Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XIX z dnia 11.12.2003 r.


Protokół z przebiegu XIX sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 11 grudnia 2003 roku.

Sesja RM odbyła się w sali posiedzeń UMiG o godz. 12.00 i trwała do godz. 13.30

Obradom przewodniczył Wiceprzewodniczący RM Mieczysław Jacura.

Na wstępie Wiceprzewodniczący otworzył XIX sesję RM i przywitał wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Stwierdził, że w obradach udział biorą: Burmistrz MiG -Z-ca Burmistrza MiG , Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, kierownicy i prezesi spółek gminnych, kierownicy wydziałów UMiG, sołtysi wsi, mieszkańcy gminy.

Poinformował, że na stan 21 radnych na sali obrad obecnych jest 16 radnych co stanowi 76,19% stanu ogólnego Rady.

Nieobecni: A. Bójko, B. Ircha, G. Kujda, D. Sawicka, M, Wyszyński.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Wiceprzewodniczący RM przedstawił następujący porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM

b/ stwierdzenie kworum,

  1. Wolne wnioski i zapytania.

  2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych.

  3. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

  4. Sprawy różne.

  5. Zamknięcie sesji RM.

Informuję, że na ręce Przewodniczącej RM wpłynął wniosek od Burmistrza MiG Dębno w sprawie wprowadzenia do porządku obrad dwóch projektów uchwał:

  • zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok,

  • w sprawie przekazania środka trwałego tj. urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Mickiewicza 30 a w Dębnie na rzecz PEC spółka z o.o w Dębno.

Burmistrz MiG - większość radnych orientuje się dlaczego dzisiejsza sesja musiała się odbyć. Stosowny Dziennik Ustaw ukazał się dopiero po sesji dzień później i dlatego jakby ta uchwała o środkach transportowych była nieważna. Do 15 grudnia musimy podjąć ponownie taką uchwałę. Jednocześnie wnoszę do porządku obrad projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie oraz projekt uchwały w sprawie przekazania środka trwałego tj. urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Mickiewicza 30a w Dębnie na rzecz PEC. Chodzi tu o hotel pielęgniarek. Proszę o umieszczenie dzisiaj tych projektów uchwał w porządku obrad.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za umieszczeniem w porządku obrad dwóch projektów uchwał: zmiany w budżecie i zmian budżetu MiG Dębno na 2003 rok oraz przekazanie środka trwałego tj. urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Mickiewicza 30 a w Dębnie na rzecz PEC spółka z o.o w Dębnie?

Stan radnych na sali 16

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła zmianę do porządku obrad.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesionymi projektami uchwał?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

==========================================

PKT 2 - wolne wnioski i zapytania.

Burmistrz - po zamknięciu sesji proszę radnych o pozostanie w celu omówienia 3 kwestii dotyczących projektu budżetu.

- 2 -

PKT 3 projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru podatku od środków transportowych.

Skarbnik Gminy - Dziennik Ustaw 203, który ukazał się 29.XI.2003 r czyli po podjęciu uchwały. Praktycznie nic się tu nie zmieniło w stosunku do poprzedniej podjętej uchwały.

Radny J. Baranowicz- panie Burmistrzu jakby pan otrzymał zawiadomienie z takim projektem uchwały to co by pan z tego wiedział? Dwa tygodnie po sesji uchwalającej tą samą uchwałę o środkach transportu otrzymujemy zawiadomienie z tą samą uchwałą.

Burmistrz MiG - proponuję porównać z poprzednią. Pani Skarbnik wyjaśniła dlaczego należy podjąć jeszcze raz tą uchwałę.

Radny J. Baranowicz- nikt nie czyta dokumentów w postaci statutu, nikt do końca nie czyta ustawy o samorządzie gminnym to samo i tutaj. Ta uchwała praktycznie nie powinna być uchwalana. Statut mówi wyraźnie : każda uchwała powinna zawierać uzasadnienie przed przedłożeniem radnym.

Materiał, który otrzymałem jest niechlujny bo na jednej stronie mamy projekt uchwały określenie wzorów formularzy a na drugiej stronie kawałek środków transportowych. Ja wiem że grupa trzymająca władzę spotykacie się i sobie wszystko wyjaśniacie i wiecie o co chodzi, ale minimum przyzwoitości wymagałoby powiadomić również radnych, który reprezentują prawie 40 % wyborców MiG o co chodzi w poszczególnych projektach uchwał - wystarczyło by parę zdań: "uchwała uchwalona 10 dni temu nie było tego i tego trzeba podjąć jeszcze raz" . Dlatego zwołana została sesja aby to poprawić. Na miłość boską odrobina przyzwoitości do tych pozostałych, którzy nie uczestniczą na spotkaniach, któremu nie wyjaśniacie o co chodzi. Ja porównałem te dwa projekty uchwał. Nie ma żadnych zmian co do cyferek i wielkości opłat . Jest niewielka zmiana w podstawie prawnej. Każda uchwała, która trafia do radnych bez uzasadnienie jest po prostu z mocy prawa nie ważna i może być podważona i uchylona. Nie chcę się czepiać ale prośba - nie wiele było sesji aby było wszystko w porządku, zawsze coś umyka albo celowo - po co oni mają wiedzieć bo i tak przegłosujemy bo jest nas więcej. Moja prośba - szanujmy się trochę. Kto opracował projekt uchwały jest wiedzą dla pana burmistrza natomiast, dla nas radnych jedyną osoba przedkładającą projekty uchwał jest Burmistrz. Szanujmy to co sami uchwaliliśmy i przepisy prawa.

Skarbnik Gminy - ja przygotowałam projekt uchwały i w takich czasach gdy te akty prawne się zmieniają niemalże z dnia na dzień na ten czas dziennik ustaw wersji papierowej do nas nie dotarł. Wszelkie informacje poprzez internet, telefon otrzymujemy i proszę nam wybaczyć i zrozumieć tak samo, że czasami po prostu nie ma innej możliwości.

Burmistrz MiG - ucinając tą dyskusję, przyjmuję sugestię co do uzasadnienia, słuszną, bo jedno zdanie tu się należało. Przyjmuję na przyszłość do realizacji aby tu niepotrzebnie dyskutować.

Wiceprzewodniczący RM - odczytał projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.

Stan Radnych na sali 16

Głosowanie: za 15

  • wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIX/128/2003. Załącznik nr 2

==========================================

PKT 3a - projekt uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok.

Skarbnik Gminy - w związku z tym, że otrzymaliśmy zawiadomienia od wojewody o zwiększonych dotacjach i też nie macie państwo napisanego uzasadnienia, ale praktycznie robiłam tą uchwałę dzisiaj. Te pisma są do wglądu i po podjęciu uchwały uzupełnię uzasadnienie.

W tym momencie przedstawiła w kolejności zapisy w projekcie uchwały.

Burmistrz MiG - jeśli chodzi o zmniejszenie kwoty na budowę chodników na wsiach, nie mogliśmy tego zrealizować w trakcie projektowania pozwolenia na budowę. Chcę uspokoić radnych z

- 3 -

terenów wiejskich. W projekcie budżetu zapisana jest budowa drogi ul. Pługowej ta kwotę przesuniemy i w przyszłym roku zwiększymy realizację budowy chodników na wsiach. Nie zrealizowane zadania w tym roku przejdą do realizacji w przyszłym roku. Co do kwoty 10.000 zł przeznaczonych w uchwale na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i starostwo zdecydowało, że przeniesie Poradnię w 2004 roku. Ta uchwała na dzień dzisiejszy staje się niecelowa i zdejmujemy z budżetu a do tematu powrócimy w trakcie roku.

Radny J. Głuszko - w sprawie chodników to wypowiedź pana Burmistrza mnie do końca nie zadawala, ponieważ byłem przekonany, że pieniędzy starczyło tylko na te wsie, które zostały wytypowane. Pisałem prośbę do pana Burmistrza o uwzględnienie Cychr i Różańska. Górna ul. Cychr Kościuszki będącą gminną prosiłem aby ująć do projektowania. Okazało się, że środków nie ma i to co zostało wykonane miało starczyć na obecną kadencję. Okazało się, że pozostało 77.500 zł i czy nie można było 300-400 m chodnika w Cychrach i Różańsku ująć. My nadal zostaliśmy bez projektów. Dobrze się stało, że ul. Pługowa została wykonana, że środków Aktywizacji Obszarów Wiejskich, jednak jest ona ulicą w mieście a nie na wsi. Jednak jest to śmieszne, że z tego funduszu wykonano ulicę w mieście a nie na wsi.

Burmistrz MiG - w Sapardzie jesteśmy już miastem natomiast w programie w Paow jesteśmy kwalifikowani. Przyszło pismo, że można składać i pan się orientuje, że na półce nie mieliśmy gotowego innego projektu, który można by było podciągnąć. Ta ulica musiała jeszcze spełnić warunek, ze zapewni dojazd z terenów wiejskich i jest to pewna obwodnica z terenów Grzymiradza, również musiała stosowana ilość podmiotów gospodarczych funkcjonować z tego rejonu. Ten wniosek został zakwalifikowany do realizacji. Ulicę Siewną nie można by było podciągnąć pod ten wniosek i uzasadnić. Co do uzasadnienia, że środki zostały złożył pan wniosek do Burmistrza, żeby wykonać projekt tylko generalnym płatnikiem jest Rada Miejska i taką decyzję czy powiększą ilość projektów czy nie wolałem skonsultować z Komisją Infrastruktury Wiejskiej co się stało w marcu. Komisja na tamten czas tematu Cychr i Różańska nie podjęła. Uznałem, że ta konsultacja jest dla mnie wiążąca. W przyszłym roku należy przystąpić do projektowania przyszłych chodników.

Radny J. Głuszko - czy jest rozliczona inwestycja budowa kanalizacji w Cychrach i czy z tego tytułu nie było jakiś problemów. Wolałbym aby nie było.

Burmistrz MiG - mamy pismo iż kanalizacja w Cychrach jest rozliczona, wszystkie dokumenty są złożone, wniosek opłaty przyjęty.

Radny Z. Myszkowski - panie Burmistrzu może coś więcej na temat dotacji 58.000 zł na skutki suszy. Ta kwota znalazła się wydatkach OPS czego nie bardzo rozumiem. Czy coś nie jest ukrytego pod tym hasłem.

Skarbnik Gminy - odczytała pismo od Wojewody dotyczące przyznania dotacji celowej do OPS 58.999 zł na usuwanie klęski żywiołowej z przeznaczeniem na pomoc dla rolników wyniku klęski suszy w 2003 roku. Odczytała Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 XI 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy rolnikom w skutek klęsk żywiołowych.

Radny Z. Myszkowski - rozumiem, że jest to efekt pracy komisji, która badała na wniosek rolnika skutki suszy.

Burmistrz MiG - osoby ujęte w lipcu ta pomoc otrzymają i z tego wynika iż Rząd nie poszedł do tematu jak poprzednie lata iż zastosował ulgi w podatku ustawowym czyli rozwiązał ten problem w inny sposób.

Radny J. Baranowicz - w sprawie nie wykorzystania środków na chodniki na wsiach. Jeżdżąc jako Komisja Infrastruktury Rolnej po poszczególnych sołectwach, będąc w Krześnicy po rozmowach z panią Sołtys o ile zostaną środki w tym roku z tego właśnie zadania to zostaną przeznaczone dla Krześnicy, ponieważ mają zakupiony materiał do budowy chodnika.

Kierownik RiI J. Soluch - zleciliśmy wykonanie projektu na budowę chodnika w Krześnicy jako zadanie dodatkowe.

- 4 -

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok?

Stan radnych na sali 16.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIX/129/2003 r. Załącznik nr 3

====================================

PKT 3b - projekt uchwały w sprawie przekazania środka trwałego tj. urządzeń węzła ciepłowniczego w budynku przy ul. Mickiewicza 30 a na rzecz PEC spółka z o.o w Dębnie.

Kierownik RiI J. Soluch - jest to tz uchwała czyszcząca a dotyczy przeprowadzenia remontu kotłowni w budynku hotelu pielęgniarek i przekazanie węzła cieplnego do PEC. Koszt zamknie się w kwocie zakupu materiałów.

Skarbnik Gminy - ja mam pytanie do pana Solucha - my za to dla PEC nie będziemy płacić.

Kierownik RiI - my przekazujemy środki.

Skarbnik Gminy - my nie przekazujemy bo my wartość pieniężną im damy.

Radny A. Dobropolski - ja nie rozumiem czy to jest środek trwały.

Na prośbę Burmistrza Wiceprzewodniczący RM ogłosił przerwę w obradach.

Po przerwie.

Skarbnik gminy - w związku z tym, że kierownik potwierdził, że będzie to przeniesienie aportu rzeczowego do PEC wnoszę o przegłosowanie poprawki do poprzedniej uchwały, która mówi o wniesieniu wkładu pieniężnego. Oni będą nam fakturować a u nas będzie wydatek a majątek pójdzie jako aport rzeczowy. W § 3 pkt 5 gdzie jest wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego należy wykreślić w całości 21.558 zł a wejdzie pozycja adaptacja budynku hotelu pielęgniarek 1.100zł, natomiast w § 2 poz 2 wykreślić należy 20.458 zł, pozostanie w tym paragrafie kwota 97.300 zł elewacje budynków komunalnych.

Wiceprzewodniczący RM - należy ponownie wrócić do przegłosowania zaproponowanych zmian do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok.

Nastąpiła reasumpcja głosowania podjętej wcześniej uchwały.

Kto jest za przyjęciem zmian do projektu uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok z następującymi zmianami: § 2 pkt 2 wykreślić 20.458 zł , w § 3 pkt 5 wykreślić cały punkt 21.558 zł wpisując pozycję adaptacja budynku hotelu pielęgniarek 1.100 zł?

Na sali obecnych jest 16 radnych.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawki do uchwały.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok z naniesionymi poprawkami?

Stan radnych 16

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIX/129/2003.

Wiceprzewodniczący RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przekazania środka trwałego tj. urządzeń węzła cieplnego w budynku przy ul. Mickiewicza 30 a w Dębnie na rzecz PEC spółka z o.o w Dębnie?

- 5 -

Stan radnych na sali 16

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIX 130/2003 . Załącznik nr 4

========================================

PKT 5 - sprawy różne.

Radny. A. Dobropolski - inwestycja ścieżki rowerowej jest zakończona i odebrana i mam pytanie - niektóre wjazdy na te ścieżki są wykonane z polbruku jak powinno być natomiast przy gospodarstwie pan K i P jest wykonane z drobnego kamienia. To się rozjechało i powstały kałuże. Jak robić to tak aby to miało nogi i ręce.

Kierownik RiI- ten jeden wjazd został wykonany z polbruku ponieważ brak zgody zarządcy drogi na wykonanie wjazdu bezpośredni do drogi krajowej musi jechać ten odcinek po ścieżce dlatego zrobiliśmy to z polbruku. Jeśli byśmy chcieli pozostałe wjazdy wykonywać z polbruku podrożyło by to inwestycję.

Pan Biaduń - rok temu stanęła sprawa odwodnienia naszych ogródków działkowych. Radni poprzedniej kadencji jednogłośnie uchwalili aby przyznać 10.000 zł na meliorację. Te 10.000 zł pozwoliło nam na opracowanie mapy geodezyjnej, kosztorysu i koszty inspektorów nadzoru. Przetarg został wybrany i wyszło na 80.000 zł. Doszło do spotkania u pana Burmistrza Downara , przyjechał Prezes Zarządu Głównego oraz Dyrektor , doszło do wstępnej rozmowy. Wyniku elastycznego prowadzenia tej sprawy przez pana Fabiańczyka doszło do podpisania porozumienia. W tej chwili doszło do podpisania umowy z wykonawcą. 60.000 zł pokryje Zarząd Główny. Wystąpiliśmy z wnioskiem na zebraniu sprawozdawczym żeby ludzie opodatkowali się po 50 zł. Prawie połowa już zapłaciła. W tej chwili wszystko jest rozebrane, zwierzyna chodzi i robi dewastacje. Zmusiło to nas do zakupienia słupków i ogrodzenia i wydania dodatkowych pieniędzy. Ponawiam wniosek do Wysokiej Rady o środki, które moglibyśmy zainwestować. Nasz ogród jest wizytówką miasta Dębna. Jesteśmy wdzięczni za tą drogę i chodnik ułożony. Nasz ogród przystąpił do konkursu i nasza działka zajęła pierwsze miejsce. Działek, rekreacyjno - uprawowych mamy ponad 40. To jest nasze osiągnięcie. Dlatego proszę Wysoką Radę aby nas wspomóc aby to dzieło skończyć. Chcę podziękować dla wydziału pana Borowskiego a szczególnie dla Pana Fabiańczyka, który był twardym negocjatorem i wiele czasu poświęcił aby to sprawę doprowadzić do końca i to się udało. Ja zapewniam, że nasz ogród stanie się wizytówką. Chce podziękować dla pana Stępnika, który również nam wiele pomógł. Jest prośba na zakończenie - pomóżcie nam abyśmy mogli być wypłacalni w stosunku do wykonawcy.

Burmistrz MiG - kilkakrotnie spotykałem się z zarządem ogródków działkowych i ta inwestycja przeszła fazę projektową, melioracja szczegółowa zaprojektowana i oceniając, że w trakcie realizacji niektóre elementy można wyłączyć. Całą obsługę tego prowadziliśmy z Urzędu, ponieważ ogródki działkowe w tym zakresie nie mają specjalistów. Całym problemem było obniżenie rzędnej rowu i odprowadzenia wody w kierunku rzeki Kosy. Termin realizacji umowy do końca kwietnia. Wniosek owszem wpłynął, jesteśmy po pracach komisji budżetowej. 5000 zł uwzględniłem w budżecie operacyjnym wydziale GNIOŚ aby wspomóc ale w określonym kierunku. Należy pogłębić ten rów i móc odwodnić drugą stronę szosy na wysokości pana Stępnika, ponieważ tam wiosna zbiera się woda i musimy ten przepływ udrożnić. Rada ustosunkuje się do tego wydatku. Moja propozycja na konkretne działanie , nie na melioracje szczegółowe a pogłębienie rowu.

Radna H. Sługocka - mam prośbę do radnych - miał miejsce pożar domu państwa Myroniuk. Wiele ludzi włączyło się w pomoc tej rodzinie. Jeśli byście państwo chcieli dokonać dobrowolnych wpłat to w Biurze Rady można wpłacać. Może to przyda się na zakupy świąteczne.

Burmistrz MiG - faktycznie tego wieczoru byliśmy podczas pożaru i uruchomiłem z budżetu kwotę do OPS na konto klęsk żywiołowych 15.000 zł w celu pomocy w odbudowie, zakupu materiałów. Spółki nasze gminne też stosowne działania wykonały. Szkoda, że osoba ta nie miała ubezpieczonego budynku dlatego pomoc jest tym bardziej zasadna aby móc zamieszkać.

Wiceprzewodniczący RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam sesję Rady Miejskiej w Dębnie i dziękuję za udział.

Protokołowała E. Bajkiewicz Wiceprzewodniczący RM M. Jacura

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 29-01-2004 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2004 12:08