Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXV z dnia 29.04.2004 r.


Protokół z przebiegu XXV sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29 kwietnia 2004 roku.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali posiedzeń UMiG o godz. 10 a zakończyła o godz. 13.00

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Na wstępie przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Stwierdziła, że na sali obrad obecni są: Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza, przedstawiciele starostwa powiatowego w Myśliborzu, radni powiatowi, Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębno, komendanci Policji, Straż Pożarna , kierownicy placówek oświatowych, jednostek podporządkowanych gminie, sanepidu, powiatowego biura pracy, prezesi spółek, sołtysi, mieszkańcy MiG oraz prasa likalna i regionalna.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1

Stwierdziła, że na stan 21 obecnych jest 19 radnych co stanowi 90,47% % stanu Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: radny R. Święcicki, A. Dobropolski.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2.

Poinformowała, że zmarł kolega radny poprzednich trzech kadencji Pan Franciszek Kucharski, dzisiaj pogrzeb.

Wszyscy powstali i minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Franciszka Kucharskiego.

Przewodnicząca RM - zapytała czy są uwagi do porządku obrad?

Radny J. Baranowicz - nie mam uwag co do zapisów porządku obrad a jedynie apel lub prośbę - aby dzisiejszą sesję poprowadzić sprawnie, ponieważ materiał na komisjach został omówiony dokładnie. Chodzi o skończenie sesji o 12,30 aby wziąć udział w pogrzebie. Jeżeli by się to nie udało to proponuję ewentualnie przerwę i po powrocie z pogrzebu dokończenie obrad. Proponuję skupić się tylko na merytorycznych sprawach porządku sesji , a zapytania przełożyć na następną sesję.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołów z przebiegu XXIII i XXIV sesji RM,

d/ sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami,

e/ informacja z pracy Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2004 r.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi dotyczące sprawozdania Burmistrza MiG.

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Ocena rozwoju sportu na terenie MiG Dębno.

 3. Informacja na temat bezrobocia - formy jego zwalczania.

 4. Ocena stanu bezpieczeństwa.

 5. Realizacja wypłat dodatków mieszkaniowych.

 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Dębno za 2003 rok.

a/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

b/ opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębnie,

c/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za

2003 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG Dębno.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok,

b/ upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

c/ zatwierdzenia statutu Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Dębnie,

d/ nadania nazwy nowo-powstałym ulicom na terenie miasta Dębna,

e/ zmiany nazwy dla części ulicy Demokracji na terenie miasta Dębna,

f/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno

obejmujący obszar oznaczony symbolem B20UX i B21UX.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji RM.

Protokoły z przebiegu XXIII i XXIV sesji RM zostały sporządzone i wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag.

Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Radni nie wnosili uwag.

Kto jest za przyjęciem protokołów z przebiegu XXIII i XXIV sesji RM?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte.

=======================================

PKT 1 d - sprawozdanie Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami,

Przewodnicząca - przedstawiła sprawozdanie. Załącznik nr 3

========================================

PKT 1 e - informacja z pracy Komisji Rewizyjnej za I kwartał 2004 r.

Radny A. Brzozowski - Komisja Rewizyjna w bieżącym kwartale zajmowała się sprawozdaniem z wykonania budżetu MiG za 2003 rok. Zajmowaliśmy się certyfikatem jakości w Urzędzie , zapoznanie się ze skargami i wnioskami mieszkańców i sposobu ich załatwiania. Są to tematy bieżące z planu pracy komisji. Ponadto zajmowaliśmy się problemem usytuowania hurtowni na ul. Kwiatowej. Dokonaliśmy wizji lokalnej. Sprawa jest w polu zainteresowania naszej Komisji.

===========================================

PKT 2 Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.

Burmistrz przedstawił sprawozdanie za okres od 01.04.do 29.04.2004 r.

Radny B. Ircha - chciałbym prosić o podanie składu delegacji do Holandii.

Burmistrz MiG - w składzie delegacji byli: M. Komarowski, P. Chrobak, E. Kotowska, W. Drzewińska.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza?

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

==========================================

PKT 3 - Wolne wnioski i zapytania.

Pani Irena Golecka - mieszkam przy ul. Wodnej 11 , jestem właścicielką domu jednorodzinnego wybudowanego w latach 70 na podstawie decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Dębnie. Nawiązując do wypowiedzi pana Kornasia, że popełniłam błąd wnosząc swoje uwagi i pisma na etapie kiedy został postawiony budynek w stanie surowym, zmuszona jestem udzielić pewnych wyjaśnień. Zgadzam się z panem Kornasiem, że popełniłam błąd, bo trzeba było mi cierpliwie poczekać aż zostanie wybudowany budynek i zostanie uruchomiona działalność

2

gospodarcza, usługi wtedy miałabym dowód rzeczowy na wszystkie przekręty jakie zostały dokonane za sprawą urzędników w Dębnie wydziału budownictwa i nadzoru. Nieprawdą jest, że nie interesowałam się budową, że zainteresowałam się budową dopiero po wybudowaniu murów. Z chwilą rozpoczęcia budowy byłam wielokrotnie w Urzędzie w wydziale BN i za każdym razem zapewniano nas, że wszystko jest zgodne z prawem. Ponieważ wielokrotnie mówiłam inwestorom, że nie wyrazimy zgody na żadne otwory okienne, drzwiowe, wentylacyjne, na żadną działalność z naszej strony. Po przyjeździe z urlopu zastaliśmy budynek wybudowany z 6 oknami z wejściem do naszej strony i otworem drzwiowym w odległości 3 m a ambona w odległości 1,80 m . Zwróciliśmy się o okazanie dokumentacji i stwierdziliśmy, że istnieją dwa projekty lub wymieniane są kartki w projekcie. Raz pokazano nam projekt z gabinetem kosmetycznym, z różnymi usługami a następnym razem cały parter 45 m2 na potrzeby własne. Podam jakie błędy z naruszeniem prawa budowlanego zostały popełnione przez Urząd: Nie byliśmy w ogóle stroną w tym postępowaniu. Nie powiadomiono nas o wydawaniu żadnych decyzji. Nie braliśmy również udziału ani w decyzjach o warunkach zabudowy, ani w decyzji o postanowieniu zabudowy - co uniemożliwiło nam obronę praw własności. Decyzja o warunkach zabudowy została wydana w 1997 roku i dotyczyła rozbudowy budynku mieszkalnego na działce 343 z zapisem oznaczonym symbolem 31 MJ i zapisem - teren mieszkalnictwa jednorodzinnego - funkcja otrzymana. Tej decyzji nam nie okazano. Jest tam wyraźny zapis, że chroni interesów osób trzecich. Przeciwko mnie zostało wszczęte postępowanie prokuratorskie za to, że posiadałam tą decyzję. Natomiast decyzja, pozwolenie na budowę została już wydana na podzieloną już działkę na 343/2 również bez naszego udziału. Również chroni to interes osób trzecich - nie zostaliśmy w ogóle o tym powiadomieni. Podział działki nastąpił tylko wyniku podziału spadkowego. Brak jest decyzji o podziale działki na budowlaną. Należy stwierdzić, że plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje wtórnego podziału działki budowlane bo brak jest możliwości dojazdu i zlokalizowania wejścia. Decyzja została wydana na budynek mieszkalny, natomiast z posiadanych projektów oraz prowadzona działalność w sąsiednim pomieszczeniu wynika, że budynek przeznaczony jest na działalność gospodarczą w tej chwili nie wiem jaką. Całe przyziemie zaprojektowane jest pod kontem działalności gospodarczej tj około 100 m2. Realizacja budowy jest nie zgodna z projektem, budynek jest wyższy o 1 m jak przewiduje projekt. Okna nie są na poziomie zsynchronizowanym z budynkiem już istniejącym. Kierownikiem budowy i projektantem był pracownik wydziału BN. Proszę się nie dziwić, że można było takie przekręty robić. Niektórych błędów nie zauważa ani pan kierownik wydziału BN ani pan inspektor nadzoru budowlanego. W 1990 roku na naszą skargę tylko zamurowano 4 otwory okienne a reszta pozostała. Nikt nie dopatrzył się, że budynek jest wyższy o 1 m. W dniu 5 grudnia wojewoda Zachodniopomorski uchylił decyzję Burmistrza . Naczelny Sąd Administracyjny w Szczecinie w dniu 10 lutego 2004 roku podtrzymuje tą decyzję. Świadczy to o łamaniu prawa i stwierdzeniu naszej racji. Należy zastanowić się czemu mają służyć te wszystkie nieprawidłowości, to łamanie prawa, czyich interesów Urząd broni, gdzie jest prawo równości stron. Urząd przed wydaniem decyzji na budowę oraz zatwierdzeniem projektu budowlanego powinien zbadać czy obiekt budowany został zaprojektowany w sposób zapewniający formę architektoniczną dostosowaną do otaczającej zabudowy zwłaszcza w tedy gdy w toku postępowania zostały ujawnione sprzeczne interesy osób trzecich czyli właścicieli sąsiadujących działek - to ma miejsce w naszym przypadku. Jak wygląda ta budowa na sąsiedniej działce o tym przekonał się szanowny pan Burmistrz i szanowna pani Przewodnicząca. Zapraszam również szanownych państwa radnych aby obejrzeli i zainteresowali jak ja mieszkam. Dlaczego nie zostało przeprowadzone postępowanie administracyjne. Dobudowany budynek zacienia nam działkę po kilka godzin dziennie, mieszkamy jak w studni, brak nam jest naturalnego przepływu powietrza. Zasłania nam widok bo mamy przed oknami mur do końca naszej działki. W Dębnie powracamy do przeszłości, że każdy i każdemu może zaglądać w okna. Ogólną tendencją jest aby jednak poprawiać warunki zamieszkiwania czyli powiększać działki a nie stwarzać takie warunki. Najgorsze jest to, że ten budynek w całości przeznaczony jest na usługi. Nam usiłuje się wmówić, że jest to budyneczek jednorodzinny. Jest to nie prawda - jest to budynek przeznaczony na usługi. Takich samych pomyłek dopuścił się Urząd w 1992 roku gdzie również wydano decyzję na rozbudowę budynku o pow. 50 m 2 bez naszego udziału i zgody i tylko 3 m od granicy naszej działki, wykonano również otwór drzwiowy i przedsionek. W 1993 roku do jednego pomieszczenia przeniesiono usługi kosmetyczne, sprzedaż kosmetyków bez zmiany funkcji, bez opinii sanepidu i również bez naszego udziału. Pod nasze

3

okna wyprowadzono wentylatory gabinetów czynne cały dzień. Od 5 lat domagamy się likwidacji wszystkich otworów drzwiowych i wentylacyjnych od naszej strony. Gabinet czynny jest od wczesnych godzin rannych do późnych wieczornych. Kilkadziesiąt osób dziennie ingeruje w naszą prywatność, zagrażając naszemu mieniu i nam bezpośrednio. Strach wyjść z domu, zaśmieca nam się działki. Z solarium korzystają głównie ludzie młodzi, zachowują się wulgarnie i nie potrafię określić czy to po piwie czy po narkotykach. Ja się boję wyjść z domu proszę państwa. Nie mam nic przeciwko usługom ale nie my powinniśmy ponosić konsekwencje tych usług. Ja nie po to się wybudowałam abym dziś nie mogła wyjść na własne podwórko. Taki urzędnik, który nie zna podstawowych elementarnych praw prawa budowlanego ma decydować jak ja mam mieszkać - jakie mi się stworzyło warunki na mieszkanie. Kierownik wydziału po 5 latach dopiero przyznaje, że to błąd Urzędu. Kto jest pokrzywdzonym, kto ponosi koszty, traci zdrowie wyniku stresu - oczywiście my. Taki stan rzeczy spowoduje wysokie koszty, po stronie inwestora bo na pewno będzie domagał się odszkodowania i po stronie osób trzecich bo my też będziemy się domagać. Kto za to zapłaci proszę państwa - czy Urząd czy społeczeństwo miasta Dębna czy urzędnik, który spowodował takie błędy. W moim odczuciu jest to świadome i celowe działanie. Przez takie postępowanie urzędników zostaliśmy skłóceni ze sąsiadami a byliśmy dobrymi sąsiadami, nigdy nie było między nami żadnych nieporozumień. Ja nie mam nic do nich bo oni tak samo jak ja zostali oszukani. Mam żal do poprzedniej ekipy rządzącej gminą bo wielokrotnie zwracaliśmy się ze skargą do byłego Burmistrza na opieszałość wydziału BN i nie odpowiadano nam na pisma. Efekt tego był taki, że wznowienie postępowania było dwukrotne - po trzech miesiącach pierwsze a drugie po jednym roku wyniku czego Burmistrz podtrzymał swoją decyzję, wiedząc że narusza przepisy prawa budowlanego. Na przykład przeprojektowanie wejścia mimo naszych sprzeciwów o likwidację tego wejścia, co zostało zaprotokołowane w protokóle podczas wznowienia postępowania - zrobiono tam wejście jako do nowego budynku. Ta decyzja nie powinna być w ogóle wydana gdy następuje konflikt stron. Myśmy powinni być powiadomieni a Urząd powinien rozwiązać ten konflikt, a nie wbrew naszym intencjom zatwierdzać taką decyzję. Zwracaliśmy się również do członków Zarządu i ówcześnie zatrudnionego architekta z zapoznanie się z naszym problemem - mieli przyjść i do dzisiaj nie doszli. Mam teczkę z dokumentami - służę jeśli ktoś jest zainteresowany, służę swoimi dokumentami w powyższej sprawie. Mimo wznowienia postępowania budowa nie została wstrzymana na czas załatwienia skargi. Ktoś w efekcie poniesie za to koszty. Sąsiedzi mają obiecane, że jest to budynek przeznaczony na działalność gospodarczą i będą się dopominać za każdy dzień poniesionych kosztów wyniku strat w działalności gospodarczej. W dniu 18 czerwca 2000 r Burmistrz wydał postanowienie o wznowieniu postępowania i nic się nie dzieje. Po naszych interwencjach otrzymujemy pismo z wydziału BN w dniu 15 marca 2001 roku podpisane przez pana Kornasia - cyt." Zaświadcza się, że pozwolenie na budowę zostało wydane na budowę budynku mieszkalnego i do dnia dzisiejszego nie zostało zgłoszone do odbioru". Wznawia się postępowanie i Urząd czy wydział BN nie wie co się dzieje dalej z tym postępowaniem i stwierdza, że nie zostało zgłoszone do odbioru. Zwracam się do szanownej Rady o zainteresowanie się tym problemem. Proszę również o odpowiedź na piśmie. Jest to jawna próba ominięcia prawa na szkodę sąsiadów. Chce zapytać czy my jesteśmy pozbawieni praw obywatelskich w Dębnie, że nam się narusza takie prawa. Najpierw się daje pozwolenie na domek jednorodzinny, później się daje na rozbudowę budynku mieszkalnego, później toleruje się przeznaczenie funkcji na gabinet gdzie jest kilka osób dziennie, później dochodzi solarium czynny przez wszystkie dni tygodnia, a teraz dochodzi kombinat usługowy na ulicy Wodnej w centrum miasta, gdzie nie ma miejsc parkingowych. Zajeżdża nam się wjazdy do naszej działki. Czym Urząd uzasadnia zlokalizowanie takiej funkcji.

W roku 1969 otrzymaliśmy decyzję wydaną przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - teren opisany na wstępie winien być wykorzystany zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego tj na wybudowanie domu jednorodzinnego o powierzchni nie przekraczającej 110 m2. W 1999 roku wieczyste użytkowanie przekształcono nam na własność prywatną. Nikt nas nie poinformował o żadnych zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego, o możliwości budowy drugiego domu na tej działce, o wtórnym podziale. Ja bym się zastanowiła o kupnie takiej działki. Nas po prostu oszukano.

Przewodnicząca RM - dla informacji powiem, że byliśmy u pani Goleckiej i oglądaliśmy sytuację tej zabudowy. Burmistrz Ostry prowadzi szczegółowe rozpoznanie sprawy i jeżeli pani pozwoli to ciąg dalszy sprawy będzie kontynuowany, aż do finalnego wyjaśnienia, w tej chwili nie potrafię jednak powiedzieć jakiego.

4

Burmistrz MiG - przed wczoraj wpłynął wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podtrzymujący decyzję Wojewody o uchyleniu pozwolenia na budowę i w tym momencie w dniu jutrzejszym z-ca udaje się do pana Walasa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i będzie tą sprawę kontynuować. Jak się ona zakończy, po części można przewidzieć. Te procedury będą trwały aby wyjaśnić, my dołożymy wszelkich starań. Jest postępowanie administracyjne, które mówi, że jeżeli jest sprawa w Sądzie sprawę się zawiesza do czasu ogłoszenia wyroku. Po tym czasie Powiatowy Inspektor rozpocznie postępowanie. Takie mamy na dzień dzisiejszy prawo budowlane, terminy i procedury musza być przestrzegane. Dołożymy wszelkich starań aby to wyjaśnić.

Pani Golecka - chcę złożyć serdeczne podziękowania pani Przewodniczącej i panu Burmistrzowi za zainteresowanie się tą sprawą czego nie miałam wcześniej.

Przewodnicząca RM - będziemy cieszyć się wszyscy gdy doprowadzimy sprawę do finału.

========================================

PKT 4 - ocena rozwoju sportu na terenie MiG Dębno.

Radny S. Witkowski - ocena rozwoju sportu została jednogłośnie przyjęta przez Komisję Oświaty Kultur.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji dotyczącej oceny rozwoju sportu na terenie MiG Dębno.

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 5

========================================

PKT 5 - informacja na temat bezrobocia - formy jego zwalczania.

Komisje przyjęły informację.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji o stanie bezrobocia i form jego zwalczania.

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 6

===========================================

PKT 6 - ocena stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno.

Radny S. Witkowski - ocena stanu bezpieczeństwa w MiG Dębno przez komisję Oświaty została przyjęta jednogłośnie. Pozwolę sobie zgłosić o braku działań Policji czy Straży Miejskiej na sprawę sprzedaży alkoholu i papierosów dla nieletnich. W kioskach papierosy sprzedawane są na sztuki, nalewki na kieliszki i właśnie młodocianym. Tej informacji brakuje. Ustawa o przeciwdziałaniu alkoholizmu mówi nam o wolności sprzedaży z drugiej strony nie dzieje się nic aby ten proceder ukrócić. Chciałbym aby w następnej informacji za 2004 rok takie rzeczy były wykazane i zwalczane. Nie wierzę, że działania Straży Miejskiej i Policji nie mogłyby doprowadzić do zamknięcia kilku punktów, które nadużywają tego procederu.

Radny K. Witkowski - ten punkt był również omawiany na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego. Informacja nie była głosowana.

Radny B. Ircha - chcę zwrócić uwagę - nie będąc jeszcze radnym w tym temacie zabierałem głos w poprzedniej kadencji Rady. Sporo jest uwag bo na osiedlach, przy rynku np. sprzedaje się piwo. Są lokale wyznaczone gdzie pod nadzorem można by było wypić jednak butelkowe piwo jest sprzedawane i te butelki wszędzie się walają. Tu należało by wzmóc nadzór Policji i Straży Miejskiej i dokonać poprawy. Może więcej na to przeznaczyć pieniędzy z opłat za alkohol.

5

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji na temat bezpieczeństwa w MiG Dębno?

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 7

========================================

PKT 7 Realizacja dodatków mieszkaniowych.

Radny K. Witowski - Komisji Rozwoju Gospodarczego zapoznała się z informacją na temat wypłat dodatków mieszkaniowych - Nie głosowała przyjęcia informacji.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji na temat wypłat dodatków mieszkaniowych.

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 8

=======================================

PKT 8 - Sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Dębno za 2003 rok.

Burmistrz MiG - szanowna Rado przez szacunek dla gości i prasy chcę odczytać główne założenia z wykonania budżetu.

Budżet na 2003 rok wykonano :

po stronie dochodów w kwocie - 36 670 013 tj. 101,08 % planu

po stronie wydatków w kwocie - 37 129 645 tj. 97,39 % planu

wynik - /-/ 459 632

Na początek roku budżet zakładał deficyt w wysokości /-/3.101.185 zł. Ustalono spłatę kredytów i pożyczek z dochodów własnych gminy w kwocie 2.171.645 zł. W trakcie wykonywania budżetu wielokrotnie dokonywano zmiany jego wielkości. Dokonywane zmiany związane były głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o zmianach kwot dotacji, subwencji, środków pozyskiwanych z innych źródeł. Ponadto, po stronie wydatków zmiana planu wystąpiła na zadaniach inwestycyjnych w jednym przypadku do faktycznych kosztów określonych w przetargu w drugim przypadku z uwagi na opóźnienie w realizacji zadania z przyczyn wykonawcy (kontynuację zadania zabezpieczono w budżecie 2004), wielkości te pomniejszyły deficyt budżetu. W rezultacie planowane dochody zwiększyły się o łączną kwotę 387.490 zł. a wydatki zmniejszyły się o łączną kwotę 867.743 zł. W konsekwencji budżet za 2003 rok zamknął się planowanym deficytem w wysokości 1.845.952 zł. W związku z tym , że wydatki budżetu zostały zrealizowane w 97,39 % a dochody w 101,08 % w stosunku do planu, deficyt wg wykonania zamknął się kwotą 459.632 zł. Planowane dochody wykonano o 1,08 % ponad zakładany plan co świadczy o wysokiej ściągalności należności budżetowych oraz realnym planowaniu . Plan stanowi prognozę wielkości dochodów natomiast realizacja może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, na które nie mamy bezpośredniego wpływu . Na podkreślenie zasługuje fakt , że dochody ze znaczących dla budżetu źródeł okazały się niższe aniżeli w latach poprzednim . Należą do nich przede wszystkim wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej , które były niższe w stosunku do roku 2002 o 13,11 % , co nominalnie daje kwotę - 795.542 zł .a stosunku do 2001 były niższe o kwotę 4.528.648 zł. jest to skutek zmiany sposobu naliczania opłaty eksploatacyjnej. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 37.129.645 zł. z czego na wydatki bieżące przypada kwota 29.686.775 zł. co stanowi 79,96 % na wydatki inwestycyjne przypada kwota 7.442.870 zł. co stanowi 20,04 % .

Źródłem finansowania wydatków inwestycyjnych były poza dochodami własnymi , środki bezzwrotne z programu SAPARD na budowę kanalizacji w Cychrach w wysokości 865.011 zł., dotacja na końcowe rozliczenie finansowe budowy hali sportowej przy Gimnazjum w Dębnie - 600.000 zł., dotacja z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg śródpolnych - 13.495 zł. Wykonano lub rozpoczęto szereg zadań służących zaspokojeniu potrzeb mieszkańców miasta i gminy Dębno .

6

Ważniejsze z nich to :

 • budowa kanalizacji w Cychrach

 • budowa wodociągów we wsi Suchlica, do kol.Prusiec, doprowadzenie do standardów normowych wody w wodociągach wiejskich

 • budowa hali sportowej przy gimnazjum w Smolnicy,

 • remont kapitalny budynku Biblioteki i USC ,

 • budowa ścieżki rowerowej do jeziora Duszatyń

 • modernizacja ulic ( Głowackiego,Ofiar Katynia, Tartaczna, Racławicka , Siewna-Moniuszki, Droga Zielona) , budowa chodników na wsiach, dróg śródpolnych w gminie ,

 • adaptacja „hotelu pielęgniarek” na mieszkania dla wychowanków Domu Dziecka,

 • uzbrojenie terenu do budynku GTBS

Szereg zadań wykonywanych w ramach budżetu łączone były z zatrudnieniem osób bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych bądź odbywania stażu a należą do nich między innymi:

- „akcja dróżnik”

 • prace melioracyjne w ramach programu „Myśla”

Ponadto , podobnie jak w latach ubiegłych , z budżetu gminy przeznaczono środki dla jednostek nie objętych zadaniami własnymi gminy aczkolwiek ważnych dla naszej społeczności m.in. dofinansowano :

 • Komisariat Policji w Dębnie,

 • Szpital w Dębnie,

 • Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Dębnie,

 • SANEPID w Dębnie,

 • dofinansowano działalność Ogniska Wychowawczego NASZ DOM oraz ogniska przy Parafii MBF ,

 • dofinansowano działalność sportową prowadzoną przez kluby na terenie gminy ,

 • działalność społeczną PCK , Stowarzyszenia Diabetyków, „ART.-FORUM”, „INSPIRACJE”, Polskiego Związku Niewidomych, Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Bądźmy razem”, Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych, Związków Pszczelarzy.

Reasumując powyższe , budżet za 2003 rok był wykonywany zgodnie z obowiązującymi zasadami w granicach nakreślonych przez Radę Miejską spełniono oczekiwania znacznej części społeczności gminy Dębno zarówno poprzez realizacje zadań bieżących , jak i zadań inwestycyjnych . Wobec powyższego , proszę o przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenia absolutorium.

Radny K. Witkowski - na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów zajęliśmy się rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok przedstawionym przez Burmistrza MiG Dębno. W tym posiedzeniu osobiście uczestniczył również Burmistrz i pani Skarbnik. Komisja zapoznała się szczegółowo z przedłożonym sprawozdaniem za 2003 r. Wysłuchaliśmy informacji i zadawaliśmy pytania związane z zadłużeniem i rozliczeniem kredytów. Komisja przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu MiG Dębno za 2003 rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi.

Radny S. Witkowski - sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok komisji Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych przyjęła większością głosów za.

Radny J. Sypniewicz - Komisja infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska przyjęła projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok i wnioskuje za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi MiG Dębno.

Radny A. Brzozowski - Komisja Rewizyjna w drodze głosowania przyjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi i opracowała opinię stanowiąca załącznik do uchwały Komisji Rewizyjnej.

W tym miejscu odczytał opinię komisji Rewizyjnej do wykonania budżetu MiG Dębno za 2003 rok.

Załącznik nr 9.

9

Skarbnik Gminy - odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczenicie dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu za 2003 rok.

Załącznik nr 10.

Radny A. Brzozowski - odczytał opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie do wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Dębnie.

Załącznik nr 11.

Radny J. Baranowicz - chodzi o wynagrodzenie radców prawych - z planowanych 25.000 zł na 44.000zł . Co było powodem zwiększenia aż tak płac radców prawnych.

Burmistrz MiG - nastąpiło zwiększenie z pół etatu na cały etat. Zgodnie z rozporządzeniem izb radcowskich takie stawki są przyjęte. Pani Boła z pół etatu przeszła na cały etat.

Radny J. Baranowicz - powiedziałbym tak jak RIO - nie mam zastrzeżeń do samego sprawozdania, materiału, ponieważ wykonane zostało prawidłowo odnosząc się do uchwalonego budżetu. Mieliśmy zastrzeżenia co do uchwalonego budżetu na 2003 rok, stąd trudno żeby w całości pochwalić jego wykonanie. Budżet który oceniamy jak ten który jest realizowany nie są to budżety wynikające z programu rozwoju gminy na obecną kadencję, bo takiego programu nie ma. Jest on realizacją doraźnych potrzeb różnych grup nacisku. W budżecie ocenianym i realizowanym brak jest znaczących inwestycji, zaniechano modernizacji PEC, minimalne wykorzystanie środków pomocowych przy tak wysokich wpływach do budżetu z nafty. Z realizacja przyjętego budżetu trudno się zgodzić.

Radny B. Ircha - do samego sprawozdania , układanki nie można nic zarzucić. Natomiast jeśli chodzi o wykorzystanie w niektórych celach jak np. niezasadnych jak maraton, istnienie dwóch ośrodków DOK i OSiR, które powiększają koszty funkcjonowania a w sporcie źle się dzieje. To wszystko powoduje to, że do strony merytorycznej sprawozdania nie wnoszę zastrzeżeń jednak ze względu na przebieg działania Burmistrza, funkcjonowania Urzędu, funkcjonowania poszczególnych wydziałów szczególnie budownictwa, szczególnie inwestycji gdzie źle się dzieje. Absolutorium to nie jest tylko tabliczka mnożenia czyli konsumpcja budżetu. Ja źle oceniam pracę poszczególnych wydziałów. Państwo to wiecie ja tego nie kryję. Szczególnie źle pracuje wydział budowlany, inwestycji i promocji. Ja będę głosował przeciw przyjęciu uchwały i udzieleniu absolutorium Burmistrzowi choćby dla higieny. Nie jest dobrze w pracy Urzędu, Rady - jest dużo obłudy i brak poszanowania obywatela, brak konsultacji społecznej. A myśmy obiecali to wszystko czynić.

Burmistrz MiG - w ubiegłym roku przedstawiałem kierunki działania Burmistrza i Rada zatwierdziła. Tych kierunków się trzymam i będę je realizował. Kolejny drugi budżet jest w miarę zgodny z kierunkami działania. Zaniechanie prywatyzacji PEC - chce nadmienić, że 6 maja jest otwarcie ofert przetargowych. 18 potencjalnych oferentów kupiło specyfikację. Komisja przetargowa będzie rozstrzygać. Małe środki pomocowe - trudno to oceniać. Ze względów technicznych nie weszło rozliczenie Paow. Środki z Paow będą rozliczone w tegorocznym budżecie. Jest to kwota ponad 1.000.000 zł są to moim zdaniem dosyć duże środki, ponieważ niejednokrotnie jest bardzo trudno zdobyć środki zewnętrzne ze względu na wysoki dochód na jednego mieszkańca. W wielu programach jest to jeden z czynników, który jest punktowany. Tak jak kanalizacja Oborzany mimo że wniosek dobrze przygotowany znajdujemy się na końcu listy rankingowej. Bogumił Ircha zarzuca niezasadność funkcjonowania Urzędu. Odnośnie maratonu Rada podjęła taką decyzję a ja byłem zobowiązany razem z OSiR wykonywać decyzję Rady - czy to akurat podlega ocenie do absolutorium czy nie. Taki był budżet zatwierdzony i uchwalony i byliśmy z panią skarbnik zobowiązani go realizować. Ocena wydziałów - powiem tak, co do wydziału BN po wyjaśnieniach ostatecznych decyzjach Inspektora Nadzoru Budowlanego - tematy z lat , jedna z roku 1997 i 1999 i jedna kontrowersyjna sprawa z ubiegłego roku. Po ostatecznych decyzjach tych spraw stosowne kroki podejmę. Nie mogę w tej chwili rozpatrywać w stosunku do urzędników i podejmować teraz działań. Jedna osoba, która ewidentnie dopuściła się złamania zasady już nie pracuje w Urzędzie. W pozostałych sprawach po ostatecznych rozstrzygnięciach

10

będę rozpatrywać i stosowne kroki podejmę. Co do inwestycji i promocji - promocja podejmuje swoje działania, sporządza obszerne dokumentacje przy składzie ze starszych pracowników dwu osobowym i jedna stażystka, która stopniowo przechodzi na stałego pracownika. Nie oceniałbym tego aż tak źle. Inwestycje pan również ocenia źle - jest to dyskusyjne. Musimy oceniać funkcjonowanie ustawy o zamówieniach publicznych i wykonywanie przez pracowników swoich obowiązków. Wydział ma do przerobienia kwotę około 10.000.000 zł zespołem 5 osobowym uważam, że nie jest to tak mało. Tyle mojego komentarza do zarzutów, które zostały zgłoszone.

Radny B. Ircha - w kwestii maratonu - mówi pan Burmistrz, że Rada uchwaliła - tak Rada uchwaliła a pan Burmistrz sobie to życzył. Jeśli chodzi o koszty zatwierdzono 250.000 zł ale OSiR pracuje 3/4 roku na rzecz maratonu, nie zajmując się innymi specjalnie działaniami na rzecz sportu. Hołubiony jest tylko maraton. Koszty organizacji maratonu również są w Oświacie, ZEAS, DOK dlatego to nie jest 250 000 zł . Czy maraton jest zadaniem własnym gminy. Tylko zadania własne gminy musi Burmistrz i Rada wykonywać a pozostałe realizowane zadania nie są własnymi. Maraton traktowany jest jak zadanie własne gminy.

Burmistrz MiG - upowszechnianie kultury fizycznej jest zadaniem własnym gminy. Na funkcjonowanie OSiR jest przyznana kwota 360.000 zł. Ostateczna ocena OSiR nastąpi na koniec sesji majowej.

Radny Z. Myszkowski - generalnie można powiedzieć, że budżet nasz wzrósł o 1.00.000 zł w dochodach. Przykre jest, że budżet 2003 stał się budżetem konsumpcyjnym. Największe wzrosty mają w przypadku wynagrodzeń jak i na pozostałe wydatki bieżące przy jednoczesnym spadku wydatków majątkowych. Należy się zgodzić, że część zmian wynika ze zmian ustawowych uregulowań wyższego rzędu. Jednakże należy też powiedzieć, że w tych dziedzinach były możliwości dokonania pewnych oszczędności znaczących , jednakże Burmistrz nie wykazał zapału w tej mierze. Druga uwaga, która bardzo rzutuje na funkcjonowanie gminy i działania inwestycyjne to jest niskie wykorzystanie środków pozabudżetowych, chodzi mi o Sapard . Chwalebne jest, że udaje się zdobywać środki z Paow i oby tak dalej. Należy powiedzieć, że Sapard był takim programem, który praktycznie rzecz biorąc należało tylko wyciągnąć rękę i pieniądze mogły być. W przypadku kanalizacji maksymalna kwota do osiągnięcia była 1,700.000 zł sięgnęliśmy po 1.800.000 zł - dobrze że tak w tym roku. Nie zabierałbym głosu w tej sprawie gdyby nie fakt, już ten rok bieżący będzie ale niestety klapą zupełną. Przy środkach 1.700.000 przez trzy lata plus nasze środki mielibyśmy skanalizowane kilka miejscowości. Jest jedna miejscowość dobrze, że i to, druga w tym roku miejmy nadzieję, że będzie. Pan Burmistrz oczywiście prowadzi oczywiście własną politykę tutaj. Życzę mu z całego serca aby uzyskał środki zewnątrz w co bardzo wątpię, że tak się stanie. Jeśli będzie inaczej przy następnym absolutorium pana Burmistrza przeproszę. Środki z Paow są środkami o bardzo dużym pułapie i tam przede wszystkim sięgną duże aglomeracje. Sapard był okazją z której należało skorzystać. Niestety nie skorzystaliśmy dlatego moja ocena budżetu nie jest pozytywna.

Burmistrz MiG - wykorzystanie środków z Sapardu w 2003 r - chcę przypomnieć jeden fakt - wnioski na 2003 rok składane były do 15 września 2002 roku - pan był w tedy Burmistrzem. Ja zastałem złożony wniosek i dalej go kontynuowałem, przeprowadzałem przetargi i tą politykę również pan prowadził. Drugą rzeczą jest to - Sapard jest specyficznym programem - to samo będzie się działo 2003 roku i 2004 roku. Możemy tu nawzajem się obwiniać. We wniosku składamy kosztorysy inwestorskie na określoną kwotę. Maksymalna kwota dotacji jest 400.000 EURO. Nasza gmina może uzyskać maksymalnie 50 % dotacji, czyli musimy się wstrzeliwać z wielkością inwestycji i tymi kosztorysami inwestorskimi. W roku 2003 kanalizacja Cychry akurat mieściła się w ogólnej kwocie, po przetargu okazało się, że była to kwota dużo niższa. W ubiegłym roku we wrześniu dyskutowaliśmy na ten temat czy dołożyć jeszcze Dargomyśl czy nie. Jednak kwota dotacji zmniejszyłaby się nam z 50% na 40%. Przy rozdzielaniu promesy jest rozdział procentowy. Co do wzrostu wydatków bieżących - wynikło to z realizacją karty nauczyciela, pozostała kwota dotyczy OPS i WTZ. W 2002 r OSiR funkcjonował od 1 lipca i w 2003 na wynagrodzeniach taka kwota się pojawiła. Zarzuca mi pan brak działań - cóż wykonaliśmy zmniejszenie kosztów funkcjonowania w Oświacie, likwidacji szkoły w Barnówku i przedszkola w Dębnie, zmiany w regulaminie organizacyjnym. Działania podejmowałem, niepodjęcie tych działań groziło nam kolejnym wzrostem o ponad 1.000.000 zł w oświacie. Proszę mi nie zarzucać tych działań bo z tym do Rady wystąpiłem i takie decyzje zostały podjęte.

11

Skarbnik Gminy - radny Myszkowski stawiał, że dochody w budżecie 2003 są wyższe od 2002 r i faktycznie tak to wygląda. Należy jednak rozpatrywać to w pełnym kontekście nie tylko dochodów i wydatków ale rozchodów i przychodów. Budżet 2002r miał przychody z wolnych środków 58.215 zł a budżet 2003 r miał 590.000 zł. Druga stroną są rozchody budżetu - budżet 2002 r spłacał kredyty wysokości 1.619.000 zł a budżet 2003 r 2.171.000 ż . To wszystko ma znaczenie i wpływ na to jakie kwoty trafiają na stronę wydatków . Są rzeczy obligatoryjne, sztywne, które musza być zabezpieczone.

Radny K. Witkowski chcę się odnieść do wypowiedzi poprzedników , mam nadzieję, że jest to naturalny głos opozycji w tej sprawie. Kolega Baranowicz zabrał głos, początkowo mówił ja potem my, nie wiem czy zabierał głos jako ja czy jako my bo ostatnio w sprawie budżetu mówił jako my. Generalnie wiemy, że pan Jan krytykuje wszystko. Na początku informował nas, że w sprawach dobrych dla gminy będzie pomocny, będzie nam pomagał. Jakoś nie zauważyłem tej pomocy bo generalnie we wszystkich sprawach jest na nie. Kolega Myszkowski podnosił sprawę budżetu, że są budżety złe. Jednak tak jak Burmistrz powiedział to pan w spadku pozostawił a te rzeczy i te osiągnięcia, które pan zarzuca są znikome, są też efektem pana pracy. Dzisiaj w budżecie zastaliśmy pewne rzeczy takie jak w sprawach funduszy zewnątrz które po prosu zostały przejęte. Cieszyć się należy, że kolega Jan Baranowicz dzisiaj siedząc w tym miejscu ma zdanie takie jakie ma. Przypominam sobie, że w poprzedniej kadencji był na innym miejscu i nie podnosił nigdy ręki przeciw. Rozumieć należy, że budżety wtedy były dobre.

Radny J. Baranowicz - co prawda nie zauważyłem w porządku obrad dzisiejszej sesji oceny pracy radnych do której ewentualnie Przewodnicząca ma coś dopowiedzenia a nie pan Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Po drugie nie zawsze jestem przeciw , bo np. głosowałem za pozostawieniem szkoły w Barnówku a grupa trzymająca władzę z panem na czele była za likwidacją. Głosowałem za istnieniem przedszkola i jeszcze co najmniej dwa lata to przedszkole mogło funkcjonować bo nie wiadomo konkretnie co z tym budynkiem zrobić. Większość uchwał przechodzi jednogłośnie panie Przewodniczący Komisji. Jak powiedziałem wcześniej - tam gdzie mamy zastrzeżenia do układanki budżetu to trudno mieć później pozytywną ocenę jego wykonani. Nie zabierałem głosu, kiedy byłem Przewodniczącym Rady to jest normalne, bo taka rola Przewodniczącego aby prowadził obrady a nie dyskutował. Jeżeli miałem zastrzeżenia do pracy Burmistrza to nie pana Przewodniczącego. Zawsze się składa, że pan Burmistrz musi mieć adwokata w pana osobie. Czyżby to takie jakieś powiązania były i tutaj przy budżecie też widoczne?

Radny Z. Myszkowski - w swojej wypowiedzi wyraźnie zaznaczyłem , co do Sapardu roku 2003 jest poważna kwota 800.000 zł. Natomiast w kontekście tego co jest na ten rok swoją opinię wyrażam i tu jest rzeczywiście zupełnie inaczej. Do budżetu ubiegłego roku wpłynęła dotacja z lat ubiegłych 600.000 zl na budowę hali sportowej i chce powiedzieć, że sięgnięcie po tamtą dotację było dopiero sztuką i walką. Natomiast to co mówimy o Sapard są to pieniądze, które można było brać tylko wyciągać odpowiednio ręce. Uważam, że wniosek został złożony na zbyt niską kwotę co zaowocowało tym, że otrzymamy bardzo mało pieniędzy.

Burmistrz MiG - dyskutowaliśmy już na ten temat. Nikt nie zakładał, że kwota z przetargu będzie o 50% niższa niż kosztorys inwestorski. To się do tej pory nie zdarzyło. Dotacja po którą sięgnęliście faktem trudna do zdobycia ale ma również swoje ograniczenia - jest tylko przeznaczona na budowę obiektów sportowych i gmina może po takie środki sięgać nie częściej jak raz na 3 lata. Teraz jesteśmy akurat w okresie kadencji.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu MiG Dębno za 2003 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG Dębno?

Stan Radnych na sali 19.

Głosowanie: za 15

1 przeciwny

2 wstrzymujących /1 radny nie głosował/

Stwierdzam, że Rada, przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu MiG za 2003 rok i udzieliła absolutorium Burmistrzowi. Uchwała nr XXV/171/2004. Załącznik nr 12

12

Przewodnicząca RM - jest to zasługa wielu ludzi, którzy pracują nad wykonaniem budżetu ale trzeba też mieć świadomość tego, że nowa ustawa o samorządzie nadaje Burmistrzowi jakby szczególne zadania i odpowiedzialność jednoosobową za realizację budżetu odpowiedzialność za miasto i gminę. Burmistrz jest wykonawcą uchwał Rady natomiast zakres obowiązków jest znacznie większy niż w poprzedniej kadencji, gdzie Zarząd współdecydował o kierunkach działania. Panie Burmistrzu przez ten rok mieliśmy okazję obserwować Pana jako wielkiego człowieka z wielką pokorą działającego wchodzącego w te nowe zadania dla Pana. Jednocześnie dobrze orientującego się w tym co nowe. Z drugiej strony mieliśmy okazję patrzeć na Pana jak na gospodarza, który patrzy na kasę, dobrze ją rozpoznaje i robi wszystko aby kasę dobrze wydawać na rzecz miasta mi gminy. Serdecznie gratuluję i życzę aby następny rok był jeszcze lepszy dla pana i dla nas wszystkich.

Wręczyła wiązankę kwiatów Burmistrzowi

Burmistrz MiG - szanowna Rado chciałbym podziękować za współpracę, za słowa krytyki za uwagi, za tą pracę, którą wykonujecie na rzecz naszej społeczności. Oby wszystkim ludziom w mieście i gminie żyło się lepiej. Żebyśmy czuli tą jedność i współdziałali. Spieramy się ale po to jesteśmy Radą aby się spierać i dyskutować co jest słuszniejsze do wykonania. Dziękuję wszystkim radnym, dziękuję pracownikom Urzędu, pracownikom jednostek a przede wszystkim dla pani Skarbnik, która jako minister finansów naszej gminy spełnia ta funkcję od lat, spełnia bardzo dobrze.

Wręczył wiązankę kwiatów dla pani Skarbnik.

=============================================

PKT 9 a projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok.

Burmistrz MiG - w związku z wnioskiem komisji Budżetowej, która nie zaopiniowała w projekcie uchwały zakupu fotoradaru w dniu dzisiejszym otrzymaliście państwo zmieniony projekt uchwały. Zmniejszona została strona dochodów i kwota ta została rozdzielona w miesiącu maju na budowę dróg. Należy oszacować kwoty.

Skarbnik Gminy - to co Burmistrz powiedział została z projektu uchwały zdjęta kwota na zakup fotoradaru i o tą samą kwotę zmniejszone zostały dochody w podatku od nieruchomości. Ponadto wprowadzona została kwota 80.372 na budowę dróg śródpolnych jest to dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie. Oprócz tego otrzymaliśmy zawiadomienie o dotacjach na pomoc społeczną, konkretnie na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne. Jest to nowe zadanie, które od 1 maja OPS będzie realizować. 12. 100 zł na bieżące wydatki związane z zatrudnieniem pracownika. Na pewno nie jest to kwota wystarczająca , ona w ciągu roku ulegnie zmianie. 11.800 na wydatki inwestycyjne, zakup sprzętu i oprogramowania potrzebnego na tym stanowisku pracy. Została wprowadzona do projektu uchwały jedna pozycja związana z podziałem środków przez sołectwo Różańsko 1000 zł na zakup książek do filii biblioteki w Różańsku, będzie to forma dotacji z budźetu. W związku z tymi zmianami dochody budżetu zwiększamy o kwotę 457.772 zł, zmniejszamy wydatki o kwotę 78.600 zł i zwiększamy dochody o kwotę 540.913 zl. Powstał deficyt 4.541 zł - zostanie sfinansowany nadwyżką środków z lat ubiegłych.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem poprawek do projektu uchwały wskazanych przez pana Burmistrza i panią Skarbnik?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że poprawki zostały przyjęte.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 z wprowadzonymi zmianami?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXV/172/2004. Załącznik nr 13

13

PKT 9 b - projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Radny K. Witkowski - do poprzedniego pkt - stanowisko komisji do zakupu fotoradaru generalnie było takie, że komisja nie wnosiła zastrzeżeń co do celu zakupu. Uznaliśmy że ten zakup nie w tym miejscu i nie w tym momencie akurat na czasie. Ustaliliśmy, że do tego tematu powrócimy przy konstruowaniu budżetu na 2005 rok. Komisja ustaliła aby te środki przeznaczone zostały na wykonanie nawierzchni ul. Jaśminoweji Małej. Pan Burmistrz zobowiązał się, że na najbliższej sesji w miesiącu maju te sprawy zostaną uregulowane.

Natomiast jeśli chodzi o projekt uchwały 9 b - komisja pozytywnie zaakceptowała projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.

Radny Z.Myszkowski - może warto zastanowić się nad budową nowego obiektu bo ten zawsze będzie stary jakbyśmy na to nie patrzyli.

Burmistrz MiG - Kwota 1.434.000 zł uwzględnia już wyższy wat. Powierzchnia remontowana wynosi około 1200m2 czyli koszt remontu 1m 1.100zł. Odnosząc się do budowy szkoły w Cychrach - koszt 1.400 zł za 1m2 jest to przedsięwzięcie dosyć opłacalne zważywszy iż koszt rozbiórki też nie byłby mały. Budowa nowego przedszkola musiałoby się odbywać w innym pkt miasta. Zajęłoby to nie dwa miesiące i dlatego ze względów technicznych nie możemy tego zrobić.

Znalezienie korzystnej lokalizacji dla przedszkola jest dosyć trudne. Jedynie teren koło SP nr 1 ale ze względów komunikacyjnych nie jest to możliwe. Wyetapowanie remontu na segment AD w tym roku i BC w następnym roku technicznie jest możliwe. Stąd jest uchwała o zaciągnięciu zobowiązania aby jednym przetargiem w dwóch sezonach wakacyjnych móc zadanie zrealizować.

Radny Z. Myszkowski - panie Burmistrzu - oczywiście zrobicie państwo jak uważacie tylko uważajcie co robicie. Kwestia jest prosta. Można wydać ponad milion tak jak pan proponuje, można dodać te 200 - 300 tyś do tego i wybudować obiekt porządny z prawdziwego zdarzenia. To obecne pozostanie zawsze tym co jest, nawet gdyby pan tam złote klamki powstawiał zawsze to będzie obiekt stary. Jest to propozycja do zastanowienia się. Być może nawet kosztem rezygnacji z działań w tym roku remontowych, przygotować ten temat porządnie i w przyszłym roku ruszyć w kierunku naprawdę dobrym. Może w szkołach próbować wygospodarować miejsca gdzie te dzieci mogłyby się czasowo zmieścić, etapami to robić. Niech fachowcy się wypowiedzą. Nie chcę się tutaj wymądrzać ale dla mnie koszt remontu 1.100 zł przy koszcie budowy nowego 1.300 -1400 za 1m2 jest oczywistą kwestią, że powinno się budować nowy obiekt. Kwestia do wyboru czy lokalizację pozostawić stara czy nową. Jest to sprawa do przemyślenia. Czy nam się tak bardzo spieszy abyśmy musieli tak szybko działać, może temat do przemyślenia. Niczego nie chcę narzucać bo oczywiście nie jestem wstanie niczego narzucić. W mojej ocenie pobudowanie nowego przedszkola za te pieniądze byłoby rozwiązaniem o wiele lepszym.

Radny M. Komarowski - my czasami uważamy co robimy. Chciałem powiedzieć, że kwota 1.100 zł jest kwotą do przetargu. Wolałbym się powstrzymać do ostatecznej decyzji do uzyskania kwoty przetargowej. Wówczas okaże się, że to będzie 700 zł. Wówczas dokończymy tą dyskusję.

Radny B. Ircha - też chcę zabrać głos jako budowlaniec. Ta kwota to może być nie 1.100 zł ale 1.200 lub 1.300 zł jak wejdą dodatkowe roboty gdy się odkryje niechlujstwa poprzedniej budowy. Ja apelowałem - panowie nie tak na pozycji trwam coś tam robię , gderam, tylko troszkę odwagi. Odważniej zaprojektować przy szkole nr 1 , pozostawić dzieci jeszcze przez jeden rok w przedszkolu i przygotować porządnie inwestycję. Panie Burmistrzu włącz pan raz społeczna opinię, może poprze pana z tym przedszkolem. Będzie pan miał piękne i fajne samopoczucie i porządny układ w kontakcie ze społeczeństwem.

Radny K. Witkowski - to co kolega Zenon Myszkowski podnosił faktycznie było na komisji. Jednak był to głos Z. Myszkowskiego komisja tego wniosku nie podzieliła. Nie był to temat na komisję czy mamy budować przedszkole. Druga sprawa typowo społeczna- już rozebraliśmy jeden zakład w

14

Dębnie - opinie mieszkańców Dębna są różne. Boję się aby nie było takiego czegoś, że jedna władza rozebrała przetwory a druga zaczyna rozbierać przedszkole. Remontuje się obiekty wszędzie. Nie jest tak, że obiekt do remontu to go się rozbiera. Dotyczy to każdego obiektu. Jeśli przychodzi pora to obiekt się remontuje.

Radny Z. Myszkowski - co do rozbiórki - panie Krzysztofie jest pan budowlańcem, fachowcem szefem firmy budowlanej - czy jest to obiekt, który warto remontować. Gdyby był to budynek o zabytkowych charakterze, solidny, porządny to co innego. Jest to budynek z czasów świetności socjalizmu i co by pan tam nie zrobił to nie zrobi pan z tego porządnego budynku.

Burmistrz MiG - proponuję Radzie etapowanie remontu i pozostawienie przedszkola w tym co funkcjonuje. Mamy już jedną część wyremontowaną, na którą nie małe poszły środki. Wybudowanie w innym miejscu przedszkola byłoby niecelowe. Pewne nakłady już ponieśliśmy. Jesteśmy zmuszeni wręcz kontynuować.

Radny J. Baranowicz - nie chcę się wypowiadać bo na budownictwie się nie znam. Uważam, że należy pozostawić tylko pawilon główny przedszkola plus przedszkole na ul. Mickiewicza, resztę odgrodzić i budować. Że coś należy zrobić z przedszkolem jest pewne - tylko czy to już. Podrzucona uchwała rozpatrzona przez jedną komisję. Na innych komisjach nawet na Oświatowej nie było. Jeżeli tak to trzeba coś z tym zrobić bo tam jest rzeczywiście tragedia. U nas tak- rzucone już bo się pali. Tego typu decyzje o inwestycjach powinny być przygotowywane przez kilka miesięcy i zastanawianie się na najlepszym wariantem a nie z poniedziałku na wtorek.

Radny Z. Myszkowski - remont miał kosztować 600.000 zł i był akceptowany , ale jak już 1.400.000 zł ?

Burmistrz MiG - remont 600.000 zł - z pierwotnych wycen własnych ZEAS. W między czasie po zabezpieczeniu tych środków ZEAS zlecił zaprojektowanie remontu i z kosztorysowanie tego. Zamknęło się to kwotą około 1.000.000 zł kosztorys inwestorski. Uwzględniam w tej uchwale roboty dodatkowe do 20% i 15% wzrost kosztów inwestycji. To jest zabezpieczone. Stąd ta wysoka kwota, sam byłem wręcz przerażony ale podaję pełne finansowanie, żeby nie przychodzić po przetargu do państwa z płaczem, że brakuje środków. Jestem przekonany, że to zabezpieczy finansowanie tego remontu.

Radny A. Brzozowski - ja jestem zwolennikiem robienia przerwy w odpowiednim momencie, myślę, że kolega Komarowsk powiedział o tym na przerwie. Ta dyskusja - o czym mamy mówić, żeby to przeciągnąć. Może o planie przestrzennym, myślę, że głos Pani Goleckiej był cennym głosem i myślę, że z tego można by było wywnioskować dużo. Ma pretensje nie tylko do Wydziału Budownistwa ale tez takie inne rzeczy. Ktoś kiedyś pomyślał, że to ma tam być to przedszkole, tak to zostało zaplanowane i dzisiaj dyskutowanie, że może gdzieś indziej - może, może przekopiemy się do morza - nie wiem co jeszcze. Coś powiem - przy DOK było źle jak się załatwiło pieniądze zewnątrz a teraz też ma być źle - po prostu ma być fajnie. Ja was słucham i nie wiem o co wam chodzi. Chodzi wam o to abyście zaistnieli. Taka jest kolej rzeczy panowie -cierpliwości

Radny Z. Myszkowski - jeśli pan dostrzega w tym jakieś złośliwości to ja przepraszam bardzo.

Radny J. Baranowicz - chodzi o to, że przez noc zapada decyzja o wydatkowaniu 1.400.000 zł bez dyskusji na komisjach i kolega Andrzej uważa, że to mieszanie w próżnym.

Radny A. Brzozowski - miejmy szacunek dla ludzi , jak można tak karygodnie zestawić te liczby jak kolega Zenon.

Radny Z. Myszkowski - proszę dać przykład bo takie paplanie co daje.

Burmistrz MiG - chcę sprostować - nie przez noc ale dwa tygodnie przed sesją jeżeli nie z członków komisji miał wątpliwości Wydział RiI, ZEAS zawsze mógł udzielić odpowiedzi. Pan

15

Zenon złożył te wątpliwości na które starałem się udzielić odpowiedzi. Ja proponuję remont, iż uważam to za słuszniejszą decyzję niż budowa nowego przedszkola. Przedszkole to będzie docelowym w mieście, ze względu na liczbę dzieci. Za trzy lata nie wiadomo czy przedszkole nr 2 się utrzyma bo będzie aż tak mało dzieci. W tym momencie w pełni wyremontowane jedno przedszkole zabezpiecza całą grupę dzieci z miasta.

Radny A. Brzozowski - wydaje mi się że jesteśmy zbyt kulturalni wobec ludzi, którzy utracili moralne prawo mówienia na temat gospodarności. Potrzeba dzisiaj takiej historii. Może porozmawiamy na temat PEC. Ktoś przesunął lub odwlekł sprawę modernizacji PEC - jakie przyczyny były tego? Jeśli panu potrzeba trochę dyskusji na temat gospodarności to nie ma problemu, może w maju, może w czerwcu.

Radny J. Baranowicz - możemy dzisiaj porozmawiać.

Radny B. Ircha - do kolegi Andrzeja - może to wywoływanie moralności jest zupełnie nie na miejscu i zaognia atmosferę. To wszystko wiąże się z likwidacją przedszkola. Była szkoła do likwidacji w Barnówku i Dargomyślu. Co się stało koledze, że wycofał się z likwidacji w Dargomyślu - może jakieś uroczystości albo przyjęcia pomogły. Kuzyn sołtysa "puścił trochę farby" na temat przyjęcia.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG do zaciągnięcia zobowiązania finansowego?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 13

1 przeciw

1 wstrzymujący się.

/ 3 radnych nie głosowało/

Stwierdzam,. że Rada podjęła uchwałę nr XXV173/2004. Załącznik nr 14

===================================================

PKT 9 c - projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu ZEAS w Dębnie.

Radny S. Witkowski - komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych nie głosowała przyjęcia statutu ZEAS ze względu na wyjaśnienie jeszcze kwestii odpowiedzialności za sprawy BHP. Opinia miała być przedstawiona na Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Sekretarz Gminy - pani Dyrektor Patkowska w dniu dzisiejszym dostarczyła państwu całą wymieniona stronę statutu tak jak było to obiecane na posiedzeniu komisji. Zapis ten figuruje w treści przyjęty przez komisję Rozwoju Gospodarczego.

Radny K. Witkowski - temat ten nie był w programie posiedzenia komisji Rozwoju Gospodarczego ale z uwagi na wniosek komisji Oświatowej komisja zaakceptowała zmianę , która dzisiaj otrzymaliśmy.

Radny J. Baranowicz - ponieważ jest zmiana co do przedłożonego projektu uchwały prosiłbym o odczytanie do protokołu pkt dodanego do § 4 statutu.

Sekretarz Gminy - państwo radni otrzymaliście w materiałach poprawioną treść § 4 statutu. W związku z tym , że na komisji były ustalenia takie, żeby każdy z radnych otrzymał nową treść brzmienia § 4 z pkt 11, który brzmi " prowadzenie spraw w zakresie BHP w ramach zawartych porozumień z Dyrektorami placówek". Chodziło o wymianę dosłowną tej strony i przyjęcie tej treści przedstawionej.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia statutu ZEAS z przedstawiona poprawką?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXV/174/2004. Załącznik nr 15

16

PKT 9 d - projekt uchwały w sprawie nadania nazw nowo-powstałym ulicom na terenie miasta Dębna.

Radny S. Witkowski - Komisja Oświaty proponuje następujące nazwy - Północna, Wrzosowa i Spacerowa.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazw nowo-powstałym ulicom na terenie miasta Dębno?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXV/175/2004 . Załącznik nr 16.

============================================

PKT 9 e - projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy dla części ul. Demokracji na terenie miasta Dębna.

Radny S. Witkowski - komisja Oświaty, Kultury i Spraw Publicznych wnioskuje za zmianą nazwy części ul. Demokracji na Zalesie.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy dla części ul. Demokracji.

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXV/ 176/2004. Załącznik nr 17.

===============================================

PKT 9 f - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno obejmujący obszar oznaczony symbolem B20UX i B21UX.

Radny K. Witkowski - Komisja Rozwoju Gospodarczego po wysłuchaniu opinii przedstawionej przez Kierownik Wydziału BN jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczyatła projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno obejmujący obszar oznaczony symbolem B20UX i B21UX?

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXV/177/2004. Załącznik nr 18

==================================================

PKT 10 - odpowiedzi na wnioski zapytania.

Przewodnicząca RM - pani Golecka była jedyną osobą, która zgłosiła problem w tym punkcie . Sprawa jest w toku.

======================================

PKT 11 - sprawy różne.

Przewodnicząca RM - wpłynęły życzenia do Rady z okazji Świąt Wielkanocnych - serdecznie dziękuję za życzenia.

 • zespół Łobuzy Jezusa przysłali podziękowania UMiG za dofinansowanie wyjazdu do Będzina na 10 ogólnopolski festiwal kolęd i pastorałek.

 • Wpłynęło pismo od pana Radnego M Wyszyńskiego z komunikatem, że rezygnuje z pracy w komisji do spraw restrukturyzacji PEC. Rada podejmowała uchwałę o składzie komisji i czy w tej chwili nie należy zdecydować przez głosowanie przyjęcia rezygnacji .

Radny B. Ircha - ja w tej sprawie chcę zabrać głos, ponieważ ja rezygnuję również razem z kolegą Wyszyńskim z uwagi na to, że proponowaliśmy aby pan Kendelewicz był w składzie

17

komisji przetargowej. Pan Burmistrz zaprzeczył, że pana Kendelewicza nie będzie dlatego ja też wycofuję się z komisji. Jest to forma protestu, ponieważ dopatruję się tu złośliwego traktowania przedstawiciela wielu mieszkańców Dębna.

Burmistrz MiG - nie mogę tego uczynić ze względów formalnych. Obecna ustawa o zamówieniach publicznych nie dopuszcza osób innych niż komisja z PEC. W komisji przetargowej nie mogą być również pracownicy z UMiG. Osoby, które pozostaną w komisji i specjalistami z PEC będziemy wspomagać komisję przetargową. W takim zespole ewentualnie pan Kedndelewicz mógłby uczestniczyć. Natomiast członkiem komisji przetargowej na pewno pan Kendelewicz nie może być, jedynie obserwatorem może być.

Radny B. Ircha - to ludzie z Gorzowa, Gryfina ,Szczecina mogą być a z Dębna nie?

Burmistrz MiG - oni funkcjonują na innych zasadach są specjalistami obserwatorami.

Radny B. Ircha - ja złożę swoją rezygnację z członka komisji do spraw PEC na piśmie.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem rezygnacji z członka komisji ds. restrukturyzacji PEC radnego M Wyszyńskiego i B. Irchy.

Radny Z. Myszkowski - odłóżmy tą sprawę na następną sesję Pani przewodnicząca ze względu na brak uzasadnienia logicznego.

Przewodnicząca RM - wyraziła zgodę.

Podziękowała wszystkim za obecność i dyskusję a panu Burmistrzowi za rok pracy.

Radny S. Witkowski - odnośnie pkt 3 wolne wnioski i zapytania - z szacunkiem dla zgłaszających ale to ma być krótkie zapytanie. Należy na przyszłość ustalić czas wystąpienia. np. do 3 minut. Sprawy, które przedstawiła pani Golecka radni są pierwszy raz poinformowani. Jeśli jest problem należało zwrócić się na komisję. Słuchać tyle minut tych rzeczy myślę, że na pewno do większość nas nie trafiło. Nie będziemy się przecież tym zajmować. Jest Przewodnicząca Burmistrz. Wysłuchaliśmy i tyle a półgodziny nam ta sprawa zajęła.

Wnioskuję aby zapytanie lub wniosek był przedstawiony do 3 minut, krótki od następnej sesji RM.

Przewodnicząca RM - oczywiście mogę narzucić taką dyscyplinę, ale proszę państwa, każda sytuacja jest inna. Każde wystąpienie ma jakby inne formy emocjonalne z racji wieku. Myślę, że czasem ważne jest wysłuchanie a czasami ważniejszy niż finał rozwiązania problemu. Myślę, że tutaj musimy być cierpliwi dla nas wszystkich. Jeśli przez tyle lat ktoś nie rozwiązał sprawy to ma nadzieję , ze Rada rozwiąże. Musimy być troszkę elastyczni i tolerancyjni bo będą różne sprawy.

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie i dziękuję za udział.

========================================================

Protokołowała

Przewodniczący RM

Ewa Bajkiewicz

Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-07-2004 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2004 10:22