Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XXIX z dnia 21.06.2004 r.


Protokół z przebiegu XXIX sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia

21 czerwca 2004 roku.

Sesja Rady Miejskiej odbyła się w sali posiedzeń UMiG o godz. 13.00. Obrady zakończyły się o godz 14.00.

Obrady otworzyła i prowadziła Przewodnicząca RM Helena Sługocka.

Przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Stwierdziła, że na sali obrad obecni są: Burmistrz MiG, z-ca Burmistrza MiG, , prezesi spółek, kierownicy wydziałów UMiG sołtysi, mieszkańcy.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1.

Poinformowała, że na stan 21 radnych na sali obrad obecnych jest 17 radnych co stanowi 81% stanu Rady .

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2

Nieobecni: radny. R, Święcicki, G. Kujda, S. Lenartowicz, M. Komarowski

Przedstawiła porządek obrad.

1 Sprawy regulaminowe:

a otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XXVIII sesji RM.

d/ informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno,

a/ pytania do sprawozdania z działalności Burmistrza,

b/ odpowiedzi dotyczące sprawozdania.,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza.

  1. Wolne wnioski i zapytania.

  2. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok,

b/ zmiany uchwały nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej z dnia 29.01.2004 r w sprawie

uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2004 rok w części dotyczącej załącznika

nr 12 i 13,

c/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego MiG Dębno na lata 2004-2008,

  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

  2. Sprawy różne.

  3. Zamknięcie sesji RM.

Czy są pytania do porządku obrad?

Radni nie wnosili uwag.

Informuję, że protokół z przebiegu XXVIII sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag.

Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi do protokołu.

Nikt nie wnosił uwag.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XXVIII sesji RM?

Stan radnych na sali 17.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

===================================

PKT 1 d - informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca przedstawiła informację o działaniach podejmowanych między sesjami.

Informacja stanowi załącznik nr 3.

=======================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno za okres od 28.05.2004 do 21.06.2004 r.

Burmistrz odczytał sprawozdanie z działalności za okres od 28.05 do 21.06.2004 r.

Radny A. Dobropolski - chodzi o ul. Małą - czy to jest remont czy położenie nowego dywanika?

Burmistrz MiG - na ul. Małej będzie położony nowy dywanik wraz z chodnikiem. Nazwane jest remont ponieważ idziemy tylko formułą zgłoszenia.

Radny K. Witkowski - na posiedzeniu komisji Rozwoju Gospodarczego gdy uchwalaliśmy środki finansowe na wykonanie ulicy Małej mówiliśmy, że w pierwszej kolejności ma być wykonana ul. Jaśminowa a jeżeli zostaną środki to ul. Mała. Nie wiem jak z ta kolejnością jest.

Burmistrz MiG - po określeniu kosztów przez Wydział Inwestycji na ul. Jaśminową zakładamy, że ul. Mała zmieści się w kosztach. Mamy 150.000 zł więcej zapisane i 100.000 zł ogólnie zapisane na budowę dróg gminnych, razem 250.000 zł. Szacujemy że wystarczy tych środków.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno?

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

============================================

PKT 3 - wolne wnioski i zapytania.

Radny A. Bójko - chodzi mi o chodnik w Krześnicy. Mija 1.5 roku jak polbruk w Krześnicy leży , rok czasu mija jak składałem interpelację w tej sprawie. Pani Sołtys również na sesji podnosiła sprawę wykonania chodnika. Kiedy ruszy budowa chodnika z zakupionego przez RS polbruku? Burmistrz powinien dołożyć starań aby wykonać więcej skoro Rada Sołecka wsi Krześnica wyasygnowała na zakup polbruku. Bardzo bym prosił aby Burmistrz zapoznał się z materiałami, które badała Komisja Rewizyjna podczas oceny wykonania budżetu MiG Dębno za 2003 rok. Zakupiony polbruk leży przez 1.5 roku niezagospodarowany. Jest to niepoważne podejście do sprawy.

Radny K. Witkowski - składam zapytanie nr 3 na kolejnej trzeciej sesji odnośnie ul. Siewnej w sprawie zagruzowanego i nieuporządkowanego terenu. Jako przewodniczący komisji gospodarczej - mieliśmy przegląd wiosenny inwestycji komisja miała zastrzeżenia i usterki do niektórych inwestycji i do dania dzisiejszego nie mamy jako komisja żadnej informacji co się w tej sprawie dzieje.

Radny A. Dobropolski - kiedy w Warnicy będzie dokończona budowa chodnika. Tam chyba potrzeba najmniej pieniędzy bo wszystko jest, wystarczy tylko chodnik dokończyć. Z tamtego terenu nie ma radnego i nikt się o chodnik nie stara.

Radny J. Głuszko - chcę nawiązać do pytania z ostatniej sesji dotyczącego likwidacji Urzędów Pocztowych w Różańsku i Cychrach. Czy z naszego Urzędu wystosowana została nota protestacyjna bądź prośba do Dyrekcji Rejonowego Urzędu Pocztowego w Szczecinie odnośnie utrzymania naszych Urzędów Pocztowych. Czy jest szansa o naprawę przekopów powstałych na skutek budowy sanitarnej w Cychrach na drogach powiatowych. Obniżyły się przekopy i jedzie się jak po drabinie, jest nierówno, ulegają zniszczeniu podwozia. Czy w ramach gwarancji udałoby się to naprawić.

Radny J. Baranowicz - czy jest wiedza odnośnie składanych wniosków o dopłaty dla rolników bo został przedłużony termin. Czy jest już większość rolników czy nie? Drugie pytanie dotyczy prawdopodobnie skasowanego busa, który dowoził dzieci do szkół i to dosyć dawno. Czy to jest prawdą i w jakich okolicznościach to się stało, czy nie były narażone dzieci i co dalej z tą sprawą. Jest to informacja szeptana nieoficjalna. Wnioskuję aby na sesję 1 lipca na której będą omawiane sprawy oświatowe, przedłożyć wyniki egzaminów uczniów w klasach 6 jak i gimnazjalnych na tle innych szkół w powiatach i naszym województwie. Omawiamy uroczystości, zawody jednak ani razu nie zajęliśmy się tym co w szkole najważniejsze czyli wynikami nauczania jak to wygląda.

Radny S. Witkowski - Chciałbym się odnieść do pism, które dzisiaj otrzymaliśmy o zawiadomieniu o pracach nad budżetem na 2005 rok i WPI na kolejne lata. Wnioskuję aby tego typu informacje dotyczące przystąpienia do prac nad budżetem na 2005 rok i WPI skierowane były do szefów parafii. Jest zawsze kłopot z zabytkami. Komisja Rolna dzieliła środki 60.000 zł według uznania. Chcę wrócić do propozycji radnego Sypniewicza , który wnioskował o 100.000zl

na kościoły. Do sprawy należy wrócić, przy pracach nad nowym budżetem.

=========================================

PKT 4a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2004 rok.

Radny K. Witkowski - przed chwilą na posiedzeniu wspólnych komisji rozpatrywane były projekty uchwał 4a, 4b i 4c. Zostały przez komisje przyjęte.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmiany budżecie MiG Dębno na 2004 rok?

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za 16

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXIX/190/2004. Załącznik nr 5

====================================================

PKT 4 b - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej z dnia 29.01.2004 r w sprawie uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2004 rok w części dotyczącej załącznika nr 12 i 13.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/149/2004 Rady Miejskiej z dnia 29.01.2004 r w sprawie uchwalenia budżetu MiG Dębno na 2004 rok w części dotyczącej załącznika nr 12 i 13?

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za 16

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rad podjęła uchwałę nr XXIX/191/2004. Załącznik nr 6

================================================

PKT 4 c - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego MiG Dębno na lata 2004-2008.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały sprawie zmiany wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2004-2008.

Stan radnych na sali 17.

Głosowanie: za 16

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XXIX/192/2004. Załącznik nr 7.

===============================================

PKT 5 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Burmistrz MiG - co do chodników spłynęły 3 pozwolenia na budowę. W Warnicy jest kolizja własnościowa i procedura będzie jeszcze trwała. Co do dopłat- do 15 czerwca ponad 90%

rolników złożyło wnioski o dopłaty. Najgorszą sytuację mamy w mieście, gdzie mamy kilku rolników. Jeśli ktoś ma 1 h lub 1.5 h odłoguje to i ta mała grupa nie złożyła wniosków. Pan Janczura z ODR aktywnie działa i pomaga rolnikom i w naszej gminie dosyć dobrze to przebiega.

Radny J. Baranowicz - jeżeli niechęć to sprawa tej osoby, jeśli natomiast niewiedza do dobrze by było ewentualnie poinformować.

Burmistrz - pan Janczura na wsiach dociera do każdego, natomiast w mieście nie zawsze można dotrzeć do właściwej osoby. Co do busa - nie jest skasowany, uległ wypadkowi i w ramach PZU remont się odbył. Jeżeli bliższe informacje pana Baranowicza interesują udzieli pani Patkowska.

Radny J. Baranowicz - interesuje mnie w jakich okolicznościach, czy z dziećmi, młodzieżą , te informacje są bardzo ważne. Czy wina techniczna busa czy kierowcy . Proszę o poinformowanie na sesji 1 lipca.

Burmistrz MiG - wniosek pana Witkowskiego- powiem tak : otrzymali pismo radni , sołtysi, szefowie jednostek i spółek, powiadamiające o pracach nad budżetem 2005. Wystosowałem osobne pismo również do wszystkich szefów organizacji, ponieważ zmieniają się zasady przydzielania dotacji. Musza być spełnione wymogi ustawy o pożytku publicznym. Sprawdzę czy do proboszczów również pisma poszły, jeżeli nie to zostanie to uzupełnione.

Jeśli chodzi o Siewną to nie wiem czy chodzi o teren gdzie mieszkańcy składali wniosek o podniesienie terenu, powstał wcześniej dół i tworzyło się jezioro. Wydział Inwestycji przy okazji różnych takich prac miał to uzupełnić.

Kierownik RiI - jest to na końcu ulicy i należy ustalić kto jest temu winny bo wykonawca inwestycji też się do tego nie przyznaje. Jest to kawałek terenu naszego, który leży przy prywatnej posesji.

Radny K. Witkowski - nie wiem czy ta sprawa wiąże się jeszcze z gwarancją. Należy ustalić czy można jeszcze sięgnąć do zakresu czynności czy umowy z wykonawcą. Może z gwarancją nie ma już nic wspólnego ale mieszkańcy pytają i należy zając stanowisko.

Przewodnicząca RM - rozumiem, że pan Kornaś temat ten bierze pod ogląd szczególny.

Sesję mamy 1 lipca to do tej pory będzie już orientacja co do miejsca i materiału.

Kierownik RiI - sprawa chodników - temat wraca na każdej sesji i ja to tłumaczę. 13 lutego była ustalona kolejność budowy chodników na wsiach przez Komisję Infrastruktury Wiejskiej i mamy wimienione na pierwszym miejscu : Krześnica, Barnówko, Dargomyśl, Suchlica, Cychry, Smolnica, Dolsk. Sarbinowo, Mostno, Warnice. W tej chwili czekam na pozwolenia na budowę aby oszacować wartość potrzebnych środków i ogłosić przetarg. Na chodnik w Warnicy brak pozwolenia na budowę. Długo czekaliśmy na mapy geodezyjne, ponieważ należało przeprowadzić uzgodnienia gruntów i to trwało. Dopóki nie będzie pozwolenia tematu nie ruszymy. Ze względu na brak środków nie wiem czy chodnik w Warnicach w tym roku będziemy wstanie wykonać.

Radny A. Dobropolski - jakie są tam trudności w załatwieniu sprawy tj otrzymaniu pozwolenia. Czy pan Kierownik może powiedzieć kto tam stawia jakieś problemy? Chodnik został wykonany w miejscu nie powiem po nazwisku a dalej go nie ma. Jest krawężnik poniemiecki i chodnik poniemiecki. Wystarczy tylko ułożyć nawierzchnię i koniec roboty.

Kierownik RiI - nie mogę nic dodać - nie ma pozwolenia na budowę i nie możemy rozpocząć robót. Jak bym przystąpił do inwestycji bez pozwolenia to pan Burmistrz na drugi dzień mnie z pracy zwolni. Nie wolno takich rzeczy robić.

Radny A. Dobropolski - pan musi wiedzieć kto stawia opór przeciwko budowie chodnika. Dlaczego nie ma pozwolenia na budowę , jaka jest tego przyczyna?

Sekretarz Gminy - odpowiadając radnemu Głuszko w sprawie likwidacji Urzędów Pocztowych na terenach wiejskich. W pierwszych dniach czerwca wystosowałem zapytanie do Urzędu Pocztowego w Szczecinie - odpowiedzi wprawdzie nie otrzymałem, poprzedziłem to rozmową telefoniczną z kierownikiem sieci, który powiedział jednoznacznie, że będą te Urzędy Pocztowe likwidowane a w miejsce ich mają powstać agencje. Jest to sprawa nieodwracalna takie są zalecenia odgórne i na pewno te jednostki będą likwidowane.

Radny J. Głuszko - w tym temacie nawiązałem kontakt z z-ca Dyrektora ds. Logistyki w Szczecinie, który powiedział mi, że jest to decyzja centralna. Pytałem na czyj wniosek - odpowiedział mi, że na ich wniosek. Nie mieli jednak rozeznania jaką ilość ludzi obsługuje Urząd Pocztowy w Cychrach i Różańsku, szukają oszczędności. Ma on rozmawiać z panią Dyrektor Szatanek i być może udałoby się utrzymać te Urzędy. Jeśli wszyscy mieszkańcy będą korzystać z Urzędu Pocztowego w Dębnie będzie to ogromny tłok. Agencje Pocztowe nie załatwią wielu spraw jak Urząd Pocztowy. Nie będą mogły wypłacać emerytur i rent, przyjmować opłat itp. W związku z tym jest nacisk mieszkańców i prosiłbym aby wrócić do rozmowy nawet z panią Dyrektor Urzędu Poczty w Szczecinie i prosić o utrzymanie Poczty w Cychrach i Różańsku.

Radny A. Bójko - na moje pytanie nie uzyskałem informacji. Prosiłbym pana Burmistrza aby zainteresował się tą sprawą i na piśmie udzielił mi odpowiedzi, kiedy wysłano pismo o pozwolenie na budowę chodnika w Krześnicy. Według mnie nie tak dawno bo budżet ocenialiśmy za 2003 r i mówiono co innego. Proszę Burmistrza aby zapoznał się z protokołem komisji Rewizyjnej odnośnie chodników, datami wszystko było wypisane i Krzesnica nigdzie nie występowała. Dlatego chciałbym konkretnie kiedy poszło pismo o pozwolenie na budowę chodnika w Krześnicy? W tej chwili mogę powiedzieć, że sprawa ta wisi w powietrzu a tym bardziej, że polbruk leży. Temat powinien być już dawno załatwiony.

Radny K. Witkowski - mam pecha wszystkie tematy, które podnoszę przechodzą milcząco. Prosiłbym panią Przewodniczącą aby odpowiedzi na moje pytania w sprawie inwestycji zostały udzielone na piśmie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów. Z uwagi na to, że tematy związane z ul. Pługową usunięcie usterek itd. przewijały się przez ostatnie komisje, były zapytania i nic w tej sprawie prawie nie wiemy.

Przewodnicząca RM - dobrze odpowiedź zostanie udzielona na najbliższym posiedzeniu Komisji.

==============================================

PKT 6 - sprawy różne.

Radny A. Dobropolski - na skrzyżowaniu ul. Moniuszki ze Słoneczną rosną wysokie chwasty i wyjeżdżając z Moniuszki nie ma dobrego pola widzenia, może dojść do wypadku. Należy teren uporządkować.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie i dziękuję za przybycie.

================================================

Protokołowała

Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz

Helena Sługocka

6

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 14-07-2004 10:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2004 10:22