Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXXVI z dnia 25.11.2004


Wyciąg z protokołu sesji RM XXXVI/2004 w dniu 25.XI.2004 r dotyczący wypowiedzi pana Andrzeja Rupenthala.

Burmistrz MiG - ARMiR - dlaczego nie chcemy sprzedać i remontować - odpowiedziałem już raz stosowny wniosek powinien wpłynąć. Ja nie otrzymałem informacji, że ARMiR jest zainteresowany. Byłem w Szczecinie rozmawiałem i do końca takiego potwierdzenia nie miałem. Co do remontów uważam, że kwota 100 zł miesięcznie za dzierżawę tego budynku nie jest za wysoka i bieżące remonty jak remont dachu ARMiR powinien wykonać sam. W rozmowie z Dyrektorem na tamten czas - otrzymałem takie zapewnienie. Nie wiem czy w tej chwili coś się zmieniło czy nie.

Pan A. Rupenthal - nie mam czasu ale zostałem wezwany do tablicy.

Przewodnicząca RM - w tej sprawie?

Pan A. Rupenthal - w tej sprawie

Przewodnicząca RM - proszę bardzo.

Pan A. Rupenthal - panie Burmistrzu zebrani goście, nie będę się wdawał w polemikę, ale pan Burmistrz dał wiele dowodów na infantylność w swoim działaniu - to jest po pierwsze. Po drugie nie partycypował w powstaniu siedziby Agencji, dla niego jest to coś enigmatycznego podejrzewam, a chcę mu przypomnieć, że jedyne instytucje o zasięgu ponad gminnym i większym zostały dwie. Jeżeli pan Burmistrz nie wie to wymienię KRUS, który tworzyłem osobiście 11 lat temu i Agencja. Jeżeli pan Burmistrz tego nie czuje to trudno, wybaczy. Pan Burmistrz myśli, że Agencja przyjdzie do niego - ja panu powiem, że nie przyjdzie i wam wszystkim, bo gdyby Agencji zależało bo w Agencji są odpowiedni ludzie, żeby ten budynek trzeci rok tak nie wyglądał zewnątrz jak wygląda. Muszę państwu nadmienić, lakoniczne, lapidarne zapisy w umowie użyczenia nie pozwalają Agencji i zgadzam się ze stanowiskiem prezesa ładować przepraszam za zwrot wielkich pieniędzy. Muszę państwu powiedzieć, że łącznie z wyposażeniem zostało tam wtłoczone 1.200.000 zł i jest to wymowne. Jeżeli pan Burmistrz uważa, że on jest ważniejszy jak przedstawicie z Warszawy w ogóle jak Agencja bo znaczenie pana Burmistrz jest większe to ja życzę rzeczywiście wszystkim dobrego samopoczucia i gwarantuję, że przy takim podejściu po Burmistrzu zostanie nic. Jeszcze jedna moja uwaga , radziłem to Burmistrzowi osobiście. Burmistrz w ogóle szanujący się włodarze, którzy podejmują jakiekolwiek działania secesyjne czy w powiecie czy w województwie najpierw powinni się zastanowić co mogą, co mogą zrobić żeby usankcjonować prawnie siedzibę, bo nie będę do końca wypowiadał , co to jest za Burmistrz, który najpierw próbuje ....../ wypowiedź przerwała Przewodnicząca RM/

Przewodnicząca RM - przerywam panu tą wypowiedź. Przepraszam bardzo.

Radny M Wyszyński - panie Rupenthal niech pan zostanie mam do pana pytania. Albo rzucamy hasła albo rozmawiamy.

Pan A. Rupenthal - demonstracyjnie opuścił salę obrad.

==============

Protokolant Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz Helena Sługocka

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XXXVI / 2004 SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 25 LISTOPADA 2004 ROKU.

Obrady rozpoczęły się o godz. 10.00.

Sesja zakończyła się o godz. 14.30

Miejsce obrad - sala posiedzeń w UMiG.

Sesję prowadziła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Przewodnicząca RM otworzyła sesję Rady Miejskiej w Dębnie i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Na sali posiedzeń obecni byli: burmistrz MiG, radni powiatowi, prezesi spółek gminnych, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych UMiG, kierownicy wydziałów UMiG, sołtysi wsi, mieszkańcy MiG, prasa lokalna i regionalna.

Lista obecności zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1

Przewodnicząca Rm poinformowała, że na stan 21 radnych obecnych jest 19 co stanowi 90% stanu ogólnego Rady. Wobec czego Rada może podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

Informuję, że wpłynął wniosek Burmistrza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 4f w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

W miejsce to wprowadza się projekt uchwały w sprawie powołania komisji do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli treści regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

Również o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:

4g - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości,

4h- określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 Z w m. Dębno ul. Zielona.

Kto jest za dokonaniem zmian w porządku obrad zgodnie z wnioskiem Burmistrza?

Głosowani 18 za

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.

Wniosek burmistrza stanowi załącznik nr 3

Ponadto informuję, że radny J. Baranowicz podjął inicjatywę uchwałodawczą i zgodnie ze zapisem w Statucie MiG Dębno § 54 pt 1 do 4 proponuję wprowadzenie do porządku obrad w pkt 4 i projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie MiG Dębno na rok 2004.

Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w/w projektu uchwały?

Głosowanie: za 6

12 przeciw

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że do porządku obrad nie wprowadzono w/w projektu uchwały.

Wniosek Radnego Baranowicza J. stanowi załącznik nr 4.

Radny J. Baranowicz - Pani Przewodnicząca uważam, że został naruszony Statut RM bo tym sposobem, który teraz Pani Przewodnicząca przeprowadziła wprowadza się uchwały zgłaszane w trakcie sesji , gdzie Rada może do porządku obrad. Natomiast wszystkie uchwały wcześniej zgłoszone sa wprowadzane Przez Panią Przewodniczącą do porządku obrad i one stanowią materiał do dyskusji i obrad. Tu została zastosowana manipulacja, która nie jest zgodna z zapisem Statutu. Muszę wszystkich poinformować, że projekt uchwały wpłynął 10 XI do Rady i powinien być uwzględniony wcześniej a nie głosowany w trakcie sesji. Jeżeli nie mam racji to proszę o opinię radcy prawnego. Tym sposobem wszystkie projekty uchwał zgłaszane przez osoby które nie wchodzą w skład grupy trzymającej władzę nigdy nie wejdą pod obrady sesji. Nie może tak być, że radnemu statut umożliwia prawo inicjatywy uchwałodawczej jest utrącany przez jakąś tam większość. Chodziło o zdjęcie z diet Radnych kwoty 5.600 zl na dowożenie dzieci z Mostna, Więcławia do Barnówka i o nic więcej. O zrekompensowanie wydatków od września do listopada, które ludzie musza ponieść na dowożenie. Proszę o uwzględnienie zgodnie ze statutem i włączenie do porządku obrad

Radny A. Brzozowski - zaczęliśmy od Statutu a skończyliśmy na tym co nie wytrzymuje krytyki - populizm. W jaki sposób projekty uchwał trafiają pod obrady jest napisane w Statucie ni nie należy go tworzyć i nie interpretujmy. Nie musimy w tej sprawie działać aż tak gorąco. Co mi wiadomo sytuacja tej szkoły jest dobra i przesunięcie tego tematu o jakiś czas niczego nie zmieni. Dyskusja ta ma na celu zainteresowanie publiczności . Proszę szerszą publiczność poinformować, że zgłoszony przez kolegę projekt nie uzyskał akceptacji wspólnej komisji.

Radny J. Baranowicz - nie musiał.

Burmistrz - radca prawny jest raz w tygodniu i zapytamy go woli wyjaśnienia. Statut mówi iż na 7 dni przed sesją uchwały są wprowadzane do porządku obrad. Z drugiej strony jest tryb kiedy materiały wychodzą i faktem jest, że w dniu 10 XI wpłynął projekt uchwały i nie jestem wstanie do końca się ustosunkować. Można potraktować jednym trybem lub drugim. Z drugiej strony porządek sesji ustala Przewodnicząca RM.

Przewodnicząca RM - projekt uchwały nie poszedł z materiałami, ponieważ chcieliśmy zasięgnąć opinii radcy prawnego czy uchwała jest zgodna z prawem. Taką opinię uzyskaliśmy, dlatego ten materiał został wprowadzony do porządku w trybie takim jak w tej chwili. Przegłosowaliście państwo, że nie wchodzi do porządku obrad.

Przedstawiam porządek obrad ze zmianami:

  1. Sprawy regulaminowe;

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęciem protokołów z przebiegu XXXIV i XXXV sesji RM.

d/ informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

a/ pytania do sprawozdania Burmistrza,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania z działalności Burmistrza,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

  1. Wolne wnioski i zapytania.

  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od

posiadania psów i opłaty administracyjnej,

b/ obniżenia ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2005 rok,

c/ ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych,

d/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok,

e/ przyjęcia programu współpracy gminy Dębno z podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego na rok 2005",

f/ powołania komisji do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi

nauczycieli treści regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki

2

przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki

pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego,

g/ zwolnień w podatku od nieruchomości,

h/ określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację

zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 Z w m. Dębno ul. Zielona",

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie sesji RM.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad?

Stan radnych 20 / obecny A. Brzozowski/

Głosowanie: za 12

7 przeciw

Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.

Informuję, że protokoły z przebiegu XXXIV i XXXV sesji RM zostały sporządzone i uwag nie wniesiono.

Czy w dniu dzisiejszym,. Ktoś chce wnieść uwagi do protokołów?

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęcie protokołów z przebiegu XXXIV i XXXV sesji RM?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły.

====================================

AD 1 d - informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM - złożyła sprawozdanie ze swojej działalności za okres między sesji.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5

====================================

AD 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrz a MiG Dębno za okres od 29.X.do 25XI.br.

Burmistrz MiG złożył sprawozdanie ze swojej działalności.

Radny M. Jacura - czy są zapisane środki na Klub brydża sportowego.

Burmistrz MiG - z dniem 1 lipca wprowadzona jest ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie. Procedura rozstrzygania konkursowego jest obowiązująca.

Radny B. Ircha - jak to się dzieje, że PUK nie może poradzić sobie ze swoimi śmieciami dla przykładu nieporządek na NZPOW czy wokół Dębna a bierze się do robót dla których nie jest predysponowany. Nie powinien zajmować się budowa chodników po wsiach tylko porządkiem na terenie gminy. Jest wiele uwag społeczeństwa do tego porządku. Czy rzeczywiście nie ma innych wykonawców że trzeba sięgać do PUK. Gmina jest właścicielem spółki i można takie sprawy bez przetargu scedować. Sprawa boiska sportowego w Mostnie - po co tam boisko sportowe, wystarczy tam plac zielony. Nikt w Mostnie nie będzie tworzył drużyny sportowej. Nieprawdopodobne to jest, proszę się nad tym tematem zastanowić.

Burmistrz - co do przetargu - zgodnie ze Statutem umową spółki PUK ma zapisaną działalność i ma osoby uprawnione do prowadzenia działalności dlatego ma prawo startować w przetargach gminy. PUK w ten sposób chce poprawić swoją sytuację finansową. Prawo zamówień publicznych zezwala zlecić bezpośrednio dla zakładu budżetowego wykonanie usługi. PUK wywozi śmieci tam gdzie jest na to podpisana umowa. Nielegalne wysypiska śmieci to osobna sprawa i na ten cel w budżecie są zapisane środki na likwidację dzikich wysypisk. Sami musimy pilnować aby porządek na naszym terenie był. Jeśli nie złapie się osoby na gorącym uczynku gdy zanieczyszcza miasto nie ma możliwości ukarania kogokolwiek. My jako Urząd zabezpieczyliśmy

3

środki i 2- razy do roku likwiduje się dzikie wysypiska śmieci. Gruz na NZPOW jest przeznaczony na remonty dróg i nie należy tego sprzedawać bo nie będziemy mieli na przyszły rok z czego tych dróg remontować. Niech pan się zastanowi nad tym co mówi. Są chętni do kupienia gruzu jednak wstrzymaliśmy sprzedaż aby mieć materiał na przyszły rok. Sprawa boiska - po przetargu na boisko w Różańsku podjąłem decyzję iż kontynuujemy Cychry i Mostno aby dokończyć ten temat. W Mostnie jest piaskownica i należy wykonać dobrze to boisko.

Radny A. Dobropolski - odbył się przetarg 3.XI br na ul. Ofiar Katynia i pytał pan Mantaj czy w tym roku będzie wykonana nawierzchnia tej ulicy.

Burmistrz MiG - projekt umowy zakład iż w tym roku będzie to wykonane.

Radny A. Bójko - sprawa boiska w Sarbinowie- czy teren zostanie zniwelowany w tym roku czy na przyszły rok?

Burmistrz MiG - PUK przystąpi do zniwelowania tego terenu w tym roku zwłaszcza, że kwota na ten cel jest nie duża.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Załącznik nr 6

======================================

PKT 3 - wolne wnioski i zapytania.

Radny B. Ircha - jest 6 osobowa rodzina, która tuła się po chlewach. Jaki to przepisy trzeba spełnić aby takiej rodzinie pomóc. Po przeczytaniu w gazecie o tym fakcie poszedłem zobaczyć i rzeczywiście warunki ta rodzina ma tragiczne. Czy Burmistrz był u tej rodziny po tym artykule lub pańskie służby. Czy pani kierownik OPS była tam u tej rodziny? Nie bo wam w cale na tym nie zależy. Jak jest polityka wobec tych dzieci. Bogu dzięki że tak liczne są rodziny bo przyrost naturalny jest generalnie ujemny. Co pan Burmistrz zamierza zrobić aby szybko rozwiązać sprawę tej rodziny. Tłumaczenie, że za dwa lata będzie budynek socjalny to tak pan go nie wybuduje.

Radny A. Dobropolski - prezydent Poznania chwalił się, że otrzymał 30 mln Euro z UE na kanalizację sanitarną. Jak to jest, że jedni otrzymują a my nie.

Czy prawdą jest, że w Pogorzelicy odbędzie się 3-dniowa narada dla Dyrektorów Szkół, kto to finansuje.

Radny B. Ircha - panie Burmistrzu - jest taki program zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Wiem, że Dyrektorzy Szkół mieli w tym uczestniczyć jakie są tego efekty.

Radny J. Baranowicz - pytanie do wniosków złożonych dwa miesiące temu podnoszonych przez Sołtysów - chodzi o prawne uregulowanie możliwości ratalnych wpłat za miejsca na cmentarzach. Do tej pory sprawa ta nie została jednoznacznie uregulowana a ludzie w dalszym ciągu pytają. Odsyłani sa , ze administracja nie jest od ustalania zasad spłacania w ratach. Jeżeli jest pozytywna opinia radcy prawnego to powiadomieni powinni być sołtysi i administratorzy aby ludzie wiedzieli, że mogą wpłacać w ratach. Druga sprawa to PEC - zadawałem dwa razy pytanie o umowę konkretną. Odsyłano mnie do umowy, która jest w pakiecie przetargowym. Czytałem ją kilkakrotnie i chciałem zapytać czy ktoś z członków podkomisji z Rady przeczytali i zapoznali się z tymi zapisami. Komisja została już rozwiązana mimo, że sprawa jeszcze nie została zakończona. Uważam, że ta komisja powinna dalej działać i być szczególnie przy podpisaniu konkretnej umowy. Była mowa, że po podpisaniu z Opolem umowy na eksploatację 20 letnią tego zapisu nie ma w umowie nastąpi 20% obniżka opłat za ciepło i też tego w umowie nie ma. Mówiło się o zainwestowaniu środków na poprawę działalności PEC bo trudno mówić o zmianach tego nie ma. Natomiast w umowie są zawarte zapisy, nad którymi naprawdę trzeba się zastanowić. Zapis co do ceny:" strony dopuszczają stosowania niższych ulg niż ustalonych w

4

taryfie cen energii cieplnej zgodnie z zawartym w ramach kwot odrębnym porozumieniem". Jest coś odrębnego o czym Rada w ogóle nie wie. Cały czas mówiłem że Radni powinni wiedzieć i ci co korzystają z tej ciepłowni jak to dalej będzie wyglądało. Zapis w pkt 7 - " dostawca ma prawo do wyposażenia i zmodyfikowania kotłowni wg własnego wyboru". Dostawca ma prawo dokonać na własny koszt i niebezpieczeństwo modernizacji bądź przebudowy kotłowni w tym również wprowadzić zmianę paliwa. Dostawca ma obowiązek utrzymać pomieszczenia kotłowni emitowni ciepła i po wygaśnięciu niniejszej umowy wydać je odbiorcy w stanie nie pogorszonym z uwzględnieniem jednak naturalnego zużycia." Czyli złom przekażą , naturalnie się zużyło . Takie są zapisy tej umowy.

Radny M. Komarowski - taka jest interpretacja pańska.

Radny J. Baranowicz - " przyjęcie od dostawcy po wygaśnięciu umowy urządzeń w stanie zmodernizowanym bądź zmodyfikowanym w jakim one będą w dacie przekazania bez żądania rekompensaty". Ja wiem że wszystko co niewygodne chcielibyście to od razu odsunąć. Ludzie którzy korzystają z tego ciepła musza wiedzieć co ich czeka. Odsyłano mnie do tej umowy dwa razy bo tu wszystko jest, a tu w projekcie umowy nic nie ma za wyjątkiem tego, że ją wezmą i wyeksploatują całkowicie. Mój wniosek jest taki - przed podpisaniem umowy z Opolem jej treść powinna być przedstawiona Radzie z udziałem przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej i administratorów wspólnot mieszkaniowych po to aby wszyscy zainteresowani wiedzieli co tam będzie zawarte, bo w projekcie tej umowy nie ma nic.

Wniosek stanowi załącznik nr 7

W tym momencie Radny Baranowicz J rozwiesił na ścianie makietę kursu autobusu szkolnego.

Powiedział - przedstawiłem jak jeździ autobus gminny kupiony za pieniądze podatników dowożący dzieci do szkoły tylko na jednej trasie z Dębna do Barnówka i z powrotem. Obecnie rano autobus z Dębna jedzie pusto aż na parking za Barnówkiem i zabiera z Barnówka dzieci stojące na przystanku bez opieki po to aby ominąć szkołę. Jedzie przez Więcław Mostno do Dębna. A przecież mogło być normalnie gdyby obecna władza traktowała jednakowo wszystkich mieszkańców. Jechałby z Dębna zabierał by wszystkie dzieci z Mostna i Więcławia te które chodzą do SP w Barnówku wiezie do szkoły zostawia. Natomiast dzieci do gimnazjum i szkoły podstawowej w Dębnie, te które czekają na przystanku przy drodze krajowej czekałby pod opieką w szkole i jadą do Dębna. Raptem nadrabia tylko 4 km. Jeszcze raz powtarzam, autobus szkolny kupiony za gminne pieniądze. Jeszcze śmieszniej wygląda sprawa powrotu W tej chwili ten autobus zabiera 5 dzieci z Barnówka, 7 z Więcławia i Mostna jedzie na parking zawraca aby nie zajechać pod szkołę w Barnówku. Ileż trzeba intelektualnego wysiłku żeby pojechać pod szkołę pozostawić 5 dzieci zabiera pozostałe i odwozi do Więcławia Mostna i wraca do Dębna. W dalszej części przedstawił inną możliwość - o co ty chodzi. Panie Burmistrzu ja byłem w latach 70 za nieboszczki tu byłem i 3 kadencje teraz i nie spotkałem aby władza była przeciwko własnym mieszkańcom. Nigdy nie spotkałem tego aby władza robiła na złość dzieciom i swoim mieszkańcom bo zniża to się do poziomu...

Pani Przewodnicząca proszę formułować wniosek lub pytanie.

Radny J. Baranowicz - mój wniosek jest prosty - od 1 grudnia br pan Burmistrz z panią Dyrektor ZEASu ustalają kurs autobusu gminnego tak ażeby zabierał dzieci z Mostna i Więcławia do Barnówka bo to nie powoduje żadnych dodatkowych kosztów. Jeżeli tylko i wyłącznie pomijanie tego jest zwykłą złośliwością.

Złożył wniosek na piśmie załącznik nr 8

Pan Lubimow - 290 zł jest opłata za miejsce na cmentarzu bez względu na to, czy jest pomnik czy go nie ma. Jeśli mam to miejsce to nie sprzątam i nie śmiecę. Za co ja mam płacić te 290 zł. Dlaczego muszę płacić jeśli mam tylko rezerwację.

Radny J. Głuszko - było pytanie do pana Burmistrza w sprawie budynku wydzierżawionego

5

dla ARMiR w Dębnie przy ul. Baczewskiego. Dlaczego pan nie chce sprzedać tego budynku dla ARMiR ani nie chce wyremontować dachu który cieknie.

Pani Prezes likwiduje ostatni magazyn zbożowy w Cychrach i prosiłbym o interwencję w tej sprawie, ponieważ rolnicy pozostaną bez możliwości sprzedania zboża ani kupienia nawozów.

Pani SK. Kisała - pisałam pisma do Rady o wybudowanie ubikacji przy świetlicy i wykonanie oświetlenia na wsi. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi. Jako Radni w komisjach jeździcie po wsiach i spisujecie nasze postulaty. Czy my jako Sołtysi moglibyśmy dostawać na piśmie od was, że zgłaszamy do was nasze postulaty a wy je przyjmujecie abyśmy mogli naszym mieszkańcom przedstawić. Zostałam upoważniona przez rodziców wsi Mostno -Więcławia do odczytania i złożenia pisma w sprawie dowozu dzieci do SP w Barnówku.

Odczytała treść pisma.

Złożyła pismo na ręce Przewodniczącej RM. Załącznik nr 9

Zapytała jak to się ma, że mieszkańcy wsi Mostno-Więcławia protestują, piszą petycje i nie mogą nic osiągnąć - chodzi o szkołę. Jest też lista mieszkańców wsi Więcław , którzy napisali o budowę świetlicy i nie mam nic przeciwko temu tylko będzie tak, że w jednym sołectwie będą stały dwie świetlice. Budujcie nam wszystko, szkoły świetlice ale jedno pismo się przyjmuje i realizuje tych samych mieszkańców i się mówi że ci mieszkańcy chcą i będzie nowa świetlica ,gdzie ci sami mieszkańcy występują w sprawie szkoły, a panie i panowie to negujecie i odrzucacie - dlaczego tak jest. Chcę taką odpowiedź uzyskać od pana Burmistrza.

Pan M. Schiller - w naszej gminie są pomniki przyrody. Największe ich skupisko jest w Dysznie. Są tam potężne drzewa. Prosił o środki na uratowanie konaru drzewa, który należy podeprzeć konstrukcją żelbetonową aby nie odłamał się.

Radny A. Dobropolski - czy prawdą jest, że Prezez PEC wystąpił do URE o nowe ceny za ogrzewanie?

Radny K. Witkowski - chciałbym być zorientowany ile wpłynęło podań do sołtysów w sprawie rozłożenia na raty opłat za pochówki na cmentarzach.

Radny b. Ircha - ciało rządzące i pani Przewodnicząca nie radzą sobie intelektualnie z problemami gminy i mieszkańców. Mam wniosek aby pan Burmistrz zorganizował publiczną debatę na temat żywotnych problemów mieszkańców gminy Dębno. Należy wyjść na zewnątrz z tym tematem bo zaścianek nic nie zrobi.

Radny S. Witkowski - czy wszystkie wnioski cośmy uchwalali na wspólnej komisji odnośnie inwestycji, czy wydział inwestycji ma przyzwolenie aby to wszystko zrealizować i zdążyć z czasem. Czy musimy czekać i dopiero w styczniu lub lutym rozpoczynać inwestycje. Czy wydział już może starać się o mapy i rozpocząć już działania w listopadzie aby inwestycje były realizowane w danym roku jak żeśmy zaplanowali. Czy na 7 grudnia na Komisję Budżetową możemy otrzymać propozycję projektów technicznych remontów oświetlenia. Należy w grudniu zakończyć procedurę a by zrealizować w 2005 roku.

Radny M Wyszyński - mam pytanie do pana A. Kornasia czy w sprawie pani Klimek i pana Rychtera zapadły w Szczecinie jakieś decyzje.

Radny Z. Myszkowski - w sprawie konieczności projektowania wentylacji w kawiarni 'Duet"- czy opłata dzierżawy pokryje koszt inwestycji. Dlaczego teraz dopiero projektowania skoro niedawno budynek DOK przechodził kapitalny remont.

Przewodnicząca RM - proszer pana Burmistrza o odpowiedź w sprawie rat cmentarnych na pozostałe pytania odpowiedzi zostaną udzielone w pkt 5 porządku obrad.

Burmistrz MiG - wniosek w sprawie rat wpłynął na sesji Rady . Wydział GNiOŚ opracowywał takie regulaminy aby zasady rozkładania na raty były czytelne i w dniu wczorajszym na naradzie taki projekt przyjąłem ze sugestiami sesji żeby przekonsultować z komisjami Rady.

6

Radny J. Głuszko - to będzie zależało od wieku cmentarza. Inna sprawa wygląda w Cychrach bo są ludzie zaniepokojeni, ponieważ mają po 2 -3 groby od 20 lat i nie stać ich na zapłacenie tak dużej kwoty. W tym roku było 19 pochówków i do kasy gminy wpłaciłem 6.650 zł a na utrzymanie cmentarza otrzymałem 650 zł. Koszty utrzymania cmentarza nie są adekwatne do kosztów opłat za pochówki.

Sołtys wsi Krześnica - ludzie nie mają pieniędzy. Mieszkańcy wykonali sami chodnik na cmentarzu i wykonują inne prace a opłaty pobiera się duże. Nikt nie zwracał się do mnie o rozłożenie na raty a jedynie o przesunięcie terminy zapłaty.

Ogłoszona została przerwa w obradach.

=========================================

AD 4 a - projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od

nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłaty administracyjnej.

Radny K. Witkowski - na był wniosek o nie podnoszenie podatków , wniosek został odrzucony i w rezultacie na wspólnym posiedzeniu komisji pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały.

Radny J. Baranowicz- zgłaszam wniosek o pozostawienie opłaty za psy w kwocie 45 zł. W tamtym roku zwolniliśmy z opłat mieszkańców domków jednorodzinnych a nie wszyscy są tam najbiedniejsi. Natomiast w blokach gdzie większość jest emerytów i rencistów pozostawiliśmy za psy pełną odpłatność i ją podnosimy. Stawiam wniosek o pozostawienie opłaty za psy jak w roku bieżącym.

Radny B. Ircha - popieram w całej rozciągłości poprzedni wniosek. W ogóle zmniejszył bym ta opłatę za psy do 10 zł, a wprowadził bym odpłatność za zanieczyszczanie. Wiadomo, że nasza gmina stoi znacznie lepiej finansowo od innych gmin. To że matka ziemia dała na gaz i ropę i z tego tytułu mamy spore gratyfikacje - jak to się układa na mieszkańców? Faktem jest, że mamy trochę niższe podatki jak okoliczne gminy ale one są w dużo gorszej sytuacji finansowej jak my. Są jednak gminy, gdzie podatki są jeszcze niższe jak nasze. Jak to się przekłada - w krajach arabskich to ostatni ciura , który tam mieszka i jest tam ropa ma z tego korzyści. Nasze społeczeństwo to ma powietrze pachnące, zagrożenie które zlekceważymy. Nasze społeczeństwo nic z tego nie ma poza niedogodnościami. Zróbmy dla tych ludzi to, że nie podatków przez dwa lata. Pojąć taką uchwałę na sesji a będziemy dobrze postrzegania przez mieszkańców i dobrze zapiszemy się. To nie może być tak, że kupimy rentgen i na tym się kończy.

Burmistrz MiG - co do podatków - pierwszym elementem było przyjęcie założeń do konstrukcji budżetu i WPI . Omawialiśmy z panią Skarbnik założenia i w miesiącu sierpniu założenia te zostały przyjęte przez Radę. W z związku z tym jest tam zapis, że podatki lokalne wzrastają o stopień inflacji. Budżet konstruowaliśmy przez IX , X i XI i pierwsza czynnością jest szacowanie dochodów i wtedy Rada zachowała się odpowiedzialnie zajmując stanowisko tak też z panią Skarbnik przyjęliśmy wzrost podatków i opłat lokalnych o inflację. Nie ma wzrostu podatków dla przedsiębiorców uruchamiających swoją działalność po raz pierwszy. Dal pozostałych o 3.2% jest wzrost. Pan Ircha argumentuje aby zwolnić lub utrzymać na dużo niższym poziomie. Stawki podatku kształtują się od 30% do 79% stawek maksymalnych. Zarzuca pan, że mieszkańcy nic z tego nie mają nic - stawkami podatkowymi ustosunkowaliśmy się do wszystkich mieszkańców i tą politykę Rada Gminy prowadzi. Obowiązek podatkowy jest powszechny w zależności kto jakim dysponuje majątkiem, jaką działalność gospodarczą prowadzi. Mamy dodatkowe wpływy przez określony czas z tego tytułu i łatwiej nam jest gospodarować i zaspakajać potrzeby społeczne. Czy to mamy przeznaczyć na łatwiejsze życie i po 10 latach zasoby się wyczerpią i nasze dzieci powiedzą " mieliście złoty róg a ostał wam się tylko sznur" - czy tak mamy sobie powiedzieć.

Musimy zrównoważenie prowadzić politykę podatkową takie jest moje zdanie. Wobec dzieci mamy jeszcze inne obowiązki i te potrzeby musimy zrealizować na przyszłość. Co do psów ja podtrzymuję swoje stanowisko tz podwyżkę o inflację.

Radny M Jacura - podatki nasze sięgają stawek maksymalnych do 80% i nie zwiększamy tego. Jeżeli tego nie utrzymamy to nie będziemy mieć pieniędzy na dofinansowanie różnych inwestycji, środowisk pozabudżetowych. Na tej sali nie ma nikogo, kto by chciał podwyżki podatków, każdy mówi nie ale wiadomo jak jest.

7

Radny B Ircha - pan Burmistrz mnie chyba źle zrozumiał - należy podatki zostawić na tym samym poziomie przez dwa lata a następnie debatę społeczną odbyć aby coś konkretnie zrobić. Ja po to mówię aby uspokoić, zatrzymać i coś zrobić z tych pieniędzy. Z tego tytułu, że zatrzymamy podatki to pan nic więcej nie wybuduje nawet schroniska dla psów. Nie jest to wielka strata ale ładna rzecz, spokój. Należy siąść i pomyśleć aby coś zrobić dla potomnych.

Radny A. Brzozowski - ta dyskusja jest nie w tym czasie, gdyby kolega ten wniosek złożył dwa miesiące temu to byłby czas abyśmy mogli to spokojnie rozważyć. Myślę, że z kolega Bogdanem się zgodzimy, że moratorium na podatki to wspaniała promocja dla gminy i to tylko przyklasnąć. Ta propozycja to nie dzisiaj i nie tydzień temu ale parę miesięcy wstecz. Myślę, że można poszukać kompromis bo w przyszłym roku planujemy strategię rozwoju gminy w planie pracy Rady myślę, że ten watek można pociągnąć. Ta debata tak czy inaczej się odbędzie. Dzisiaj jest to mało realne.

Radny B. Ircha - dziękuję, że taka odpowiedź ze strony Burmistrza byłaby całkiem na miejscu.

Przewodnicząca RM - czy radny Ircha podtrzymuje swój wniosek ?

Radny B. Ircha - wycofuję go.

Przewodnicząca RM - wniosek radnego J. Baranowicza. Kto jest za utrzymaniem stawki podatku za posiadanie psa na terenie MiG Dębno na poziomie roku 45 zł.

Stan radnych 20

Głosowanie: za 7

  • przeciw.

Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty przez Radę.

Skarbnik Gminy- projekt był omawiany na wspólnej komisji i zawiera on dużo informacji ubocznych typu pokazuje stawki maksymalne, stawki z 2004 roku , propozycje na 2005 oraz wzrost procentowy. Odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów i opłaty administracyjnej.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 12

5 przeciw

1 wstrzymujący się

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI/223/04. Załącznik nr 10

=============================================

PKT 4 b - projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2005 rok.

Radny K. Witkowski - komisja wspólna przyjęła projekt uchwały. Radny Lenartowicz zgłosił wniosek aby podatek pozostawić na poziomie roku 2004, komisja nie uwzględniła tego wniosku.

Radny S. Lenartowicz - ja argumentuję to tym, że wszystkie podatki podwyższane są o 3.2% a dla rolników o 10%. Chce przypomnieć, że w tamtym roku była susza i ceny według GUS są wysokie. W tym roku żyta nikt nie chce kupować a ceny spadły o 30% dlatego proszę o pozostawienie podatku rolnego na poziomie tego roku.

Burmistrz MiG - ustalając podatki na 2004 rok Rada wzięła pod uwagę suszę dlatego utrzymano stawkę podatkową niezmienioną pomimo, że cena żyta była wyższa. W tym roku są trudności ze zbytem zboża ale plony były wyższe o 50% natomiast ceny średnie niższe około 30%. Biorąc to pod uwagę oraz dopłaty do rolnictwa plus znaczny wzrost cen żywca należy sadzić, że sytuacja ekonomiczna niewiele się poprawiła. Propozycja jest utrzymanie stawki podatkowej tz odniesienie się do udziału procentowego ceny żyta ogłoszonego przez Prezesa GUS. W ubiegłym roku proporcje te były na poziomie 62,48 % cen maksymalnych ceny ustalonej przez GUS na ten rok

8

proponuje się 62, 64 zł cen ustalonej przez prezesa GUS. Ceny podatku są niższe jak u sąsiadów co jest konsekwencją tego że mamy ropę i gaz.

Radny S. Lenartowicz - chce przypomnieć panu Burmistrzowi, że jak ustalaliśmy podatek to była zima i nie było suszy a o tych dopłatach to nie chciałbym aby pan Burmistrz nie siał propagandy bo ani jeden rolnik jeszcze nie dostał dopłaty i nie wiadomo czy dostanie w tym roku.

Burmistrz MiG - uznając klęskę suszy odniosłem się do protokołów sporządzanych przez komisje powołane do tego celu i ustaliłem, ę kto poniósł straty poniżej 10% miał umorzoną 1 lub 2 raty podatku. Nie ma przeszkód aby każdy kto ma trudna sytuację mógł do mnie wystąpić jako organu podatkowego o odroczenie opłaty podatku.

Radny Z. Myszkowski - tymi suszowymi sprawami nie należy się chwalić, ponieważ budżet konsekwencji nie poniósł bo to poszło z budżetu państwa. Ceny które podaje GUS w obecnym czasie są cenami troszeczkę abstrakcyjnymi. Przed wejściem do UE sprawy te były rozregulowane, inaczej ceny były kształtowane. Ceny te przez najbliższe kwartały nie pójdą w górę. Na przyszły rok ta cena będzie niższa niż obecnie. 62 % jest bliska ceny w tej chwili uzyskiwanej. Ustawienie podatku na poziomie roku bieżącego nie byłoby wielką ujmą dla tego budżetu i przyjęcie takiej propozycji.

Burmistrz MiG - na pewno jest to dyskusyjne i trudne jest ustalanie podatku jednak pewna ciągłość musi być ustalona. Z jednej strony konsekwencja możliwości finansowych ze względu na naftę w naszej gminie i pewnej polityki podatkowej.

Radny Z. Myszkowski - t a ciągłość i realia podatkowe poprzedniego okresu były strasznie krytykowane przez ówczesną opozycję a dzisiejsza grupę trzymającą władzę. W związku z tym może nie należy się tego trzymać może należy prowadzić własną politykę podatkową.

Burmistrz MiG - poddam pod głosowanie niektóre stawki podatku pod działaniem opozycji.

Radny S. Lenartowicz - niech pan Burmistrz da słowo, że w przyszłym roku będą ustalone stawki na poziomie 62 % ceny żyta.

Burmistrz MiG - ja mogę zaproponować- jeśli Rada przyjmie taki wniosek to proszę bardzo. Ja w założeniach do przyszłorocznego budżetu taki wniosek przedstawię.

Przewodnicząca RM - kto jest za wnioskiem radnego Lenartowicza aby podatek rolny pozostawić na poziomie roku bieżącego?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 9

9 przeciwnych

1 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty.

Skarbnik Gminy - cena żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2005 rok wynosi 23,60zł.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta w celu obliczenia podatku rolnego na 2005 rok?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 10

9 przeciwnych.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI/ 224/04. Załącznik nr 11

=============================================

PKT 4 d - projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych.

9

Radny K. Witkowski - był wniosek radnego Dobropolskiego o pozostawienie podatków od środków transportowych na poziomie roku bieżącego i do tego wniosku dołączył się kolega Ircha. Wnioski te jednak nie znalazły większości na posiedzeniu komisji. Komisja wnioskuje za przyjęciem projektu uchwały w wersji przedstawionej przez Burmistrza.

Radny A. Dobropolski - podtrzymuję wniosek o nie podnoszenie kwot podatków za środki transportowe. Uzasadniam to wzrostem cen paliwa. Jest opłata za jazdę autostradami, za ekologię, za budynki i place. Jedna opona kosztuje od 1200-1600 zł. Państwo kładzie nacisk aby dla tych przedsiębiorców obniżyć podatki.

Radny J. Baranowicz - słyszymy , że państwo aby ratować budżet podnosi akcyzę na paliwo przynajmniej o 57%, czyli za rok to wzrośnie. Przypomnieć należy, że jeszcze parę lat temu przez Dębno przejeżdżały kawalkada samochodów na klaksonach przeciwko podnoszeniu podatków.

Burmistrz MiG - wtedy została przyjęta pewna zasada konsensusu, niektóre rzeczy zostały obniżone, pod wpływem tych protestów i w związku z zwołaniem sesji nadzwyczajnej. Zmieniono stawki maksymalne i w niektórych grupach ustawowo też zostały obniżone. Do paliwa się nie odnoszę i do polityki makro ekonomicznej również nie.

Radny B. Ircha - w sprawie transportu chciałbym aby ludzie to zrozumieli. Ci co mają transport są bardzo zadłużeni i prawie wszystkie firmy transportowe są pod kreską. Był podatek drogowy i poszedł do państwa i jest od w paliwie. Za to wymyślono 4 inne podatki. Kondycja polskich firm transportowych jest bardzo licha i tu nie trzeba płomiennych naszych apeli, żeby Burmistrz sam pomyślał ze swoja grupą aby nie robić tu podwyżek. Wręcz odwrotnie ja bym obniżył podatki dlatego, że oni i tak są w bardzo trudnej sytuacji a lada chwila i może i beznadziejnej.

Przewodnicząca RM - wniosek radnego Dobropolskiego - kto jest za utrzymaniem stawek podatku od środków transportowych na poziomie roku bieżącego?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 6

12 przeciwnych

/ 1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że wniosek nie przeszedł.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 13

6 przeciwnych

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI225/ 04. Załącznik nr12

=======================================

PKT 4 d - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok.

Radny K. Witkowski - pani Skarbnik na posiedzeniu wspólnych komisji przedłożyła nam projekt uchwały w nowej wersji. Podczas analizy poszczególnych zapisów w projekcie uchwały padały wnioski: radny Jacura złożył wniosek o 1300 zł dla brydżystów - wniosek został uwzględniony,

Radny J. Baranowicz złożył wniosek o nie zakupywanie laptopa do Biura Rady , propozycja była aby ten laptop zagospodarować z innego wydziału na jakiś czas - wniosek nie przeszedł, kolega Ircha składał wniosek o uwzględnienie 2-3% odpisu na rzecz Rady sołeckiej wsi Barnówko - wniosek nie przeszedł. Projekt uchwały został przyjęty przez komisję w wersji przedstawionej przez panią Skarbnik.

Przewodnicząca RM - czy radni wnioskodawcy podtrzymują swoje wnioski złożone na komisji.?

Radny J. Baranowicz- ja nie byłem całkiem przeciw zakupowi laptopa. Jeśli on ma służyć do

10

protokołowania posiedzeń komisji , po prostu chciałem aby pani Ewa wypróbowała istniejący któryś laptop czy to da radę na bieżąco protokołować. Uważam, że jest to bardzo ciężkie zadanie i po miesiącu jeśli to zda egzamin to go kupić. Wcześniej będzie zakupiony bo taka moda na laptopy. Drugie pytanie słyszę, że zostały tu przewidziane ekstra środki dla brydżystów gdzie one są uwidocznione i z czego one zostały wzięte.

Skarbnik Gminy - środki te są zapisane na ostatniej stronie w kulturze fizycznej i sporcie. To nie jest konkretnie dla brydżystów , będą one wydatkowane zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie , otwarty konkurs ofert.

Radny B. Ircha - w sprawie mojego wniosku chcę powtórzyć bo niektórzy państwo nie są zorientowani. Jest to materiał do przemyślenia aby 2 % dać z budżetu gminy dla RS wsi Barnówko w ramach zrównoważonego rozwoju terenów gminy. Ta sprawa będzie przy budżecie.

Radny J. Baranowicz - nie mam nic przeciwko temu nich ci co grają dostaną pieniądze bo to jest ważniejsze niż dowożenie dzieci. Do tej pory było tak, że te pieniądze szły ze środków przeznaczonych w OSiR czy raczej w Kubie Dąb Dębno. Kub dostał te środki i nastąpił rozwód Klubu z OSiR to z stamtąd powinny być wzięte środki do opłacenia brydżystów.

Skarbnik Gminy - środki zapisane dla MKS w tym roku 2004 na sekcję brydżystów zostały wydatkowane.

Radny M. Jacura - Klub brydża sportowego nie może dokonać wpłaty do związku swojego bo nie mają pieniędzy. Pan Korzeniowski zaoferował się, że w tym, roku założy potrzebne pieniądze. Pytałem panią Skarbnik jak to wygląda od strony prawnej powiedziała, że przepis prawny zabrania. Złożyłem wniosek aby w tym roku dołożyć do brydża sportowego 1400zł będzie to co roku zazębiać składkę i pula na brydż co roku będzie 2.500 zł.

Radny B. Ircha - namawiam aby porozmawiać z prezesem Dębu żeby to się unormowało. Są kłopoty bo nastąpiła ostra różnica zdań. Proszę radnych aby coś wnieśli aby ufundować nagrody , puchary na ranking bo znowu to spadnie na mnie i kilku znajomych moich. Tą składkę 1300 zł powinien zapłacić Dąb i byłaby sprawa czysta. Jest to prosta sprawa do uregulowania tylko należy wezwać prezesa Dębu i kogoś jeszcze i sprawę załatwić.

Burmistrz MiG - odniosę się do tego zapisu i sytuację jak to będzie funkcjonowało- jest ustawa o wspieraniu organizacji pożytku publicznego i wolontariacie i w przyszłym roku w zależności kto złoży wniosek w stosunku do uchwalonego programu. Musi to być organizacja pożytku publicznego aby złożyli ofertę na program który Rada ustali. My jako radni nie możemy tego rozstrzygać. Faktem jest że w takiej miejscowości jak nasza tych organizacji pożytku publicznego nie mamy aż takiej gamy jak w dużych miastach.

Przewodnicząca RM - kto jest za wydatkowaniem awaryjnym środków dla Klubu brydża sportowego wysokości 1300 zł?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 13

5 przeciw

1 wstrzymujący się.

Wniosek został przyjęty przez Radę.

Przewodnicząca RM - kto jest za wstrzymaniem się na miesiąc przed zakupem laptopa dla Biura Rady?

Stan radnych 19

Głosowanie: za 5

13 przeciw

1 wstrzymujący się.

Wniosek nie przeszedł.

11

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok?

Stan radnych 19

Głosowanie: za 15

1 przeciw

3 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI/226/2004. Załącznik nr 13

=====================================================

PKT 4 e - projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Dębno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005",

Komisje przyjęły projekt uchwały

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Dębno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005"?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 przeciw

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI/227/2004. Załącznik nr 14

==================================================

PKT 4 f - projekt uchwały w sprawie powołania komisji do uzgodnienia ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli treści regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagradzania, a także wysokość oraz

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

Przewodnicząca odczytała projekt uchwały

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji do uzgodnienia ze związkami zawodowymi ?

Stan radnych 19

Głosowanie: za 17

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI/ 228/2004. Załącznik nr 15

======================================================

PKT 4 g - projekt uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Komisja przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI/2004. Załącznik nr 16

====================================================

PKT 4 h - projekt uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 Z w m. Dębno ul. Zielona".

Radny K. Witkowski - komisja przyjęła projekt uchwały.

Radny J. Baranowicz - nie do projektu uchwały co do polityki prowadzonej przez powiat. Ileś

12

sesji wstecz prosiłem o przedłożenie informacji jak odbywa się finansowanie inwestycji na terenie gminy Myślibórz. Droga w dwóch miejscowościach robiona jest z funduszy powiatu. Czy w 100% przez powiat czy gmina Myślibórz włączyła się w tą inwestycję i partycypują w kosztach. Żeby nie było tak, że w jednej gminie to 50% powiat dofinansowuje w drugiej w 100%. Wniosek o zwrócenie się na piśmie do starostwa o przedłożenie informacji w jaki sposób były finansowane tamte inwestycje. Czy tylko my tak sobie dajemy czy inne gminy również partycypują w kosztach.

Burmistrz MiG - w uchwale jest zawarte 50 % udziału własnego czyli 15 % maksymalnie kosztów całej inwestycji. Już poprzednia Rada porozumiewała się z Zarządem dróg powiatowych o pewnym finansowaniu ul. Zielonej aby ja jak najszybciej zrobić. Ta część miasta rozbudowuje się intensywnie a bezpieczeństwo na tej ulicy jest mizerne. Poprzedni Zarząd ustalił kwotę 600.000 zł na wybudowanie kanalizacji burzowej i te zapisy w WPI proponowali. Na dzień dzisiejszy wynegocjowaliśmy w 50% udziału własnego czyli do około 300.000 zł. taki wniosek wspólnie składamy do SPORU na rok 2005. Nie ma pewnej wiedzy co do finansowania innych zadań powiatowych.

Radny J. Baranowicz - ja nie byłem przeciwny tej uchwale i udziale naszych środków w tej inwestycji. Złożyłem wniosek aby zwrócić się do powiatu jak została sfinansowana inwestycja w gminie Myślibórz.

Radny S Witkowski - niemoc prywatnych posesji w stosunku do powiatu zostanie uwzględniona i chodnik z prawej strony , pozostaje tam część która nie będzie uwzględniona w projekcie dlatego kwota w przetargu będzie niższa. Mam prośbę do Burmistrza jak będzie podpisywana umowa z powiatem uwzględnić linię brzegową - krawędź jezdni po prawej stronie od krzyża wzdłuż a jak nie to chociaż tego odcinka gdzie jest duży ruch pieszych i samochodów. Chodzi o to aby to nie umknęło i nie pozostawić pobocza w takim stanie, bo są tam szczudła co 45 m i słupy telefoniczne. Wykonać w latach 2005-2006.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej dla Powiatu Myśliborskiego na realizację zadania " Przebudowa drogi powiatowej nr 1418 Z w m. Dębno ul. Zielona".

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXVI/230/2004. Załącznik nr 16a

Ogłoszona została przerwa w obradach.

====================================================

PKT 5 - odpowiedzi na wnioski i zapytania

Burmistrz MiG - sprawa środków Unijnych - ze środków unijnych zrealizowano budowę kanalizacji w Cychrach i Oborzanach. W przyszłym roku przystępujemy do programu pod nazwa Aktywizacja kobiet wiejskich. Otrzymaliśmy dotację na drogi śródpolne. Wniosek modernizacja oczyszczalni ścieków , budowa kanalizacji sanitarnych jednak w obecnym rozdaniu nie otrzymaliśmy środków na ten cel. Również na Różańsko nie otrzymaliśmy środków. W PAOW - droga Pługowa otrzymaliśmy środki. Nie otrzymaliśmy środków na remont dachu i remont szkoły w Sarbinowie. Jedynie Różańsko znalazło się na liście rezerwowej ale środków nie otrzymaliśmy. Inne miejscowości otrzymały środki z programu PHARE - rozdanie tych środków odbyło się jesienią 2002 roku. Te inwestycje w tych miejscowościach idą jeszcze z tamtego rozdania. Otrzymaliśmy środki na wydanie części materiałów promocyjnych. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu Karty z dziejów Dębno - koszt 17.364 Euro, dotacja z Pro Europy Wiadrina 13.023 Euro. Wydanie książki na koniec czerwca przyszłego roku. Został złożony wniosek na renowację nawierzchni asfaltowych jednak przy takim obłożeniu w SPOR budowy dróg nasz wniosek nie znalazł akceptacji ekspertów. Składaliśmy wniosek na zorganizowanie konferencji Polsko-Niemieckiej naukowo-technicznej. Został w 2003 roku zakwalifikowany wniosek na Centrum Wspierania Biznesu. Nie jesteśmy wstanie na wszystko otrzymać środków. Prowadzimy politykę inwestycyjną i Wydział składa wnioski o środki z funduszy. Będziemy składać wniosek do SPOR na rewitalizację.

13

Radny M Wyszyński - proszę o informację jaką uzyskaliśmy kwotę ze środków zewnętrznych aby to było klarowne i widoczne.

Burmistrz MiG - Oborzany - całkowity koszt zadania 720.000 zł z programu SAPORD 353.000 zł. Drogi śródpolne - dotacja 90.000 zł. Karta z dziejów Dębna - 13.023 Euro, ul. Pługowa - dotacja 240.000 zł i Centrum Wspierania Biznesu 750.000 zł. Sprawa kawiarni Duet - jak uzasadnić Centrum Wspierania Biznesu przy tym remont kawiarni. Byłoby duże przegięcie we wniosku i

niemożliwość rozliczenia dotacji.

Z-ca Prezesa PEC - Przetarg się przeciągnął i dlatego musieliśmy uzyskać nową taryfę z URE.

Burmistrz - pan Baranowicz przytoczył zapisy z umowy. Integralną częścią umowy jest specyfikacja o co pyta zamawiający i oferent. Projekt umowy, który jest przedkładany jest uzupełniany w ostatecznej wersji o te dwa dokumenty. Pan Baranowicz przedstawił tylko projekt umowy a nie przedstawił specyfikacji przetargowej.

Radny J. Baranowicz - nie chodziło mi odpowiedź w dniu dzisiejszym. Złożyłem wniosek ponieważ dwa razy zadawałem pytania, prosiłem prezesa jak będzie wyglądało zawarcie umowy z nowym kontrahentem. Chciałem wiedzieć gdzie jest napisane, że ludzie będą płacić 20% mniej za ciepło. Pan Łokietek odesłał mnie dwa razy do tej umowy, która jest tutaj przedłożona. Nie znalazłem tego zapisu w umowie. Mój wniosek był ażeby przed podpisaniem ostatecznej umowy z nowym, kontrahentem radni i ci którzy są zainteresowani mogli się dowiedzieć - ile wniosą tych środków, co zrobią. Żeby nie było to robione po cichu i później okaże się że nic nie zrobią wyeksploatują i sobie pójdą.

Burmistrz MiG - po rozstrzygnięciu sadowym nastąpią dalsze prace w trybie zamówień publicznych.

Radny A. Dobropolski - na ostatniej sesji Prezes Łokietek powiedział, że nie może wystąpić z wnioskiem do URE o nową taryfę bo nie została jeszcze załatwiona sprawa w Sądzie. Jednak wystąpiliście z wnioskiem o zatwierdzenie nowych cen do URE. Czy mogę wiedzieć jaka będzie nowa cena za ciepło?

Z-ca Prezesa PEC - prezes wystąpił o nową taryfę a jaka nową cenę URE nam da tego nie wiemy. Nie występujemy o więcej niż o stopień inflacji. Musimy wiedzieć że w Dębnie jest nie tylko ciepłownia. Należy brać pod uwagę kotłownie olejowe, gazowe. Już teraz się mówi, że podwyżka gazu będzie w granicach 16%, olej opałowy idzie do góry cały czas. Nie wiemy czy URE przyjmie nasze taryfy.

Burmistrz MiG - prezes w stosunku do nowej umowy z nowym wytwórcom ciepła nie może występować o taryfę na dystrybucję. Oferent na ta działalność którą prowadzi musi mieć zatwierdzoną taryfę. Na taryfę o dystrybucję wystąpi po podpisaniu umowy. Wtedy zmienią się warunki i będzie musiał wystąpić jeszcze raz.

Radny B. Ircha - umowa zabezpiecza interesy firmy, która ma wejść. Nie zabezpiecza interes naszego miasta i naszych mieszkańców. Uważam, że przedwcześnie rozwiązano komisję ds. modernizacji PEC . Będąc w tej komisji rozeszliśmy się z przeświadczeniem, że będzie gaz a później okazuje się, że wybrany został miał. To, że komisja ta została rozwiązana to otrzymałem taka informację od Pani Przewodniczącej na piśmie.

Radny A. Dobropolski - czy były dwa wnioski do URE czy jeden wniosek. Interesuje mnie koszty kotłowni. Ogrzewanie olejowe jest większy koszt. My odbiorcy kotłowni miejskiej nie możemy pokrywać kosztów tych co kożystają z gazu lub oleju opałowego. Nie można łączyć wszystkich kosztów.

Z-ca Prezesa PEC - na dzień dzisiejszy każde źródło jest obliczane inaczej. Taryfa natomiast jest jedna dal całego przedsiębiorstwa. Musimy mieć taryfę na wytworzenia ciepła, na przesył i dystrybucję. Jest to podstawa funkcjonowania naszej firmy.

-14-

Burmistrz MiG - są przepisy że składa się jeden spójny wniosek. ARMiR - dlaczego nie chcemy

sprzedać i remontować - odpowiedziałem już raz stosowny wniosek powinien wpłynąć. Ja nie otrzymałem informacji, że ARMiR jest zainteresowany. Byłem w Szczecinie rozmawiałem i do końca takiego potwierdzenia nie miałem. Co do remontów uważam, że kwota 100 zł miesięcznie za dzierżawę tego budynku nie jest za wysoka i bieżące remonty jak remont dachu ARMiR powinien wykonać sam. W rozmowie z Dyrektorem na tamten czas - otrzymałem takie zapewnienie. Nie wiem czy w tej chwili coś się zmieniło czy nie.

Pan A. Rupenthal - nie mam czasu ale zostałem wezwany do tablicy.

Przewodnicząca RM - w tej sprawie?

Pan A. Rupenthal - w tej sprawie

Przewodnicząca RM - proszę bardzo.

Pan A. Rupenthal - panie Burmistrzu zebrani goście, nie będę się wdawał w polemikę, ale pan Burmistrz dał wiele dowodów na infantylność w swoim działaniu - to jest po pierwsze. Po drugie nie partycypował w powstaniu siedziby Agencji, dla niego jest to coś enigmatycznego podejrzewam, a chcę mu przypomnieć, że jedyne instytucje o zasięgu ponad gminnym i większym zostały dwie. Jeżeli pan Burmistrz nie wie to wymienię KRUS, który tworzyłem osobiście 11 lat temu i Agencja. Jeżeli pan Burmistrz tego nie czuje to trudno, wybaczy. Pan Burmistrz myśli, że Agencja przyjdzie do niego - ja panu powiem, że nie przyjdzie i wam wszystkim, bo gdyby Agencji zależało bo w Agencji są odpowiedni ludzie, żeby ten budynek trzeci rok tak nie wyglądał zewnątrz jak wygląda. Muszę państwu nadmienić, lakoniczne, lapidarne zapisy w umowie użyczenia nie pozwalają Agencji i zgadzam się ze stanowiskiem prezesa ładować przepraszam za zwrot wielkich pieniędzy. Muszę państwu powiedzieć, że łącznie z wyposażeniem zostało tam wtłoczone 1.200.000 zł i jest to wymowne. Jeżeli pan Burmistrz uważa, że on jest ważniejszy jak przedstawicie z Warszawy w ogóle jak Agencja bo znaczenie pana Burmistrz jest większe to ja życzę rzeczywiście wszystkim dobrego samopoczucia i gwarantuję, że przy takim podejściu po Burmistrzu zostanie nic. Jeszcze jedna moja uwaga , radziłem to Burmistrzowi osobiście. Burmistrz w ogóle szanujący się włodarze, którzy podejmują jakiekolwiek działania secesyjne czy w powiecie czy w województwie najpierw powinni się zastanowić co mogą, co mogą zrobić żeby usankcjonować prawnie siedzibę, bo nie będę do końca wypowiadał , co to jest za Burmistrz, który najpierw próbuje ....../ wypowiedź przerwała Przewodnicząca RM/

Przewodnicząca RM - przerywam panu tą wypowiedź. Przepraszam bardzo.

Radny M Wyszyński - panie Rupenthal niech pan zostanie mam do pana pytania. Albo rzucamy hasła albo rozmawiamy.

Pan A. Rupenthal - demonstracyjnie opuścił salę obrad.

Radny J. Baranowicz - sprawę bardzo spokojnie i rzeczowo przedyskutowaliśmy swego czasu na komisji Rolnej. To zwierzchnie władze występuje o tego typu wykup. Wyjaśnialiśmy dlaczego agencja nie może wystąpić. Dlatego, że tylko finansuje te obiekty z wykupu gdzie gmina wręcz narzuca albo wykupicie albo nie będziecie mieli gdy..... Inne gminy wykorzystały to i wykorzystały środki na remont sprzedając budynek. Komisja Rolna jednogłośnie podjęła uchwałę do przekazania panu Burmistrzowi ażeby wystąpić do Agencji o wykup tego obiektu. Dyskutowaliśmy, że jest w Dębnie rolnicy mają blisko. ARMiR będzie dbał i remontował bez udziału gminy. Nie mogła wystąpić Agencja bo nie taki jest tryb wykupu tych obiektów. Wystarczyło abyśmy wystąpili z wnioskiem o to, że musza kupić pieniądze były zarezerwowane na remont tego obiektu.

Burmistrz MiG - na terenie województwa mamy 17 powiatów i 17 powiatowych oddziałów ARMiR, które swoje zadania wypełniają. W tym roku jesienią wykupione zostały dwa i wcześniej też dwa. W Dębnie jest najniższy czynsz ze wszystkich oddziałów 100zł miesięcznie. Dlatego

15

niekoniecznie ARMIR spieszy się z wykupem budynku. Mamy umowę 25 letnią z ARMiR i nie zmusza to do szybkiego działania z drugiej strony. Pan Kierownik przynosi tu jakieś nowości, pisemnie też się nie zwraca a jedynie ustnie. Trudno jest odpowiedzieć jeśli oficjalnego zainteresowania nie ma.

Radny M. Jacura - akurat miałem okazję uczestniczyć w spotkaniu z Rupenthalem kiedy to on wychodzi trzaskając drzwiami i powiedział nam parę wulgarnych słów. Tym razem tak samo zachowuje się. Nie do końca jest z nami i nie chce dyskutować. Stawia sprawę jednoznacznie. Tak nie powinno być zwłaszcza, że jest to kierownik jednostki. Pytam się co ten pan kierownik reprezentuje.

Radny K. Witkowski - jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu.

Radny M. Jacura - - jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu, tak ma wyglądać dyskusja? Nie złożony wniosek nie zrobione pierwsze kroki. Różne plotki chodzą na temat ARMiR - sam pan wie, że w powiecie czyni się starania by ARMiR zabrać z Dębna. Nikt z tej sali nie powiedział panu kierownikowi nie. Chcemy dyskutować, tak ma wyglądać dyskusja.

Radny M. Wyszyński - może rzeczywiście poprosić pana Rupenthala temperatura spadnie i porozmawiać i dojść do konsensusu. Ja nie wiem co pan Rupental reprezentuje, pewne gry indywidualne. Jeżeli się gra otwarcie to powiedzmy. Ja np. się nie wstydzę, że głosowałem przeciwko zamknięciu szkoły w Barnówku i mówię to oficjalnie. Pan Rupenthal ma partykularny swój interes.

Radny J. Głuszko - z tego co wiem to pan Rupenthal już kilkakrotnie był u pana Burmistrza i na ten temat rozmawiał. Myśmy rozmawiali na komisji Infrastruktury Wiejskiej i to nie jest tak, że przyszedł pan Rupenthal nagadał i poszedł. Temat ten był podnoszony kilkakrotnie i należy logicznie do tego podejść. Możemy powiedzieć, że jak zabiorą nam ARMiR to nie nasza wina , ale można coś w tym kierunku zrobić. Może należy pomyśleć o sprzedaży tego budynku, pieniądze by nam się przydały.

Przewodnicząca RM - musimy zrozumieć, ze nie mamy wniosku, potem oskarżylibyśmy Burmistrza, że pozbywa się majątku. Mamy doświadczenia kiedy szły pieniądze na pogotowie, sanepid i nie mammy ich w Dębnie. Budynek Poradni jest postawiony do sprzedaży. To nie jest tak, że instytucja zostaje w Dębnie. Myślę, że tylko spokojna, rzeczowa rozmowa odpowiedzialnych może doprowadzić do porozumienia. W takim stylu rozmawiając rodzą się podejrzenia i dyskusja idzie w złym kierunku i nie świadczy dobrze o stronie, która się stara o kupno budynku.

Dyrektor ZEAS - na temat dowożenia mogę powiedzieć , pozbawiając się określeń typu złośliwość jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa. Obowiązuje nas ustawa o transporcie drogowym i systemie oświaty. Jeśli idzie o system oświaty to mamy daleko idące ulgi przy stosowaniu ustawy o transporcie drogowym gdzie nie jest wymagana koncesja na przewóz innych osób. W momencie kiedy wkraczamy w dowóz osób gdzie nie jest to objęte obowiązkiem dowożenia przez gminę musimy uzyskać koncesję. Mamy problem z Więcławia gdzie 20 osób chce dojeżdżać gimbusem do Zespołu Szkół w Dębnie i Smolnicy. Jeżeli będziemy w ten sposób podchodzić do tematu, że gimbus jest za gminne pieniądze to on nie jest wstanie pomieścić wszystkich dzieci. Z drugiej strony nie ma żadnych podstaw prawnych abyśmy my pobierali odpłatność za przewóz gimbusami. Biorąc pod uwagę ustawę o transporcie drogowym musimy uzyskać koncesję i wówczas wszystkie osoby możemy przewozić w ramach posiadanych miejsc. Może wydarzyć się wypadek wówczas przewoźnik będzie odpowiadał z tytułu odpowiedzialności cywilnej i płacił odszkodowania wszystkim którzy się w tym autobusie znaleźli. Jeżeli nie uregulujemy kwestii prawnej nie można powiedzieć, że są miejsca i że jest czysta złośliwość. Naprawdę jeszcze raz podkreślam jesteśmy tu od tego aby przestrzegać przepisów prawa. Na dzień dzisiejszy cała filozofia dowozu polega na tym, że te szkoły, które prowadzi gmina i gdzie mamy obowiązek dowozić uczniów dowóz zorganizowaliśmy, zabezpieczyliśmy

16

bezpieczeństwo. Nie mamy już przeładowania autobusa. W tej chwili liczba uczniów przewożonych jest dostosowana do możliwości gimbusów. Myślę, że jest to to co gmina powinna zrobić i zapewniła naszym uczniom. Jeżeli będzie wola Rady abyśmy poszli w kierunku takim abyśmy zdobyli koncesję co się wiąże z dodatkowymi opłatami i cała procedura rozliczania tego wszystkiego.

Radny J. Baranowicz - pani Dyrektor ja nie oczekiwałem dzisiaj żadnej odpowiedzi na złożone wnioski. One zostały złożone na piśmie i będę oczekiwał na piśmie na nie odpowiedzi. Chciałbym podać jeszcze jedną rzecz aby w tej odpowiedzi było. Proszę mi na piśmie przedstawić koncesję na dowożenie dzieci z Gudzisza i Chwarszczan z poza naszej gminy gdzie jedzie nasz gminny autobus np. rano żeby zabrać 7 dzieci i wieźć do Smolnicy. Jeżeli jest taka koncesja to proszę mi podać to na piśmie oraz na piśmie odpowiedzieć na wniosek niemożliwości skierowania tego autobusu jak narysowałem. Jeżeli prawo zabrania proszę mi podać te wszystkie co pani przedstawiła ustnie...

Dyrektor ZEAS - ustawa o transporcie drogowym .

Radny J. Baranowicz - czy pani Dyrektor rozumie o co ja pytam?

Dyrektor ZEAS - nie

Radny J. Baranowicz - jeszcze raz powtórzę - proszę przedłożyć mi odpowiedź na piśmie na złożony wniosek co zabrania skierowania gminnego autobusu żeby jechał przez Mostno, Więcław do Barnówka i z powrotem ta samą trasa i zabrał dzieci ?. Proszę o pisemną odpowiedź w sprawie uzyskanej koncesji na dowożenie dzieci z Chwarszczan z Gudzisza do Dargomyśla. To odbywa się z poza gminy z poza obwodu również są dowożone dzieci.

Burmistrz MiG - szkoła w Dargomyślu jest gminną szkołą publiczną.

Kierownik OKiS - Dyrektorzy szkół wyjeżdżają na szkolenie, które jest zorganizowane dla dyrektorów szkół województwa zachodniopomorskiego w zakresie przeciwdziałania narkotykom zachowania w sytuacjach kryzysowych na terenie szkoły. Organizowane to jest przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie , Komendę Wojewódzką Policji i Fundację "Razem Bezpieczniej". Zwrócono się z propozycją aby nasi dyrektorzy wzięli udział w szkoleniu ponieważ ponieważ nasze szkoły biorą udział w akcji "Bezpieczna Szkoła". Gdyby to było w Szczecinie to przez te 3 dni musielibyśmy jeździć tu i z powrotem. W związku z tym koszty byłyby znacznie wyższe. My pokrywamy koszty noclegów i wyżywienia, pozostałe pokrywają organizatorzy.

Kierownik RI - wszystkie wnioski są rejestrowane w rejestrze wniosków i można to sobie sprawdzić

Odpowiedzi są wysyłane, po zatwierdzeniu budżetu. Wniosków jest 574. Sprawa procedur inwestycji na 2005 rok - przedstawimy to na komisji co jest realizowane, będzie realizowane.

Kierownik A. Kornaś - w sprawie oświetlenia - przy świetlicy założona została oprawa 30m linki, dwie sztuki oprawy dołożone w Więcławiu od strony Barnówka, jedna sztuka przy Bomecie 70 m linki. Wymieniona oprawa została przy Bomecie. Wydział z posiadanych środków tylko to mógł zrobić. Sprawa państwa Klimków znajduje się u powiatowego inspektora nadzoru, powiadomił on o wszczęciu postępowania. Jeszcze nie mamy żadnych innych informacji.

Radny B Ircha - Biuro prawne wojewody zajęło w tej sprawie stanowisko albo wojewódzki inspektor budowlany. Z artykułu powiedział o rozbiórce.

Pan Kornaś - zadecyduje o tym powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.

Kierownik GNiOŚ - w sprawie opłat cmentarnych pan Burmistrz wspomniał, że propozycje zostaną przedstawione na komisji 2 XII. Jeśli to zostanie zaakceptowane to Burmistrz na najbliższej naradzie podejmie zarządzenie. Odpowiadając dla pana Lubimowa odnośnie 4 nagrobków- jest to indywidualny przypadek i należy go na spokojnie rozpatrzyć. Odpowiadając dla pana Głuszki staramy się co roku na każdym cmentarzu coś zrobić i co jakiś czas wejść na cmentarz z większymi inwestycjami .

17

Opłata 200 zł nie rozróżnia czy jest nagrobek czy nie. Jest to opłata za utrzymanie czystości i pobór wody za 20 lat.

Pan Lubimow - stwierdził, że opłaty za pochówek są zbyt duże w stosunku do kosztów utrzymania cmentarza.

Na sali posiedzeń był duży hałas i niemożliwe odtworzenie wypowiedzi.

Radny A. Dobropolski - dla dzierżawcy cmentarza w budżecie zapisane jest 39.500 zł i co on za to ma robić. Czy PWiK może podać na jaką kwotę wystawił fakturę dla dzierżawcy za pobór wody. Czy również PUK wystawia faktury i na jaką wielkość.

Pan Semenyszyn - jestem wstanie udzielić takiej odpowiedzi - nie ma problemu.

Kierownik GNiOŚ - na komisję Rady przygotujemy zestawienie faktycznych kosztów utrzymania czystości na cmentarzach i na spokojnie będzie można to przeanalizować.

Burmistrz MiG - w sprawie rodziny Babaszek - są bardzo w trudnej sytuacji życiowej. Są na 3 miejscu na liście mieszkaniowej na lokal socjalny. Dwie pierwsze rodziny czekają trochę dłużej niż pani Banaszak i zasada przydziału mieszkań jest utrzymywana. Jest możliwość przydziału mieszkania przy ul. Chojeńskiej jednak nie przyjęła tego lokalu stwierdzając że takie warunki lokalowe jej rodzinie nie odpowiadają. Zaproponujemy kolejno mieszkania które mamy w zasobach gminy. Panie Ircha jeśli ja nie dysponuję w zasobach gminy mieszkaniami co mam zrobić? Rodzinę wysiedlić czy cierpliwie czekać. Przystępujemy do budowy budynku socjalnego aby problem który narósł przez lata rozwiązać. W planach zagospodarowania nie było tego tematu i musimy cała procedurę przejść i w ciągu 2 miesięcy budynek postawić. Dzielimy tym czym mamy i od tematu mieszkań nie uciekniemy.

Radny B. Ircha - w sprawie zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich - kto jeździł . W sprawie tej rodziny - nie chodzi aby pan zaczarował mieszkanie ołówkiem ale oni rzeczywiście mieszkają w chlewie. Kto się zainteresował żeby im trochę pomóc. Jeśli opieka nie wie o tym a ja z gazety się dowiaduję - jest mi wstyd. Gdyby wcześniej pani Przewodnicząca interweniowała to oni by dzisiaj trochę inaczej mieszkali. Może rzeczywiście pomóc i z obory zrobić jakieś mieszkanie. Może należy przejrzeć zasoby komunalne. Apeluję do wszystkich radnych i ludzi dobrej woli poszukajmy mieszkanie , pustostany też bywają. Na Mickiewicza długo stał pustostan a dzisiaj oferuje się na ul. Chojeńskiej gorsze mieszkanie niż na Małej - jaki to sens jest.

Kierownik OPS - gazety nie czytałam , rodzina ta jest objęta opieką społeczną i proszę nie mówić że służby Burmistrza nie wiedzą o tym. Wybór jest tych państwa. Tamten pan otrzymał pracę u pana Kotasa i dlatego ta rodzina tam się przeniosła. Oni wynajmowali mieszkanie w Oborzanach. Ta sytuacja nie jest od wczoraj. Problemy tej rodziny nawarstwiły się. Rodzina ta nie została sama sobie bo służby Burmistrza pracują nad polepszeniem ich sytuacji.

Burmistrz MiG - nie możemy dopuścić do tego, że ktoś wyniesie się z lokalu gdzie gmina płaci dodatek mieszkaniowy. Opieka dożywia te dzieci i te wszystkie elementy wypełnia. Dojdzie do tego, że wszyscy ci co są na końcu listy powynoszą nam się do garaży i będą żądać mieszkań. My nie dysponujemy na dzień dzisiejszy wolnymi lokalami. Niech pan pomyśli do jakiej sytuacji chce pan doprowadzić - zburzenia pewnego porządku i kolejności przyznawania mieszkań. Po co praca komisji mieszkaniowej, ile lat kto czeka na mieszkanie, uchwała Rady, która określiła zasady. Gwizdnąć i przydzielać mieszkania. Jestem za utrzymaniem konsekwencji przydziału mieszkań. Rodzina ta miała mieszkanie w Oborzanach, opieka działała w tym wypadku. Jest to wybór tych państwa. W miesiącu lutym będziemy pracować nad aktualizacją strategii rozwoju i ten zrównoważony rozwój mieści się w pojęciach strategii.

Radny B. Ircha - czy na to szkolenie nie pojadą inni niż dyrektorzy szkół.

Kierownik OKiS - nikt oprócz pracowników szkół nie pojedzie i proszę być o to spokojny. My nie wykładamy na to ekstra pieniędzy. Szkolenie jest za darmo. Opłacane jest z odpisu na doskonalenie zawodowe nauczycieli, tej puli nie przekroczyliśmy i mamy tam środki.

========================================

18

PKT 6 Sprawy różne.

Przewodnicząca RM - wpłynęło pismo ze starostwa powiatowego w sprawie państwa Muzyków z Oborzan. Odpowiedź państwo otrzymaliście z wydziału BN na tę skargę. Burmistrz prosił aby sprawę rozpatrzyć w związku z tym sprawa trafia na komisję Rady. Jest wniosek Sybiraków o ponowne rozpatrzenie i poparcie w sprawie budowy pomnika Orła Białego- sprawę przedstawimy na komisjach aby można było się nad tym tematem wypowiedzieć. Mam prośbę do przewodniczących komisji aby przygotowali sprawozdania z pracy swoich komisji za rok 2004 oraz plany pracy na rok 2005.

Radny A. Dobropolski - co to jest za zapis w budżecie - wynagrodzenie społecznej komisji mieszkaniowej?

Skarbnik - oni co roku zwracają się o nagrody. Jest to społeczna komisja i cały rok pracują nieodpłatnie .

Burmistrz MiG - są to ludzie zewnątrz bo chodzi o to , aby nie byli to urzędnicy. Komisja ta kwalifikuje osoby zgodnie z przyjętymi wnioskami. Zajmuje to określoną ilość czasu i raz do roku ta gratyfikacja dla tych osób się należy.

Radny B. Ircha - pani Przewodnicząca - ja się śmieję., że powinniśmy postawić pomnik Orła Bielika a nie orła Białego dlatego, że orłów białych mamy dość dużo. Stowarzyszenie jakby inicjuje budowę pomnika , gdzie ono jest?

Przewodnicząca RM - Stowarzyszenie jest w trakcie realizacji.

Radny B. Ircha - pani tymi sprawami zajmuje się w UMiG gdzie wszyscy za to płacą, jest korespondencja. Ja nie wiem czy to jest tak w porządku. Jeśli inne Stowarzyszenia muszą gdzieś tam u siebie te sprawy załatwiać a pani korzystając z urządzeń medialnych, papieru próbuje sprawy Stowarzyszenia załatwiać. Powinno być 12 orłów ale pomijajmy to. Proszę to wykonywać nie na koszt podatnika tylko w swoim gronie i niech pani zachęca do przekazywania składek na tą rzecz a nie z podatków podatnika mieszkańca MiG.

Przewodnicząca RM - panie radny Ircha - proszę mnie nie podejrzewać o wykorzystywanie

Czegokolwiek. Stowarzyszenie jest w trakcie rejestracji, spotykamy się w Bibliotece. Jeśli chodzi w ogóle o temat pomnika daliście mi państwo na wspólnym posiedzeniu komisji delegację do działania. Z tym pozwoleniem wyszłam z jakąkolwiek inicjatywą dalej . Nie jestem samozwańcem a w szczególnie w tak poważnym temacie jak godło państwa i tradycji narodowej.

Radny B. Ircha - jest kilka tysięcy kości ludzi złożonych przy pomniku Nieznanego Żołnierza, dzisiaj się mówi wojsk radzieckich. Jak to się dzieje, przecież ci ludzie walczyli o wyzwolenie Dębna , dzisiaj nie mają nic do rzeczy polityczne sprawy. Ja tam położyłem kwiaty i zapaliłem znicz bo mi wstyd za was i za całą Radę. Jak to jest - pani przewodnicząca wygłasza patriotyczne nutki - czy mamy tylko marzeniami i wspomnieniami żyć i użalać się. Trzeba tworzyć aby było z czego na te marzenia odkładać a tworzyć muszą ludzie żywi. Dzisiaj na stronę gospodarczą i rozwoju nie ma ale na symbole i pomniki są pieniądze. Symboli mamy dość, na co nam więcej. Proszę jechać do Osinowa jest tam orzeł piękny po co nam więcej orłów. Zróbmy coś dla dzieci w przedszkolu, w szpitalu.

Przewodnicząca RM - temat jest bardzo poważny i w takim stylu nie możemy rozmawiać. Nie wydaliśmy w tej chwili ani własnej ani państwowej złotówki. Myślę, że spokojnie i po obywatelsku podejść do sprawy. Przyjdzie czas rozmów o szczegółach. Będziemy cieszyć się, że mamy wszystkie sprawy patriotyczne, narodowe załatwione bo one powinny być na pierwszym miejscu jakby na to nie patrzyć. Patrząc na młodych i na starszych którzy proszą o to , odchodzą z roku na rok.

Radny B. Ircha - proszę o odpowiedź czy na drugi rok będzie inaczej będzie potraktowany

19

pomnik Nieznanego Żołnierza ta zbiorowa mogiła. To było po prostu młode życie i oddali to życie za wyzwolenie Dębna.

Burmistrz MiG - pan się nie orientuje co było tam robione w tym roku. Był remontowany pomnik Żołnierzy Radzieckich przy współudziale ambasady Rosyjskiej. Podpisywałem porozumienie i dołożyłem trochę środków do oświetlenia. Jako miasto utrzymujemy ten pomnik w należytym stanie.

Radny M Wyszyński - jeśli chodzi o miejsce na pomnik to należy się nad tym zastanowić bo komunikacja tam jest taka jaka jest. Może należy pozyskać środki zewnątrz i przerobić i wrócić do tego tematu. Należy myśleć perspektywicznie. Kolego prowadzi naukę jazdy i wie jak tam się jeździ i czego brakuje. To miasto jest zakorkowane szczególnie o godz. 15.00. Pomnik to dobry pomysł ale nie wiem czy w tym miejscu.

Przewodnicząca RM - wobec wyczerpania się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej i dziękuję za udział.

================================================

Protokołowała Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 06-04-2005 15:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-04-2005
Ostatnia aktualizacja: - 06-04-2005 15:35