Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXXVIII z dnia 30.12.2004


PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 30 GRUDNIA 2004 ROKU

Obrady sesji rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali widowiskowej w Dębnowskim Ośrodku Kultury.

Sesja zakończyła się o godz. 15.30

Obrady otworzyła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Na sali posiedzeń obecni byli: burmistrz MiG, z-ca burmistrza MiG, radni powiatowi, prezesi spółek gminnych , dyrektorzy i kierownicy jednostek gminnych, przedstawiciele kombatantów, młodzież szkolna z opiekunami, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1

Stwierdzam, że na stan 21 radnych obecnych jest 19 co stanowi 90,47 % stanu ogólnego Rady. Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: radny K. Kasprowiak

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Zanim przystąpimy do porządku obrad chcę wprowadzić uroczysty element albowiem są wśród nas szczególnie zdolni i zasługują na uznanie w środowisku. Nagrodę otrzymuje za pracę na rzecz środowiska pani Janina Tylman. Proszę Burmistrza MiG o uroczyste wręczenie stypendiów dla młodzieży utalentowanej osobom:

 1. Za wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe ; Marcin Zaborski, Kamil Czeczot, Natalia Maciaszek, Danuta Bocian, Paulina Bogdan, Bartosz Nieparko.

Obserwujemy jak Dębno jest promowane przez naszych najmłodszych w dziedzinie sportowej, muzycznej, malarskiej i myślę, że to się będzie rozwijało, ponieważ młodzież coraz bardziej otwiera się, aktywizuje budując jednocześnie swoje życiowe plany i reprezentując miasto. Dziękujemy za wasze wysiłki i dziękujemy za waszą aktywność i za tak piękne i godne reprezentowanie miasta w Polsce i zagranicą.

Przedstawiam porządek obrad.

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/. stwierdzenie kworum,

 1. sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG,

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania Burmistrza,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

d/ sprawozdania z pracy Rady Miejskiej oraz Komisji stałych RM za 2004r.

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie :

a/ ustalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

b/ określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły /

przedszkola/ oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole /

przedszkolu/ oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego

obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,

nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego,

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów,

c/ uchwalenia regulamin określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i

za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

d/ określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania "

Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem

wyposażenia".

e/ odpowiedzi na skargę państwa H.i P Muzyka z dnia 05.11.2004 r skierowanej do

Starostwa Powiatowego, dotyczącej przyłącza kanalizacyjnego.

f/ uzupełnienia i wprowadzenia nowych zadań do "Planu Rozwoju Lokalnego MiG Dębno na

lata 2004-2006".

g/ przyjęcia do realizacji "Programu Rewitalizacji miasta Dębno na lata 2004-2006"

h/ uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2005 rok.

i/ uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2005 rok.

j/ Budowy pomnika Orła Białego w Dębnie.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 2. Sprawy różne

 3. Zamknięcie sesji.

Czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Radny B. Ircha - czy została przepracowana uchwała odnośnie budowy pomnika?

Przewodnicząca RM - tak jest opinia radcy prawnego co do sformułowań zawartych w redakcji uchwały i radca prawny nie wnosi uwag. Co pan rozumie przez rozpracowanie?

Radny B. Ircha - chodzi o to aby budowa pomnika była przypisana dla Stowarzyszenia. Kto będzie autorem i wykonawcą pomnika. Kto jest w ogóle autorem projektu.

Przewodnicząca RM - właśnie w tej sprawie kontaktowałam się z radcą prawnym , uchwała ma dobrą redakcję, nie musi być w tej uchwale zawarte, że Rada wyraża zgodę na wzniesienie pomnika w mieście, ukierunkowanie kto będzie wykonawcą tego i z jakich środków. Są to sprawy, które będą do decyzji innymi dokumentami w trakcie pracy nad budową pomnika.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek sesji.

=============================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG od 23-30 XII

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania.

Pytań nie było.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza.

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte.

Załącznik nr 3.

==========================================

PKT 2d - Sprawozdanie z pracy RM i Komisji stałych RM za 2004 rok.

Przewodnicząca RM - odczytała sprawozdanie z pracy RM za 2004 rok. Załącznik nr 4

=============================================

PKT 3 - Wolne wnioski i zapytania.

- 2 -

Pan M. Martin - w sprawie budowy pomnika. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia uzyskaliśmy pozwolenie na lokalizację pomnika jak również jak ten pomnik ma wyglądać. Po wielu perturbacjach architekt usytuował go na placu..... 3-go Maja. Został opracowany wstępny projekt i gdy nastąpiła zmiana funkcji tego placu prace zostały zatrzymane, bowiem zrodziła się inna koncepcja. Jako przewodniczący pilnowałem opracowanie koncepcji zagospodarowania tego placu aby tam znalazło się miejsce na pomnik. Gdy nastąpiła zmiana administracyjna państwa nasze Stowarzyszenie było zarejestrowane w Gorzowie i polecono nam że mamy przenieść się do Szczecina. Ponieśliśmy tam ponad 500 zł kosztów i w Szczecinie znowu trzeba by było ponosić opłaty. Pomnik jest potrzebny w mieście bo my na uroczystości państwowe idziemy na cmentarz ale powinniśmy zgromadzić się na jakimś placu. W tej kadencji Rady powstała nowa inicjatywa budowy pomnika Orła Białego na placu Konstytucji. Ja mam pieniądze ze składek z poprzedniego Stowarzyszenia Miłośników Dębna i z chwilą zarejestrowania przekażę te pieniądze. Ja rozpocząłem budowę pomnika na wniosek wszystkich organizacji działających w Dębnie. Pomnik będzie łączył ludzi, którzy mają chodniki i tych co nie mają chodników. Będzie łączył ludzi co mają odnowione budynki i tych co nie mają odnowionych. Pomnik będzie łączył młodzież która będzie przychodzić na to miejsce i będzie się uczyć co to są ziemie piastowskie, odzyskane. Powinniśmy popierać - na drugi rok będzie 60 -lecie odzyskania niepodległości czy pomnik powstanie. Mam nadzieję, że nowy komitet tak pokieruje, że powstanie pomnik. Będzie makieta i cegiełki do rozprowadzenia. Uchwała Rady jest obowiązująca o budowie pomnika pamięci narodowej ale w tej chwili jest zmiana na pomnik Orła Białego. Pomnik ma budować społeczeństwo a Rada też jest odzwierciedleniem społeczeństwa i cokolwiek dołoży to w imieniu społeczeństwa.

Przewodnicząca RM - dziękuję panu za ciągłą troskę przez tyle lat, który przez wiele lat wokół tego tematu pracuje i pilnuje wydarzenia, które łączą się z budową tego pomnika i dziękuję za taką postawę czuwania i niezmordowanej odpowiedzialności za to dzieło, które w mieście powinniśmy wznieść.

Radny A. Dobropolski - jak wygląda sprawa Frąckowiaków?

Radny J. Baranowicz - na sesji w dniu 29 listopada kiedy do Rady wpłynęła petycja od mieszkańców Mostna, Więcławia i Łaz podpisana przez wszystkich rodziców , których dzieci uczęszczają do szkoły w Barnówku - na moje pytanie czy autobus który jeździ tą samą trasą, autobus kupiony przez wszystkich podatników a także mieszkańców Mostna , Więcławia i Łaz może zajechać pod szkołę, zabrać dzieci i odwieźć do poszczególnych miejscowości. Pani Dyrektor ZEAS odpowiedziała nie tylko mnie ale i wszystkim obecnym aby można było skierować ten autobus musi mieć koncesję na dowożenie własnych dzieci do szkoły prowadzonych przez rodziców, którzy podjęli trud budowy tej szkoły. Skierowałem wniosek i trzy zapytania - mój wniosek był tego typu aby autobus, który i tak jeździ prawie pusty aby odwieźć dzieci jednego z radnych, który jest w tej grupie co pana popiera ażeby zajechał pod szkołę i zabrał te pozostałe dzieci. Na zapytanie , że na dowożenie dzieci musi być koncesja - jakie przepisy określają konieczność koncesji na dowożenie własnych dzieci szkoły prowadzonej przez rodziców. Czy jest koncesja na dowożenie dzieci do naszej szkoły z innej gminy i czy ZEAS posiada koncesję na przewozy zarobkowe. Otrzymałem odpowiedź podpisana przez pana ale myślę, że nie pan ją pisał i ta osoba w ogóle nie czytała zapytań które były postawione.

W tym miejscu odczytał odpowiedź na zadane pytania z dnia 29 XI oraz do wniosku złożonego na sesji RM 25 XI br.

Ja nie pytałem o to czy ta szkoła jest zlikwidowana czy nie tylko czy autobus gminny może dowozić dzieci. Procedura załatwiania wniosków jest inna niż udzielania odpowiedzi. Powinno być czy wniosek może być załatwiony, czy przepisy, które uniemożliwiają załatwienie wniosku. Jeżeli takowe są to powinny być podane. Wniosek nie był rozpracowany. Mam prośbę, jeżeli na obsługę prawną pana radcy z Urzędu wydajemy prawie 120.000 zł rocznie niech prawnicy się zajmą procedura załatwiania wniosków.

- 3 -

Odczytał dalszą część odpowiedzi.

Tamten Zarząd podjął decyzję na dwa miesiące przed upływem tamtej kadencji i na rok 2002. Już mamy dwa lata tej kadencji, zmieniły się przepisy i obecne władze gminy powinny zrewidować czy tamto było dobre czy złe. Chcę przypomnieć, że na dowożenie uczniów była specjalna waga czyli dodatkowe środki na dowożenie. Teraz tej wagi nie ma. One są w całości subwencji oświatowej na ucznia. Ja nie pytałem kto i kiedy podjął tą decyzję. Chwała tamtemu Zarządowi. Cały czas mówię, bardzo dobrze, że jeżeli gmina ma pieniądze i możliwości aby dowozić uczniów z innej gminy to dobrze dowoźmy ale najpierw dowoźmy uczniów z naszej gminy. Tamten Zarząd podejmując się dowożenia uczniów z Chwarszczan i Gudzisza nie opuścił żadnego ucznia z naszej gminy w dowożeniu. Gdyby to było teraz realizowane nie byłoby tych pytań i wniosków mieszkańców Mostna Więcławia i Łaz. Ostatni akapit panie Burmistrzu jest ewenementem.

Odczytał treść ostatniego akapitu z pisma.

Ten kto pisał nie czyta projektów uchwał o zmianie w budżecie bo w listopadzie była kwota o dodatkowe wpływy na 10,000 zł z dowożenia uczniów. Pytałem od kogo ZEAS pobiera pieniądze za dowożenie uczniów. Odpowiedziano mi, że nie za dowożenie tylko za dodatkowe zarobkowanie autobusami gminnymi przez te autobusy. Albo łamane jest prawo albo pana ktoś kłamie. Dzisiaj będzie moje oficjalne zapytanie do pani Skarbnik - czy i ile w roku 2004 i 2003 wpłynęło środków z zarobkowania autobusów i czy to było zgodne z prawem. Ja nie walczę aby te autobusy zarabiały. Nie będzie sprawy Gudzisza i Chwarszczan o ile skierujecie państwo autobus, który i tak chodzi prawie pusty i zabierze nasze dzieci z Mostna, Więcławia i Łlaz. Ta odpowiedź nie jest odpowiedzią na mój wniosek ani zapytanie oczekuję konkretnych odpowiedzi.

Pan Konieczka - występuję w imieniu Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy odnośnie budowy pomnika orła Białego na Placu Konstytucji. Przypomniał mi się wierszyk ze szkoły " kto ty jesteś, Polak mały , jaki znak twój Orzeł Biały, gdzie ty mieszkasz w Polskiej ziemi, czym ta ziemia mą ojczyzną". My dzisiaj i na poprzedniej sesji wspieramy się czy mamy postawić pomnik Orła Białego czy nie. Uważam, jeżeli ktoś się czuje patriotą Polskim obywatelem nie powinien na ten temat dyskutować. Orzeł Biały jako symbol narodu powstał już a piastów i setki lat przetrwał. Przetrwał różne pożogi wojenne, rozbiory. Pod sztandarem z Orłem Białym skupiło się całe rycerstwo i zwyciężyło Krzyżaków. Polska pod rozbiorami była 133 lata ale Orła Białego się nie wyrzekła. Szli ci ludzie katakomby na Syberiach, tracili życie na ustach z Orłem Białym. To samo podczas pierwszej wojny światowej żołnierze szli na sztandarach nieśli Orła Białego i ginęli z honorem nie oddawali sztandarów. To samo podczas drugiej wojny światowej. Zdjęto co prawda koronę Orłu Białemu ale nie ścieli głowy. Były sugestie aby Orła Białego zlikwidować aby nie był godłem państwowym. Jesteśmy za tym aby Orzeł był i niech nas łączy. Plac Konstytucji 3-go Maja odpowiada na budowę pomnika. Jest to duży plac , jest gdzie zebrać społeczeństwo, ustawić sztandary, orkiestra. Chodzi o to aby patriotyzm wzrastał w społeczeństwie a nie upadał. Pomnik Orła Białego cementował by nasze społeczeństwo i naród. Wiązek nasz całkowicie popiera budowę pomnika.

Pani Z. Sadowska - ja reprezentuję Związek Sybiraków- mieszkamy w mieście nadgranicznym, w mieście Polskim, gdzie jest Pomnik Żołnierzy Radzieckich, Niemieckich a dlaczego nie ma naszego Pomnika. Przecież myśmy Polacy. Nie o taką Polskę walczyli moi rodzice. Tam zostawiłam brata który umarł z głodu 9-miesięczne dziecko. Dzisiaj nie ma prawa skłonić głowy przy jakimś Polskim pomnikiem. Czy mam pójść do parku i oddać część Niemcom lub przy pomniku Żołnierzy Radzieckich. Słyszę takie stwierdzenia, że dzieci nie mają na chleb a my będziemy budować pomniki. Na pewno wystarczy i tu i tam. Należy zwołać jeszcze jedną sesję RM i dołożyć na te dojazdy dzieci do szkoły i inne sprawy. Przecież jest tyle sesji i sprawy można poruszyć. Co Bogu to Bogu a co ludziom to ludziom. Nie róbmy z tego problemu co nie jest problemem. Jak mówił pan Martin już tyle lat ta sprawa się toczy i nie wiadomo kiedy się zatrzyma. Jako Związek Sybiraków i w imieniu swoich rodziców i tych wszystkich którzy tam walczyli, jak

 • 4 -

mamy się przyznać do naszego polskiego patriotyzmu, czy to jest patriotyzm aby pominąć Polski pomnik a skłonić się przed jakimś. Na tamte pomniki były pieniądze , dlaczego dzisiaj robimy problem. Jesteśmy wszyscy za tym aby ten pomnik powstał. Czy on będzie za rok czy dłużej ale my tą sprawę popieramy. Będziemy wdzięczni państwu i mieli wielki szacunek gdy poprzecie ta sprawę bo to jest nasza sprawa naszych rodziców, którzy wiele życia swojego zostawić.

Dyrektor Gimnazjum w Dębnie - jestem nauczycielem historii i wychowawcą młodzieży i od wielu lat współdziałam ze środowiskami kombatantów sybiraków. Znam te problemy, znam ich spojrzenie bo czuję się w śród nich jak członek ich rodziny. To nie tylko ci staruszkowie zgłaszają tą sprawę. Ja też jestem rocznikiem 56 i nie znam wojny ale znam ją z literatury i spotkań ze starszymi mieszkańcami Dębna. Jakie było przeżycie gdy w szkole otwieraliśmy salę pamięci narodowej dla kombatantów i sybiraków. Chcę pochwalić te osoby, które zajęły się troskliwie miejscem pochówku Żołnierzy Radzieckich. Szkoda, że brak jest wiązanki kwiatów w dzień 4 lutego. Na różnych uroczystościach jest zarzut do mnie gdzie jest młodzież i boleję nad tym, że młodzież nie jest nauczona aby wyrażać postawę patriotyczną. Ludzie jeśli manifestują swoją Polskość biorąc udział we mszy świętej to brak ich jest na cmentarzu przy pomniku. Poprzednia Rada wyraziła zgodę na budowę pomnika i miejsce na placu zostało wyeksponowane na ten cel i ono czeka na pomnik. Miejsce jest i jest społeczne zapotrzebowanie. Ja wiem, że pieniądze są potrzebne na wiele innych rzeczy ale są tematy ponad wszystko ponad podziały i inne kwestie. Poprzednia Rada uchwaliła że pomnik stanie na Placu Konstytucji i wielu z radnych jest z tamtej kadencji i zmiana głosowania jest dziwną sprawą. Myślę, że ten plac jest dobrym miejscem , jest przestrzennie i byłby większy oddźwięk społeczny. Należy pokazać, mimo, że Polska nie była tutaj na tych ziemiach przez 6 wieków ale tutaj pierwsi byli Polacy i niech Orzeł Biały będzie symbolem pamięci narodowej, nie tylko tych co walczyli ale i tych co to miasto odbudowywali. Chcę prosić abyście państwo przychylili się do próśb wielu ludzi i dali zgodę na budowę Pomnika Orła Białego na Placu Konstytucji. To nie musi być drogi pomnik , aby był ładny, piękny i symboliczny. Prośba do państwa Radnych abyście na sali posiedzeń od 1 stycznia powiesili Polski Orzeł bo tam wisi nie Polski.

Przewodnicząca RM - takie decyzje zostały podjęte, pan Sekretarz pracuje nad zakupem i wymianą na orły prawidłowe.

Radny Z. Myszkowski - w związku z tym, że pt wolne wnioski przekształcił się w pkt podjęcia uchwały w sprawie budowy pomnika Orła Białego proponuję aby w tej chwili ten pkt rozpatrzyć , ponieważ na sali jest wiele osób zainteresowanych tą sprawą.

Przewodnicząca RM - należałoby przegłosować zmianę do porządku obrad. Jeśli jest taka wola nie ma przeszkód.

Pan Błyskosz - zabieram głos w imieniu organizacji paramilitarnej jak Polskiego Czerwonego Krzyża, którego reprezentantem jest pani Danuta Sawicka jako prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża. Pragnę zauważyć, że Dębno posiada mocno osadzone tradycje w organizowaniu , urządzaniu i odbudowywaniu symboli polskości na tym terenie. Jestem tutaj od 1964 roku. Brałem udział w tych przedsięwzięciach. W tym czasie zrekonstruowano cmentarz w Siekierkach pod nadzorem władz dębnowskich, wybudowano i urządzono muzeum saperów w Gozdowicach , w Cedyni w 1966 roku zorganizowano centralne obchody 1000 -lecia powstania Państwa Polskiego nad Odrą i Bałtykiem a w 1972 roku odtworzono, zaprezentowano z pełną demonstracją i celebracją zwycięską bitwę pod Cedynią Mieszka I z wojskami Ottona oraz odsłonięto kamień pamiątkowy na Górze Trzcibora. W Mieszkowicach postawiono pomnik Mieszka I . Wiele miejsc martyrologii Polski otoczono pieczołowitą opieką. W Dębnie wybudowano Pomnik Małzoleum Żołnierzy Radzieckich i spoczywa tam około 3702 osoby w tym wielu Polaków. Nadgraniczne tereny zasiedlone zostały głównie osadnikami wojskowymi. 25% to repatryjanci za Buga , wielu z nich to sybiracy. Wśród osadników jest wielu żołnierzy Armii Krajowej, byłych żołnierzy walczących na zachodzie. To osadnicy odbudowywali te ziemie i

- 5 -

zagospodarowywali oraz inspirowali przywiązanie do macierzy ojczyzny. W swoim czasie zostali uhonorowani medalami w walce o Odrę i Nysę oraz Bałtyk. Obecnie trwa akcja mianowania ich na stopnie oficerskie , to jest należna im satysfakcja jakie mogli doczekać się od władz centralnych. W Dębnie organizowane są uroczystości patriotyczne narodowe i rocznice historyczne z udziałem kombatantów, duchowieństwa, władz i coraz liczniejszej grupy społeczeństwa. Niestety terenem tych organizacji jest cmentarz, na którym jest grób nieznanego żołnierza. Przy większej liczbie osób brakuje miejsc i może występować profanacja, każdy o tym wie. Większość miast rozwiązało ten problem i przygotowali miejsca godne dla symboli narodowych. Uważam, że miasto nasze zasłużyło na takie miejsce , tak jak zasłużyli ci co walczyli o wyzwolenie kraju. Jest ich coraz mniej jednak mają prawo liczyć, że obecne władze pomogą doczekać się tej nielicznej już grupie satysfakcji w postaci symbolu chwały oręża Polskiego i dumy narodowej. Tego oczekują organizacje patriotyczno - obronne, takiego miejsca dla symbolu narodowego oczekuje nasza młodzież. Również taki nakaz chwili daje nam obecny czas Polski a tym bardziej na tych ziemiach. Dębno potrzebuje znaku polskości. Pomnik o uniwersalnym symbolu Orła Białego spełni oczekiwania społeczne i będzie inspiracją duchową dla rozwoju i podnoszenia jego rangi.

Radny B. Ircha - muszę powiedzieć, że jako nieliczny składam kwiaty pod pomnikiem tz Żołnierzy Radzieckich. Pieniądze na ten pomnik poszły tylko brak ludzkich uczuć. Ja swoich wnuków wożę do Siekierek, na Górę Trzcibora , przy okazji tłumaczę, mówię i opisuję. Nie jest sprawa samego pomnika, niech on sobie będzie tylko chodzi o miejsce gdzie ma być usytuowany. Poprzednia Rada gdy podejmowała tą uchwałę Plac ten inaczej wyglądał i nikomu się nie marzyło, że on będzie wyglądał inaczej. Dzisiaj postawić tam tak piękny pomnik symbol polskości to jego nikt stamtąd nie ruszy. Kiedyś Radny Krzemiński mówił, że pomnik stanie na jednej z części po NZPOW , będzie tam plac i dobre miejsce na pomnik. Obecny plac do manifestacji jest za mały. Wykonana tam droga nie jest przejezdna dla dużych pojazdów. Gdy skręcają to trzeszczą łamią się , musza łamać przepisy ruchu drogowego aby przejechać. Może należy rozważyć aby to miejsce przebudować i naprawić aby polepszyć warunki ruchu pojazdów. Uważam, że zbyt pochopnie zatwierdzono plany. Mnie ten obiekt cały czas obraża i moje uczucia estetyczne drażni. Nie da się tam, poprawnie skręcić. Może należy ten pomnik przesunąć pod figurę Matki Boskiej lub rzeczywiście na stronie przetworów usytuować pomnik. Ja się nie przeciwstawiam budowie pomnika tylko nie w tym miejscu.

Przewodnicząca RM - przypomnę, że bardzo cenny wniosek na komisji postawił pan Myszkowski , że pomyśleć aby tiry nie jeździły przez centrum miasta. Taki kierunek myślenia wydaje się cenny.

Radny S. Witkowski - odnośnie ul. Miłej podziękowanie dla Prezesa za włączenie tej lampy ale jednak tam nie da rady przejść. Czy coś w tej sprawie można zrobić.

Radny M Wyszyński - nikt z radnych nie jest przeciw pomnikowi ale pewne rzeczy są tak postawione jak postawione. Nie mówię, że poprzednia Rada dużo rzeczy zrobiła źle, uważam, że bardzo dużo rzeczy zrobiła dobrze. Z całym szacunkiem do poprzedniego burmistrza pana Ryszarda Święcickiego jak w polityce na ileś strzałów coś się nie trafia. To co kolega Bogdan powiedział w 100% się zgadzam. Ten plac to jak Polska komedia 'Wiosna Panie Sierżancie" jeśli chodzi o inżynierię drogową. Od byłej restauracji Lubuska do ul. Słowackiego należałoby postawić światła i zsynchronizować. Plac Konstytucji jeśli ktoś oglądał plany to on trochę inaczej wyglądał. Rzeczywiście można było tutaj wkomponować rondo. Nie jestem za burzeniem bo na to trzeba mieć pieniądze a pieniądze najlepiej pozyskać zewnątrz. Jeśli by pozyskać pieniądze zewnątrz można by do tematu wrócić. Nie neguję budowy pomnika jestem za tym ale ewentualnie przesunąć gdzieś go troszeczkę do tyłu. Może to wszystko pozostać nie chodzi o to. Jeśli natomiast ktoś jeździ po Polsce to Dębno jest specyficznym miastem w tym rozwiązaniu. Co do intencji budowy pomnika - Pani Przewodnicząca czy my tutaj nie mamy jakiegoś rzeźbiarza, który w czynie społecznym zaprojektowałby ten pomnik i upamiętnił by się na tablicy, że wykonał to Jan Kowalski aby jak najmniej ponieść kosztów i żeby ten pomnik był budowany rzeczywiście ze składek.

- 6 -

Radny J. Brzozowski - w woli podsumowania w sprawie pomnika , trwa przewija się przez dłuższy czas, łączy się z innymi tematami, którymi się zajmujemy tak się złożyło, że kojarzy się czy kojarzona jest ze szkołą w Barnówku. Szkoła w Barnówku - merytorycznie temat się wyczerpał tak powiem, politycznie jeszcze nie, jeszcze dwa lata kolego Janie wytrzymamy. Znając kolegę Jana proponuję ubarwić troszeczkę, urozmaicić repertuar wystąpień bo ta nuta na którą kolega Jan gra troszeczkę się zgrała. Proponuję kolego Janie w trosce i znając warsztat, którym głównie się posługuje jednak sięgnąć głębiej. Więcej treści kolego , więcej treści. Proszę Państwa Andrzej Brzozowski rocznik 1961 jestem za młody na Sybir , za młody, żeby być kombatantem, za młody na komunizm. Proszę państwa niech mi będzie wolno powiedzieć w ten sposób, że nie znam rosyjskiego na tyle na ile znają zgromadzeni na sali i towarzysze, którzy mieli możliwość czy konieczność, przymus towarzyszyć towarzyszom. Ale być może byłoby dobrze gdybym tą część wystąpienia wygłosił w języku rosyjskim. Także proszę państwa nie przedłużajmy tej hańby bo te znamiona już osiągnięto, ta dyskusja czy ta polemika itd. myślę, że to już wkracza na ten poziom, że wystarczy powiedzieć " małczi" , już dość wystarczy. Proszę państwa ile może trwać tymczasowości ile. Obelisk i kamień, tablica, płyta te uśmiechy, proszę państwa starczy już. Wy słuchaliście " nielzja, nie nada, spakojna itd."

Radny J. Baranowicz - do kogo ty to mówisz.

Radny A. Brzozowski - wam towarzysze, tobie mówię towarzyszu Baranowicz, zdrajco, zdrajco i mówię "spakojna" i przejdźmy do rzeczy. I puknij się w czoło i kolega Bogusław również.

Przewodnicząca RM - dziękuję. Proszę państwa padł wniosek żeby .... zapytam czy w tym punkcie wolne wnioski i zapytania ktoś chciałby zabrać głos. Bardzo proszę pan Bondini.

Pan Bondini - to co miałem powiedzieć to powiedział pan Martin. My Kombatanci popieramy budowę pomnika i stawiliśmy dawno te sprawy i popieramy nadal.

Radny J. Baranowicz - popieram wniosek radnego Myszkowskiego aby po przerwie przełożyć ten pkt jaki pierwszy uchwał i wniosków.

Przewodnicząca RM - przed przerwą to zrobimy aby państwa nie zatrzymywać i nie rozpraszać. Należy przegłosować aby zmienić porządek obrad.

Radny J. Baranowicz - przegłosować porządek obrad zrobić krótką przerwę i przejść do uchwał i jako pierwszy pkt odnośnie pomnika.

Przewodnicząca RM - dziękuję. Proszę państwa czy jeszcze ktoś chce zabrać głos w wolnych wnioskach i zapytaniach.

Nie było chętnych do zabrania głosu.

Padł wniosek o zmianę kolejności podejmowania uchwał w porządku obrad. Nie zmienia się porządek a kolejność. Kto jest za tym aby jako pierwszą uchwałę w porządku obrad umieścić uchwałę w sprawie budowy pomnika Orła Białego?

Stan radnych 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła zmianę w porządku obrad.

Przewodnicząca RM - mamy pełną informację, mamy środowiska które się wypowiedziały , mamy dokumentację do tej pory zgromadzoną przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika , mamy pełną orientację co do tego jak jest potrzebny symbol narodowy. Proszę o wnioski z komisji.

- 7 -

Radny K. Witkowski - na posiedzeniu wspólnym komisji omawiany był projekt budowy pomnika Orła Białego i prawie jednomyślnie komisja przyjęła projekt uchwały. Była akceptacja projektu uchwały.

Radny J. Baranowicz - tyle padło dzisiaj tu głosów przekonywujących potrzebę budowy pomnika. Nie bardzo wiem czy trzeba aż tak mocno przekonywać dla wszystkich czy on jest potrzebny - tak. Tylko jeżeli ktoś miał jakieś obiekcje czy wątpliwości to nie czy... tylko do tej pory nie przedstawiono dokładnie ile to ma kosztować. Do tej pory nie przedstawiono dokładnie ile to ma kosztować, nie przedstawiono kto ma finansować. W kwestii gdzie on ma być to powinni wypowiedzieć się fachowcy i od ruchu drogowego i architekci. Jeżeli stwierdzą, ze tutaj to jak najbardziej, nie ma przeszkód. Jeśli kiedyś miałby by być kiedyś przenoszony to trzeba się zastanowić - czy tu , czy może znaleźć inne miejsce. Ja nie będę przeciw jeżeli wyjaśniły by się te sprawy. Na wspólnych komisjach przed wczoraj Pani Przewodnicząca miała rozmawiać z radcą prawnym ażeby umieścić to, że ze składek publicznych. Teraz słyszę, że nie można tego umieścić i nie wiem dlaczego. Nie jestem przeciwnikiem aby Rada dołożyła się w jakiejś części, ale nie może być tak że całość będzie finansowana z budżetu gminy. Do wystąpienia pana Brzozowskiego - tak patrząc na szanownego kolegę na jego oczy to czasem należy się zastanowić czy czegoś przed sesją nie wziął z takimi tekstami ale to jego sprawa. Mam prośbę wielką do tych wszystkich, którzy tutaj występowali w sprawach pomnika. To co wspomniała jedna z pań - jak pokażemy się rodzicom z Mostna, Więcławia, których gminny autobus chodzi i nie zabiera. Prośba do was - wystąpcie z takim apelem do władz gminy ażeby przy tej okazji i wtedy prawdopodobnie będzie jednogłośnie głosowanie za pomnikiem aby również potraktować rodziców tak jak równoprawnych mieszkańców tej gminy i nie będzie żadnych problemów. Od was z waszym doświadczeniem dużo zależy.

Burmistrz MiG - inicjatywa budowy pomnika Orła Białego zafunkcjonowała ponad rok temu 11 listopada Pani Przewodnicząca złożyła taki wniosek. Niespełna rok temu na sesji Rady Miejskiej tu na tej sali Rada podejmowała uchwałę o likwidacji szkoły podstawowej w Barnówku. Pan Jan Baranowicz moim zdaniem źle skomentował dwie rzeczy ; likwidację szkoły w Barnówku i pomnik Orła Białego. Pan Jan powiedział tak " Pani Przewodnicząca wychodzi z inicjatywą budowy pomnika Orła Białego , postawcie Burmistrza na cokole i 12 orłów wokół " to co powinno łączyć pan zaczął naszą społeczność dzielić. Zarzuci pan, że Rada i tak podzieliła społeczność Mostna i Barnówka Więcławia z całym szacunkiem dla mieszkańców. Decyzja była trudna wymuszona jednak warunkami ekonomicznymi, to legło u podstaw zamknięcia tej placówki. Pan do tego z uporem wraca i zaczyna każdą piękna ideę przeciwstawić temu faktowi. Wiele razy wypowiadaliśmy się na tej sesji i było tłumaczone dlaczego. Myślę, że społeczeństwo swoją ocenę ma iż dużo na ten temat zostało powiedziane a dyskutowanie i wracanie do tego tematu ciągle i z uporem maniaka chyba nie ma sensu.

Radny B. Ircha - Panie Burmistrzu jeśli chodzi o ideę to ona jest rzeczywiście piękna ale od 96 roku. Problem ze szkołą w Barnówku nie rozwiążemy. W § 1 wyrażam zgodę na wzniesienie pomnika Orła Białego z całego serca pomogę jeszcze tylko proszę nie ujmować Placu Konstytucji Jeśli tak to usytuować bliżej kościoła aby nie blokować przerobienia końców tego placu. Uważam, że to jest nie tak więc jak ja mam zagłosować. Za pomnikiem całym sercem i pomogę tylko, że nie w tym miejscu.

Radny A. Brzozowski - dyskusja schodzi poniżej pewnego poziomu. Panie Janie czy ja coś wziąłem czy nie śmiało mogę spojrzeć w oczy wszystkim zebranym. Proszę państwa nie chcę przedłużać tego, ale dyskusja trwa już tak długo, że rzeczywiście może i warto jeszcze troszeczkę wrócić do historii, że faktycznie chyba w Dębnie nie było prawdziwych komunistów. Bo dzisiaj może radzilibyśmy nad usunięciem pomnika Lenina, Stalina. Towarzysze gdzie byliście , tyle było rocznic, tyle było okazji do tego. Dzisiaj były pytania - dobrze towarzyszu Jan. Proszę państwa nie byłem na Syberii , rodziców tam.... oj Boże , Boże. Kolego Janie to słychać , może już zmilczmy na ten temat proszę państwa i naprawdę temat Barnówka będzie się przewijał , my o tym

- 8 -

wiemy. Nie ileś tam kadencji tylko przez dwa lata. Kolega Jan powiedział na jednej z komisji jeszcze dwa, trzy lata i nie do póki będą dzieci tylko dopóki pewna dorosła osoba o mentalności dziecka nie nabędzie praw emerytalnych do tego czasu temat będzie obecny na sesji. I rzeczywiści fatalnie się stało , to może źle zagraliście, że ten temat jest kojarzony i do których szukamy tematów zastępczych, bezpieczeństwo ruchu, coś tam , funkcjonalność. Proszę państwa z pomnikami dzieje się to co dzieje ale trzeba mieć władzę czy odwagę żeby z nimi coś zrobić. Niszczy się i przestawia , jeżeli towarzysze będziecie mieć władzę to zrobicie z nimi co będziecie chcieli albo to co umiar nam nakaże. Póki co, posłuchajmy głosu większości społeczeństwa i przystąpmy do.... kolega Bogdan rzeczywiści no. Pani, pani Przewodnicząca przed przerwą proszę o projekcie głosowanie w tej sprawie.

Radny M. Wyszyński - szanowni państwo rzeczywiście szkoła w Barnówku jest to temat który się nie skończy jak tu kolega powiedział. Ja mam pytanie czy w gminie Barlinek, czy w gminie Myślibórz były fale "csumowe". W Barlinku 4 szkoły podstawowe zamknięte i szkoła średnia gdzie był taki dziwny układ prawny. W Myśliborzu 2 szkoły podstawowe i jedna średnia i nasuwa się pytanie dlaczego została zlikwidowana szkoła w Barnówku? Może sobie wszyscy wyjaśnimy - albo ktoś bierze odpowiedzialność za władzę albo nie bierze. Jest tu 21 radnych i większości wygląda na to jak gdyby przyszli aby się czegoś nachapać. Aby podjąć decyzję podczas sesji należy naprawdę się uderzyć w pierś. Chociaż niektórzy z SLD mówią, że nie mają gdzie się bić. O co chodzi w tej całej grze - jest to wałkowanie granie itd. Co się działo na Komisji Rady w powiecie przechodzi ludzkie wyobrażenie. Proszę państwa rozmawiali merytorycznie i przerzucali budżet z jednej strony na drugą. Jeśli ktoś jest taki hojny proszę państwa - ja powiem coś takiego na ul. I Armii spalili się państwo Myroniuk i uważałem jako radny pojechać tam i zobaczyłem obraz rozpaczy. Złożyłem kwotę X tak uważałem. Radni tez później zrobili zbiórkę i ofiarowali pieniądze. Jeśli koś rzuca temat przerzucania pieniędzy budżetowych przykład daje od siebie. Przeczytam taki fakt " źródłem sfinansowania powinny być środki pochodzące z diet radnych" - proszę sobie zanotować i prawnie to rozwiązać. Jak to zinterpretować czy wszyscy radni - może zrobimy tak, każdy radny uchwałą niewykorzystane diety przekaże na jakiś cel dobroczynny. Tutaj grupa inicjatywna chce przekazać diety ale w białych rękawiczkach. Proszę bardzo niech pan Baranowicz pokaże od siebie ja daję i kolega daje. Kolega B. Ircha jakąś poważną kwotę dał - chwała jemu a tutaj jest gra może tak ,może tak. Spotkaliśmy się ze sprawa maratonu i są jednostki , które chcą aby ten maraton się nie odbywał a dlaczego to różne przyczyny są tego. Maraton, który odbywał się poprzednio we Wrocławiu organizatorzy doszli do wniosku że przynosi straty i nikt nie będzie pompował w jednodniową imprezę. Co my z tego mamy - pozostawim bez odpowiedzi. Zgłosiła się kiedyś do mnie grupa ze Związku sportowego i stwierdzono, że należy część środków z maratonu przenieść na sport szkolny. Cisza w tym temacie - chcemy mieć maraton, chcemy mieć sport szkolny , nie da się ugryźć pewnych rzeczy , albo robimy coś z jednej strony albo robimy coś z drugiej strony.

Radny J. Baranowicz - bardzo mi przykro, że przy temacie pomnika wywiązała się aż taka dyskusja na temat jak to podkreślają szkoły w Barnówku. Nikt tu nie powiedział o szkole w Barnówku , że inni likwidują- tak , jeżeli trzeba to też. Była tu tylko i wyłącznie mowa o dowożeniu dzieci z Mostna i Więcławia do tej szkoły i nic więcej. Panie radny Wyszyńki - nie wymienił pan przeznaczenia części pieniędzy z diet radnych chodzi o te, które pozostają żeby przeznaczyć na dowożenie , przeznaczono na laptopa dla Biura Rady czyli dzieci z Mostna i Więcławia przegrały z Laptopem - ważne może, o nic więcej nie chodziło. Mój szanowny kolega pan Brzozowski dzisiaj przechodzi sam siebie. Wyzywanie tu ludzi od komunistów, towarzyszy to obraża również ludzi siedzących tam , którzy też kiedyś z jakiś względów należeli do jednej słusznej partii. Nigdy tego nie chciałem mówić ale dzisiaj przy takim wulgarnym wystąpieniu przy tego typu temacie niestety muszę powiedzieć. Gdy panu Brzozowskiemu palił się stołek wiceburmistrza w poprzedniej kadencji przychodził do mnie z prośbą żeby go przyjąć do grupy SLD bo ona go obroni przed ..... żeby głosowali za tym aby został na stołku wiceburmistrza. Tego nie chciałem powiedzieć ale przy tak wulgarnych dzisiaj wystąpieniach musiałem to powiedzieć wszystkim.

- 9 -

Radny M Wyszyński - jeszcze raz przeczytam " źródłem sfinansowania powinny być środki pochodzące z diet radnych ". Tutaj można pompować różne pomysły. Jeżeli sprawa likwidacji szkoły w Barnówku uchwała nr XXI / 142/2004 RM z dnia 29 I. 2004 r. Proszę państwa coś się stało nie po myśli pewnych ludzi. Później przy organizacji tej szkoły nikt nie przeszkadzał. Gmina wszystko co mogła załatwiła nie przeszkadzała. Jeśli ktoś chciałby to sprawdzać w jaki sposób to było załatwiane statut szkoły niepublicznej, publicznej pokażę jak pan Baranowicz pokazuje - za czym mamy głosować mam trzy kartki - nie wiem. Tak samo trzy opinie prawne , nie jestem prawnikiem tylko powiem jedno - proszę się zapoznać z tymi opiniami. Od tego boli głowa.

Przewodnicząca RM - pan Brzozowski bardzo proszę. Kończymy dyskusję , głosujemy uchwałę bo nam się bo nam się dyskusja rozciąga.

Radny A. Brzozowski - Pani Przewodnicząca , Panie Burmistrzu. Wysoka Rado, szanowni Państwo. Oczywiście, że przy tej okazji wychodzą rzeczy z całokształtu historii . Towarzysz Baranowicz wkłada w moje usta słowa, których nie wypowiedziałem, do tego się nie odniosłem, może przerwa pozwoli na wyjaśnienie tych spraw. Po prostu rzeczywiście bardzo nisko zeszła dyskusja na ten temat. Towarzyszu Janie nisko upadłeś dzisiaj , bardzo nisko i nagle kolega Zenon tak zawsze merytoryczny i tak zawsze spokojny................

Z sali odzywają się głosy aby wezwać Policję.

Radny A. Brzozowski - proszę bardzo Policję proszę bardzo oczywiście, że jestem po imprezie nie wstydzę się tego. Było mi dane wczoraj uczestniczyć w spotkaniu ale myślę, że to nie zakłóca na tyle spokoju i powagi tej sesji na ile kolega w tej chwili to usiłuje czynić. Proszę państwa tak często się zdarzało, że publiczność o różnych rzeczach opowiada. Cóż dzisiaj się dzieje takiego, że towarzysze z tamtej części tak podnieśliście głos. Cóż takiego się dzieje. Wychodzą wszystkie sprawy - tak. Dobrze zamknijmy rok właśnie w tej atmosferze i odetnijmy się od tych spraw. Myślę, że brakuje wam już odwagi aby podnosić pseudo-argumenty na temat pomnika więc sięga się do tematów merytoryjnych, pozostawię to bez komentarza.

Przewodnicząca RM - odczytam tylko opinię prawną na pytanie.

W tym miejscu odczytała opinię prawną - załącznik 4

Uchwała ta ma akceptację pana radcy prawnego i została przez niego dokładnie sformułowana , że nie określa tych szczegółów za jakie pieniądze ten pomnik ma być wzniesiony. Określa temat i miejsce. Zgodnie z ustawa o samorządzie Rada daje przyzwolenie na wznoszenie pomników. Proszę aby nie przedłużać dyskusji przegłosujmy projekt uchwały w sprawie.............. bardzo proszę pan Myszkowski.

Radny Z. Myszkowski - Szanowni Państwo , Pani Przewodnicząca myślę, że szkoda, że tak piękna idea przeistacza się podczas tej dyskusji w kabaret można powiedzieć w nieprzyjemną sytuację. Ja chciałbym tylko wspomnieć też te uwarunkowania jakie przyświecały wcześniej. Przecież przy pomyśle budowy pomnika i usytuowaniu go właśnie w tym miejscu gdzie to jest uczynione. W odniesieniu do wypowiedzi pana Wyszyńskiego wściekłość zaślepia umysł - to tak oceniam. Dzisiaj mówienie o tym aby tam tworzyć jakieś rondo, przerabiać to temat folkloru lokalnego a nie poważnej dyskusji . Należałoby się zastanowić nad innymi problemami , które mamy do rozwiązania w gminie i na które pieniądze powinniśmy wydać i nie burzyć tego co za społeczne pieniądze zostało zrobione przy szerokiej akceptacji społecznej i suwerennej decyzji poprzedniej Rady . Ktoś może oceniać nas za nasze pomysły za 3 lata i proszę również o tym pomyśleć. Rondo - być może byłoby to lepszym rozwiązaniem ale uwarunkowania jakie zdecydowały o takim wizerunku gdzie urbaniści określili powody historyczne i inne. Wszelkie czynniki wzięte zostały pod uwagę. Ja nie wiem może pan Ircha ma słabych kierowców, może jest inny powód ale akurat miasto Dębno ma takie usytuowanie jeśli chodzi o położenie

- 10 -

terytorialne, że należy myśleć właśnie o jak najmniejszym obciążeniu ruchu w sercu miasta. Czyli wyprowadzanie go na zewnątrz. Jest ul. Słowackiego po pewnych modernizacjach może nam rozwiązać problem, jest ul. Grunwaldzka, która może nam rozwiązać problem od strony chojny, Kostrzyn . Nie musi ten ruch iść przez środek Dębna. Jest to zadanie dla Rady dla Urzędu, może powód do zainteresowania się Burmistrza i w tym kierunku raczej powinniśmy iść. Myślę, że należy skończyć ta przykrą, niesmaczną dyskusję przy okazji tak ważnego i patriotycznego tematu schodzimy do poziomu dyskusji niegodnego tej sprawy.

Przewodnicząca RM - przystępujemy do głosowania, zamykam dyskusję . Bardzo proszę pan Wyszyński.

Radny M. Wyszyński - jeżeli ktoś z państwa uważa, jak pan radny Myszkowski, że Wyszyński coś wściekle. Jak kali to jest ok., jak kalego to jest problema.

Radny B. Ircha - ponieważ ja postawiłem taki wniosek aby nieprecyzyjnie to określić.

Przewodnicząca RM - przegłosujemy wniosek. Radny Ircha jest za tym żeby nie precyzować, gdzie ma być wzniesiony pomnik tz. w uchwale nie powinno być wymienione , ze to jest Plac Konstytucji 3-go Maja.

Radny A. Dobropolski - czy to później będzie zgodne jak pan Michał w Statucie czy nie odrzuca nam tego?

Przewodnicząca RM - proszę państwa ja tylko przypomnę nasz stan. Mamy podjętą uchwałę , która ważna 97 roku, że Rada wyraża zgodę na wzniesienie pomnika Pamięci Narodowej usytuowanego na Placu Konstytucji 3-Maja. Pod tym kontem jest cała dokumentacja pism organizacji społecznych do Burmistrza Święcickiego. Budowa tego, przebudowa tego placu była robiona już w kontekście tej prośby o budowę pomnika. Ten teren jakby został zabezpieczony na tym placu, to miejsce gdzie ma być wzniesiony przez konserwatora, przez architektów, przez różne służby. Takie pisma krążące między Urzędem byłym Zarządem, byłą Radą mamy. Mamy ważną tą uchwałę z 1997 roku o usytuowaniu pomnika na Placu Konstytucji 3-go Maja . Na dobra sprawę dzisiaj ożył temat żeby nie na Placu Konstytucji 3-go Maja, a nam tak naprawdę chodziło żeby zapisać szczegółowo tylko tytuł pomnika , żę to ma być temat Orzeł Biały. Padł wniosek pana Radnego Irchy żeby nie używać w konstrukcji projektu uchwały i ten pomnik będzie usytuowany na Placu 3-go Maja. W związku z tym mam obowiązek przegłosować ten wniosek. Czy państwo radni jesteście za tym ............. bardzo proszę.

Burmistrz MiG - pani Przewodnicząca szanowni Radni - radca prawny wypowiedział się jasno - Rada wskazuje i nazwę pomnika. Ta uchwała spełnia wymogi opinii prawnej, jaki pomnik i gdzie postawić. W tym momencie będziemy mieli ewentualnie ważną uchwałę o budowie pomnika pamięci narodowej i Orła Białego. Będziemy mieli dwie sprzeczne uchwały. Doprowadźmy do jednolitego tekstu uchwały.

Przewodnicząca RM - czy pan podtrzymuje swój wniosek panie Bogdan Ircha?

Radny B. Ircha - przed samym wybudowaniem powiedzmy żebyśmy jeszcze przeprowadzili , bo jak podejrzewam że będą opinie różne. Powstało Forum dla Dębna które roześle ankiety na ten temat i będziemy zbierać opinie, żeby nie zablokować sobie możliwości przesunięcia końcówki tego placu aby można było zmodernizować. Ona musi być zmodernizowana i do tego dojdzie.

Przewodnicząca RM - dziękuje bardzo , rozumiem, że tego wniosku nie głosujemy w tej chwili.

Radny B. Ircha - możemy nie głosować.

Przewodnicząca RM - głosujemy cała uchwałę. Odczytała projekt uchwały.

- 11-

Kto z państwa Radnych jest za przyjęciem uchwały proszę o podniesienie ręki?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie ; za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o wzniesieniu pomnika Orła Białego w Dębnie na Placu Konstytucji 3 - go Maja. / oklaski/ nr uchwały XXXVIII/240/2004. Załącznik nr 5.

Dziękuję przedstawicielom środowisk za patriotyczną postawę, za pilnowanie tematu, dziękuję za pisma, które do mnie kierowaliście, dziękuję za to, że tak wiernie strzeżecie tej ziemi pomimo tyle trudów, które przeżyliście już w swoim życiu. Dziękuję serdecznie.

Ogłoszona została przerwa w obradach.

====================================

Obrady prowadził Wiceprzewodniczący RM Mieczysław Jacura

PKT 4 a - projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Radny K. Witkowski - projekt tej uchwały był szczegółowo omawiany na posiedzeniu wspólnych komisji z panią Skarbnik. Po omówieniu wszystkich pozycji , radni nie wnosili zastrzeżeń. Pani Skarbnik odpowiadała na pytania i radni jednogłośnie zaakceptowali projekt uchwały. Jest jednak mała zmiana i pani Skarbnik to wyjaśni.

Skarbnik Gminy - zostały wprowadzone zmiany w dwóch pozycjach w pkt 1 w dziale rolnictwo i łowiectwo kanalizacja wiejskich terenów gminy zmieniała się kwota na 29.890 zł, ponieważ nie spłynęła faktura i zostanie ona zapłacona w styczniu i zabezpieczamy środki na jej zapłatę. Druga zmiana w kulturze i dziedzictwo narodowe przy zadaniu Centrum Wspierania Biznesu zmiana kwoty na 20.406 zł.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za odczytaną prze zemnie uchwałą?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę . Nr XXXVIII/241/2004. Załącznik nr 6

========================================

PKT 4b - projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły / przedszkola/ oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole / przedszkolu/ oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.

Radny K. Witkowskiego - na wspólnym posiedzeniu komisji był omawiany projekt uchwały. Jest to konsekwencja wcześniejszej dyskusji, która była na forum Rady. Rada powołała komisję, która przeprowadziła negocjacje odnośnie regulaminu ze Związkami zawodowymi działającymi na naszym terenie. Projekt uchwały był wyjaśniany przez Kierownika Wydziału Oświaty i uzyskał jednogłośną akceptację.

Wiceprzewodniczący RM - czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dyrektorowi, wicedyrektorowi szkoły / przedszkola/ oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole / przedszkolu/ oraz zasad zwalniania od

- 12 -

obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć i określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam., że Rada podjęła uchwałę. Nr XXXVIII/242/2004. Załącznik nr 7

Witam pana Wicestarostę pana A. Dobrowolskiego który uczestniczy w naszych obradach.

=====================================

PKT 4 c - projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulamin określającego wysokość oraz

szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Radny K. Witkowski - jest to konsekwencja wcześniejszych ustaleń i projekt był omawiany w obecności kierownika OKIS na wspólnym posiedzeniu komisji . Komisje przyjęły projekt uchwały.

Radny Z. Myszkowski - dziękuję dla pani kierownik OKiS za informacje które otrzymałem, średnie płace nauczycieli z tabelą itd. Ja prosiłem aby to dostarczyć wszystkim radnym a dostałem tylko ja. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli w naszej gminie tj. 66% całej puli środków przeznaczonych na wynagrodzenia. Należy się zastanowić czy to nie jest zbyt duża kwota na ten czas. Każdy procent oszczędności w tak dużym budżecie byłby znaczącą kwotą. Jest to sprawa pod rozwagę dla pana Burmistrza, bo nie wiem czy pan Burmistrz również dysponował takimi materiałami i czy miał możliwość przy analizowaniu projektu uchwały te sprawy wziąć pod uwagę, bo mam co do tego wątpliwości. Do pani Kierownik pytanie - skąd się bierze taki ogromny udział w płacach nauczycieli godziny nadliczbowe. Procentowo to stanowi 11.42% puli środków. Ja nie jestem fachowcem od tych spraw ale szkoda, że nie mieliśmy tego materiału wcześniej i do dyskusji na komisjach. Skąd to się bierze i wydaje mi się, że tak być nie powinno, powinien top być % znacząco niższy.

Kierownik OKiS - dla wszystkich radnych nie przedstawiłam, bo tylko pan sobie tego zażyczył. Budżet oświatowy jest omawiany na co drugiej sesji albo na spotkaniach w komisjach. Wszystkie informacje, które państwu przedstawiam dają państwu odpowiedź na to pytanie. Jeśli pan wie jak pracujemy nad budżetem oświaty, że zanim odpowiednie kwoty znajda swój zapis w projekcie uchwały budżetowej to najpierw opracujemy wersję a wg wskaźników i wersję b wg tz naszych potrzeb. Przy zatwierdzeniu budżetu uchwałą Rady wiemy jaką kwotą dysponujemy. Od sierpnia zawsze planujemy wydatki na podstawie wersji a bo ona jest najbardziej prawdopodobna i tylko wg tych wskaźników które musimy. Jeśli chodzi o wynagrodzenia te proporcje są standardowe i w zasadzie we wszystkich gminach tak się układają. My nie posiadamy zbyt dużych manewrów wynagrodzeniach nauczycieli Są wynagrodzenia zasadnicze oraz wynagrodzenia średnie, które nauczyciel powinien osiągnąć. Resztę to jak pan zauważył dodatki, Taka jest struktura wynagrodzeń nauczycieli. Nie mamy za wiele możliwości zmienić. Gdybyśmy nie mieli godzin nadliczbowych to średnich byśmy nie osiągnęli. Też nie jest tak, że wszyscy nauczyciele mogą pracować tylko wymiarze pensum czyli 8 godzin. Wszystko jest u nas bardzo dokładnie u nas wyliczone. Jeśli chodzi o dodatek motywacyjny to zapewniałam to mieścimy się we wskaźnikach w regulaminie. Nie ma powodu aby wszyscy radni nie otrzymali tej informacji i łatwo będzie wyliczyć, że mieścimy się w normach które są zapisane w regulaminie . Zanim kwoty zostaną zapisane do budżetu to budżet oświatowy jest chyba tym, który jest najbardziej analizowany.

- 13 -

Burmistrz MiG - 66% - karta nauczyciela reguluje sposób wynagradzania nauczycieli i składniki wynagrodzeń musza być zgodne. Jedynym takim manewrem jest dodatek motywacyjny, który w karcie nauczyciela jest zapisany na poziomie 2%. Poprzednia kadencja Rady dokonała zapisu 8%. Jest regulamin i każda szkoła musi być poddana ocenie i poruszać się w 6-8%. Taki zamiar mamy i regulacja zmiany zapisów w regulaminie dotyczą w zasadzie dodatku dla wychowawców klasy. Musimy dostosować się do nowej ustawy, która nakłada na nas pewne warunki. Co do godzin nadliczbowych w szkołach wiejskich nauczyciel pracuje w zasadzie w dwóch szkołach i uczy określonego przedmiotu. W tych dwóch szkołach jest określona liczba godzin. Życie pisze swoje scenariusze i logiczne działanie. Z drugiej strony liczba godzin nadliczbowych w budżecie oświaty z roku na rok maleje. W ubiegłym roku podjąłem decyzję, że maksymalna liczba godzin nadliczbowych wynosi 25. W nielicznych przypadkach dyrektorzy są zobowiązani wystąpić z uzasadnieniem tego faktu.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia regulamin określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 18

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr XXXVIII/243/2004. Załącznik nr 8

================================================

PKT 4 d - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania " Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia".

Radny K. Witkowski - na posiedzeniu komisji obecny był Dyrektor Szpitala i temat był przedmiotem obrad posiedzenia komisji. Projekt tej uchwały został jednogłośnie zaakceptowany przez członków Rady Miejskiej.

Dyrektor Szpitala A. Waszkiewicz - moje wystąpienie powinno się zakończyć podziękowaniem dla Wysokiej Rady za tą pomoc którą chcecie udzielić jeśli chodzi o remont bloku operacyjnego. Niestety zmuszony jestem zwrócić się do państwa z prośbą. W dniu wczorajszym spędziłem cały dzień z projektantami, kończyliśmy uzgodnienia ze Strażą Pożarną , Sanepidem wszystkimi z tymi, którzy decydują o funkcjonowaniu danego obiektu w służbie zdrowia. Problem tkwi w dwóch rzeczach - w pierwszej to jest to, że dla oszczędności dla utrzymania się w kwocie o której na komisjach mówiłem 1.100.000 zł chcieliśmy zastosować klimatyzację taką jaka jest stosowana powszechnie. W tym zakresie ukazały się dyrektywy unijne i doszło do tego, że wojewódzki sanepid nie dopuści obiektu jeśli nie będzie miał prawidłowej klimatyzacji. To całe przedsięwzięcie wzrasta do 2.100.000 zł. Wyliczenie jest następujące: 525.000 zł wkład własny. W dniu wczorajszym Rada powiatu zatwierdziła środki wysokości około 375.000 zł na to zadanie. W związku z tym brakuje dokładnie 149.000 zł. Wiem, że jest wniosek o 100.000 zł i szukam pilnie 49.000 zł. Wszyscy są zgodni, ze realizacja tego projektu nie zamknie się kwotą 2.100.000 zł

Uważam, że odpowiednio sformułowane porozumienie z Zarządem powiatu, porozumienie mówiące o przekazaniu tych środków może spowodować iż ja nie będę szukał 49.000 zł może trochę mniej ale okaże to się po rozliczeniu. Do 14 stycznia musimy przedstawić projekt wniosek unijny na 2.100.000 zł i wykazałem wkładu własnego 25%. Gdyby Wysoka Rada była skłonna jeszcze dzisiaj w sylwestrowym nastroju popatrzeć na mój wniosek stokrotnie byłbym wdzięczny . Zadanie jest bardzo trudne ale bardzo ważne. Jest Rozporządzenie Ministra Służby Zdrowia które mówi jakie warunki muszą spełniać jednostki służby zdrowia Minister, że jeżeli jednostki służby zdrowia do połowy roku 2005 nie rozpoczną działań modernizacyjnych , które będą odpowiadać wymogą po prostu całe oddziały i jednostki zostaną wyłączane z ruchu. Wiele już

- 14 -

zrobiliśmy na rzecz poprawy warunków w szpitalu jednak blok operacyjny mimo nacisków sanepidu zawsze pozostawał w tyle , ponieważ potrzeba jest na ten cel dużo pieniędzy. W tej chwili ta szansa została stworzona dzięki środkom unijnym. Przy zrealizowaniu tego zadania ze środków unijnych pozyskamy około 1.800.000 zł. Urządzenie klimatyzacyjne ma być usytuowane w kotłowni i ma mieć wydolność i pootwierane wypusty dla sal intensywnej opieki medycznej , dla bloku operacyjnego cięć cesarskich na drugim piętrze i salę zabiegową.

Radny K. Witkowski - myślę, ze pan Dyrektor zawsze nas mile zaskakuje ale chyba odpowiedni dzień wybrał. Myślę, że my też pana zaskakujemy pozytywnymi działaniami na forum Rady ale mi się wydaje, ze ten temat nie dzisiaj powinien być przedyskutowany. Sądziliśmy, że przedstawione nam na komisji koszty zostały dokładnie rozpoznane. Myślę, że koleżanki i koledzy nie powiedzą nie. Temat powinien wrócić do dyskusji po nowym roku i po dokładnym rozpoznaniu dokumentacyjnym temat powinien powrócić. Proponuję przegłosować projekt uchwały, który aktualnie mamy. Jest to kwota około 50.000 zł więcej i w osobnym czasie powinniśmy zastanowić się. Może się okazać, że to jeszcze nie są te środki.

Radny J. Baranowicz - finansowanie szpitali polega na tym, że mimo , że one są przypisane powiatom nie mają oni na ich funkcjonowanie ani grosza. Szpital finansuje się z tych środków, które otrzyma z NFZ za wykonywane pomoc chorym. Wiemy, że z tego szpitala w 90 % korzystają nasi mieszkańcy. Jeżeli powiat może ze swoich środków dać ponad 300.000 zł nic nie stoi na przeszkodzie aby jeszcze te 50.000 zł znaleźć bo i tak znajdywaliśmy na mniej ważne zadania. Ta kwota i tak dopiero zostanie wykorzystana jeśli projekt uzyska akceptację gremiów, które dysponują środkami Unii. Wiele również naszych inwestycji, podkładamy środki nie wiedząc czy będą one wykorzystane. Najlepszym dowodem jest umieszczenie przed chwilą środków w niewygasających. Podjęcie uchwały dzisiaj jest potrzebne do 11 stycznia aby móc w ogóle zgłosić projekt. Jeżeli powiat ze swoich środków znalazł 300.000 zł to nic nie stoi na przeszkodzie aby w tej uchwale gdzie jest 100.000 zl dodać 50.000 zł i zobaczyć co z tego będzie.

Radny B. Ircha - ja chcę zgłosić wniosek o dołożenie 50.000zł i przegłosowanie 150.000 zł.

Burmistrz - jest jedna mała rzecz formalna, już byśmy dokonali zmiany budżetu na 2005 rok. Niech ta uchwała się uprawomocni i wejdzie w ten 2005 rok. Możemy dzisiaj zmienić tą uchwałę ale do 14 stycznia będziemy musieli zwołać tz nadzywyczają sesję i podjąć prawomocną uchwałę zmieniającą budżet. Albo dzisiaj uzupełnimy o tą kwotę ale tak i tak będziemy musieli się spotkać, ponieważ uchwałę budżetową musimy dołączyć do wniosku, podpisać porozumienie ze starostwem na finansowanie tego zadania. Także i tak do 14 stycznia musimy się spotkać.

Radny Z. Myszkowski - może nastąpić reasumpcja głosowania a w styczniu dopełnimy decyzję.

Skarbnik Gminy - ja bym nie ryzykowała , będzie wyciąg z protokołu idzie do RIO. Natomiast jeśli jest wola państwa taka, to można zmienić a w styczniu dokonamy tylko zmiany budżetu w celu dopełnienia dzisiejszej decyzji.

Wiceprzewodniczący RM - należy podporządkować się wypowiedzi pani Skarbnik i tak się spotkamy i tak a pan Dyrektor ma czas do dokonania całkowitych wyliczeń, bo nie ma pewności, że ta kwota taka będzie.

Dyrektor Szpitala- te ustalenia wtorkowe one są zbliżone do ostatecznych. Jeśli nawet by się zmieniły to nie stanę trzeci raz przed wami.

Wiceprzewodniczący RM - jednomyślność jest na tej sali, musimy się jednak zebrać.

Dyrektor Szpitala - szanowni państwo chciałem to podkreślić , widzę ze wszystkich stron wolę

 • 15 -

pomocy i biorąc pod uwagę procedury jakie was obowiązują zdaję się na Wolę Rady. Z okazji nowego roku życzę wszystkim zdrowi, szczęścia, pomyślności każdemu z was osobiście. Jest to wszystko dla mieszkańców. Otrzymujemy od państwa dużo pomocy i serdeczne życzenia i podziękowania od siebie i załogi i potencjalnych pacjentów.

Radny Z. Myszkowski - myślę, że pan Burmistrz powinien zająć jednoznaczne stanowisko.

Burmistrz MiG - musimy najpierw przegłosować zmianę projektu uchwały i moje stanowisko jest 150.000 zł . Przy takich zapisach budżetowych starostwa powiatowego gdzie jest kwota 375.000 zł nieaktualna. Uważam, ze powinien być trochę inaczej sformułowany zapis dotacji. Jeśli zapewnimy kwotę 150.000 zł to proporcje procentowe w stosunku do starostwa są inne. Proponuję, jeśli nie będzie kontrowersji zająć się kolejnymi sprawami w porządku obrad a my uzgodnimy właściwy zapis w projekcie uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - zarządził przerwę w obradach.

Po przerwie.

Wiceprzewodniczący RM - jest nowy zmodernizowany projekt uchwały odczyta pani Skarbnik.

Skarbnik Gminy - w pkt 1 § 1 kwota zmieniła by się na 150.000 zł do kwoty nie przekraczającej. Natomiast w pkt 2 dokonalibyśmy zmiany " dofinansowanie stanowić ma nie więcej niż 50 % udziału własnego beneficjenta przy dofinansowaniu z funduszy strukturalnych. Należy przy tym bardzo dokładnie ustalić proporcje dofinansowania w stosunku do starostwa i przestrzegać. Czeka nas zmiana w budżecie w styczniu i wskazać stałe źródło pokrycia.

Burmistrz MiG - padło pytanie czym będziemy zabezpieczać środki - pierwotna kwota 100.000 zł. poszła z kredytu. Geneza było zaoszczędzeniu środków na zakupie rentgena. Jeśli nie będzie tu oszczędności musimy wyłożyć inne środki i miejmy tego świadomość.

Wiceprzewodniczący RM - naniesione poprawki do projektu uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania " Prace modernizacyjne Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Dębnie wraz z zakupem wyposażenia" musimy przegłosować wariant I tej uchwały który brzmi- " określa się wysokość dofinansowania jakie gmina Dębno w 2005 roku udzieli dla powiatu myśliborskiego do kwoty nie przekraczającej 150.000 zł słownie .... PKT 2 dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50 % udziału własnego beneficjenta przy dofinansowaniu z funduszy strukturalnych.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku?

Stan radnych na sali obrad 17

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, ze wniosek został przyjęty.

Odczytał pozostałe paragrafy w projekcie uchwały.

Kto jest za podjęciem uchwały z naniesiona poprawką w § 1 ?

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr XXXVIII/244/ 2004. Załącznik nr 9

==============================================

PKT 4 e projekt uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę państwa H.i P Muzyka z dnia 05.11.2004 r skierowanej do Starostwa Powiatowego, dotyczącej przyłącza kanalizacyjnego.

- 16 -

Wiceprzewodniczący RM - w tej sprawie została powołana podkomisja, materiał żeście otrzymali, który wypracowała podkomisja. Także dzisiaj ten materiał otrzymał pan Muzyka, który jest obecny na sali i składał skargę.

Radny K. Witkowski - na posiedzeniu wspólnym komisji Radni zapoznali się z protokołem z wizji lokalnej podkomisji, która została powołana. Dokładnie został omówiony protokół z posiedzenia tej podkomisji , która dokonała wizji lokalnej i wyjaśnień w tej sprawie udzielał kierownik wydziału inwestycji i po przegłosowaniu Radni odrzucili skargę państwa Muzyka.

Pan Muzyka - chciałbym przedstawić rzeczywisty sta, Tu jest tak pokręcone. Komisja opiera się na dokumentach. Jakie dokumenty można mieć jeśli jest akt nadania opisany w księgach wieczystych na całą działkę 512 o którą są spory. Nie chodzi mi o to, jest akt nadania i opiewa ona wyraźnie na wszystkie działki. Jest stary zapis wyciąg z księgi wieczystej na 1/2. W tym miejscu przedstawił decyzje otrzymane z Urzędu. Są dwa wyroki Rejonowego Sądu w Myśliborzu i Okręgowego 25 X.2003 roku w Sczecinie, który oddala jakiekolwiek unieważnienie aktu nadania. Nigdy nie wstrzymywałem i nie broniłem robienia kanalizacji dla sąsiada. Okazało się, że moje mieszkanie zostało pominięte przy kładzeniu kanalizacji. Od czasu gdy napisałem skargę do chwili obecnej był tylko Z-ca Burmistrza i teraz komisja. Przedtem nikt nie był zobaczyć jak to się dzieje. W tym miejscu odczytał treść skargi. 27 VI. 2002 roku Starostwo przekazuje skargę przekazuje do przedsiębiorstwa Zielona Góra.

Wiceprzewodniczący RM - przepraszam ale była komisja oglądała jak to wygląda, mieliśmy przed sobą projekt. Odczytam państwu stanowisko podkomisji, bo dzisiaj odczytywanie tu tych wszystkich pism w tym miejscu .

Pan Muzyka w sposób niezrozumiały do zanotowania przedstawił część różnych pism jak również własne sugestie.

Wiceprzewodniczący RM - działka nr 512 na dzień dzisiejszy jest tam wspólnota państwa Muzyki i państwa Karczewskich i nie ma innego zapisu w księgach wieczystych. Te dokumenty, która ma pan nie stanowią o własności pańskiej. Państwo obydwoje powinniście jednocześnie wyrazić zgodę na budowę kanalizacji. Jeśli jeden nie wyraża zgody automatycznie zostaje to wykreślone z projektu. Jest u pana kierownika oświadczenie w którym pan podpisywał brak zgody. Myśmy to sprawdzali i mówię o faktach które są. Fakt sporny został wyjaśniony. Komisja podjęła następujące stanowisko odnośnie pkt 1 skargi pana Muzyki - " usytuowanie studzienki w połowie działki jej długości obok ganku wejścia do mieszkania co jest niehigieniczne i estetyczne na ten warunek pan projektant przesunął kolejność w projektowaniu do państwa Muzyka i Karczewskich o 4-5 m studzienkę na kolektorze głównym i automatycznie kolektor ten jest dalej od budynku. Pan projektant do wniosku pana się dostosował. Na drugi punkt pańskiej skargi " usytuowanie studzienki w planowanym miejscu zwiększa moje koszty podłączenia 10-krotnie kuchni i łazienki znajdującej się 1.5 m poniżej poziomu. Do tego pkt projektant się nie dostosował i nie musiał się dostosować do podłączenia gdzie ma pan podłączenie do kanalizacji burzowej - taka jest prawda. Stanowisko komisji jest takie jak stanowisko projektanta pomimo różnicy poziomu jakie istnieją. Pan jest podłączony do istniejącej kanalizacji burzowej. PKt 3 - drugie podłączenie - nie zgadzamy się na przekopy. Z jednej strony mówi pan, że się nie zgadza a w drugiej części skargi w ogóle pan na nic się nie zgadza. Z tego wynika jednoznacznie, że Państwo muzyka nie wyrażają zgody na podłączenie kanalizacji pomiędzy studzienką S 11 i S 79 i to wyklucza podłączenie ich i sąsiada Karczewskiego.

Pan Muzyka - tej studzienki S 79 nie było.

Wiceprzewodniczący RM - była na projekcie. Nie będę się z panem kłócił. Stanowisko komisji jest jednoznaczne o odrzuceniu całej skargi państwa Muzyka.

 • 17

Radny J. Baranowicz - czasami zapisy w projektach kłócą się ze zdrowym rozsądkiem. Nie byłem na miejscu i trudno mi się ustosunkowywać. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie to niekoniecznie dzisiaj podejmować uchwały o odrzuceniu skargi pana Muzyki. Powołać szpeców w osobach projektanta , przedstawiciela starostwa , który zatwierdza pozwolenia na budowę, przedstawiciela gminy aby spotkali się z panem Muzyką i sąsiadem i ustalić jak ma przebiegać podłączenie kanalizacji . Odrzucenie tego będzie tylko przedłużaniem pisania skarg i dochodzenia do siebie. Czasami wyjaśnienie ludziom, że inaczej się nie da tylko tak sprawę usankcjonuje i pozwoli problem rozwiązać. Mój wniosek o odłożenie projektu tej uchwały do stycznia , komisje z fachowców a nie ze społeczników i podjąć tą uchwałę.

Wiceprzewodniczący RM - powiem ,że na dzień dzisiejszy pan Muzyka ma możliwość podłączenia swoich zabudowań do kanalizacji która została wybudowana. Jest od tego studzienka S-11. Jedynie pan Karczewski nie ma takiej możliwości bo musi się przeciskać.

Burmistrz MiG - pan Muzyka zarzuca tutaj w którym miejscu pan się sprzeciwił - odczytał treść sprzeciwu. Na tamten czas w piśmie pan jasno się określił jak to należy interpretować. W 2002 roku stwierdzono przez pracowników wydziału że gmina nie będzie projektować podłącza kanalizacyjnego i realizować przekopu w górę drogi. Była możliwość wykonania jednego dużo tańszego przyłącza niż dwóch. Tak z pisma jasno wynika i w tym momencie. Pan stwierdził, że jest pan właścicielem tych gruntów a z ewidencji wynika, jest współwłasność działki 512. W tym momencie była trudność wykonania przyłącza. 14 posesji nie zostało podłączonych w Oborzanach ponieważ nieuregulowane są stosunki własnościowe.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał oświadczenie jakie podpisał pan dla projektanta.

W tym miejscu pan Muzyka zapoznał się z przedstawionym mu dokumentem.

Jest to kserokopia dokumentu a oryginały są wydziale.

Radny Z. Myszkowski - po odczytaniu przez pana tego oświadczenia nie mam pewności, że to jest odmowa. Jeśli pisze się, że działka ma być przywrócona do stanu pierwotnego to znaczy że wyraża pan Muzyka na podłączenie kanalizacji. Sprawa jest skomplikowana i myślę, że odłóżmy to rozpatrywania. Pan Muzyka odczytuje ,że on z aktu nadania była pierwotnie 512 i w dalszych działaniach została podzielona na dwie i jest 511 państwa Karczewskich i 512 państwa Muzyka.

Burmistrz MiG - nie naszą sprawa jest rozstrzygać kto jest właścicielem działki. Mamy z ewidencji gruntów jasno wypisane. Pan Karczewski dochodzi swoich praw własnościowych prze Sąd i sprawa zostanie rozpatrzona zewnętrznie.

Pan Muzyka - ja nigdy się nie sprzeciwiałem a podpis nie jest mój ani mojej żony.

Burmistrz MiG - proponuje aby pan zwrócił się do organów zewnętrznych.

Radny Z. Myszkowski - jest tu tak namieszane, że nie wiadomo o co chodzi. Mam pytanie do pana Muzyki - czy pan na dzień dzisiejszy wyraża zgodę na wprowadzenie korekty przez projektanta co do linii przebiegu kolektora do takiego wykonania tej kanalizacji, który jest zgodny z tym poprawionym, projektem z takim założeniem, że będzie to również odprowadzenie ścieków od Państwa karczewskich?

Pan Muzyka - tak.

Kierownik RI - odnośnie szybkości decyzji projektanta i starostwa przy uzyskaniu pozwolenia. Sprawa umknęła w starostwie w momencie postępowania projektantowi został tylko problem państwa Muzyków i Karczewskich. Projektant nie ma prawa nic zrobić bez zgody wszystkich

- 18 -

właścicieli. Na dzień dzisiejszy należy wznowić cała procedurę, zrobić projekt, uzyskać zgodę współwłaścicieli, uzyskać pozwolenie na budowę i wykonać ten odcinek. Podłączenie się przyciskiem przez drogę do S-11 jest niemożliwe z układu wysokościowe .

Wiceprzewodniczący RM - czy radny Baranowicz podtrzymuje swój wniosek

Radny J. Baranowicz - nie.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę państwa H.i P Muzyka z dnia 05.11.2004 r skierowanej do Starostwa Powiatowego, dotyczącej przyłącza kanalizacyjnego.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 13

3 przeciwnych,

3 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr XXXVIII/245/2004. Załącznik nr 10.

====================================================

PKT 4 f - projekt uchwały w sprawie uzupełnienia i wprowadzenia nowych zadań do "Planu Rozwoju Lokalnego MiG Dębno na lata 2004-2006".

Radny K. Witkowski - na posiedzeniu wspólnych komisji omawiany był projekt tej uchwały i został on jednogłośnie przyjęty.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie uzupełnienia i wprowadzenia nowych zadań do "Planu Rozwoju Lokalnego MiG Dębno na lata 2004-2006"?

Stan Radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, ze Rada podjęła uchwałę. Nr XXXVIII/246/2004 Załącznik nr 11

==================================================

PKT 4 g - projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu Rewitalizacji miasta Dębno na lata 2004-2006"

Radny K. Witkowski - radni zaakceptowali pozytywnie projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały.

Radny J. Baranowicz - przeważnie uchyla się w programach niektóre zapisy a nie uchyla się program w całości. Widzę , że w lipcu przyjęliśmy program a w grudniu całkowicie go uchylamy. Co jest powodem, że przedtem był bardzo dobry a teraz należy uchwalić nowy a nie poprawić ten, który był już uchwalony.

Burmistrz MiG - poprzedni program rewitalizacji zawierał nieścisłości , nie był tak dopracowany. Zawierał wiele tekstów opisowych. Druga przyczyną była zawartość merytoryczna, znacznie rozszerzyliśmy teren rewitalizowany w części opisowej. Czytelniejszym tekst jednolity dokumentu. Dlatego stanęliśmy na stanowisku , że uchylimy poprzednią i uchwalimy obecny i będziemy mieli jednolity tekst.

Pani B. Biaduń -Broda - radca prawny uznał, że jeżeli jest zbyt duża ilość zmian to należy uchwalić nowy dokument a uchylić poprzedni. Te zmiany są zbyt radykalne w programie. Ostateczna wersja została bardzo wysoko oceniona przez Urząd Wojewódzki.

Radny Z. Myszkowski - może techniczna uwaga - mamy na końcu mapę i nie wiadomo co to jest

- 19 -

za mapa i już w ogóle nie wiadomo co znaczy to zakreślenie.

Pani B. Biaduń - Broda - w tekście są zaznaczone obszary rewitalizowane. Ja wiem, że ta mapa jest mało czytelna ale wersja małej mapy jest mało widoczna.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za przyjęciem projektu uchwały?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nrXXXVIII/247/2004. Załącznik nr12

============================================

PKT 4 h - uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Dębnie na 2005 rok.

Radny K. Witkowski - otrzymaliśmy projekt planu pracy RM na 2005 rok . poprawek nie wnosiliśmy

Jeśli pojawią się jakieś zmiany w ciągu roku to pani Przewodnicząca uwzględni. Komisje zaakceptowała plan pracy RM.

Radny S. Witkowski - nie daje mi spokoju ta duża ilość inwestycji, która przechodzi na drugi rok i domagam się w jak najszybszym terminie w styczniu pełnego harmonogramu , raportu. Realizacja ich wydłuża się. Chciałbym pełny raport inwestycji na 2005 i niewygasających z 2004 roku, aby burmistrz Ostry skomentował nam to w styczniu na komisji wspólnej , łącznie z projektami energetycznymi. Aby był plan w którym miesiącu co możemy zrobić. Proszę o pełny harmonogram prac odnośnie inwestycji przedstawić w styczniu.

Radny K. Witkowski - te dane mamy uwzględnione na początek lutego 2005 roku do 10 lutego. Mamy pkt informacja z realizacji inwestycji za 2004 rok. następnie omówienie harmonogramu inwestycji na 2005 rok. Dlatego w lutym aby Wydział Inwestycji miał czas na opracowanie.

Radny S. Witkowski - kierownik inwestycji mówi, że mamy robi się 2-3 tygodnie. Nie wiem kiedy takie mapy zostały wykonane w gminie. Najczęściej robione one są bardzo późno i nie ma czasu. Te sprawy powinny być już załatwiane po komisji listopadowej, kiedy było przyzwolenie na inwestycje. Już w miesiącu grudniu mapy można było zrobić a przetarg w styczniu. My mamy pieniądze a ich nie wykorzystujemy.

Radny K. Witkowski - jeśli będzie taka wola państwa to ten punkt inwestycji przesunąć na styczeń. Nic nie stoi na przeszkodzie np. w planach pracy Komisji Budżetowej.

Wiceprzewodniczący RM - czyli pkt zapisany w planie pracy Rady w miesiącu lutym jako pierwszy przesuwamy na miesiąc styczeń do realizacji. Kto jest za przyjęciem tego wniosku?

Stan radnych 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Rada przyjęła poprawkę do planu pracy RM.

Odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały?

Stan Radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nt XXXVIII/248/2004 Załącznik nr 13

===========================================================

PKT 4 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie na 2005 rok.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenie planów pracy Komisji stałych RM na 2005 rok.

Kto jest za podjęciem uchwały?

-20-

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwał. Nr XXXVIII/249/2004. Załącznik nr 14.

=============================================

PKT 5 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 1. Kornaś - odnośnie ul. Miłej - z tych środków które były założone na równanie dróg skończyły się jednak robimy starania aby przy pomocy żwiru zapewnić przejście mieszkańcom tej ulicy.

Burmistrz MiG - odnośnie budynku sanepidu rozpoczęliśmy procedurę przejęcia. Odnośnie Frąckowiaków następna sprawa będzie 11 stycznia 2005 r. Odnośnie uzupełnienia mojej wypowiedzi odnośnie pomnika , odpowiedź pan otrzymał czy pana zadawala czy nie możemy na ten temat dyskutować. Jedna rzecz jest pewna, środki wypracowane przez transport tyczą się dzieci uczęszczających do szkół. Jest wycieczka szkolna ale dzieci korzystają odpłatnie. Szkolny Związek sportowy jeśli jeżdżą na różnego rodzaju zawody to również musza płacić za autobus.

Kierownik OKiS - generalnie w dowozach zmienia się u nas system funkcjonowania , ze względu na czas pracy naszych kierowców musimy ograniczyć czas korzystania z naszych usług przez innych użytkowników niż oświata. Obecnie autobus jest wynajmowany na obozy sportowe dla młodzieży szkolnej, wycieczki. To co otrzymujemy za wynajem autobusu wypłacamy w formie ekwiwalentów i dlatego za dużo nie zarabiamy. Cała filozofia na przyszłość aby autobusy były wykorzystywane tylko i wyłącznie do przewozu uczniów na potrzeby szkół a nie do pracy zarobkowej.

Radny J. Baranowicz - chodziło mi o to - złożyłem wniosek aby autobus gminny, który i tak chodzi prawie pusty mógł podjechać pod szkołę i zabrać dzieci. Ja znam procedurę realizacji zgłoszonych wniosków. Nie chodzi o odpowiedź. Chodzi mi o to czy jest podstawa prawna, czy jest możliwość. Jeżeli mi pan udowodni, że nie ma możliwości zabrać i nie ma podstawy prawnej w porządku. O taką odpowiedź mi chodzi a nie na okrągło. Druga rzecz - pani Dyrektor ZEAS-u przy wszystkich obecnych stwierdziła że ten autobus nie może zabrać dzieci z Mostna i Więcławia dlatego bo nie ma koncesji. Stąd było moje pytanie - proszę o przepisy, które wymagają koncesji na dowożenie własnych dzieci do szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie, a nie na okrągło, że nie. Jeżeli będziecie mi dawali przy wszystkich takie odpowiedzi, które śmieszą ludzi, którzy zajmują się tymi sprawami i wiedzą troszeczkę, później pytam jeszcze na piśmie i będą odpowiedzi nijakie to one będą się powtarzały. Nie ma innej możliwości. Dzisiaj było moje pytanie do pana żeby było z podpisem pani Skarbnik - czy ile w 2004 roku zarobiły pojazdy ZEAS - u na wynajem. Jeżeli jest potrzebna koncesja to w porządku. Jeżeli na jedno musi być koncesja jak stwierdziła pani Dyrektor ZEAS-u a na drugi dowóz nie to ja będę drążył o odpowiedzi konkretnej. O to będę prosił cały czas a nie najpierw puszczenie takiej odpowiedzi, że nie można ale jak trzeba udowodnić dlaczego to okrągłymi słówkami się odpowiada.

Burmistrz MiG- uzupełnię o przepisy o które pan Baranowicz mówi.

Radny J. Baranowicz - tak i o to chodzi o nic więcej.

===========================================

PKT 6 - sprawy różne.

Wicestarosta A. Dobrowolski - Panie Przewodniczący, Wysoka Rado Szanowni Goście - dziękuję za zaproszenie że mogę uczestniczyć na sesji. Zbliża się koniec roku 2004 a więc jest to czas na podsumowania minionego roku. Chciałbym przekazać informacje, które dotyczą powiatu a nie dotyczą gminy Na wczorajszej sesji został przyjęty budżet Powiatu Myśliborskiego, jest to budżet deficytowy . Zdecydowaliśmy się aby wyemitować obligacje wysokości 8.000.000 zł, które będą przeznaczone na inwestycje w Powiecie Myśliborskim. Przyjęliśmy pewne kryteria i priorytety. Również w tych priorytetach znalazła się gmina Dębno gdzie chcemy złożyć do SPOR dwa wnioski

- 21-

do 14 I 2005 roku. Jest to termo modernizacja Zespołu Szkół przy ul. Zachodniej z remontem sali gimnastycznej oraz remont ul. Zielonej. Pierwsza inwestycja zamyka się kwotą prawie 1.200.000 zł a druga powyżej 1.700.000 zł. Jeśli chodzi o ul. Zielona mamy podpisane porozumienie z gminą Dębno na współfinansowanie i remont realizacji tej inwestycji. Oczywiście w przypadku otrzymania środków z UE. Udało nam się pozyskać środki finansowe na stypendia dla studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W powiecie jest 102 stypendia po 151 zł na osobę i 399 stypendiów uczniowskich w kwocie 255 zł. Jedynym kryterium była dochodowość na członka w rodzinie. Nie można było przekroczyć kwoty 162, 95 gr na osobę. 37 stypendiów uzyskali studenci z gminy Dębno. Stypendia uczniowskie za XI i XII zostały już wypłacone. Zespół Szkół w Smolnicy otrzymał 40 stypendiów a Zespół Szkół przy ul. Zachodniej 66. Jeszcze inne są inwestycje zapisane w budżecie powiatu, które chcemy zrealizować. Dyrektorzy szpitali powiatowych dostali taką możliwość aby przygotować dokumentację na realizację wniosku o środki unijne. Jeżeli uporamy się ze wszystkimi dokumentami i formalnie je przygotują to Starostwo będzie takie wnioski składać zarówno na jeden i drugi szpital. Również zapisana jest inwestycja w WPI jednak na dzień dzisiejszy nie ma ona odzwierciedlenia w budżecie - jest to remont boiska przy ul. Zachodniej. Wynika to z tego , że był zbyt krótki okres czasu aby przygotować pełną dokumentację i złożyć w tej kwestii wniosek. Liczymy, że będzie 3 emisja składania wniosków i wówczas złożymy stosowny wniosek. Jest przygotowana koncesja i tutaj podziękowania dla Wysokiej Rady za zagwarantowanie środków na ta inwestycję wysokości 90.000 zł. W pierwszym etapie będziemy chcieli zrealizować boisko główne i koszt w projekcie wyniesie 370.000 zł. Potem są następne etapy do wykonania ale nie wszystko od razu. Chciałbym podkreślić dla państwa, ze ten miniony rok jeżeli chodzi o funkcjonowanie powiatu i współpracę to układa nam się dobrze. Nieraz dochodziliśmy do wypracowania konsensusu, do ustalania stanowisk i do realizacji tych zadań, które są ważne zarówno dla gminy jak i dla powiatu. Trwają prace nad przekazaniem budynku sanepidu na potrzeby gminy Dębno. Mamy jeszcze jedną kwestię do rozstrzygnięcia pierwszy przetarg na sprzedaż budynku po poradni - nie został rozstrzygnięty. Nie zgłosił się żaden kontrahent. Ogłosiliśmy drugi przetarg obniżyliśmy cenę wyjściową budynku i czekamy. Jeżeli drugi przetarg nie zostanie rozstrzygnięty to wtedy usiądzie się do stołu aby zbyć ten budynek. Może jeszcze jedna informacja istotna dla powiatu a mianowicie podjęliśmy uchwałę o przekazaniu Ośrodka Wychowawczego w Renicach dla Urzędu Marszałkowskiego. Zrobiliśmy to dlatego, że ta instytucja ma charakter ponad regionalny. Z powiatu Myśliborskiego przebywa tam 4 wychowanków a 80 jest z innych miejscowości. Koszty funkcjonowania są bardzo wysokie, zmieniła się zasada finansowania, takiego ośrodka, nie jest to już dotacja jaka przychodziła do nas od Wojewody a subwencja. Wiadomo wszystkim jak kształtowana jest subwencja i na co starcza, ile trzeba dołożyć. Ustawodawca dał nam możliwość przekazania tego typu jednostki samorządom szczebla wojewódzkiego i z tego chcemy skorzystać. Mamy pozytywna opinię kuratora i ministerstwa. Są to najważniejsze informacje jakie chciałem państwu przekazać. Chciałbym panu Przewodniczącemu Wysokiej Radzie, życzyć dużo zdrowia bo ono jest w dzisiejszych czasach najważniejsze a mieliśmy okazję się o tym w powiecie przekonać gdy Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wylądowali w szpitalu. Wszystko inne jest mniej ważne, zdrowie jest najważniejsze. Życzę szanownej Radzie i Burmistrzowi abyście podejmowali jak najprawdziwsze decyzje, które będą służyły rozwiązywaniu problemów dla społeczności naszej gminy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.

Radna D. Sawicka - kończy się rok kalendarzowy i chcę złożyć serdeczne podziękowania Wysokiej Radzie, panu Burmistrzowi za przychylność w sprawie środków przekazanie na remont boiska przy Zespole Szkół. Myślę, że będzie zrealizowany pierwszy etap tej inwestycji w 2005 roku. Bardzo dziękuję i na 60-lecie szkoły będziemy mogli dokonać otwarcia tego przedsięwzięcia. Chce bardzo serdecznie podziękować jako Prezes PCK za pomoc finansową za sfinansowanie utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Piłsudskiego jak równie ż na działalność merytoryczną i administracyjną. Przydałoby się więcej środków ale dziękuję za te co są. Byłam w Szczecinie na posiedzeniu Zachodniopomorskiej Okręgowej Radzie Reprezentantów gdzie jestem członkiem i tam również podsumowując podkreśliłam pomoc finansową ze strony Rady Miejskiej i pana Burmistrza

- 22 -

dziękując za to. Myślę, że ta pomoc panie Starosto jest bardzo mile widziana w moim organie prowadzącym szkołę. Dziękuję bardzo , wszystkiego dobrego z okazji kończącego się rokui wszystkim życzę dużo zdrowia i lepszego patrzenia na przyszłość.

Radny Z. Myszkowski - w związku z takim niesmacznym fragmentem dzisiejszej sesji chciałbym może zaapelować do szanownego Radnego Wyszyńskiego aby z kończącym się rokiem nie wracać do tych spraw w taki sposób jaki to czyni. Potrzeba naprawdę dużo złej woli by czytać i rozumieć propozycję jaka pan Radny Baranowicz na którejś z minionych sesji w postaci uchwały o zmianie budżetu MiG , tak rozumieć te zapisy i nie chciałbym używać tu słów ostrych ale myślę, że jeżeli przeczyta się całą propozycję czyli uchwałę w sprawie zmiany budżetu MiG to naprawdę trzeba złej woli aby z tego wywnioskować przytaczając fragment uzasadnienia. De facto służy to głębszemu zrozumieniu jak gdyby tej inicjatywy i tej uchwały i takie wnioski wyciągnąć. Czytając projekt uchwały i chcąc ją zrozumieć w żaden sposób nie można wywnioskować, że tutaj był jakikolwiek zamach na diety Radnych. Mam prośbę zakończmy to by w przyszłym roku tak niesmacznej dyskusji nie prowadzić. Chciałbym przy okazji nadchodzącego roku życzyć wszystkim by był rokiem w którym będziemy umieli korzystać i słuchać a także chęć zrozumienia propozycji i argumentów składanych ze strony przeciwnych. Mamy kilka przykładów gdzie mówi się, że brak argumentów a argumenty przedkładane jak gdyby nie trafiają. Życzę aby one wzajemnie one do nas trafiały w jedną i drugą stronę . Dużo zdrowia pomyślności i radości w przyszłym roku.

Radny M Wyszyński - wszystko się zgadza o czym mówi Radny Myszkowski ale punkt siedzenia nie jest ważny od punktu myślenia. Tak zawsze było, że pan atakujesz i opowiadasz swoje punkty widzenia. Proszę niech pan ten tekst weźmie i z prawnikami go rozpatrzy. A dla państwa wszystkiego dobrego, zdrowia i przemyślenia też, aby nie było tak jak na wczorajszej sesji powiatu.

Radny B Ircha - Marianek - rzeczywiście było mówione o tej części diet która zostaje, tylko ktoś zredagował trochę źle bo wniosek był prosty. Ale tę to słyszałeś i ja to słyszałem.

Wiceprzewodniczący RM - należy odpuścić sobie pewne tematy proszę Radny Witkowski.

Radny S. Witkowski - z wnioskiem Radny Myszkowski kończy temat Stowarzyszenia w Barnówku?

Radny Z. Myszkowski - ja nie zaczynałem i nie ma powodu abym kończył.

Radny S. Witkowski - czy dyskusja na temat stowarzyszenia będzie w dalszym ciągu, gdzie decyzja była podjęta w styczniu. Stowarzyszenie musi sobie dawać radę. Nie tylko gmina ma dotować ale muszą mieć własne środki na funkcjonowanie. Nie co sesję będziemy do tego wracać i Burmistrz musi odpowiadać. Ja gdybym był Burmistrzem nie odpowiadałbym. Jeśli chce pan jakieś decyzji prawnej to niech pan sobie szuka jej. Rada podjęła decyzję, że 364.000 zł na rok następny i można to porównać do wszystkich innych spraw. W styczniu ubiegłego roku zwróciłem się o 5.000 zl na przedszkole przy kościele na dożywianie to powiedziano jeśli prowadza to niech sobie dokładają i wice- wersa.

Radny J. Baranowicz - nikt tutaj nie walczy o Stowarzyszenie i ani razy nie padło słowo pomoc dla Stowarzyszenia. Jest cały czas mowa o dzieciach. Jeżeli pan przeczyta wszystkie dokumenty prawne i zapyta pana radcy Adamca nie ma nigdzie, że obowiązek dowożenia spada na jakieś stowarzyszenie czy na inne. Są dwie możliwości - albo gmina albo rodzic i nikt więcej. Tutaj o Stowarzyszeniu nie będzie rozmowy , będzie o równe traktowanie dzieci z Mostna, Więcławia i Łaz jak dzieci z Gudzisza i Chwarszczan i nic więcej. A to, że pan radzi panu Burmistrzowi nie

- 23 -

odpowiadać na pytania to radzę panu zajrzeć do ustawy o samorządzie gminy jaki jest jeden z głównych obowiązków sesji zapytania i wnioski. Radny składa do Burmistrza aby odpowiedział a jeżeli nie on odpowiada to na zlecenie Burmistrza. Jeżeli ktoś na sesji będzie mówił, że jest tak i tak to będę się domagał, żeby przedstawił podstawę prawną , że tak ma być. Wówczas się zgodzę i o nic nie będę pytał. Każdy z 21 Radnych ma takie same prawa.

Radny A. Dobropolski - taki cyrk jak dzisiaj tu był to pożal się Boże - jest to hańba. Ja czuję się obrażony, że w ten sposób do nas się mówi. Uważam, że to pierwszy i ostatni raz zdarzył się taki incydent na sesji. Rozmawiałem z mieszkańcami to się za głowę złapali, że sesja tak wygląda. To jest nie do pomyślenia aby w taki sposób obrażać na sesji. Mało tego przyznał się że jest po imprezie. Ja bym nie przyszedł na sesję, bo w tedy jest odwaga i humor do obrażania Radnch.

Burmistrz MiG - chciałoby się rzec tym miłym akcentem ale wiele nieprzyjemnych rzeczy się dzisiaj zdarzyło. Chciałem podsumować cały ten rok 2004 . Chcę podziękować Pani Przewodniczącej, Wiceprzewodniczącym, wszystkim Radnym , pracownikom, współpracownikom, kierownikom jednostek za to, że przepracowaliśmy ten rok i nie jedną rzecz udało się osiągnąć, zrealizować. Jest trochę zamierzeń które nie udało się zrealizować. Życzę abyśmy 2005 rok przetrwali w spokoju i mogli dalej pracować na rzecz naszej społeczności, podejmować trudne decyzje niejednokrotnie ale w dyskusjach one muszą powstawać i wypracowywać różne koncepcje. Życzę spokoju, zdrowia i rozsądku oby nie zabrakło w 2005 roku. Wszystkiego dobrego.

Przewodnicząca RM - drodzy państwo proszę przyjąć podziękowania za bardzo pracowity rok, myślę, że i dla na kierowników i wszystkich którzy tu się spotykaliśmy był to rok wyjątkowy wytężonej pracy. Za to serdecznie dziękuję . Dziękuję za współpracę Starostwu Powiatowemu, dziękuję wszystkim placówkom , kierownikom, prezesom, wszystkim, którzy z nami byli przez ten rok, państwu Radnym i niech ten rok 2005 otwiera przed nami drzwi dobra, miłości, rzetelności i wielkiej wspólnoty dla wspólnego dobra razem. Wszystkiego dobrego z podziękowaniami.

Wiceprzewodniczący RM - dziękuję pani Przewodniczącej dziękuję za życzenia i przyłączam się do tych życzeń .

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej zamykam obrady i dziękuję za udział.

Obrady zakończyły się o godz. 15.30

=======================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

Wiceprzewodniczący RM

Mieczysław Jacura

- 24 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 06-04-2005 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2005 15:38