Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXXI z dnia 21.07.2004


Protokół z przebiegu XXXI sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia

21 lipca 2004 roku.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali posiedzeń UMiG o godz. 12.00. Obrady zakończyły się o godz 14.00.

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Stwierdziła, że na sali obrad obecni są: Burmistrz MiG, z-ca Burmistrza MiG, , prezesi spółek, kierownicy wydziałów UMiG sołtysi, mieszkańcy.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1.

Poinformowała, że na stan 20 radnych na sali obrad obecnych jest 19 radnych co stanowi 95% stanu Rady .

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

Nieobecni: Radny. B.Ircha,

Przedstawiła porządek obrad.

1 Sprawy regulaminowe:

a otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania z działalności Burmistrza,

b/ odpowiedzi dotyczące sprawozdania.,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

  1. Wolne wnioski i zapytania.

  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ uzupełnienia składu rady,

b/ wprowadzenia zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie,

c/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego MiG Dębno na lata 2004-2008,

d/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok,

e/ rozpatrzenia skargi Pana Marka Rychtera i Anny Klimek na czynności Burmistrza MiG Dębno oraz Wydziału Budownictwa i Nadzoru Urzędu MiG w Dębnie.

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie sesji RM.

Czy są pytania do porządku obrad?

Radni nie wnosili uwag.

PKT 1 d - informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych między sesjami.

Informacja stanowi załącznik nr 3.

=======================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno za okres od 02.07.2004 do 21.07.2004 r.

Burmistrz odczytał sprawozdanie z działalności za okres od 02.07 do 21.07.2004 r.

Radny J.Baranowicz - Na posiedzeniu wspólnych komisji mówił Pan, że był 1 przetarg na budowę parkingów leśnych, a w sprawozdaniu jest drugi , czy to jest jakiś błąd?

Burmistrz MiG - Nie to jest kolejny przetarg, o tym mówiłem, że nie zmieściliśmy się w czasie od unieważnienia poprzedniego i ogłoszenia drugiego - potrzeba 30 dni. SAPARD nie przedłużył nam terminu o 1 dzien. Wpłynęły 4 oferty ale rozpatrzenie ich odbyło się po terminie. Sesja odbyła się w dniu 1 lipca, a nie mogła się odbyć przed rozstrzygnięciem przetargowym.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

============================================

PKT 3 - wolne wnioski i zapytania.

Radny A. Dobropolski - Czy Gmina wystąpiła o dofinansowanie modernizacji lub budowy budynku socjalnego, termin jest do października ?

Burmistrz MiG - Budynek socjalny umiejscowienie i projekt techniczny, przedłożona została propozycja Radzie zmiany studium, zmiany planów a dopiero będziemy mogli przystąpić do pisania projektów. Nie byliśmy planistycznie w mieście przygotowani do budowy takiego budynku socjalnego, takie zadania podjęliśmy. Program rządowy, który przewiduje dofinansowanie do wysokości 30% jest przewidziany na lata 2004-2005. Wiadome jest, że wybudowanie takiego budynku jest konieczne, na dzień dzisiejszy mamy wyszukane miejsce na lokalizacje i przystąpiliśmy do zmiany studium.

Radny J. Głuszko - Mam pytanie dotyczące budowy boiska w Cychrach, w budżecie zapisanych mamy 15.000 zł. wykorzystaliśmy 3.500 zł. pozostało11.500 zł., a na dokończenie potrzeba nawiezienie ziemi, zasianie trawy, wykonania bieżni i skoczni. Mamy połowę wakacji i pytam czy i kiedy te roboty będą prowadzone?

Kolejne pytanie dotyczy naprawy przekopów w Cychrach po przeprowadzeniu kanalizacji sanitarnej. Otrzymałem informacje z wydz. Inwestycji , że w dniu 8 kwietnia przeprowadzono przegląd gwarancyjny i ustalono termin naprawy przekopu do 10 września br. Dlaczego wyznaczono tak odległą date naprawy przekopów. Kolejne pytanie dotyczy dojazdów dzieci z Bogusławia do szkoły w nowym roku szkolnym - czy został ustalony harmonogram dowozów i czy nastąpi zmiana godzin rozpoczęcia zajęć w Cychrach. Wiemy, ze wyjeżdżały o godz. 6.30 przyjeżdżały do Cychr na 7.00 czasem o 6.30 już były w Cychrach i czekają do 7.30. Na lekcjach pierwszych dzieci śpią, dla nich to jest za wcześnie napewno.

Mam pytanie również , na jakim etapie są rozmowy w sprawie wykupy gruntów przy ul. Kostrzyńskiej w Cychrach, odnośnie budowy chodnika.

=========================================

PKT 4a - projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu rady

Przewodnicząca RM - Witamy Pana D.Dutkiewicza, który zajmie miejsce odwołanego poprzednio Radnego G.Kujde. Zanim przystąpimy do podjęcia uchwały proszę o powstanie i złożenie przez Pana Dariusza Dutkiewicza Ślubowania.

Akt Ślubowania - „ Wierny Konstytucji i praw Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście, obowiązki Radnego sprawować, godnie , rzetelnie i uczciwie mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Pan D.Dutkiewicz - Ślubuję

Przewodnicząca RM- Proszę o podpisanie aktu ślubowania. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady. Pan Dutkiewicz wyraził wcześniej akceptację do uzupełnienia składu Rady. Przystępujemy do głosowania.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXI/203/2004. Załącznik nr 5

====================================================

PKT 4 b - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie,

Przewodnicząca RM - Zapytam jeszcze Pana Czy wyraża pan chęć uczestnictwa w pracach tych komisji, w których uczestniczył były Radny G.Kujda

Radny D.Dutkiewicz - Tak wyrażam zgodę.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składach osobowych Komisji stałych Rady Miejskiej w Dębnie,

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rad podjęła uchwałę nr XXXI/204/2004. Załącznik nr 6

================================================

PKT 4 c - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego MiG Dębno na lata 2004-2008.

M.Stankiewicz - Projekt był już omawiany na Komisji, ale jest propozycja wydziału inwestycji by brzmienie nazwy zadania ochrony środowiska miało nazwę „Kanalizacja terenów wiejskich ze wskazaniem Dargomyśl, Bogusław, Różańsko wraz z oczyszczalnią ścieków.

Przewodnicząca RM - Kto jest za podjęciem uchwały sprawie zmiany wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008. z proponowana zmianą.

Stan radnych na sali 20.

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXI/205/2004. Załącznik nr 7.

===============================================

PKT 4 d - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok

Stan radnych na sali 20.

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXI/206/2004. Załącznik nr 8.

================================================

PKT 4 e - projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Rychtera i Anny Klimek na czynności Burmistrza MiG Dębno oraz Wydziału Budownictwa i Nadzoru Urzędu MiG w Dębnie.

Radny J.Baranowicz - Przed przystąpieniem do głosowania powinien się wypowiedzieć przewodniczący Wspólnych Komisji, Chce poinformować Państwa, że zgłosiłem wniosek o zmianę zapisu uchwały na taki, który uznaje skargę na czynności Burmistrza i wydziału budownictwa w części zasadną. Skarżący w części ma rację to wynika z treści uzasadnienia. Występujemy dla dobra mieszkańców a nie dla dobra Burmistrza. Mój wniosek zaproponowany na komisji nie przeszedł. Spójrzmy na skarżącego , jeżeli w części ma racje to powinniśmy mu ją przyznać.

Burmistrz MiG - Taki projekt został przygotowany, Pani Klimek ma racje w zakresie formalnym czyli nie zachowania terminu, w sensie merytorycznym takiej racji nie ma. Rada po przedstawieniu tego projektu omówionego na Komisji i po dyskusji nad częścią merytoryczna na Sesji podejmie decyzje. Podkreślić chciałem ze dotyczy to kwestii formalnej, a nie merytorycznej.

Radny K.Witkowski Na komisji wniosek Radnego J.Branowicza nie przeszedł 6 -za , 8 - przeciw, 1 - wstrzymujący się. Projekt uchwały z uwzględnieniem poprawki Pana Sekretarza w § 2 by uzasadnienie stanowiło załącznik nr 1 do uchwały. Projekt przegłosowano liczbą głosów za -10, przeciw - 1, wstrzymał się - 4.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały sprawie rozpatrzenia skargi Pana Marka Rychtera i Anny Klimek na czynności Burmistrza MiG Dębno oraz Wydziału Budownictwa i Nadzoru Urzędu MiG w Dębnie.

Stan radnych na sali 20.

Głosowanie: za - 13

przeciw - 3

wstrzymał się - 4

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXXI/207/2004. Załącznik nr 9.

PKT 5 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Burmistrz MiG - Odnośnie przeglądu gwarancyjnego, boiska i gruntów odpowie kierownik Soluch, a odnośnie dojazdów Pani Patkowska Co do dowozów to musimy organizować je tak by w jeden rok wcześniej wstawały jedne dzieci, a w drugi inne, inaczej nie możemy tego rozwiązać i jest to zgodne z sugestią mieszkańców tych miejscowości.

Kierownik J.Soluch - Termin naprawienia przejazdów po przeprowadzeniu kanalizacji w miejscowości Cychry uzgodniony został na wyraźną prośbę wykonawcy, który brał udział w innych przetargach, wszystko w uzgodnieniu z Zarządem Dróg. W tym wyznaczonym okresie zostanie wszystko naprawione, czyli do 10 września. Co do boska w Cychrach przygotowujemy dalsze działania, w pierwszej kolejności przygotowywaliśmy większe zadania i przygotowywaliśmy przetargi, teraz systematycznie przytupujemy do realizacji tego.

Kierownik A.Borowski- Odpowiadając na to pytanie w zakresie wykupu nieruchomości, informuję mamy wstępne uzgodnienia z właścicielami zgody na sprzedaż po cenach lokalnych, jesteśmy na etapie wykonywania podziału geodezyjnego.

Dyrektor ZEAS D.Patkowska - Trzy krotnie spotkaliśmy się z dyrektorami szkól w sprawie planów dowozów uczni do szkól i na dzień dzisiejszy ostatni z projektów jest przewidziany w zgodzie z postulatami wsi Bogusław, tj. uruchomimy drugi kurs - najpierw 6.30 wyjada z Bogusławia gimnazjaliści, a 7.52 wyjada dzieci z podstawówki. Nie jest to temat zamknięty, z tego względu, że ktoś śpi dłużej to ktoś mus spać krócej. Temat jest nadal aktualny mamy jeszcze pozostałe miejscowości.

Radny J.Baranowicz - Jak słyszymy, że z dowożeniem takiej liczby dzieci są problemy i będą, bo rodzice maja prawo domagać się jak najlepiej. Moja prośba do szefostwa oświaty i Pana Burmistrza by maksymalnie pomóc w tym roku w rozruchu szkoły w Barnówku, aby zmniejszyć liczbę dzieci dowożonych, zobaczyć jak to wyjdzie, czy zda to egzamin, jeśli będą wszyscy współpracować - przekazuje prośbę przedstawicieli szkoły z Barnówka. Co do przystanku w Cychrach był jeden z wniosków , że by autobusy jadące z Dębna do Kostrzyna zajeżdżały do wsi Cychry ten zjazd w lewo do Cychr pozwoli bezpiecznie wysiąść i wsiąść mieszkańcom tak samo w drodze powrotnej Kostrzyn - Dębno. Można przeprowadzić rozmowy z PKS i wtedy nie będzie konieczna budowa tego przystanku w niebezpiecznym miejscu.

==============================================

PKT 6 - sprawy różne.

Przewodnicząca RM -Otrzymałam pismo od Pana Posła K.Marcinikiewicza, pismo zostało odczytane prze Przewodniczącą ,kopia stanowi załącznik nr 10

Burmistrz MiG - Udzieliłem odpowiedzi na podstawie podjętej prze Rade uchwały, iz rozmowy jakie mrzemy prowadzić to tylko w granicach województwa zachodniopomorskiego. Na dzień dzisiejszy nasza gmina nie jest zainteresowana zmiana w tym kierunku. Czynnikiem przeważającym naszej decyzji jest funkcjonowanie szpitala i innych jednostek samorządu powiatowego.

Radny J.Baranowicz - Rozumiem, że zbliżają się wybory parlamentarne, jest to zbieranie punktów, z tego co Pan Burmistrz powiedział, pól roku temu podjęliśmy śmieszną uchwalę w niektórych przypadkach szkodliwą uchwałę. Proszę powiedzieć, jak się sprawa ma w tym temacie, z tego co pamiętam Rada zobowiązała Burmistrza do prowadzenia rozmów z samorządami z woj.. zachodniopomorskiego, oczekuje, że we wrześniu przedstawił Burmistrz Radzie informacje z rozmów z samorządami, jakie tam zostały podjęte uchwały, ile jest za nowym powiatem i co się dzieje w tym kierunku. Liczę, że taka informacja zostanie złożona.

Radny A.Dobropolski - Zwracam się do Pana Kierownika Kornasia, brak jest oznakowania ul Słonecznej z Siewną, dobra jest nawierzchnia, i tam jeździ się szybko zwłaszcza na ul. Siewnej, a auto wyjeżdżające z ul. Słonecznej ma pierwszeństwo. Trzeba coś z tym zrobić zanim zdarzy się niebezpieczeństwo - oznakować to skrzyżowanie. Na komisji bezpieczeństwa ruchu były rozmowy o umieszczeniu sygnalizacji świetlnej na ul. Mickiewicz przy Biedronce albo przy placu Konstytucji.

Kierownik A.Kornaś - Wiemy, że na skrzyżowaniach równorzędnych obowiązuje reguła prawej ręki, tzn. że nie ma skrzyżowań nie oznakowanych, każdy kierowca powinien wiedzieć jak ma jechać, ale znaki i tak zostały już zamówione. Jeśli chodzi o sygnalizacje świetlną to protokół Komisji został przekazany do Zarządu Dróg i czekamy na odpowiedź.

Przewodniczący RM - W związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie i dziękuję za przybycie.

================================================

Protokołował

Przewodnicząca RM

Arkadiusz Mazepa

Helena Sługocka

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 27-08-2004 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 27-08-2004 10:02