Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XVI z dnia 30.10.2003r.


Protokół z przebiegu XVI sesji Rady Miejskiej w Dębnie w dniu 30 października 2003r.

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń UMiG w Dębnie.

Godzina rozpoczęcia obrad - 12.00

Godzina zakończenia 18,45

Obradom przewodniczyła - Helena Sługocka Przewodnicząca RM.

Na wstępie Przewodnicząca RM otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Stwierdziła, że na sali obrad obecni byli: Burmistrz MiG, Z-ca Burmistrza, radni powiatowi, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownicy wydziałów MiG, dyrektorzy i kierownicy jednostek podporządkowanych gminie, prezesi spółek, sołtysi wsi oraz mieszkańcy gminy.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu nr 1

Przewodnicząca RM poinformowała, że na stan 21 radnych w obradach udział bierze 20 co stanowi 95.23% stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecny radny Marian Wyszyński.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1/ Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XV sesji Rady Miejskiej,

d/ informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami,

 • Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

 1. Informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych.

 2. Wolne wnioski i zapytania.

 3. Informacja z realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy Dębno oraz wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od stycznia do września 2003 r.

 4. Informacja o utrzymaniu substancji komunalnych i remontów mieszkań w okresie od stycznia do września 2003 r.

 5. Ocena realizacji inwestycji i remontów 2003 roku.

 6. Zestawienie programów i zadań gospodarczych zrealizowanych w latach 2000-2003 r ramach strategii rozwoju MiG Dębno.

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 r,

b/ zmiany w rocznym planie finansowym środka specjalnego w 2003 roku,

c/ upoważnienie burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

d/ określenia zasad przyznawania środków dla Sołectw Barnówko i Więcław Mostno,

e/ wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej z dznia 31.01.2002 r nr

XLVIII/343/2002 o nadania statutu dla OSiR w Dębnie,

f/ nadanie statutu Dębnowskiemu Ośrodkowi Kultury,

- 2 -

g/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dębno rejon ul. Demokracji - Kolejowa,

h/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dębno, rejon ul. Dargomyskiej,

i/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dębno rejon ul. Chojeńskiej - Kosynierów

j/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Dębno rejon ul. Wojska Polskiego - Kostrzyńskiej,

k/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dębno rejon ul. Nizinnej - Juranda,

l/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dębno rejon ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego,

ł przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Dębno rejon ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego,

m/ w sprawie zamiany treści § 7 uchwały RM nr XLV/283/97 z dnia 29.XII.1997 r w

sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych

oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata,

n/ zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów osób z którymi

umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności,

o/ przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miejscowości Ostrowiec obejmującej teren działki o numerze ewidencji geodezyjnej

111/15,

p/ wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 2. Sprawy różne.

 3. Zamknięcie sesji RM

Przewodnicząca RM - czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad?

Burmistrz MiG - wnoszę o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały 10d ponieważ dwie komisje negatywnie ustosunkowały się do propozycji podziału środków dla sołectwa wsi Barnówko i Więcłąw -Mostno. Nadal będzie funkcjonowała dotychczasowa uchwała.

Przewodnicząca RM - kto jest za zdjęciem z porządku obrad pkt 10 d w sprawie określenia zasad przyznawania środków dla sołectw Barnówko i Więcław - Mostno.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

1 przeciwny.

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że poprawka do porządku obrad została przyjęta.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad z naniesioną poprawką?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty.

Informuję, że protokół z przebiegu XV sesji Rady Miejskiej został sporządzony według regulaminu i był wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag.

- 3 -

Czy w dniu dzisiejszym, ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji?

Uwag nie było.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XV sesji RM?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

PKT 1 d - informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM - przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3

Burmistrz MiG - wyniku pracy komisji stypendialnej zatwierdzone zostały następujące stypendia; za wybitne osiągnięcia artystyczne Milenie Palkaj, Karolinie Frankiewicz, Marcinowi Zaborskiemu. Stypendia sportowe dla Pani Skopicz-Radkiewicz, Tomasza Weczery, Łukasza Kowalskiego.

Przewodnicząca RM - gratulujemy wszystkim wyróżnionym. Jest to najlepsza promocja miasta. Tam gdzie jesteście godnie reprezentujecie nasze miasto a miasto zawsze będzie się starało was wspierać w miarę możliwości abyście mogli swoje talenty rozwijać. Życzę wam również abyście znaleźli czas na przeżywanie dzieciństwa lat młodzieńczych aby to wszystko szło w parze. Gratuluję rodzicom, którzy poświęcają niesamowicie dużo czasu, energii, serca aby te dzieci mogły rozwijać swoje talenty. Serdecznie gratuluję i życzę wielkiej pociechy i radości.

Przerwa w obradach.

================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Burmistrz MiG - złożył sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 26.09. do 20.10 2003 roku.

Radny A. Brzozowski - uważam, że do sprawy przekierunkowania telefonu kierunkowewgo OSP powinna ustosunkować się Rada. Nasza współpraca samorządu ze Strażą Pożarną układa się przez te wszystkie lata wręcz wzorcowo. Sytuacja obecna wskazuje na to, że znów bez należytej analizy opinii samorządu, społeczności lokalnej podejmuje się decyzje wątpliwej jakości. Jeżeli państwo pozwolicie to w końcowym pkt obrad wrócić do sprawy OSP. Chcielibyśmy mieć szerszą informację w tym temacie. Argumentowanie, że liczba etatów nie ulegnie zmianie jest bardzo ważna z punktu widzenia jednostki. Nas i mieszkańców interesuje przede wszystkim sprawa bezpieczeństwa.

Radny B Ircha - chciałbym trochę większej informacji na temat ul. Kwiatowej w związku z wynikłym konfliktem hurtowni drobiu. Ktoś wydał pozwolenia na budowę chociaż nie całkiem dobrze była przygotowana dokumentacja. Byłem u inspektora nadzoru w Mysliborzu a on wysłał mnie z powrotem do Burmistrza i służb jego. Gdzie jest " pies pogrzebany" jak to się stało, że tam powstała hurtownia drobiu skoro ludzie od dawna protestują. Jestem w ta sprawę zaangażowany bo zwrócono się do mnie z interwencją. Proszę aby Pan Burmistrz zechciał szerzej wyjaśnić.

- 4 -

Pan J. Getman - tematem Straży Pożarnej zetknąłem się po raz pierwszy na komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy staroście. Jest wielkim błędem, że pismo Pana Burmistrza trafiło do Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej a nie trafiło bezpośrednio do Komisji Bezpieczeństwa przy Staroście. Wiadomym jest, że został zlikwidowany tz telefon alarmowy ale posterunek pozostał nadal w Komendzie, etat pozostaje lecz całość jest analizowana i sprowadzana do jednego zapisu przy Komendzie Powiatowej. Bardzo byśmy chcieli jeśli są takie tematy zapoznać nas w pierwszej kolejności. Taka sama sytuacja nastąpi jeśli chodzi o Komisariat Policji będzie tylko i wyłącznie recepcjonista. Pozostałe służby będą skierowane do służb operacyjnych. Tak również dzieje się w Barlinku i jak twierdzi Komendant jest to na razie bez uszczerbku dla społeczeństwa.

Radny M Jacura - ja mam pytanie - gmina wyłożyła duże środki na zabezpieczenie miasta w zakresie monitoringu. Jeśli etatowo zostaną zwolnieni dyżurni to kto będzie obsługiwał kamerę na Policji?

Radny J. Baranowicz - całkowicie nie zgadzam się z argumentacją szefów Straży Pożarnej. Wynika, że Pan Komendant SP nie wieży strażakom z Dębna gdzie oni wyjeżdżają. Jestem za rozpatrzeniem wniosku radnego Brzozowskiego bo o tym co mówił przewodniczący rady powiatu nie bardzo się zgadzam. Pani Straż, ani Sanepid, ani Pogotowie Ratunkowe nie działają tylko i wyłącznie dla mieszkańców MiG Dębno ale również dla gminy Boleszkowice. Po drugie dla przykładu większym usprawnieniem jest odebranie sygnału, że się pali w Dębnie w Boleszkowicach lub okolicy i poinformowanie punktu w Myśliborzu że jest taki pożar i wyjeżdżamy niż odbiera Myślibórz dziesięć razy pyta gdzie to jest i później dzwoni do Dębna do Straży Pożarnej żeby oni wyjechali tam i tam. Prostsze jest odebranie sygnału w Dębnie i on informuje Myślibórz gdzie był pożar. Takie tłumaczenie jakie słyszymy jest bzdurą i nie logiczne. Należy wszystko zrobić aby odwrócić tą sytuację.

To posunięcie nie przysporzy oszczędności finansowych ani czasu reakcji poszczególnych służb.

Co do nagród dla Dyrektorów to nie mam zarzutów co do zasadności. Nie wiem tylko kto się tu pomylił, ponieważ informował Burmistrz, że naruszona została dyscyplina budżetu i Dyrektor nie może otrzymać nagrody a tu widać że nagrodę otrzymał.

Burmistrz MiG - w sprawie naruszenia dyscypliny budżetu komisja dyscyplinarna RIO podjęła orzeczenie że nie było to naruszenie umyślne odwiesili wcześniejsze zarzuty.

W tym miejscu odczytał treść pisma Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej sprawie przeniesienia nr kierunkowego Straży Pożarnej w Dębnie do Myśliborza.

Radny A. Brzozowski - radny Getman wyraził uwagę pod adresem Burmistrza, że nie skierował pisa tam gdzie należało. Będąc w tamtej kadencji Przewodniczącym komisji o której wspomniał radny Getman i wiem z doświadczenia, że nie ma żadnego problemu w pozyskiwaniu informacji o tym co się dzieje w gminach. Istnieje jedynie pewien niedostatek w naszych wzajemnych kontaktach. Sugeruję jednak o szerszy kontakt z terenem, wówczas te informacje będą wpływać bezpośrednio do Starosty lub komisji od osób zainteresowanych. Jeśli chodzi o rzetelność informacji to dyspozytor z Myśliborza z niezrozumienia przekazał, że zdarzenie ma miejsce w Mostnie a pożar miał miejsce za mostkiem w Dargomyślu.

Pan Kendelewicz - słucham o miejscach alarmowania w sprawach zdrowia, pożaru, bezpieczeństwa i uważam, że jest to kuriozalna decyzja aby ośrodek tego typu jak Dębno

- 5 -

będzie nie wiadomo gdzie się komunikował. Przez nasz teren przebiega " rurociąg przyjaźni" i jest ciągłe zagrożenie. Czyli mamy gaz, ropę, stację uzdatniania ropy i dlatego nasza Straż Pożarna została wyposażona w odpowiedni sprzęt ratowniczy i proszę sobie wyobrazić takie przejęzyczenie jak "mostek z Mostnem". Jakie tego mogą być skutki w razie wybuchu, pożaru.

Radny Z. Myszkowski - czym się Burmistrz kierował odnośnie sprzedaży bezprzetargowej działek. Świadczy to o tym, że w Dębnie nie ma popytu na działki dlatego nie ma powodu aby sprzedawać przetargu. Jest to teren atrakcyjny centrum miasta i może wstrzymać działania sprzedaży bezprzetargowej.

Burmistrz MiG - co do decyzji odstąpienia od przetargów i przystąpienia w drodze rokowań cenę zakupu można rozłożyć na raty. Jest to dobry moment na oszacowanie potencjalnego rynku o te działki - czy jest czy go nie ma.

Kierownik BN - wystąpiono o warunki na budowę budynku gospodarczego. Jest to budynek gospodarczy służący zabezpieczeniu potrzeb budynku mieszkalnego i nie ma możliwości na tym etapie nie wydać decyzji o warunkach. Ja nie mogłem na podstawie domniemania nie wydać pozwolenia na budowę. W dniu wczorajszym był tam Powiatowy Inspektor i stwierdził, że budynek jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem. Teraz wszystko leży w gestii Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Burmistrz MiG - od lipca odbioru dokonuje Powiatowy Inspektor Budowlany.

Radny J. Baranowicz - tu powinno być zakazanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Radny K. Witkowski - co na to służby ze Sanepidu. Jak jest prowadzona działalność gospodarcza w obiekcie, który nie został odebrany.

Kierownik BN - wiem, że ta pani zgłaszała swoją działalność do Sanepidu, Inspekcji Pracy ale oni nie podchodzą do tematu , ponieważ dla nich obiekt jeszcze nie istnieje. Ja nie mam prawa wejść na teren budowy.

Radny J. Baranowicz - należy wymóc od tych, którzy mogą wejść i zareagują na tego typu działania.

Przewodnicząca RM - sprawa musi zostać rozwiązana. Na mój dyżur przyszła osoba, która jest mocno obciążona hałasami, tam nie ma dnia i nocy bez hałasu.

Kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza za okres od 26. 09 do 30.10.03.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

========================================

PKT 3 - sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

Radny A. Brzozowski - może nie tyle sprawozdanie co informacja z działalności Komisji Rewizyjnej. Pełne roczne sprawozdanie zostanie złożone już niedługo. Informacja

- 6 -

obejmuje okres od listopada 2002 do października 2003 roku. W ciągu tego okresu komisja odbyła łącznie 34 posiedzenia w tym 6 posiedzeń wspólnie z innymi komisjami.

W ciągu tego okresu komisja zajmowała się następującymi sprawami:

W grudniu 2002 zajmowaliśmy się sprawami MKS Dąb Dębno, prosiliśmy aby złożyli preliminarz wydatków na 2003 rok i wystąpił z pismem doi Rady z propozycją kierunków współpracy. Na jednym z ostatnich posiedzeń poprosiliśmy Prezesa MKS Adama Wróblewskiego , który przedstawił nam działalność Klubu MKS, zapoznał nas z problemami. Zajmowaliśmy się budżetem na 2003 rok.

W styczniu zatwierdziliśmy plan pracy na 2003 rok. Plan pracy KR jest bogaty w swojej treści. Wiele posiedzeń poświęconych było sprawom inwestycji jak budowa ścieżki rowerowej, budowa nawierzchni Siewnej, fundusze pozabudżetowe na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Cychrach. W miesiącu lutym zapoznaliśmy się z rozliczeniem maratonu 2002, sprawami przetargów na inwestycje. Omówiliśmy działalność Straży Miejskiej. Zapoznaliśmy się z wynikami kontroli wewnętrznych i zewnętrznych. w roku 2002. Z udziałem Sekretarza gminy analizowaliśmy strukturę organizacyjną UMiG. W marcu przeprowadziliśmy kontrolę wybranych przetargów z roku 2002 oraz wykonanej kanalizacji ul, Hołdowniczej. W maju przestąpiliśmy do wydatków maratonu 2003 i w maju na wniosek RM Komisja Rewizyjna zajmowała się kontrolą wyborów Sołtysa wsi Grzymiradz. W czerwcu przystąpiliśmy do kontroli DOK i OSiR. W czerwcu wrócił temat inwestycji i w posiedzeniu komisji uczestniczyli inspektorzy nadzoru budowlanego. Dokonaliśmy kontroli pracy Burmistrza - przeglądaliśmy protokoły z narad Burmistrza.

W październiku dokonaliśmy kontroli upoważnień wydanych przez Burmistrza, oglądaliśmy rejestr skarg i wniosków. We wrześniu ustaliliśmy plan kontroli w Bibliotece Publicznej oraz maratonu 2002 i 2003. Zapoznaliśmy się ze sytuacją w Klubie MKS Dąb. W Październiku na wniosek Przewodniczącej RM odbyliśmy jedno posiedzenie wspólnie z panią Przewodniczącą. Wiceprzewodniczacym komisji został kolega Kasprowiak. Komisja Rewizyjna w toku swoich posiedzeń wypracowała szereg wnioski, które trafiały zainteresowanym. Część wniosków dotyczyła wyłącznie budżetowych, część wniosków wypracowywaliśmy pod kontem celowości czy gospodarności podejmowanych zadań. Nie oczekujemy aby na każdej sesji Burmistrz odnosił się do tych wniosków bo wypracowanie stanowiska wymaga niekiedy dłuższego czasu. Część wniosków dotyczy tego abyśmy wspólnie mogli wskazać możliwości pozyskania oszczędności w funkcjonowaniu naszych jednostek.

==================================

PKT 4 - informacja Przewodniczącego RM i Burmistrza na temat oświadczeń majątkowych.

Przewodnicząca RM - odczytała informację dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez radnych.

Odczytała pismo od Wojewody w sprawie oświadczenia majątkowego.

Informacje stanowią załącznik do protokołu nr 5 i 6

Burmistrz MiG - złożył informację na temat oświadczeń majątkowych.

Informacja stanowi załącznik do protokołu nr 7

========================================

PKT 5 - Wolne wnioski i zapytania.

Radny A. Dobropolski - co się zmieniło w sprawie bezdomności.

- 7 -

Radny J. Baranowicz - chcę poinformować co wydarzyło się historycznie w Dębnie a czego nie ujęto w sprawozdaniu Burmistrza. Otóż 17 października odbyła się pierwsza i ostatnia uroczystość wręczenia dyplomów w zamiejscowym ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego w Dębnie gdzie ponad 100 osób otrzymało dyplomy w tym 20 osób magisterskie i 80 licencjackie. Ja rozumiem, że są dzieci niechciane, adoptowane ale czasami te dzieci kocha się tak samo jak swoje. Przykro było, że władze Dębna nie były na tej uroczystości do końca. Chcę powiedzieć, że u nas studiuje około 700 studentów z województwa szczecińskiego, lubuskiego i okolic. Dębno stało się miejscem zdobywania stopni licencjata dla studentów Gorzowa. Zarówno Myślibórz jak i Kostrzyn robią wszystko aby przejąć zamiejscowy ośrodek Uniwersytetu Szczecińskiego. Kostrzyn chce przekazać budynki po jednostce wojskowej dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Uniwersytet może otworzyć swoje filie w Kostrzyniu czy w Myśliborzu bo tam władze będą bardziej uprzejme i więcej zaoferują. 700 studentów to 700 przedstawicieli Dębna w zakresie marketingu tej gminy. Więcej oni zrobią w zakresie informacji o Dębnie niż kilka wyjazdów do Kurska czy gdzie indziej. Wnioskuję aby z władzami Uniwersytetu rozmawiać na te tematy, traktować ich poważnie dlatego, że mogą odejść. Sprawa Merkuriusza - gdy była rozstrzygana sprawa budżetu na 2003 było specjalne spotkanie wszystkich radnych i tam padł wniosek aby UMiG do Merkuriusza składał informacje o zamówieniach o przetargach publicznych. To powodowałoby większe zainteresowanie i większą zbywalność. Panie Burmistrzu moja serdeczna prośba chociaż jedno ogłoszenie o przetargu za jedno kolorowe zdjęcie i już będzie większa sprzedaż gazety. Z tego co wiem w gazecie konkurencyjnej ukazują się ogłoszenia o przetargach - czyżby chwyt przypodobać się tamtej gazecie aby dobrze pisała.

Radny K. Witkowski - mam pytanie do pana Baranowicza - mówiąc o władzach Dębna czy mógłby pan bardziej sprecyzować o kim pan jeszcze myślał.

Jeśli chodzi o Merkuriusza pamiętam, że było wyjaśnienie Pana Burmistrza, że odstąpiono od tego z uwagi na to, że gazeta ukazuje się raz w miesiącu, przetargi są w zasadzie przez gminę ogłaszane cyklicznie, także nieraz w terminach dwóch tygodni. Byliśmy tutaj informowani o tej sprawie.

Radny J. Baranowicz - miło mi, że Pan Burmistrz ma tak świetnego adwokata. Ja kierowałem pytanie do Pana Burmistrza a nie z pełnym szacunkiem do radnego. Przepraszam, że używając władzy nie wymieniłem Pana - uderz w stół a nożyce się odezwą - bardzo przepraszam. Mówiłem, że Burmistrz był na części oficjalnej bo tam nic się nie załatwia tylko ustawia do zdjęcia. Mówię o części nieoficjalnej, gdzie przeprowadzane są rozmowy z władzami Uniwersytetu gdzie właśnie dowiedzieliśmy się, że Kostrzyn i Myślibórz zabiegają o ten punkt i o to mi chodziło. Władze to Burmistrz, Wice Burmistrz, Przewodnicząca RM , Wiceprzewodniczący RM. Zaproszenia wysyłał Uniwersytet. Ja wiem, że w tym czasie była inauguracja roku kulturalnego. Tu jest jednak nasze środowisko i można było się podzielić, że dwie osoby tam i dwie tutaj. Zarzut mój, że nie dbamy o to co już mamy i inni mogą to przechwycić.

Radny B. Ircha - wczoraj odbyła się apelacja Pana Matuszkiewicza i wygrał tą sprawę i nie będzie obciążony. Z całą przyjemnością informuję radnych zwłaszcza tych z ubiegłej kadencji, bo ta krecia robota było robiona pod jego adresem. Mamy Panią Dyrektor PO w DOK może czas już pomyśleć o zmianie. Myślę, że należy do OPS wrócić i jeszcze raz ogłosić konkurs na Kierownika. Sprawa Merkuriusza - formułą jest biuletyn samorządowy informacyjny. Jest to nieporozumienie, zrezygnować albo z jednego albo drugiego. Niech będzie wkładka samorządowa. Powinno być więcej reklam, które by spowodowały wpływ pieniędzy. Bardzo ładnie jest pisać po niemiecku w gazecie tylko czy nam to pasuje, trudno powiedzieć. Te sprawy powinny być na osobnych wkładkach i mniej tego charakteru niemieckiego.

- 8 -

Radny G. Kujda - składam oświadczenie - na zarzuty z ostatniej sesji zasięgałem opinii prawników z Gazety Wspólnota. Potwierdzili oni moją opinię. Pani Prawnik stwierdziła, że nie było naruszenia obowiązującego prawa. Tą opinię w wkrótce otrzymam na piśmie. Ja rozumiem Pana Baranowicza i Pana Myszkowskiego i nie będę się domagał przeprosin bo mam nadzieję, że działaliście panowie w imieniu mieszkańców z godnie z tym co żeście przyrzekali. Bardzo bym prosił na przyszłość nie operować plotkami. Ja czuję się urażony i jeśli byście chcieli przeprosić to przyjmę przeprosiny. Jeśli chodzi o Merkuriusza to wszyscy wiemy, że to musi się zmienić.

Radny A. Brzozowski - jest dylemat - czy jako szef KR mogę wyrazić swoje zdanie. My nie zajmowaliśmy się oceną Merkuriusza i jeśli jest taka potrzeba wprowadźmy temat do porządku obrad i dyskutujmy. Naszym nieszczęściem jest, że gmina swego czasu zechciała wydawać periodyk tylko nie określiła dokładnie co w tej gazecie chce mieć. Pani Dyrektor na pewno spotyka się ze sygnałami, że czegoś tam jest za mało. Wydaje mi się, że jeżeli chcemy mieć periodyk to należy określić co ma w nim być. Może w ramach Komisji Oświaty temat przedyskutować. Chodzi mi abyśmy nie dokonywali improwizowanej oceny Merkuriusza.

Radny G. Kujda - ja byłem jednym z radnych w tamtej kadencji, który głosował za powstaniem filii Uniwersytetu Szczecińskiego w Dębnie. Uważam za jak najbardziej słuszne funkcjonowanie tej jednostki u nas. Nie obawiałbym się, że podobne powstaną w Kostrzyniu czy w Myśliborzu.

Ogłoszona została przerwa w obradach.

======================================

PKT 6 - informacja z realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy Dębno oraz wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od stycznia do września 2003 r.

Komisje przyjęły informację.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy Dębno oraz wypłat dodatków mieszkaniowych za okres od stycznia do września 2003 r.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 8

=====================================

PKT 7 - informacja o utrzymaniu substancji komunalnych i remontów mieszkań w okresie od stycznia do września 2003.

Komisje przyjęły informację.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji o utrzymani substancji komunalnych i remontów mieszkań od stycznia do września 2003 r.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 9

====================================

PKT 8 - Ocena realizacji inwestycji i remontów w 2003 roku.

- 9 -

Komisje przyjęły informację.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem oceny realizacji inwestycji i remontów w 2003 roku?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła ocenę inwestycji i remontów. Załącznik nr 10

======================================

PKT 9 - zestawienie programów i zadań gospodarczych zrealizowanych w latach 2002-2003 w ramach strategii rozwoju MiG Dębno.

Komisje przyjęły zestawienie.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem zestawienia programów i zadań gospodarczych w ramach strategii rozwoju MiG?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła zestawienie programów i zadań gospodarczych w ramach strategii rozwoju. Załącznik nr 11

=======================================

PKT 10 a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok.

Skarbnik Gminy - w dniu dzisiejszym otrzymaliście państwo nowy poprawiony projekt uchwały. Projekt uchwały omówiła komisja budżetowa ze zmianami. Dla wiadomości pozostałych radnych - otrzymaliśmy zawiadomienie od Wojewody Zachodniopomorskiego o pomniejszeniu dotacji na opiekę społeczną na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 178,717 zł, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 15.091 zł. Został wprowadzony zapis mówiący o pomniejszeniu 12.000 w dziale transport na zadaniu budowa nawierzchni ul. Droga Zielona i te środki zostały skierowane na modernizację budynku Biblioteki. Wniosek RS wsi Bogusław, która przesuwa 1000 zł z ochrony zabytków na świetlicę wiejską.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 17

2 przeciwnych

1 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XVI/103/2003. Załącznik nr 12

=======================================

PKT 10 b - projekt uchwały w sprawie zmiany w rocznym planie finansowym środka specjalnego w 2003 roku.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w rocznym planie finansowym środka specjalnego w 2003 roku.

Stan radnych na sali obrad 20

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XVI/104/ 2003. Załącznik nr 13

=======================================

- 10 -

PKT 10 c - projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Dębno za zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Radny J. Baranowicz - temat był wnikliwie dyskutowany na posiedzeniu Komisji Rolnej mimo że nie był głosowany. Rozważaliśmy kilka możliwości jego rozwiązania. Chodzi o pół budynku po przedszkolu w Cychrach, którego remont z budżetu ma kosztować 50.000 zł. Po wyremontowaniu przeznaczyć na mieszkania służbowe dla osoby niezbędnej w gminie. Teraz obawa jest taka- wyłożymy pieniądze wyremontujemy to mieszkanie , ktoś otrzyma to mieszkanie i za 1 rok czy za 2 będzie mogła kupić z dużą zniżką. O ile ja przypominam sobie zmianę w ustawie dotyczącą wykwaterowania osób z mieszkań służbowych ta zmiana powstała gdy część notabli warszawskich zajmujących mieszkania służbowe nie opuszczała ich i przekazywali je dzieciom czy wnukom. Należy znaleźć osobę wspólnie pan Burmistrz z kierownikiem oświaty, która jest niezbędna dla miasta np. psycholog, językowiec, zaproponować jemu to mieszanie, podpisać umowę najmu i sprzedać go na tych zasadach jakie obowiązują w gminie. Niech ta osoba ma swoje mieszkanie. Nich wyremontuje, będzie dbał o mieszkanie i będzie mieszkańcem gminy. Wnioskuje o nie przyjęcie tej uchwały i przekazanie tego mieszkania do sprzedaży na obowiązujących w tej chwili zasadach.

Kierownik BN - wypadku jeśli ktoś nie opróżni lokalu nalicza się podwyższony czynsz. Można wystąpić do sądu o eksmisję. Jeżeli osoba osiąga wiek emerytalny to gmina ma obowiązek zapewnić lokal zamienny.

Burmistrz MiG - intencją było utworzenie pewnego zasobu gminy niezbywalnego. Mieszkanie służbowe na trwałe nam zwiąże potencjalną osobę niezbędną dla gminy. My nie pozbywamy się z zasobów gminy tego lokalu. Prawo obowiązujące na dziś jest takie, że jeśli ktoś traci pracę traci również prawo do mieszkania służbowego. W innym przypadku jaką mamy gwarancję, że ta osoba niezbędna będzie pracować na rzecz gminy. Dlatego chciałem wiedzieć jak Rada podejdzie do tego tematu i dlatego zaproponowałem Radzie rozwiązania alternatywne. Moim zdaniem dysponowanie lokalami służbowymi dla kadry niezbędnej jest celowym rozwiązaniem i daje pewne gwarancje rozwiązania problemu.

Wnioskuję o przydzielenie tych środków i dokonanie remontu.

Kierownik BN - koszty adaptacji zostały określone na kwotę około 500 zł/m2.

Radny Z. Myszkowski - niewolnictwo się skończyło i trudno by kogoś zmuszać do pracy wiążąc go w jakiś sposób. Myślę, że rozwiązaniem tego problemu zdrowsze byłoby jako forma przetargu. Są różne formy przetargu; ograniczony adresowany do pewnej grupy ludzi, ofertowy, nie wiem jak to wygląda ze strony formalno-prawnej bo jest to skomplikowane ale myślę, że jest takie rozwiązanie. Innym rozwiązaniem jest rozstrzygnięcie takiego przetargu z osobami, które nas konkretnie interesują niezbędne dla gminy. Rozwiązanie takie daje możliwość pozbycia się problemu nie obciążania budżetu kosztami. Nie sadzę aby to mieszkanie doprowadzono do takiego standardu na dzisiaj wymaganego za te pieniądze.

Uważam, że Burmistrz powinien rozważyć możliwość innego podejścia i wyjściem najbezpieczniejszym byłby przetarg ograniczony adresowane do tych potrzebnych ludzi gminie.

Burmistrz MiG - nie wiem jak sobie Pan wyobraża przetarg ograniczony - ogłaszamy np. przetarg tylko dla psychologa i czy oni będą zainteresowani pracą. Jest to problematyczne

- 11 -

rozwiązanie. Dyskutowaliśmy, że jest nam potrzebny psycholog i nauczyciel muzyki. W zasobach komunalnych mamy nie ciekawe mieszkania i ruch naturalny tymi lokalami jest minimalny. Takie podejście rozwiązywało by nam problem i mamy jasne podejście. Zmiana polityki mieszkaniowej polega na tym, że urealniamy do pewnego poziomu co zapewni racjonalne funkcjonowanie gospodarki mieszkaniowej. W 2006 roku urealnią się koszty utrzymania substancji komunalnych.

Radny J. Baranowicz - jeśli chodzi o sprawę tego, że nikt się nie znalazł do przyjęcia tego mieszkania i wyremontowania - wydaje się, że uchwała marcowa szukała się "jelenia" po prostu szukała kogoś kto weźmie pomieszczenia takie jakie są i wyłoży dziesiątki tysięcy w remont i nie będzie mogła go kupić. Takiego " jelenia " ciężko znaleźć. Mój wniosek: należy odwrócić tą uchwałę o remont mieszkania z budżetu gminy 50.000 zł, tak aby zmienić sposób użytkowania, znaleźć osobę lub dwie z kierownictwem oświaty, które są dla nas potrzebne, podpisać z nimi umowę a później sprzedać w takim stanie jakie jest i na warunkach obowiązujących w gminie czyli za 80 % zniżki. Osoba ta wyremontuje sobie i będzie właścicielem. Czy on kiedyś opuści Dębno czy pracę - może ale nie wiadomo. Takim działaniem nie obciążamy budżetu gminy ani na remont ani na utrzymanie. W tym temacie za bardzo przewija się jedna sprawa - czy czasami nie ma już osoby, która otrzyma to mieszkanie a za rok czy dwa kupi.

Kierownik BN - zmianę sposobu użytkowania można dokonać w momencie wykonania adaptacji.

Kierownik OKiS - osoby, które ewentualnie były zainteresowane tymi lokalami nie posiadają takiej gotówki na remont. Jeśli mieszkanie zostałoby wyremontowane to są chętni na podpisanie umowy o mieszkanie służbowe. Osoby na czas remontu musiałyby gdzieś mieszkać i ponosić dodatkowe koszty i dlatego takich warunków nie chcą przyjąć.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem wniosku radnego Jana Baranowicza o odrzuceniu projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego i zastosowania innej formy przeznaczenia tego mieszkania.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 7

12 przeciwnych

1 radny nie głosował.

Stwierdzam, że Rada nie przyjęła wniosku.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 13

5 przeciwnych

2 wstrzymujących się

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XVI/105/2003. Załącznik nr 1

W związku z podjęciem uchwały 10 c projekty uchwał 10 m i 10 n są bezprzedmiotowe.

======================================

PKT 10 e - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały RM z dnia 31.01.2002 r nr XLVIII/343/2002 o nadanie Statutu dla OSiR.

- 12 -

Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przyjęła statut.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały RM o nadanie Statutu dla OSiR?

Stan radnych na sali obrad 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, ze Rada podjęła uchwałę nr XVI/107/2003. Załącznik nr 15

====================================

PKT 10 f - projekt uchwały w sprawie nadania statutu Dębnowskiemu Ośrodkowi Kultury.

Radny P. Chrobak - Komisja Oświaty przyjęła Statut z następującymi uwagami: w § 2 ust 1 - błędy stylistyczne oraz § 15 ust 1 dopisać usługi wydawnicze.

Dyrektor DOK - odczytała naniesione zmiany do Statutu.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.

Burmistrz MiG - należy poprawić zapis: organizatorem DOK jest jednostka samorządowa MiG Dębno.

Radny Z. Myszkowski - nie potrzebny jest zapis " jednostka samorządowa" wystarczy MiG Dębno.

Przewodnicząca RM - czyli ma być zapis - organizatorem DOK jest MiG Dębno.

Radny A. Brzozowski - prawdopodobnie na nic nasze myślenie, bo jest to zapis wzięty z Ustawy i nic tu nie zmienimy.

Radny R. Święcicki - trzeba było to na początku powiedzieć a my tu dyskutujemy.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie nadania Statutu Dębnowskiemu Ośrodkowi Kultury z uwzględnieniem naniesionych poprawek.

Stan radnych na sali obrad 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rad podjęła uchwałę nrXVI/106/ 03. Załącznik nr 16

=======================================

PKT 10 g, h , i j, k, l ł, o - projekty uchwał dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno rejon:

 • ul. Demokracji - Kolejowa

 • ul. Dargomyska,

 • ul. Chojeńska-Kosynierów,

 • ul. Wojska Polskiego-Kostrzyńskiej,

 • ul. Nizinna - Juranda,

 • ul. Armii Krajowej, Mickiewicza, Kościuszki, Słowackiego,

 • ul. Mickiewicza, Piłsudskiego, Słowackiego,

 • miejscowość Ostrowiec działka o numerze ewidencji geodezyjnej 111/15.

Kierownik BN - chodzi tu o wprowadzenie w niektórych częściach miasta ładu przestrzennego. Chcemy tereny zabezpieczyć pod przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe.

- 13 -

Liczymy na to, że w ciągu 4-5 lat dokonamy całkowitego ładu w planach przestrzennych zagospodarowania terenów w Dębnie. Na nas ustawa wymusza takie działania.

Radny Z. Myszkowski - zgłaszałem swoje wątpliwości na Komisji Gospodarczej. W sejmie jest rozważana jakaś zmiana ustawy o gospodarce przestrzennej o prawie budowlanym w związku z wejściem Polski do UE. Nie wiem czy zmiany tych ustaw nie wpłyną na zasady kształtowania tej gospodarki przestrzennej i zastanawiam się czy nie byłoby zasadnym wstrzymać się dzisiaj z tymi uchwałami. Ostatecznie zostało tylko pół roku do wejścia do UE , być może w terminie szybszym zostaną opublikowane te zmiany i coś się wyjaśni. Zauważamy wszyscy, że w tym zakresie panuje jakaś paranoja. Gospodarka przestrzenna była kształtowana na bazie uchwał, zatwierdzonych wcześniej planów i dzisiaj nagle one są nie ważne. Ja nie jestem przeciwny uchwalaniu tych planów ale być może lepiej zaczekać. Może należy wybrać z naszego terenu tych niewątpliwie koniecznych fragmentów małych, miejscowych, gdzie uchwalenie planu jest niezbędne na ten moment, ale w innym przypadku może należy poczekać. Wszyscy wiemy, że wiąże to się jednak z ogromnymi kosztami. Może lepiej byłoby uchwalić plan dla całego miasta - czy nie będzie to taniej. Jak będziemy tak "cykać" po kawałeczku to firmy planistyczne policzą sobie odpowiednie kwoty bo oni tylko czekają na takie zlecenia. Wydaje mi się, że jeśli ogłosilibyśmy przetarg na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Dębno z tymi okolicami, które wymagały by tego byłaby szansa uzyskania ceny o wiele korzystniejszej z rozłożeniem na rok lub trzy i załatwienie tego w jednym temacie. Koszt w tej chwili to około 3.000.000 zł. Myślę, że należy ogłosić plan zagospodarowania dla całego miasta łącznie z tym aby poczekać na ustabilizowanie przepisów. Może się okazać, że nasze plany zagospodarowania po zmianie przepisów musza zostać zmienione, czyli mówiąc prosto wyrzucimy pieniądze w błoto.

Burmistrz MiG - poprzednie uchylenie planów zagospodarowania przestrzennego decyzja ta była "rolowana" przez trzy kolejne lata i w rezultacie nikt się nie zgodził przez ten rok dalej przekładać. Twarde prawo ale konsekwentne. Ustawa, która weszła w życie 11 lipca br wydaje mi się, że jest już dosyć zbieżna z prawem unijnym. Zmieniono ustawę o drogach, o planach zagospodarowań przestrzennych, czyli te akty są w miarę zbieżne i nie wieżę żeby były tam pomyłki. W drobniejszych planach zagospodarowania każdy z nas sobie zdaje sprawę, że te poprawki mogą następować. Większość gmin przystępuje w tej chwili do planowania, aby mieć tereny inwestycyjne i móc wydawać pozwolenia. Pytanie kompleksowo czy częściowo - w niektórych miejscach są złożone wnioski o zmianę planów zagospodarowania i spełniamy wymogi ustawy. Ilość spraw do załatwienia przekierowałem na centrum miasta. Nie ruszyłem terenów koło oczyszczalni na Kostrzyńskiej, ponieważ jest tam opracowany program gospodarki transportu w dwóch kwestiach. Musimy usiąść na forum komisji i przedyskutować ten temat i określić w którym kierunku idziemy i przyszłym planistom nakreślić jednoznacznie. Uważam, że należy temat zagospodarowania przestrzennego podzielić na części i w ciągu 3-4 lat plany zagospodarowania przestrzennego miasta zakończyć. Co do prawa unijnego uważam, że generalnie kształt w planach został już nadany w obowiązującej ustawie.

Kierownik BN - idąc etapowaniem w planach zagospodarowania przestrzennego będzie łatwiej spełniać oczekiwania. Przy opracowaniu palu całościowego mogą powstać takie przeszkody, które uniemożliwiły by wykonanie takiego planu. Również po wykonaniu każdego etapu po kolei są doświadczenia i łatwiej wykonuje się następny etap.

Radny A. Brzozowski - jak mi się zdaje pod koniec tamtej kadencji była możliwość przedłużenia ważności planów przestrzennych.

- 14 -

Kierownik BN - takiej możliwości nie było a jedynie można było działać na podstawie studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca RM - była propozycja aby blokowo głosować nad uchwałami. Odczytała projekty uchwał.

Kto jest za podjęciem uchwał dotyczących zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno oraz miejscowości Ostrowiec?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwały od nr XVI/108/2003 do XVI/115/2003. Załączniki nr

17 do 24.

===========================================

PKT 10 p - projekt uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu.

Przewodnicząca RM - w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu musi odbyć się głosowanie tajne. Proszę o zgłaszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

Radni zaproponowali następujący skład komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyborów tajnych na ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu w osobach:

 1. Paweł Chrobak,

 2. Sławomir Lenartowicz,

 3. Stanisław Witkowski,

 4. Jacek Jarki,

 5. Józef Głuszko.

W/w radni wyrazili zgodę.

Przewodnicząca RM - kto jest za powołaniem komisji skrutacyjnej w/w osobach?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada powołała komisję skrutacyjną.

Proszę komisję o przygotowanie kart do głosowania i przeprowadzenie głosowania.

Komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania i przeprowadziła głosowanie tajne informując wcześniej radnych nad sposobem głosowania.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Paweł Chrobak po przeprowadzeniu głosowania odczytał protokół z przeprowadzonego głosowania na ławników Sądu Rejonowego do orzekania z zakresu spraw z prawa karnego i rodzinnego i z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych .

Protokoły oraz karty do głosowania stanowią załącznik nr 25.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Myśliborzu w osobach:

Do orzekania z zakresu spraw z prawa karnego i rodzinnego:

 1. Babczyszyn Danuta,

 2. Banaś Marek,

 3. Bober Józef,

- 15 -

 1. Bójko Adam

 2. Bójko Jerzy,

 3. Chomik Elżbieta,

 4. Dunaj Danuta,

 5. Dziadul Anna,

 6. Gałuszka Mirosław,

 7. Hołysz Krystyna,

 8. Kmieć Maria,

 9. Krawczyk, Konstanty,

 10. Krzyżowska Joanna,

 11. Lisowska Urszula,

 12. Podziński Zbigniew,

 13. Prasnowska Stanisława,

 14. Sławnikowski Antoni,

 15. Suliga Halina,

 16. Turczyńska Kazimiera,

 17. Wiązek Lesław.

Do orzekania z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 1. Bijas Kamila,

 2. Buczkowska Alicja,

 3. Jankowski Dariusz,

 4. Kiełb Zdzisław,

 5. Przywarska Danuta,

 6. Sadowska Elżbieta,

 7. Skowronek Elżbieta,

 8. Wesołowska Alicja,

 9. Zaborska Maria,

 10. Zając Marzena.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XVI/116/2003. Załącznik nr 26

======================================

PKT 11 odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Burmistrz MiG - faktycznie 17 X odbyła się uroczyste rozdanie licencjackich i magisterskich. Uczestniczyłem w oficjalnej części spotkania natomiast w części nie oficjalnej nie uczestniczyłem, ponieważ pewne deklaracje złożyłem , że będę na otwarciu roku kulturalnego, podsumowaniu roku sportowego. Trzy imprezy w tym samym czasie trudno jest obsłużyć. Myślę, że jeśli wystąpią jakieś problemy z Uniwersytetem to spotkamy się i będziemy je rozwiązywać. Z drugiej strony dwie osoby z Rady uczestniczyli w spotkaniu Pan jako były Starosta i Pan Święcicki reprezentowali myślę, że godnie naszą Radę. Co do Merkuriusza Dębnowskiego i tego że nie ma ogłoszeń o przetargach - w moim sprawozdaniu za okres 24 styczeń 27 luty 2003 r odniosłem się do tego tematu i odbyło się to bez echa.

W tym miejscu odczytał treść zapisu ze sprawozdania.

Na dzień dzisiejszy mamy tą informację na tablicach ogłoszeń w BIP. Dwudziestu przedsiębiorców z Dębna i okolic jest zainteresowanych robotami budowlanymi i do tej grupy są ogłoszenia na usługi budowlane. Grupa tych ludzi może wejść w każdej chwili na

- 16 -

stronę BIP Urzędu i sprawdzić. Co do ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości podjąłem decyzję, że w Merkuriuszu będą umieszczane ogłoszenia przetargowe na sprzedaż nieruchomości i takie ogłoszenie jest w majowym wydaniu.

Kierownik OPS - w chwili obecnej wszyscy bezdomni, którzy zgłosili się do OPS są zakwaterowani. Są to mieszkania prywatne na zasadzie stancji lub wynajmu. Jeśli jeszcze ktoś się zgłosi to poszukamy zakwaterowania w schroniskach w innych miejscowościach.

Burmistrz MiG - jeśli chodzi o powierzchnię działek na manhatanie to 752 m2 za 35.400 zł.

======================================

PKT 12 - sprawy różne.

Przewodnicząca odczytała odpowiedzi na pisma RM odnośnie przekierunkowania nr kierunkowego pogotowia ratunkowego w Dębnie.

 • wpłynęło pismo radnego K. Kasprowiaka w sprawie rezygnacji z wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska.

 • Wpłynęło pismo radnego B. Irchy w sprawie rezygnacji z członka komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska o raz akces do Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów.

Sprawy powyższe zostaną rozpatrzone na sesji listopadowej.

Serdecznie zapraszam na uroczyste obchody Św. Niepodległości.

Radny J. Baranowicz- w piśmie Pana Pałki nie ma stwierdzenia odnośnie mieszkańców gminy Mieszkowice , Trzcińsko i innych mogą skorzystać z pogotowia dębnowskiego łącznie z dowiezieniem do szpitala w Dębnie. Tego w tym piśmie nie ma i głównie należy argumentować, że dla szpitala w Dębnie odpada kilka gmin jeśli chodzi o dowóz przez pogotowie. Może w podtekście o to chodzi.

Radny A. Dobropolski - proponuję spotkanie w sprawie sanepidu, pogotowia - zaprosić Pan Pałkę, kogoś z województwa i powiatu.

Burmistrz MiG - w sprawie sanepidu jadę ze starosta do marszałka i na tematy funkcjonowania służby zdrowia będę interweniować. Chodzi o to aby nie rozmawiać dwoma 'językami'.

Radny J. Baranowicz - ciche działania Myśliborza zmierzają w kierunku ograniczenia wszystkiego w Dębnie z poparciem Barlinka.

Burmistrz MiG - oczywiście, że to jest jasne i czytelne. Myślę, że na połączonych komisjach spotkamy się i podyskutujemy.

Klub abstynenta życie AA trochę nie dopełnił formalnie swoich czynności i wystąpił do Rady o dofinansowanie swojego co rocznego mitingu. Proponuję 13.000 zł. Zwracam się do Rady o zgodę na wydatkowanie tych środków na Klub AA z przeznaczeniem na wynajem pomieszczenia i opłacenie orkiestry.

Przewodnicząca RM - kto jest za wydatkowaniem z funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi kwoty 13.000 zł

Obecnych na sali 17 radnych

Głosowanie : za 15

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, ze Rada wyraziła zgodę na dofinansowanie Klubu AA.

- 17 -

Radny B. Ircha - z jakich przyczyn przychodnia w Dębnie jest administrowana przez PUK a nie ZGM ?

Burmistrz MiG - poprzedni Zarząd występował do ZDM i do PUK za jaką kwotę będzie to administrował i tańsza okazała się oferta PUK.

Radny M Jacura - odnośnie Policji- o ile mnie czas nie myli Zarząd spowodował, że Komendant wojewódzki tu na sali deklarował nam , że nie ma mowy o likwidacji etatów dyżurnych w naszej Policji. Działo się to w czasie gdy wydawaliśmy pieniądze na zakup samochodu dla Policji. Myślę, że należy wrócić do rozmów w tym temacie. Wydaje mi się, że takie rozwiązanie jakie zostało zrobione w Barlinku nie ma racji bytu w gminie Dębno. Chodzi o utworzenie struktury tylko powiatowej Policji. Na terenie kraju żadna jednostka nie prowadzi takich procederów jak u nas.

Radny A. Brzozowski - chciałbym się zapytać w kwestii przestrzegania uchwały RM w sprawie obecności radnych na komisjach i sesjach. Kończy się sesja nie mamy 100% obecności a uchwała jest taka jaka jest i prosiłbym o przeliczenie obecnych na sali i odzwierciedlenie tego w listach obecności. Czekamy na wnioski z Klubów lub osób indywidualnych odnoście zmiany treści uchwały. Prosiłbym o dopilnowanie tej kwestii.

Radny J. Baranowicz - dalej kontynuując co mój szanowny kolega Andrzej powiedział to ja zgłaszam wniosek o przeanalizowanie wszystkich poprawianych list obecności i wrócenia do tych spraw od początku kadencji.

Radny A. Brzozowski - miałem taką sytuację na swojej komisji i przyznaję się. Jaki jest przepływ informacji między kolegą Janem a osobą informującą. Są sygnały dlaczego ja jestem taki "upierdliwy" w swojej komisji gdy toleruje się przypadki nieobecności na posiedzeniach innych komisji. Prosiłbym jednak stosować się do tego w sposób jednolity.

Radny G Kujda - mam pytanie do pana Irchy - czy została wyjaśniona sprawa kradzieży mojego sprzętu nagłaśniającego, który użyczyłem dla Klubu MKS Dąb Dębno.

Radny B. Ircha - od tego jest Policja, tam było włamanie i sprzęt zginał. Nie było zabezpieczenia.

Radny G. Kujada w żadnym protokole nie było napisane , że było włamanie.

Radny B. Ircha - protokół był spisany widocznie niestarannie. Ja zwróciłem się do Wróblewskiego , który powiedział, że było włamanie i to zginęło. Panu pozostaje droga sądowa. Czy był dokument, że kolega przekazał ten sprzęt?

Radny G. Kujda - nie miałem pokwitowania.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

========================================

Protokołowała

Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz

Helena Sługocka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 01-12-2003 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2003 13:27