 wstrzymujących się.

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Załącznik nr 9

========================================

PKT 5 - Sprawozdanie z działalności OPS i GCI za 2005 rok.

Komisja przyjęła informację

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do sprawozdania.

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności OPS iGCI za 2005 rok

Stan Radnych 20

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 10

==========================================

PKT 6 Informacja z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych przez WTZ w Dębnie za 2005 rok.

Komisje przyjęły informację

Przewodnicząca RM - Czy są uwagi do informacji

Radny B. Ircha - czy dalej zmniejszone było kieszonkowe

Kierownik WTZ - kieszonkowe wynosi 50 zł miesięcznie i utrzymało się na poziomie ubiegłego roku.

Przewodnicząca RM - Kto jest za przyjęcie informacji z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych przez WTZ w Dębnie za 2005 rok.

Stan Radnych 20

Głosowanie. Za 19

1 wstrzymujący.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 11.

===========================================

PKT 7 Informacja z zawartych umów na wspieranie zadań w zakresie pożytku publicznego w roku 2005, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego

Komisja przyjęła informację

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do informacji

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem informacji z zawartych umów na wspieranie zadań w zakresie pożytku publicznego w roku 2005, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku w zakresie działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego.

Stan radnych 20

Głosowanie: za 17

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 12

==========================================

PKT 8 Sprawozdanie z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005.

Komisje przyjęły informację.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do sprawozdania.

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2005.

Stan Radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 13

=====================================

PKT 9 -Sprawozdanie z działalności OSiR oraz innych organizacji sportowych.

Radny P Chrobak - mimo wielu uwag Komisje przyjęły sprawozdanie. Wniosków nie wypracowano.

Radny D. Dutkiewicz - byłem autorem odrzucenia sprawozdania OSiR. Jako imprezy organizowane prze tą jednostkę pan Lenkiewicz potraktował wszystkie sekcje sportowe.. Sam dokonałem analizy imprez w poszczególnych miesiącach. Łącznie przez cały rok 2005 było 53-54 imprez i 30 imprez za które OSiR wręczał nagrody. Proszę o wyjaśnienie na czym polegała organizacja imprezy VI indywidualne Mistrzostwa Powiatu Myśliborskiego Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych w LA oraz półfinał Mistrzostw Polski Młodziczek w Piłce Ręcznej. Dlaczego takie imprezy jak Międzyszkolny dzień sportu OSiR nie może zorganizować na terenie Dębna tylko w Sarbinowie. Ufundowanie nagród na imprezy pan Lenkiewicz również przypisuje sobie jako organizacja imprezy. W miesiącu lipcu zaplanowano 11 imprez z czego większość nie odbyła się ze względu na warunki atmosferyczne ale dziękuję za chęci. Została zakupiona siłownia i gdzie ona stoi i kto korzysta z niej. We wrześniu walczyłem o założenie siatek na Waryńskiego przy koszach to pan Lenkiewicz stwierdził, że na ten cel nie ma pieniędzy. Jeśli bym wiedział, że ta sprawa sprawi panu Dyrektorowi wiele kłopotu sam zaofiarowałbym się jako sponsor. W grudniu zakupiona została siłownia przez OSiR. Czy jest pomieszczenie na postawienie siłowni. Jeżeli jest odpowiednie miejsce to jestem pierwszy na podniesienie ręki na doposażenie tej siłowni.

Radny S Witkowski - imprezy pokrywają się nie z organizacją a z częścią działań. Zadbanie o bieżnię na stadionie to nie można mówić że to organizacja imprezy a obowiązek pracowników OSiR. Powiat występuje o zawody to OSiR musi przygotować bieżnię , jest to zapisane w budżecie tej jednostki i są pieniądze przeznaczone. Nikt nie sprzeciwiał się przydzieleniu wydatków na działalność OSiR. Brak zestawienia finansowego organizacji imprez. Wróciłbym do 15.000 zł i delegacji które są w komponowane jako OSIR nie maraton 5.200 zł - na co one poszły w jakim kierunku szły działania, co za te pieniądze było promowane i co się załatwiło. Nie należy mieszać imprez związanych z maratonem bo ma on swoją przydzieloną pulę pieniędzy. Ile było wyjazdów do PZL do telewizji regionalnej do telewizji publicznej w Warszawie i do koordynatorów aby impreza która jest cykliczna była wypromowana. Ja w grudniu wnioskowałem o zdjęcie z funduszu OSIR 90.000 zł i miałem podstawy do tego. Na wszystkie jednostki ładuje się duże pieniądze i wszystko ogranicza się do przygotowania zadań a nie do koordynacji. Trzeba stwierdzić, że młodzież nie garnie się teraz do sportu. Zamiast tych kiełbasek i innych można było np. jak był śnieg zorganizować kulig dla dzieci. Należy stwierdzić że pieniądze idą za duże na OSiR a czas wykorzystania instruktorów jest minimalny. Jakby Rada przyznała mniejsze środki też te same imprezy by się odbyły.

Radny M Wyszyński - co my mamy z tego maratonu, jakaś tam migawka w telewizji i nic poza tym. Brak celowość i zasadności wydawaniu tak dużych pieniędzy . Poprzednia Komisja Rewizyjna wnioskowała o zdjęcie środków z maratonu do kwoty 150.000 zł. Poprzednia ekipa to wyjeżdżała do Morynia a teraz jeździ się do Bielina za pieniądze podatników a sponsoringu nie ma żadnego. W 2004 roku miały być pieniądze od mistrza olimpijskiego Polski Jacka Wszoły jednak przyjechał bez pieniędzy. Wszystko się dzieje za społeczne pieniądze naszych podatników.

Radny J Baranowicz - z wieloma zdaniami się zgadzam. Dyrektora należy rozliczyć czy dobrze wykorzystał środki czy źle je wykorzystał.. To Rada przydziela środki na maraton chociaż też jestem przeciwny tak wysokiej kwocie ale należy Dyrektora rozliczyć z tego czy się z tych pieniędzy wywiązał czy nie. Przy tej okazji porusza się sprawy które tu dzisiaj nie powinny być poruszane.

Radny M. Wyszyński - najlepiej w ogóle nie poruszać teraz a później będzie już a późno. Pan Jan Baranowicz zawsze mówi o obcinaniu kosztów a jak głosujemy to z pośród 21 radnych 4 jest przeciwnych a pan Jan głosuje za. On jest za obcięciem kosztów a zarazem za daniem środków.

Radny J. Baranowicz - bzdury pan opowiada.

Radny B Ircha - uporczywie walczę o obcięcie kosztów maratonu. Nie podoba mi się formuła maratonu. Zobaczcie jesteśmy jedyną taką durnowatą Radą w całej Polsce, która daje tyle pieniędzy na jednodniowa imprezę i nic z tego nie mamy. Robimy na szaro mieszkańców. Mam protokoły z poprzedniej Rady odnośnie wydatkowania 150.000 zł na maraton.

Burmistrz MiG - na ten rok 195.000 zł zapisane środków. Było 240.000 zł na maraton. Wzrósł podatek vat i koszty paliwa. 150.000 zł było z przed 5 lat i inne ceny.

Przewodnicząca RM - pan Ircha wycofał się z Komitetu Organizacyjnego.

Radny B Ircha - wy chcecie aby ja szukał pieniędzy a wy wydawali?

Dyrektor OSiR - w stosunku do zarzutów pana Dutkiewicza - od pół roku staramy się przedstawiać w Merkuriuszu sprawozdania. Nie widziałem na imprezach radnego. Jesteśmy otwarci do współpracy. Pan Starosta zwrócił się o współorganizację imprezy przedstawił regulamin- ja tych zawodów nie wymyśliłem i ni starałem się o ich przeprowadzenie. Pan Starosta zwrócił się do Pana Burmistrza o zgodę i Burmistrz wyraził zgodę. Jeśli chodzi o siłownię - kupiliśmy 4- 5 sprzętów do siłowni , całość za 2.000 zł i stoi to w dużej sali w OSiR. Kupiliśmy 8 wioseł i kapoki. Staramy na bieżąco uzupełniać zapasy na lato na plaży. Sprawa delegacji - każda delegacja była podpisana przez pana Burmistrza. Staramy się na bieżąco uzupełniać potrzeby w różnego rodzaju urządzenia. Ocenę maratonu pozostawim państwu.

Dyrektor Jedras - takie ma się informacje jakich się ma informatorów. Informacja na temat mistrzostw w tenisie stołowym. Organizatorem tej imprezy e roku ubiegłym od początku do końca był OSiR przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Smolnicy. My daliśmy sprzęt i obiekt a praktycznie OSiR organizował zapisy, kolejność gier aż do wręczenia nagród.

Radny A. Brzozowski - głosy kolegów radnych zmierzały aby Dyrektor OSiR zwrócił uwagę na efektywność pracy i organizacji swoich instruktorów. Radny Dutkiewicz zwrócił uwagę na organizację i współorganizację imprez i myślę, że pan Dyrektor zwróci uwagę aby te relacje były bardziej czytelne. Mogę dodać to z zadowoleniem, że rzeczywiście inicjatywa organizowania jakieś imprezy spotyka się ze życzliwym przyjęciem Dyrektora OSiR i ja się z tego cieszę.

.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności OSiR oraz innych organizacji sportowych.

Stan radnych na sali: 20

Głosowanie; za 15

4 przeciw

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 14

Przewodnicząca RM - ogłosiła przerwę w obradach.

========================================

PKT 10 Informacja na temat struktury organizacyjnej UMiG.

Komisje przyjęły informację na temat struktury organizacyjnej UMiG.

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do sprawozdania.

Radny J Baranowicz - mam wątpliwości co do usytuowania CWB w strukturach Urzędu. Na podstawie jakich przepisów jest taki układ tej jednostki. Na Komisji pytałem o pełnomocnika informacji niejawnych oraz o etaty radcy prawnego.

Radny B Ircha - w Urzędzie powinien być urbanista na pełnym etacie. Jeśli na to nie ma środków to pomniejszyć wynagrodzenia prawników .

Burmistrz MiG - dwóch prawników musi obsługiwać nasza gminę bo każdy ma swój zakres działania i obowiązków. Jest architekt i jest komisja urbanistyczna. Pełnomocnikiem d/s niejawnych jest upoważniony Kierownik Wydziału Administracyjno Prawnego . CWB - jako gmina dostaliśmy dofinansowanie na dwa etaty. 50 % i gmina zobowiązała się do prowadzenia CWB. Procedury są wypełniane. Jeśli chodzi o urbanistę - to w tym wydziale brakuje mi urbanistę drogowego.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji na temat struktury organizacyjnej UMiG.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie : za 16

1 przeciw

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 15

========================================

PKT 11 a projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 rok.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Radny B Ircha - chcę zaznaczyć że kwota 19.000 zł na kościół MBF to połowa tego co ksiądz potrzebuje.

Burmistrz MiG - w rezerwie mieliśmy tylko 10.000 zł i więcej nie moglibyśmy bo musielibyśmy wejść w procedury przetargowe. 28.000 zł jest zabezpieczone na ogrzewanie w kościele.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.- kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2006 rok.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXI/362/2006. Załącznik nr 16

========================================

PKT 11 b projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na terenie MiG napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie MiG miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Radny P. Chrobak - komisja sugerowała na aby w uchwale zawrzeć 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Radny B Ircha - jest niewłaściwym zapisem odległość 50 m po obwodzie.

Pan Paszkowski - stwierdził., że bardzo niedobrze usytuowane są punkty sprzedaży alkoholu przy ul. Waryńskiego i Słowackiego. Bardzo źle się dzieje po godzinie 22,00 i 23.00. Na ul. Słowackiego w naszej bramie zrobili ubikację. Ten punkt przy Słowackiego musi być zlikwidowany.

Przewodnicząca RM - temat do kontroli tego miejsca.

Radny S Witkowski - nic dodać i nic ująć do wypowiedzi pana Paszkowskiego. Intencja Komisji alkoholowej była inna. Punkty sprzedaży są i chodzi tylko o to aby ograniczyć dostęp do alkoholu dla nieletnich. Odczytał informację z Policji. Odczytał regulamin sprzedaży napojów alkoholowych. Jeśli to jest dostępne to należy wzmóc kontrole i odpowiednio do tematu podejść. Co zrobił Urząd w tej sprawie.

Radny A. Dobropolski - co z tego że jest ustawa ale nikt tego nie przestrzega. Prosiłbym o przeprowadzanie więcej kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez Policję i Straż Miejska.

Radny J Baranowicz - rzecz nie leży w ilości punktów sprzedaży. Jeśli będzie mniej punktów to ludzie kupować będą na zapas. Zgadzam się z kontrolą sprzedawania alkoholu. Na Dni Dębna piwo leje się strumieniami bo jest zezwolenie na jego sprzedaż. Kwestia jest w kulturze picia. Nie jestem za ograniczaniem sprzedaży ale za kontrolą.

Radny S Witkowski - po co ta uchwała niech od jutra będzie rzetelna kontrola punktów sprzedaży alkoholu.

Ksiądz Dziekan - wszyscy muszą pracować nad tym aby alkoholizm nie rozprzestrzeniał się. Uświadamiać należy rodziców co robią ich dzieci. Co do alkoholu i do narkotyków zaangażowanie musi być w nas i przykład płynący z otoczenia.

Sołtys wsi Krześnica - mniej się pije alkoholu i wina. Nie zmieni się patologii rodzin gdzie picie jest nawykiem i tradycją . Moje wrażenie jest że mimo wszystko jest większa świadomość społeczeństwa i zmienia się na lepsze.

Komendant SM - w ubiegłym roku przeprowadziliśmy kontrolę we wszystkich sklepach. Sklepy są wyposażone w tabliczki propagandowe i sprzedawcy pouczeni. Ukarane były 3 osoby. SM ma ograniczone możliwości. Jest nam niezmiernie trudno złapać osoby które sprzedają alkohol nieletnim. Kontrole są prowadzone cały czas.

Radny M Wyszyński - wszelkie ograniczenia niczego nie dadzą. Najważniejsza jest profilaktyka i wychowanie młodych ludzi.

Przewodnicząca RM - komisja przegłosowała zwiększenie z 60 punktów do 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Radny Z Myszkowski - nie należy przekłamywać faktów. Obecna uchwała dopuszcza 100 punktów sprzedaży napojów alkoholowych a komisja ogranicza to do 75 punktów.

Burmistrz MiG - w projekcie uchwały było 60 pkt , komisja wniosła poprawkę na 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Rada powinna przegłosować poprawkę do projektu uchwały.

Radny S Witkowski - ile było za dobrych czasów punktów sprzedaży alkoholu .

Burmistrz MiG - 5 lat wstecz około 90 punktów. Proponowałem 60 punktów.

Przewodnicząca RM - kto jest za wprowadzeniem do projektu uchwały 75 punktów sprzedaży napojów alkoholowych?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie; za 13

 • przeciw

2 wstrzymujących się

/ 1 radny nie głosował/

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na terenie MiG napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu / z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie MiG miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie : za 12

5 przeciw

3 wstrzymujących

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXI/363/2006. Załącznik nr 17

================================================

PKT 11 c - projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno,

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Radny M Komarowski - co to są za urządzenia pomiarowe do pomiaru ścieków.

Prezes PWiK - są urządzenia do pomiarów ścieków.

Burmistrz MiG - każdy z nas może sobie zażyczyć zamontowanie urządzenia pomiarowego na zużycie ścieków ale za to sam sobie zapłaci.

Radny B Ircha - ja ostatnio wylałem 7 wanien brudnej wody - jaka powinna być norma?

Prezes PWiK - powinno być zawiadomienie o tym że wstrzymuje się dostawę wody na jakiś czas. Przez pewien czas płynie brudna woda ale normy nie ma.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dębno,

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XLI/364/2006. Załącznik nr 18

=================================================

PKT 11 d - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Moszyńskiego na działalność Burmistrza w zakresie aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana Stanisława Moszyńskiego na działalność Burmistrza w zakresie aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 11

7 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXI/365/2006 . Załącznik nr 19

=================================================

PKT 11 e - projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2006-2010.

Komisja przyjęła projekt uchwały

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian do WPI na lata 2006-2010?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

1 przeciw

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXI/366/2006 . Załącznik nr 20

====================================================

PKT 11 f - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzenie poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały o zarządzenie poboru w drodze inkasa należności podatkowych.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr LXI/367/2006. Załącznik nr 21

=========================================

PKT 12 Odpowiedzi na zapytania.

Burmistrz MiG - sprawa pokrywania kosztów administracyjnych Stowarzyszenia Miłośników Dębna - w taki sam sposób jak w CWB wydajemy pieniądze i administracyjne i ich wspieramy. Albo będzie decyzja, że nikomu nie pomagamy albo wspieramy. Odnośnie chodnika - temat do sprawdzenia i do uregulowania. Sprawa przedszkola przy Mickiewicza - w budżecie mamy zapisany rok 2007-2008 realizację zadania, ponieważ nie było możliwości aplikowania o środki zewnętrzne, dlatego przesunęliśmy to o rok. Odnośnie wypowiedzi pana Jacury na temat obozu sportowego wnioskuję aby Komisja Rewizyjna zbadała sprawę.

Kierownik RI - odnośnie chodników i parkingów przy przychodni - na tej sali temat ten podnoszony jest po raz trzeci i jestem zdziwiony. Do naszego wydziału nie trafiła ani jedna skarga że coś jest nie tak. Proponuję panu Baranowiczowi spotkanie we wtorek o 10.00. Nie wiem o co chodzi i jest to dla mnie bardzo dziwne. Postój przy przychodni jest tylko i wyłącznie dla karetek a dla wysiadających jest zatoczka z krawężnikiem. Podjazd dla niepełnosprawnych jest i spełnione są wymagania Zapraszam na potkanie we wtorek o 10.00.

Radny M Wyszyński - jak będzie wyglądał parking od tyły budynku przychodni. Czy nie można tam dostosować aby karetka podjechała.

Kierownik RI - zachowaliśmy istniejący układ. Był wniosek aby obniżyć i pozostawić przejazd karetki i wykonawca to zrobił. Jeżeli jest taka potrzeba to w tej chwili można to usprawnić.

Radny J Baranowicz - chodzi o to aby oprzeć się na organizacji inwalidów, Stowarzyszenia i poprosić nawet kogoś z wózkiem inwalidzkim, pokazać gdzie ma wysiąść i w jaki sposób dojechać. Zatoczka z lewej strony jest tak daleko od drzwi, że można postawić tam pkt alkoholowy. W tej chwili zatoczka do zatrzymywania jest tak wąska, że pół samochodu jest na chodniku a pół na jezdni. Miał być postawiony znak zakazu postoju i nie stoi. Lepiej było poszerzyć ta zatoczkę tak aby nie tylko karetka ale inwalidzi na wózkach mogli tam wysiadać. Z drugiej strony też jest wysoko krawężnik i wózkiem inwalidzkim nie można wjechać do budynku.

Kierownik RI - wszystko jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektant dostał pozwolenie na budowę do wykonania zgodnie z istniejącą tam zabudową. Celem było wykonanie dogodnego wjazdu dla chorych.


Radny A. Dobropolski - dobrze się dzieje, że z tyłu budynku jest robiony nowy parking. Należy również wykonać tam wjazd dla wózków inwalidzkich.

Kierownik RI - z tyłu budynku niepełnosprawny nie ma możliwości przejazdu bo tam nie ma windy.

Radny A Dobropolski - panie kierowniku to pan się nie orientuje , jest w piwnicy winda.

Radny B Ircha - mówi się, że Plac Konstytucji nie można już odwrócić, wszystko da się odwrócić jak się chce. To nie jest podjazd do Przychodni tylko do Domu spokojnej starości. W momencie gdy tam jest funkcja przychodni to źle jest to zaprojektowane. Szkoda, że to nie zostało przedyskutowane w czasie projektowania.

Burmistrz - celem było przekierowanie wszystkich pacjentów z samochodami na parking z tyłu, którego pojemność zwiększyliśmy o 100% . Są dwie zatoczki dla niepełnosprawnego pacjenta. Może ze spotkania wyjdzie, że z tyłu wejście powinno mieć wjazd dla niepełnosprawnych. Nie chodzi o to aby z przodu parkować. Chodziło o to aby wszyscy byli równo traktowani.

Radny M Wyszyński - należy się zastanowić nad tym aby te przychodnie wiejskie przekazać spółką, które tam funkcjonują .

Burmistrz MiG - jeżeli sprzedamy te budynki to środki musimy przekazać do starostwa. Jest to temat ciężki. Aby wyprowadzić spółkę lekarską z budynku to trzeba mieć dla niej minimum trzy pomieszczenia.

Radny A. Dobropolski - w Warnicy mieszkańcy korzystają z lekarza, który tam przyjeżdża. Wydaje mi się, że niech tam ten budynek będzie i lekarz przyjmuje a mieszkańcy niech korzystają.

Radny M Wyszyński - nie chodzi o likwidację przychodni ale o to aby gmina nie wkładała w to środków na inwestycje i remonty.

Ksiądz Dziekan Alojzy Słomińaski - nie chciałem przyjść, ale logika wskazywała że muszę przyjąć. Chcę podziękować Burmistrzowi i całej Radzie za to co uczynili dla Kościołów znajdujących się na tym terenie. Jeżeli podatki płacą wszyscy mieszkańcy to jak kino, teatr i kościół można podłączyć pod obiekty socjalne. Obiekty socjalne finansowane są z budżetu gminy. Jest to częściowe odwdzięczenie się za podatek, który każdy płaci. Wiele jest spraw, które wymagają rozwiązań i należy mieć logiczne podejście do spraw. Od 3 lat ubiegam się o środki na elewację kościoła. 2003 roku w marcu skierowałem pismo w sprawie elewacji, które zostało oddalone jak wcześniejsze pisma. Ta społeczność angażowała się aby wybudować kościół zasługują na uznanie. Prawo, które mówi że tylko zabytkowe kościoły dofinansować jest nielogiczne i pochodzi od synów tamtych czasów, którzy dręczyli ludzi wierzących i patriotów. Dlatego uważam, że takie prawo nie należy respektować a przynajmniej się sprzeciwić temu. Ani obecny Prezydent ani Premier bezpośrednio reagowali gdy zawalił się dach w Katowicach i szła pomoc. Przy małym kościele gdy przestał funkcjonować piec zostało przyjęte to bezpośrednio i szybko i jest to prawidłowa reakcja. Bo czekanie na zamówienia publiczne kiedy coś się wali jest brakiem logiczności. Ludzie zwracają mi uwagę że tynki odpadają oni to budowali i ciężko pracowali. Elewacja nowego kościoła kosztuje 300.000 zł a rynny 30.000 zł. Opierając się na wyliczeniach pracownika tego Urzędu wystąpiłem z pismem do UMiG i pytałem czy to pismo jest znane. Stwierdziłem, że to piosmo nie było tutaj właściwie przedstawione. Chodzi o to aby nie kłócić się a budżet gminy ma 50.000.000 zł i tak duży więc można te sprawy zabezpieczyć. Chcę zwrócić się do tych co mają logikę życia i do problemu podejść sukcesywnie. Odkładanie to na dalszy termin podraża koszty. Apeluję do Rady aby podjęła ta decyzję na jeden zamach. Ta parafia wiele zrobiła dla tego miasta. Ja jako proboszcz nie mogę dręczyć tych ludzi. Rada Miejska może to uczynić i pomóc finansowo aby wykonać niezbędny remont. Z ludźmi którzy są niezaangażowani i nieżyczliwi nie musimy się liczyć. Chcę prosić o zrozumienie i załatwienie w całości aby to dalej nie zaciekało. Apeluję do Burmistrza i pani Przewodniczącej i radnych o zrozumienie.

Pan Paszkowski - zagrożenie może być jak w Katowicach. Tam na kościele są rynny w kwadracie nikt tak nie projektuje. Deszcz i śnieg powoduje oblodzenie i na skutek mrozu rozsadza. Należy do tej sprawy podejść mądrze. Na ul. Kościuszki - od cokołu ogrodzenia po 30 cm pozostawiono śmietniki. Nie ma łuku na chodnikach przy przedszkolu. Należy w tej chwili uwzględnić łuki i zlikwidować te śmietniki 30 cm. Projekt opracowano bardzo nieudolnie. Pytanie do pana Suligi - dlaczego raz w tygodniu osady z oczyszczalni rzucane są do Kosy? Ja mam tam pszczoły i stale tam jestem.

Prezes PWiK - to kłamstwo , nie ma takiej potrzeby aby osady wyrzucać do Kosy , to pański wymysł.

Pan Biaduń - melioracje na ogrodzie 4 -lutego. Temat zakończony. Chcę podziękować dla radnych tamtej Rady. Chylimy czoło przed panem Komarowskim, podziękowania dla pana Getmana, którzy nam pomogli w tej melioracji. Problem pokonany. Chcemy składać sprawozdania z naszej działalności dla Rady . W imieniu Cukrzyków podziękowanie że mamy przytulisko. Za glukometry podziękowania dla pana Getmana. Sprawa budynku na przeciwko kościoła - jest bardzo zniszczony i mieszkańcy chcą 50% partycypować w kosztach remontu. Czy byłaby taka możliwość.

Burmistrz MiG - użytkownicy indywidualni płaca 100%. Uchwała jest po to aby właściciele budynków reprezentacyjnych części naszego miasta szybciej przystąpili do remontu elewacji. Rada zgodziła się dopłacić do malowania i wyprawki. Nie jest logiczne aby budżet gminy w tym zakresie dokładał. Nie stać budżetu gminy aby wszystkim dokładał. Na właścicielu ciąży obowiązek dbanie o budynek. Proszę przekazać mieszkańcom wspólnoty że gmina dołoży tylko 60 % do kosztów wyprawki a pozostałe koszty mieszkańcy muszą wykonać za własne pieniądze. Nie możemy dokładać do termomodernizacji ponieważ było by to niemoralne w stosunku do innych mieszkańców, którzy nie mieszkają przy drodze krajowej i muszą w całości pokrywać koszty remontu elewacji.

Przewodnicząca RM - mamy protesty wspólnot które dokonały już termomodernizację jak wspólnota na Piasta , wszystko wykonała ze swoich pieniędzy. My podwyższaliśmy sobie składki na fundusz remontowy natomiast inne wspólnoty obniżały sobie fundusz i żądają dopłat od gminy. Wkrada się tu zróżnicowanie społeczności i rodzić to może konflikty.

Pan Biaduń - rozumiem pana Burmistrza i rozumiem też naszą sytuację - nie jesteśmy wstanie wszystkiego zrealizować. Chodzi nam o remont dachu.

Radny M Jacura - spółdzielnia mieszkaniowa "Gryf" wykonuje remonty z własnych środków z funduszu remontowego nie biorąc żadnego kredytu. Z tego wynika , że można to zrobić. Dofinansowywanie z budżetu gminy spowoduje kłótnię i poróżni się mieszkańców.

Burmistrz MiG - moim obowiązkiem jest przestrzegać uchwałę Rady. Uprzywilejowane są tylko te wspólnoty, które mają adres jak zapis w uchwale.

Pani Dyrektor SP nr 3 - zaprosiła wszystkich na turniej piłki ręcznej.

==================================

PKT 13 Sprawy różne.

Przewodnicząca RM - wpłynęło pismo od księdza Dziekana, kieruję je na Komisje Rady. Wpłynęło też pismo od mieszkańców ul. Siewna , kieruję je do komisji Rady.

Pani K Dzięcielak - sprawa Biblioteki Pedagogicznej . Jest ona u nas od 55 lat i nie mogę zrozumieć tego, że można ją zlikwidować. Oburzyłam się sprawą sformułowania pisma Rady w Myśliborzu w stosunku do tej sprawy. Nie można cicho siedzieć i zachowywać się tak aby Mysliborza nie obrazić. Tak było w poprzedniej kadencji gdy Kostrzyn zwrócił się do nas z propozycja utworzenia powiatu . To ja byłam jedyną w Radzie która chciała aby rozmawiać z Kostrzynem. Chcę wystąpić z taką propozycją żeby do władz Myśliborza wystąpić ile razy my dofinansowaliśmy przedsięwzięcia powiatowe i efekt tego żaden bo tak wszystko zostało zabrane do Myśliborza. Ja z taka propozycją wystąpiłam aby zachować godność naszego miasta.

Radny K Witkowski - chciałem się zwrócić z propozycją; wiele samorządów w Polsce zareagowało na tragedię w Katowicach i może my również byśmy mogli symboliczną kwotę wyasygnować na pomoc poszkodowanym. Proponuję aby zastanowić się nad konkretną osobą czy rodziną.

Radny B Ircha - są inne nieszczęścia gdzie trzeba pomóc.

Radny P. Chrobak - sprawa obozu sportowego. Z udziałem pana Kaczmarczyka w Szkolnym Związku Sportowym rozpatrywaliśmy termin i miejsce. W pierwszej wersji była propozycja aby ten obóz odbył się latem nad morzem. Po dyskusjach i złożonej ofercie przez księdza Dyrektora skończyło się na tym, że obóz odbył się w Szczecinie. Z organizacji tego obozu wszyscy są zadowoleni. Wszystko było super przygotowane i mieli dużo zajęć.

Kierownik OKiS - my ze Stowarzyszeniem Salezjanów współpracujemy nie od dziś. Salezjanie na terenie Dębna są od 60 lat. Na co dzień prowadzona jest taka działalność jaką w informacjach państwo otrzymujecie. Nie ma znaczenia czy dziecko jest z rodziny patologicznej czy też nie i z bazy salezjańskiej korzystamy również nie od dziś. Przez ostatnie dwa lata organizowaliśmy kolonie na bazie salezjanów dla dzieci ze środowisk wiejskich. Bardzo dobrze znamy tą bazę wiemy jak tam jest i jak to funkcjonuje. Jakakolwiek impreza w Dębnie korzystamy z tej bazy. Nagle przy rozpatrywaniu oferty znając to środowiska na co dzień mamy pytać jaki adres. Przecież my to dokładnie wiemy. To nie jest tak, że my nie wiedzieliśmy gdzie te dzieci jadą. Ja bez zapowiedzi wpadłam na ten obóz i wszyscy stwierdzili, że jest bardzo dobrze. Najtańsza oferta była za 40 zł latem w Łukęcinie pod namiotami , na łóżkach polowych ze swoim śpiworem. Mieliśmy przyznane środki na ten cel i nie mogliśmy wydać więcej niż te przyznane. Jeżeli byłaby wola Rady, że kto inny miał przygotować obóz to proszę o tym powiedzieć wprost, a nie po fakcie zarzucać komuś że źle itd. Bądźmy uczciwi w tym zakresie.

Pan A Kaczmarczyk - mogę tylko podziękować, że nasza młodzież za darmo pojechała na obóz na 10 dni. Chodziło o to aby dzieci były zadowolone. Rozmawiałem z opiekunami i dziećmi , wszyscy byli zadowoleni.

Radny M Jacura - nie kwestionuję wykonania zadania , kwestionuje stronę merytoryczną i prawną zadania, która została złamana. Nigdzie nie powiedziałem że zadanie zostało źle zrobione. Wnioskuje aby pod względem merytorycznym i prawnym tym tematem zajęła się KR a resztę pieniędzy , które pozostały na tym zadaniu przekazać do Szkolnego Związku Sportowego. Są tam fachowcy którzy takie zadania powinni realizować. Każdy kto czytał ofertę nie wiem gdzie ten obóz był zorganizowany. Wiedziała tylko pani Kierownik Oświaty ale nie wiem.

Kierownik OKiS - proszę nie przekazywać tych pieniędzy które pozostały dla SZS bo akcja letnia będzie przeprowadzane dla innej grupy młodzieży nie sportowców.

Przewodnicząca RM - padł wniosek o dodatkowe zadanie dla KR kontrola obozu sportowego

Kto jest za tym aby Komisja Rewizyjna dokonała kontroli zadania organizacja obozu sportowego?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 6

8 przeciw

4 wstrzymujących

Stwierdzam, że wniosek nie uzyskał większości.

Kierownik RI - kościół MBF został zaprojektowany przez biuro projektów diecezjalne i zaakceptowany przez księdza biskupa Majdańskiego i twierdzenie, że źle były zaprojektowane rynny jest bzdurą. Jest tu kwestia utrzymania. Użytkownik obiektu jest zobowiązany do właściwego utrzymania i wejść na dach i wykonać niezbędne naprawy.

Radny J Baranowicz - co ze sprawa mieszkańców Oś. Siewna?

Przewodnicząca RM - pismo kierujemy do Burmistrza a następnie na Komisję Rady.

Radny B Ircha - na Dargomyskiej wzdłuż ogródków działkowych są niebezpiecznie nachylone konary, które obłamują się i może dojść do tragedii. Należy w szybkim tempie usunąć z drzew wystające konary.

Pan J. Getman - w tej sprawie jako radny powiatowy złożyłem interpelację. Jeżeli budżet województwa pozwoli na to te drzewa będą wycinane.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku sesji zamykam obrady i dziękuję za udział.

=================================================

Protokolant Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-04-2006 15:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-04-2006
Ostatnia aktualizacja: - 14-04-2006 15:13