Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XV z dnia 25.09.2003r.


Protokół z przebiegu XV sesji Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 25 września 2003 roku.

Obrady rozpoczęły się o godz 12.00 a zakończyły o godz. 19.00

Obradom przewodniczyła Helena Sługocka Przewodnicząca RM.

Na wstępie Przewodnicząca RM otworzyła obrady i przywitała wszystkich obecnych na sali obrad.

Stwierdziła, że na sali posiedzeń obecni byli: Burmistrz MiG P. Downar, Z-ca Burmistrza MiG J. Ostry, kierownicy wydziałów UMiG, dyrektorzy i kierownicy jednostek podporządkowanych gminie, Skarbnik Gminy , Sekretarz Gminy, Wicestarosta powiatu myśliborskiego A. Dobrowolski, prezesi spółek gminnych, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu nr 1.

Przewodnicząca poinformowała, że na stan 21 radych obecnych na sali posiedzeń jest 19 co stanowi 90,47 % stanu ogólnego Rady.

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecni: Radny Ryszard Święcicki i radny Marian Wyszyński.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik do protokołu nr 2.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XIV sesji RM,

d/ informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między

sesjami.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Informacja dotycząca założeń do budżetu MiG Dębno 2004.

 3. Informacja o kierunkach działań Burmistrza MiG na lata 2004-2006,

 4. Informacja z działalności OSiR, DOK, Szpitala oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok,

b/ zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2003 rok,

c/ zmiany w rocznym planie środka specjalnego na 2003 rok,

d/ zmiany uchwały nr XXXIX/278/2001 z dnia 31.V.2002 r w sprawie udzielenia

zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych,

e/ wniesienia aportem na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych spółka z o.o

w Dębnie nieruchomości zabudowanej położonej w Dębnie przy ul. Droga

Zielona określonej dz. nr 180/4 o pow 13696 m2,

f/ wniesienia udziału do jednoosobowej spółki gminy,

g/ przystąpienia do restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych od

PKP,

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

9. Sprawy różne.

10Zamknięcie sesji RM.

Burmistrz MiG - w związku z tym, że na poprzedniej sesji rozmawialiśmy na temat środków ze SAPARD na kanalizację wsi Oborzany i forma podjętej uchwały przez Radę nie zadawala Biura SAPARD wnoszę o wprowadzenie do porządku dzisiejszej sesji projektu uchwały w takiej formie jak zadawala Biuro SAPARDu.

Radny J. Baranowicz - swego czasu Rada zaakceptowała wniosek o składanie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną , nie pamiętam czy to było raz w miesiącu czy raz w kwartale. Co by to nie było mija trzeci kwartał i takiego sprawozdania nie ma. Nie jest też zrealizowany wniosek o przedstawieniu sprawozdania przez Komisję Rewizyjną za ten okres gdy przed zmianą przewodniczącego Komisji. Było powiedziane, że takie sprawozdanie będzie. Chcemy wiedzieć co komisja w tym czasie zrobiła i stwierdziła. W dalszym ciągu tej informacji nie mamy. W tym miesiącu mija trzeci kwartał i taka informacja w porządku obrad powinna się znaleźć.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad rozszerzony o nowy projekt uchwały 7 h.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek z nowym projektem uchwały 7h.

Informuję, że protokół z przebiegu XIV sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym, ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji.

Radni nie wnosili uwag.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XV sesji RM?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

=====================================

PKT 1 d - informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM - złożyła sprawozdanie z działalności między sesjami . Załącznik nr 3.

======================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno za okres od 29 sierpnia 2003 do 25 września 2003.

Radny A. Dobropolski - co z rolnikami, którzy zapłacili 3 ratę podatku rolnego i na tę okoliczność zadłużyli się.

Burmistrz MiG - zgodnie z ordynacją podatkową od 1 stycznia Burmistrz ma prawo umarzać należności wymagalne nie może odstępować od naliczania podatku. Nie mogę nikomu naprzód odstąpić od wymierzenia podatku. Dlatego dopiero 16 września mogłem podjąć taką decyzję gdy trzecia rata podatku stała się wymagalna a rolnicy nie zapłacili. Od pozostałych rolnicy będą musieli powtórnie złożyć podania o umorzenie i w momencie 4 raty mogę to rozpatrywać. Warunkiem jest zaległość w

płatnościach podatku rolnego. Rada Ministrów nie rozpatrzyła wniosku Województwa o ogłoszenie klęski suszy w Województwie Zachodniopomorskim i z tego tytułu nie będzie ulgi ustawowej.

Radny A. Dobropolski - ci co popłacili to zadłużyli się bo znam takich rolników.

Burmistrz MiG - sytuacja jest do rozważenia, dokumentacja z szacowania szkód jest i w stosunku do tych rolników przy 4 racie podejmę decyzję jeśli powtórnie napiszą podanie.

Radny J. Baranowicz - jeżeli ci, którzy złożyli podania o umorzenie i zapłacili i ci co nie zapłacili, umorzono im bez dodatkowych podań, może tak samo należy zrobić do tych którzy już zapłacili a mają jeszcze do zapłacenia 4 ratę. Dlaczego tym umorzono bez dodatkowego pisania. Może zawiadomić wszystkich , którzy opłacili i mają możliwości umorzenia aby Urząd zawiadomił, że mogą złożyć podania o umorzenie podatku za 4 kwartał. Wówczas rozumiem, że jednakowo potraktowano wszystkich. Inaczej pokrzywdzeni będą ci co zadłużyli się, zapłacili bądź nie kupili czegoś co musieliby kupić na zimę i nie wiedząc o tym, że należało składać dodatkowe podania o umorzenie.

Skarbnik Gminy - przepisy podatkowe są szczególnymi przepisami. Generalną zasadą jest płacić podatek. To co u nas jest zastosowane wynika z ordynacji podatkowej. Ponieważ nie ma ogłoszonego stanu klęski żywiołowej, bo gdyby był taki to z mocy ustawy każdemu kto złożył wniosek umorzenie należałoby się bez względu nawet na to czy zapłacił podatek czy nie to w przyszłym roku ulgą można objąć. Dlatego wnioski będą rozpatrywane w trybie art. 67 ordynacji podatkowej. Jest to ulga uznaniowa i każdy wniosek indywidualnie jest rozpatrywany. Nie ma instytucji zaniechania poboru podatków. Jest możliwość umorzenia. Umorzyć można tylko zaległość. Te kompetencje są tylko kompetencjami organu podatkowego, którym jest Burmistrz. Nie można powiedzieć rolnikowi nie płać podatku bo będziesz miał umorzone. Sam rolnik powinien rozstrzygnąć czy on jest w trudnej sytuacji, że nie może zapłacić. Jednak rolnik powinien się liczyć z tym, że może również otrzymać decyzję odmowną jeśli jego sytuacja zostanie uznana, że podatek może zapłacić. Podania o szacowanie szkód do wydziału rolnictwa wpływały dużo wcześniej w czerwcu i trwały te sprawy w czasie. Wszystkie wnioski zostały zgromadzone i przekazane do naszego wydziału. W związku z tym, że ordynacja podatkowa nakłada na nas obowiązek załatwiania sprawy niezwłocznie tj miesiąc i jeżeli nie jesteśmy wstanie tego w tym terminie załatwić musimy każdego powiadomić co też uczyniliśmy. Większość na czas złożenia wniosku miało popłaconą druga ratę. Gdyby tu była nieprzychylność ze strony organu podatkowego mogła być na ten czas decyzja podanie bezprzedmiotowe. Dlatego termin załatwienia został przedłużony do terminu 3 raty. Uznaliśmy, że jeżeli ktoś jest w trudnej sytuacji po prostu nie zapłaci i będzie to przedmiotem rozważania indywidualnego.

Radny J. Sypniewicz - ile wpłynęło wniosków o umorzenie?.

Skarbnik Gminy - ponad 300.

Radny J. Baranowicz - ile wniosków zostało umorzonych?

Burmistrz MiG - około 60 % całkowitej kwoty wpływu podatku rolnego.

Radny A. Bójko - co stało na przeszkodzie, że pisma poszły 18 sierpnia br do rolników - termin płatności raty 15 wrzesień i i wybiegamy do 1 października. Czy to jest jakaś " gra". Były prowadzone dodatkowe postępowania wyjaśniające czy uznać czy nie uznać. Była susza i w okresie maja i czerwca były składane wnioski o szacowanie szkód w związku ze suszą. Było powiedziane w wytycznych o co rolnicy mają się ubiegać- czy o przesunięcie prolongaty kredytu, czy o umorzenia a druga rata była już zapłacona. Rolników ktoś wprowadził w błąd. Jeszcze się było plonów z roku 2003 ale w maju i czerwcu wiadomo było jaka sytuacja i rolnicy wiedzieli, że to nie przelewki dlatego poskładali o umorzenia. Jakie były przyczyny nie podjęcia działań od 18 sierpnia do 15 września. W przeszłości umorzenie dotyczyło dwóch rat jak była susza.

Burmistrz MiG - radny Bójko nie słucha tego o czym mówi Pani Skarbnik. Komisja zaczęła pracować około 20 lipca i wówczas można było oszacować wielkość wyszacowania strat. Aby nie ciągać rolnika po Urzędzie, że to jest podanie bezprzedmiotowe. Nie mogłem napisać wcześniej, że umorzę 3 ratę bo to jest wbrew ordynacji podatkowej czyli do przodu odstąpienie od wymiaru podatku. Przedłużyłem termin do 1 października , ponieważ miedzy 15 wrześniem a 1 październikiem był czas na podjęcie decyzji o umorzeniu. W lipcu i sierpniu takich decyzji nie mogłem podjąć. Poszły tylko pisma do rolników, że będzie to w terminie późniejszym. Wszyscy sołtysi byli powiadomieni, że w ten sposób będzie załatwiona sprawa. Formalnie nie mogłem podpisać dokumentu aby nie narazić się na zarzut, iż formalnie odstępuję od wymiaru podatku. Ja nie zamykam drogi przy 4 racie podatku. Szacowanie komisji jest podstawowym argumentem przy umorzeniu jednej raty.

Radny Z. Myszkowski - Panie Burmistrzu w sprawozdaniu jest zapis, że w miesiącu październiku dla Rady zostanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie podziału dodatkowych środków przeznaczonych jako rekompensata za uciążliwości na dwa sołectwa Barnówko i Więcław-Mostno. Czym Pan Burmistrz się kieruje, ponieważ na komisjach podły różne opinie były różne głosy, dlatego poprosiłem o kserokopię wyników badań sanepidu jakie zostały przeprowadzone. Pan Burmistrz stwierdził, że w Mostnie było o wiele większe stężenie zanieczyszczeń niż jest to w przypadku Barnówka szkoły. Tak nie jest widać to z tabeli średnio-dobowych wartości. Chciałbym przypomnieć, iż praktycznie powodem uchwalenia uchwały w sprawie Barnówka był jak gdyby stan historyczny miniony. Dzisiejsze dokonywanie tych badań no nie jest żadnym miarodajnym źródłem. Na tych samych zasadach możemy w odniesieniu do wszystkich miejscowości stwierdzić, że stężenie siarkowodoru będzie podobne. Czyli to nie jest miarodajnym źródłem. Dla Barnówka była to rekompensata za dolegliwości na etapie budowy kopalni, wstępnego rozruchu, wstępnej eksploatacji i następnie już eksploatacji. Nie ma dyskusji bo jest to wyjątkowa sytuacja, wyjątkowe położenie tej miejscowości i tam ta szkodliwość jest wyjątkowa. Znamy te sprawy z zebrań w tej miejscowości, dzięki temu udało się przekonać mieszkańców do zaniechania protestów. Bo gdyby te protesty kontynuowano to nie uruchomiono by kopalni w takim terminie. Nie byłoby tych dochodów w budżecie MiG, którymi dzisiaj możemy się dzielić. Najbardziej korzystają z tych dochodów ci, którzy mają najmniej uciążliwości. Apeluję do Burmistrza o rozważenie tej kwestii. Ja nie jestem przeciwnikiem przeznaczenia środków dla sołectwa Więcław - Mostno, tylko dokonujmy to w trybie normalnym w takim jaki obowiązuje wszystkie miejscowości tej gminy a nie jakiś specjalny. Jeśli tak to wszystkie miejscowości zaczną eskalować swoje żądania i do czego dojdziemy.

Burmistrz MiG - dlaczego podjąłem taką decyzję - wnioski komisji były rozbieżne i musiałem podjąć decyzję. Jeżeli jakiekolwiek zmiany mają nastąpić w projekcie uchwały musimy tym tematem zająć się na sesji. Materiały wyjściowe muszą zostać przygotowane bo bez materiałów to rozmawialibyśmy jak na komisjach. Czyli jestem zmuszony przygotować projekt uchwały aby Rada miała nad czym pracować. Są sugestie aby w ogóle te środki zlikwidować czyli jest problem i rozbieżność zdań. Rada może projekt uchwały odrzucić i postawić wniosek na forum sesji o zlikwidowanie dotacji dla wsi Barnówko. Czyli Rada będzie decydować.

Radny J. Baranowicz - proponuję pomiary przeprowadzić we wszystkich miejscowościach gminy, aby całościowo rozważyć ten problem a nie wybiórczo.

Radny Z. Myszkoszki - sprawa podatków - Pani Skarbnik, Panie Burmistrzu z całym szacunkiem ale niewielu rolników jest zapoznanych z ordynacją podatkową i trochę należało by podejść inaczej do tej sprawy. Nie jest pożądane aby wszyscy rolnicy mieli nachodzić Panią Skarbnik.

Burmistrz MiG - wszyscy sołtysi byli poinformowani i przekazywali informacje. Na dzień dzisiejszy zdecydowana większość nie zapłaciła i jest to rozpatrywane.

Radny Z. Myszkowski - w odniesieniu do informacji o przeprowadzonych przetargach - myślę, że porządnym byłoby określenie w sprawozdaniu wyniku tego przetargu. Która firma wygrała i za jaką wartość. Chodzi o monitorowanie wydatków.

Radny B. Ircha - odbyły się negocjacje w sprawie odszkodowania za tereny wzięte pod drogi - o jakie drogi chodzi jaka powierzchnia i jaka cena.

Burmistrz MiG - na ostatniej sesji ustaliliśmy wykaz dróg gminnych. Stopniowo spływają wnioski i jesteśmy zobowiązani dokonywać wykupów gruntów. Rzeczoznawca do każdego wniosku dokonuje wyceny a my ustalamy cenę opłaty adiacenckiej po to abyśmy mogli o czymkolwiek rozmawiać. W przypadku gdy doszło do 6.000 zł odszkodowania dotyczyło to znacznej powierzchni gruntu. Osoba ta moim zdaniem żądała zbyt wiele dlatego sprawa została skierowana do Starosty.

Kierownik GNiOŚ - kwota 6.000 zł była po wycenie biegłego Rzeczoznawcy. Właściciel nieruchomości zażądał zbyt wysokiej ceny nie do przyjęcia dlatego sprawa została skierowana do rozstrzygnięcia przez starostwo, który ma moc decyzyjną w imieniu Wojewody. W trzecim wypadku właściciel odstąpił od odszkodowania.

Kierownik RiI - odbyły się dwa przetargi - na wykonanie podłogi w Remizie w Cychrach wygrała firma MASTERS ze Szczecina - kwota 43.000 zł oraz na adaptację hotelu pielęgniarek wygrał Pan Kopaniecki Marian - kwota 64.000 zł

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno za okres od 29 VIII do 25 IX 2003?

Stan radnych na sali 19.

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się

Stwierdzam, że Rad przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 4

============================================

PKT 3 - wolne wnioski i zapytania.

Radny A. Dobropolski - dlaczego ścieżki dla rowerzystów na ul. Armii Krajowej nie są oznakowane. Na jakim etapie są prace dotyczące wykonywania elewacji budynków, które zostały określone i oszacowane przez powołaną komisję. Jak będzie przebiegała ścieżka rowerowa na wysokości nieruchomości Pana Kraszewskiego. Jak jest rozwiązana sprawa obsługi osób niepełnosprawnych w UMiG. Jak wygląda sprawa utworzenia w Dębnie Sądu Grodzkiego.

Radny B. Ircha - co się dzieje z elektrociepłownią bo ta sprawa nurtuje mnie i wyborców. Czy ustalone jest kto i w jakim celu pojedzie do Berlina na maraton. Jak wygląda sprawa firmy Demaks i płuczek barytowych. Ma być rozprawa administracyjna i chciałbym uczulić w tym temacie. Dzisiaj wylewa się solankę między drzewa a z tego mogą być nowe stanowiska pracy i nie powinno to po rowach się wylewać.

Radny M. Jacura - mam pytanie w sprawie naszego Koła PCK - odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego w Dębnie i pozwoliłem sobie ustalić pewne informacje. Dowiedziałem się, że z tego Koła rezygnują dwie panie a pani prezes wystąpiła o 1/2 etatu do Koła PCK. Panie które obsługiwały Koło PCK wykonywały pracę za darmo. Mam pytanie do Pani Prezes co jest przyczyną, że obie Panie z Koła PCK odchodzą.

Radny Z. Myszkowski - chciałbym aby przyjrzeć się problemowi jaki występuje w Ośrodku Zdrowia w Różańsku. Jest to Ośrodek obsługujący najbliższe Różańsku kilka miejscowości i jest on położony niekorzystnie dla chorych, ponieważ usytuowany jest na skarpie, są tam wysokie schody zniszczone byle jakie. Jest bardzo ograniczona możliwość dojścia osoby, która chciałaby pominąć te schody. Proponuję aby Prezes ZGM przyjrzał się tej sprawie. Prawdopodobnie niewielki chodniczek przy budynku i od strony podwórza można by było wchodzić bez pokonywania schodów.

Pan H. Kreczmer - w imieniu osób, którzy inwestują tu na naszym terenie, niestety mamy złe doświadczenie ze strony Urzędu i tych osób, które podejmują inwestycje a w szczególności tam gdzie piecze ma Wojewódzki Konserwator Zabytków. Owszem można inwestować bez szczególnej ingerencji Wydziału nadzoru konserwatorskiego pod warunkiem, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Ja się nie spotkałem z tym aby taki plan zagospodarowania służył generalnie osobom inwestującym. Może by tak do tej sprawy inaczej podejść i nie byłoby tych problemów i potaniałoby wiele inwestycji. Należy skontaktować się z tymi co chcą inwestować u nas , następnie co oni by chcieli, wówczas na podstawie tego dopiero ustalenia szczegółowe. Należy opierać się na założeniach a nie na szczegółowych wskazaniach podczas inwestowania.

Pracownik Pogotowia Ratunkowego - czy państwo będziecie w jakiś sposób kontynuować walkę o utrzymanie dyspozytorni w Pogotowi Ratunkowym.

Radny J. Baranowicz - na ostatniej sesji zarówno Pan Burmistrz jak i Radny Kujda zarzucili mi mówienie nie prawdy przy okazji omawiania dzierżawy placu przy ul. Mickiewicza. Otóż ja kiedyż mówiłem, że nie tylko wiem co mówię ale również staram się mówić to co wiem. To co mówiliście Panowie odnośnie tej dzierżawy jest właśnie

całkowitą nie prawdą. Ani osoba dzierżawiąca nie ma zarejestrowanej firmy ani Pan Burmistrz, który podpisał własnoręcznie umowę dzierżawy nie podpisał z firmą tylko podpisał z osobą fizyczną. Sprawa jest mało groźna gdy chodzi o wpływy do budżetu niewielkie bo kilkaset złotych ale podpisywanie takich umów na kilkaset tysięcy nie wiadomo z kim byłoby już groźną sprawą. Mój wniosek - aby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna , przyjrzała się tej dzierżawie i wszystkim aspektom z tym związanym.

Pan S. Łąk - ja chcę poruszyć sprawę rozebrania płotu betonowego dawnego NZPOW , który łączył ul. Piasta z ul. Chojeńską. Tydzień temu został rozebrany i mam pytanie czy odbył się na to przetarg, ile za ten płot Urząd czy inna instytucja otrzymała pieniędzy. Czy te pieniądze wystarczą na remont stadionu miejskiego przy ul. Gorzowskiej. Było wiemy , że te płyty betonowe miały być przeznaczone w przyszłości na remont stadionu. Drugie pytanie dotyczy mieszkańców ul. Słonecznej została wybudowana piękna ulica z polbruku ale 1IX Dębno nawiedziła ulewa i okazało się, że woda kanalizacji deszczowej z ulicy Moniuszki nie płynęła w kierunku ul. Mireckiego, tylko cofała się na ul. Słoneczną i panu Jucyszynowi, który ma warsztat elektrotechniki samochodowej miał w piwnicy pełno wody. Czy drugi etap budowy ul. Siewna ma tak wyglądać jak dzisiaj, bo idąc na sesję ludzie pytali czy to będzie polbruk czy tłuczeń z NZPOW. Rok temu ul. Pługowa była zasypywana tłuczniem a dzisiaj buduje się polbruk. Mam nadzieję, że na drugi rok tłuczeń będzie się wywozić a następnie budowany będzie polbruk.

Przewodnicząca RM - ogłosiła 10 minut przerwy w obradach.

Po przerwie.

Przewodnicząca RM - są z nami goście ze starostwa i są pilne sprawy związane ze szpitalem i pogotowiem. Czy pozwolicie państwo aby te sprawy zostały teraz przedstawione.

Radni w głosowaniu za jednogłośnie wyrazili zgodę.

Wicestarosta A. Dobrowolski - w dniu wczorajszym na sesji powiatu oba sprawozdania ze szpitali w Dębnie i Barlinku zostały przyjęte. Podjęto również decyzje o zajęciu stanowiska przez Radę Powiatu dotyczącą likwidacji dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Dębnie. W dniu jutrzejszym zostanie wysłane pismo do Pana Dyrektora Pałki podtrzymujące protest Rady Powiatu z gminy Dębno przeciwko likwidacji. To pismo zostanie skierowane do Dyrektora i Marszałka do wiadomości Wojewodzie i Przewodniczącej RM w Dębnie. Zarząd Powiatu dokonał analizy wprowadzenia programów oszczędnościowych w szpitalu w Barlinku i Dębnie. Wyniku tego programu oszczędność wyniesie; w Dębnie 829.000 zł a w Barlinku 657.000 zł. nadal program naprawczy jest kontynuowany. !5 września we Wrześni odbyło się spotkanie z Ministrem Sikorskim , Dyrektorami szpitali, przedstawicielami samorządów z całej Polski. Mówiono o problemach szpitali w Polsce. Problem szpitala w Dębnie to nie problem powiatu myśliborskiego jest to problem o charakterze ogólnopolskim. Zmiany wymaga cały system funkcjonowania i finansowania. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje dokumenty do zmian stawek, która by dawała możliwości komercjalizacji szpitali a więc przekształcenia ich w spółkę kapitałową użyteczności publicznej z zachowaniem pakietu kontrolnego przez samorząd. Omawiano również dotychczasowe próby przekształcania szpitali

jakie dokonały się w Polsce. Sytuacja prawna na dzień dzisiejszy umożliwia tylko jedną drogę po przez likwidację , a więc w momencie likwidacji samorząd przejmuje długi powstaje nowa jednostka zaczynająca od zera, która tak naprawdę też nie ma gwarancji, że nie będzie popadała w długi. W tej chwili projekt ustawy, który jest przygotowany przez zespół ludzi, zmierza do tego, że to przekształcenie nie będzie skutkowało przejęciem długów przez samorządy. Będzie natomiast możliwość aby wierzyciele obejmowali część udziałów kapitałowych w zamian za swoje wierzytelności. Czekamy na tę ustawę, która wprowadzi zmiany w możliwościach funkcjonowania szpitali.

Dyrektor Szpitala w Dębnie A. Waszkiewicz - komisja Rady poświęciła dużo czasu zagadnieniom merytorycznym szpitala w Dębnie. Chcę zwrócić uwagę na fakt, że w służbie zdrowia od początku jej reformowania działy się bardzo trudne rzeczy zwłaszcza w rozdziale środków, które stale malały. Wydawałoby się, że pewne zapowiedzi jakie nastąpiły w ubiegłym roku przez Ministra Zdrowia powinny pewne sprawy regulować przy pełnej wiedzy co będzie nas czekać w 2003 roku. Ceny za usługi spadły o prawie 15% i warunki tych kontraktów podzieliła środowisko szpitali. Powoduje to ograniczenie zabiegów na oddziałach zabiegowych. Szpital osiąga bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o ilość świadczonych usług. Na wniosek Rady Powiatu wprowadziliśmy drugi program oszczędnościowy. Na koniec i półrocza 2003 roku obniżenie kosztów wyniosło 850.000 zł. W sposób znaczny rozszerzyliśmy zakres naszych usług realizowanych w szpitalu po przez otwarcie zakładu opiekuńczo-leczniczego. Jeszcze nie pracuje on na pełnej ilości łóżek. Zwiększono ilość zabiegów i procedur na chirurgii, ginekologii położnictwie. Zapowiadane rozwiązania przez ministerstwo o których mówił Pan Starosta mają tak zagmatwaną strukturę, że tak na prawdę nie wiadomo co będzie podstawą restrukturyzacji zobowiązań czy zamiana na inne. W informacji przedstawionej państwu na końcu jest informacja dotycząca zobowiązań szpitala i należności. Mamy przygotowane pozwy do Sądu przeciwko NFOZ o tz. ustawę 203 dotycząca wzrostu wynagrodzeń. W naszym szpitalu jest to kwota około 2.100.000 zł na koniec I kwartału 2003 roku. Są również usługi ponad limitowe, na które do dzisiaj Kasa Chorych nam nie zapłaciła i jest to kwota 1.700.000 zł. Sytuacja jest dosyć trudna w szpitalu. Słyszymy, że szpitale zostaną oddłużone tylko nikt nie wie w jakim zakresie. Dlatego wszyscy na gwałt przystępują do egzekucji swoich należności od szpitali. W szpitalu zrestrukturyzowaliśmy w tym roku 21 etatów co nie znaczy, że te osoby zostały wyrzucone na bruk. Z tych 21 osób tylko 2 osoby zarejestrowały się do Biura Pracy a pozostałe znalazły zatrudnienie w nowo powstałym zakładzie opiekuńczo-leczniczym. W chwili obecnej nie przewidujemy większych zwolnień po za ewentualnie drobiazgami.

Radny B. Ircha - proszę o podanie zadłużenia szpitala.

Radny A. Dobropolski - czy wszyscy pracownicy otrzymali zaległą 13 pensję. Czy znalazły się środki na wymalowanie ścian, ponieważ wymieniona została wykładzina a ściany są brudne.

Dyrektor Szpitala A. Waszkiewicz - na koniec czerwca ogółem zobowiązania wynosiły 7.200.000 zł z czego wymagalne 4.460.000 zł. W tym są trzynastki, jest również zobowiązanie PEFRONu. Skala należności wynosi 2.444.000 zł. Licząc wszystkie zobowiązania i należności hipotetycznie różnica wynosi około 5.000.000 zł. Jeśli chodzi o 13 to praktycznie nie powinny być wypłacane w szpitalach, które w 1998 r przeszły z tz. jednostek budżetowych na tz jednostki samodzielne.

Sądy pracy ogłaszały jednak wyroki bardzo różne, najczęściej jednak na rzecz pracowników. Część szpitali wypowiedziała formę wypłat 13 pisemnie, my uczyniliśmy to na początku tego roku. Praktyczne dokonujemy wypłat trzynastek za 1999 r. Co miesiąc pracownicy otrzymują po 10% wartości swojej trzynastki.

W chwili obecnej jest w szpitalu realizowany remont ze środków ministerialno-dębnowskich tz. za ministrialne środki kupiłem materiały natomiast kwota 30.000 zł przeznaczona będzie dla wykonawców za remonty. Podjęliśmy decyzję, że wszystkie pokoje z nową wykładziną zostaną pomalowane.

Radny M Jacura - na terenie szpitala posiada Pan swoje laboratorium, żadna z naszych spółek nie korzysta z tego laboratorium. Jakie poczynił Pan kroki aby spółki chciały korzystać z naszego laboratorium. Ile Pan traci na tym miesięcznie w przybliżeniu.

Dyrektor Szpitala A. Waszkiewicz - nie do końca jest tak, że wszystkie spółki korzystają z innych laboratoriów- część zleca usługi do Zielonej Góry. Jednak te na cito zlecane są do nas. Od pewnego czasu zauważyliśmy znaczący spadek ilość zlecanych usług jeśli chodzi o laboratorium. Jedynym powodem jest to, że tamte laboratoria są tańsze. Dokonaliśmy analizy kosztów i albo mam laboratorium albo nie. Nie mogę sobie pozwolić aby zejść poniżej kosztów. Musze obsłużyć pacjentów, którzy trafiają do szpitala. Ja powiedziałem, że obniżę cenę ale do pewnego poziomu aby nie dokładać. W tym układzie ograniczę funkcjonowanie laboratorium do poziomu, który mi zabezpieczy potrzeby szpitala.

Radny J. Baranowicz - panu Dyrektorowi nie wypada wszystkiego powiedzieć bo jemy zależy na bardzo dobrej współpracy pomiędzy lekarzami rodzinnymi., specjalistami a szpitalem. Te stosunki układają się różnie. Lekarze, którzy odeszli ze szpitala na swoje zapowiedzieli wręcz- nigdy nie skieruję pacjenta do twojego szpitala. Takie są fakty, tam gdzie tańsze laboratorium tam lekarz kieruje i nie jest wina Dyrektora, że lekarze rodzinni nie kierują na badania.

Składam wniosek aby Pan Dyrektor uszczegółowił swoje zapotrzebowanie złożone na około 3.000.000 zł do Rady Miejskiej na potrzeby szpitala do jednego konkretnego urządzenia np. RTG jest chyba poniemieckie i co drugie prześwietlenie należy wykonać gdzie indziej.

Zgłaszam formalny wniosek aby Pan Burmistrz przygotowując projekt budżetu na 2004 rok wiedząc, że będzie sporo zwiększona dotacja z nafty i gazu uwzględnić najważniejszą potrzebę dla szpitala. Tak robią inne gminy nawet te po sąsiedzku gdzie ładują samorządowe pieniądze w wyposażenie. Jeżeli padną szpitale to te najuboższe, które nie świadczą usług na miarę czasu. To powinno nam przyświecać. Szpital obok oświaty jest jedną z najważniejszych spraw, którymi samorząd gminny powinien się zająć.

Radny B. Ircha - owszem dużo lubimy mówić a mało czynić. Przewaliła się fala dyskusji i mój wniosek upadł jeśli chodzi o obniżenie diet a za tym wzywam wszystkich radnych niech chociaż po jednym oknie ufundują dla szpitala. Pomóżmy w miarę możliwości dla szpitala. Jeśli będzie trzeba to ja wśród pracodawców, przedsiębiorców będę szerzył ideę taka żeby pomagać. Do szefa PWiK- tą wodę dla szpitala należy umorzyć i taki gest należy wykonać na rzecz szpitala.

Dyrektor Szpitala A. Waszkiewicz - chciałem podziękować radnemu jednemu i drugiemu za wystąpienie. Praktycznie to ja powinienem zakończyć takim apelem ale zupełnie dobrze się stało, że inaczej wyszło. Powiem, że w ostatnim okresie czasu dużo się w szpitalu robi właśnie dzięki sponsorom. Wymieniliśmy już wiele okien i mamy plan tej wymiany. To rodzi pewne konsekwencje dalszych remontów. Na Radzie Społecznej zapisaliśmy najważniejsze potrzeby a do nich należy zakup nowego RTG. Będą podejmowane decyzje, które szpitale pozostaną a które nie. Te szpitale przyjazne pacjentowi, z oglądu ładniejsze będą mieć łaskawsze oko u decydentów. Na pewno doposażenie szpitalowi by dużo pomogło.

Burmistrz MiG - podsumowując gmina od 1998 roku wspomaga zarówno Komisariat Policji, Szpital, Sanepid. Środki te dalej będą kierowane na potrzeby tych jednostek. Ja nie będę dyktować co jest bardziej racjonalne do wykorzystania w szpitalu.

Wicestarosta A. Dobrowolski - chcę powiedzieć jedną rzecz - w rozporządzeniu będą określone standarty i w ciągu dwóch lat szpital będzie musiał dojść. Jeżeli będzie spełniał oczekiwania środowiska z odpowiednim standardem będzie funkcjonował, a jeżeli nie to sam się zlikwiduje.

Radny M. Jacura - pytanie do Pana Starosty odnośnie przekierunkowania numeru Pogotowia Ratunkowego w Dębnie do Myśliborza. Już dzisiaj dzwonimy po Straż Pożarną do Myśliborza a nie do Dębna i z tego tytułu nikt nie zajął żadnego stanowiska. Etaty dyżurnych w Straży pozostały ale dyspozycja jest z Myśliborza.

Przekierunkowanie rozmów dla Pogotowia Ratunkowego , Straży Pożarnej niczemu dobremu nie służy. Przy naszej Policji został powieszony już aparat telefoniczny i prawdopodobnie nie będzie etatów dyżurnych na Policji czyli będziemy dzwonić do Myśliborza. Działania ze strony starostwa są nie tylko w stronę Pogotowia ale w sprawie Policji i Straży. Są to służby potrzebne w zależności od chwili.

Burmistrz P. Downar- co do przekierunkowania numeru w Straży Pożarnej, wystąpiłem z zapytaniem, jakie względy brano pod uwagę przy podjęciu takich decyzji. Chciałbym się odnieść do sprawy z ustawy o systemie ratownictwa.

W tym miejscu przytoczył art. 19 pkt 2 ustawy oraz art. 17 pkt 1 i 5. Na dzień dzisiejszy mamy taką a nie inną strukturę historycznie ukształtowaną, ponieważ w pewnych latach Dębno było siedzibą powiatu i tu został ukształtowany system, który oddziałuje na dwa powiaty. Do podstawowych obowiązków starosty należałoby spisać stosowne porozumienie ze starostą gryfickim , a po drugie konsultować się z Radami Gmin, które w tym systemie funkcjonują. Co do Straży Pożarnej to mieliśmy tego skutki. Natomiast w sytuacji numeru Pogotowia przekierunkowania funkcjonowanie w takim systemie nie będzie sprawne. Pod rozwagę dla Starostwa, korzystając z ustaleń ustawowych uwzględnił historyczne uwarunkowania mediów a nie bez konsultacji w dniu 10 września Dyrektor Pałka informuje iż coś takiego będzie wykonane. Oczywiście zgłosiłem swój sprzeciw w tym momencie i uzyskałem konsultację Burmistrzów Boloeszkowic, Mieszkowic i Trzcińska - Zdroju, którzy poparli mój protest. Myślę, że dzisiaj Rada jednogłośnie do tego protestu się dołączy. Jeszcze raz uczulam pana Starostę aby rozważył historyczne oddziałowywanie i współtworzenie centrum w Dębnie.

Radny J. Baranowicz - ja wiem, że sprawa Pogotowia Ratunkowego jest Wojewódzkim Pogotowiem. Przekierunkowanie numeru na Myślibórz i tylko

zgłoszenie do dyspozytorni w Myśliborzu odetnie nasz szpital od dowożenia chorych z Mieszkowic, Trzcińska- Zdroju , Morynia i tych innych miejscowości gdzie pogotowie dowozi do Dębna. Należy wytłumaczyć Panu Dyrekorowi Pałce, Wojewodzie, że Dębno jest w trochę innej sytuacji niż inne gminy dla tego, że obsługuje 2/3 powiatu gryfińskiego. Mimo, że to nie podoba się Staroście gryfińskiemu ale należy patrzeć na ludzi z najbliższych miejscowości gmin powiatu gryfińskiego. To powinno być głównym uzasadnieniem pozostawienia w Dębnie dyspozytorni Pogotowia i zgłaszania do tego Pogotowia z najbliższych gmin nie tyko z powiatu myśliborskiego ale i grygińskiego.

Przewodnicząca RM H. Sługocka - odczytała treść dwóch protestów skierowanych do Dyrektora Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie i do Wojewody Zachodniopomorskiego z wiadomością do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Kto jest za przyjęciem tekstów protestów?

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła treść protestów, które stanowią załącznik do protokołu nr 5 i 6

Wicestarosta A. Dobrowolski - Rada powiatu podjęła działania aby tą sprawę rozwiązać. Starosta poprzedniej kadencji doskonale wie, że ustawa w zakresie ratownictwa zakładała utworzenie centrum powiadamiania ratunkowego i takie centrum miało powstać w Pyrzycach, miało obejmować swoim działaniem powiat gryfiński, pyrzycki, myśliborski i choszczeński. Te działania zostały przez Starostę myśliborskiego storpedowane i na razie ustawa o ratownictwie jest zawieszona. To wszystko idzie w kierunku takim, że pod jednym nr 112 zgłasza się dyspozytor i on decyduje czy powiadomić Straż Pożarną, Policję, czy też Pogotowie Ratunkowe. Mam prośbę do Pana Burmistrza - postaramy się umówić termin do pana Marszałka Falińskiego i razem ze Starostą i pan Burmistrz jako osoby najbardziej zainteresowane interweniowały w tej sprawie. Chciałbym aby w spotkaniu brał udział nie tyko Starosta ale i Burmistrz MiG Dębno aby miał możliwość zaprezentować stanowisko.

Burmistrz P. Downar - w sprawie przekierunkowania numeru alarmowego Straży Pożarnej. Ustawa o systemie ratownictwa i centrach kryzysowych mówi, iż gminy mają możliwość tworzenie swoich centrów przy jednostkach ratowniczo-gaśniczych a jeżeli takich nie ma, przy ochotniczych strażach pożarnych. Proszę wziąć pod uwagę - mieszkańcy bezpieczniej się czują, łatwiej dodzwonić się, szybciej pomoc się odbywa niż drogą pośrednią. Czasami w momencie pożaru liczy się każda sekunda. W dniu 9-10 października odbędzie się szkolenie w zakresie centrów zarządzania kryzysowego na szczeblu gmin i powiatów. Cała łączność takiej gminy jak nasza przełoży się korzystnie dla każdego szczebla ratownictwa i zarządzaniu kryzysowym.

Radny A. Brzozowski - minęło kilka lat od utworzenia powiatów i moje pytanie - jak dzisiaj przedstawia się dowód celowości powołania powiatu myśliborskiego? W pierwszej kadencji funkcjonowania powiatu przyniósł kilka świadectw kiedy mogliśmy uspokajać naszych kolegów, że ten powiat może i ma sens. Czy dzisiaj bylibyśmy wstanie wykazać mieszkańcom, że utworzenie powiatu myśliborskiego w chwili obecnej i na przyszłość ma sens? Czy ten powiat służy mieszkańcom i wspólnocie. To co mówił Wicestarosta - powiaty stworzyło się po to, aby niektóre

instytucje wyprowadzić z gmin. My o to nie możemy mieć pretensji, ale mamy nie tylko świadomość ale mamy i wiedzę o tym, że w obecnej kadencji powiatu zanosi się na rozwiązania siłowe, czyli podejmowane pod wpływem emocji adresowanych terytorialnie. Wolałbym aby moje obawy zostały rozwiane. Może nadeszła pora aby na sesję zaprosić Starostę Powiatu Myśliborskiego. Ja cieszę się, że przyjeżdża Starosta Andrzej Dobrowolski ale to jest nasz Starosta, czyli człowiek z Dębna. Oczywiście, że racje polityczne, racje ekonomiczne przemawiają być może za innym rozmieszczeniem instytucji. Myślę, że równie istotne są racje sentymentalne i moralne, które w polityce zbyt wiele nie znaczą. Jednak nikt z nas tego obowiązku nie zdejmie abyśmy o te sprawy dbali.

W swoim czasie sprawa powiatu chojeńskiego nie przeważyła, ale z pewnością niektórych z tych problemów dzisiaj byśmy nie mieli.

=========================================

PKT 4 Informacja dotycząca założeń do budżetu MiG Dębno na 2004 rok.

Komisje przyjęły założenia do budżetu na 2004 rok

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji dotyczącej założeń do budżetu MiG Dębno na 2004 rok.

Stan radnych na sali 17

Głosowanie: za 15

1 wstrzymujący

1 radny nie głosował.

Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Załącznik nr 7

==========================================

PKT 5 - informacja o kierunkach działań Burmistrza MiG Dębno na lata 2004-2006.

Radny K. Witkowski - na posiedzeniu komisji Radny Bójko zgłosił trzy sprawy aby uwzględnić w kierunkach działań Burmistrza;

 • wspieranie inicjatyw społecznych,

 • rozbudowa świetlic wiejskich,

 • gazyfikacja wsi i obrzeży miasta.

Burmistrz MiG - jeśli chodzi o świetlice wiejskie to do WPI są zapisywane środki na remonty, może nie w pełnej wysokości. W budżecie mamy również wspieranie inicjatyw społecznych, Stowarzyszeń.

Pani K. Dzięcielak - proszę o przybliżenie tematu realizacja programu turystycznego "Myśla" ile będzie wynosił udział budżetu gminy w tym programie.

Burmistrz MiG - program "Myśla" jest to szeroki program rozwoju turystyk. Szeroko rozumiany program , wykorzystanie funduszy z Urzędu Pracy. Sprzątaniem rzeki i terenów wokół jezior zajmuje się 12 pracowników. Mamy zaakceptowany projekt w VIADRINIE na opracowanie bardziej szczegółowego przewodnika. Stworzenie tego programu miało na celu zdobywanie środków zewnętrznych. Wpisujemy się w ten sposób w strategię województwa w rozwój turystyki i mamy szansę aplikować środki. Wiadomo, że przy tych wszystkich funduszach 25% udziału należy mieć własnego. Jeżeli to ma sens i nastąpi zagospodarowanie bazy rekreacyjno-sportowej i promowanie gminy na środki zewnętrzne uważam, że jest to celowe działanie.

Radna D. Sawicka - współpraca z innymi organizacjami myślę, że Pan Burmistrz ma na uwadze PCK - czy tak?

Burmistrz MiG - oczywiście też PCK jak również w pewnym momencie Parafia Piotra i Pawła w tych działaniach uczestniczyła i każda osoba, która chce się zająć tym tematem jest mile widziana i będziemy szukać wspólnych płaszczyzn by wykorzystać pewne inicjatywy społeczne.

Informacja o kierunkach działań Burmistrza stanowi załącznik nr 8

=========================================

PKT 6 - informacja z działalności OSiR, DOK, Szpitala oraz Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Radny P. Chrobak - komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych wnioskowała za przyjęciem informacji dotyczącej działalności DOK i OSiR.

Na komisja padały zarzuty, że w czasie Dni Dębna sprzedawane były napoje alkoholowe a niektóre imprezy były płatne a także sprawa braku remontu toalet w budynku DOK. Na wszystkie te sprawy została udzielona odpowiedź dyrektorów jednostek.

Radny A. Brzozowski - jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej chciałem poinformować w skrócie o wynikach kontroli przeprowadzonej w DOK i OSIR przez KR. Wyrażę nadzieję, że sytuacja w DOK wreszcie da się określić jako normalną.

Wnioski złożone przez Komisję Rewizyjną mają już znaczenie historyczne, ponieważ doczekały się już realizacji. Ośmielam się jednak podkreślić, że to co się działo w DOK wcześniej dalece odbiegało od normalności. Cieszy fakt, że teraz będzie normalnie.

Radny A. Dobropolski - czy szkoła muzyczna ma swoje lokum.

Dyrektor DOK J. Rau - odbyło się spotkanie w sprawie szkoły muzycznej i na tym spotkaniu zapadły wszystkie decyzje dotyczące zarówno sal jak i potrzebnego sprzętu.

Radny J. Baranowicz - zostałem zobowiązany przez inne podmioty gospodarcze działające na terenie Dębna gdzie przed wyborami mówiło się, że wszyscy będą traktowani na równi i będą zaangażowani w celu ich rozwoju, natomiast rzeczywistość stała się całkiem inna. Ludzie mają pretensję, że cała organizacja tej części handlowo-gastronomicznej zlecono jednej osobie i nie mogły uczestniczyć inne podmioty gospodarcze. Wcześniejszych informacji. Z informacji od Pani Dyrektor wynika, że został ogłoszony przetarg. W umowie jest, że nie był to przetarg a było tylko złożenie ofert. Czy do wszystkich podmiotów dotarły oferty, czy wszyscy wiedzieli, że mogą wziąć w tym udział. Wiele niejasności wokół tego się nawarstwiło. Ni chcę tu twierdzić czego nie wiem. Jeżeli ktoś chciał otworzyć swoje stanowisko to musiał płacić komuś za miejsce na którym mógłby handlować. Ponieważ jest wiele niejasności i wiele uwag zgłaszam oficjalny wniosek aby Rada zleciła Komisji Rewizyjnej zajęcie się sprawą organizacji Dni Dębna tej formuły i wypracowania jakiś wniosków na przyszłość. Dla mnie jeżeli organizowana jest impreza komercyjna może jedna osoba zarobić na niej zapłacić dla gminy za teren gminny. Jeśli jest to jedna impreza gminna raz w roku powinni zaprezentować się wszyscy, którzy chcą.

Burmistrz MiG - oczywiście wolą Rady będzie czy Komisja ma te sprawy z kontrolować. Powiedział Pan równi wobec prawa ale również i zasad. Mamy ustawę o zamówieniach publicznych, zapytanie o cenę. Jest top specyficzna działalność nie każdy na terenie gminy Dębno dysponuje odpowiednim sprzętem. Dwie znane firmy, które byłyby w stanie coś takiego zorganizować uczestniczyły w postępowaniu. W ubiegłym roku za możliwość sprzedaży piwa DOK otrzymał 3.800 zł . W tym roku przy równoważnych ofertach wygrał klub Giso. Nie licząc namiotu gdzie były targi kwota wpływu dla DOK przekroczyła 41.000 zł. Zaangażował się ten, który wygrywa catering. Ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że rynek wycenia. Było dwóch chętnych i wycenili się wzajemnie. Jestem przekonany, że taka formuła na przyszłość jest słuszna.

Radny A. Brzozowski - nie mogę być sędzią Komisji Rewizyjnej ale powiem , że mam okazję przewodniczyć najbardziej niekonwencjonalnej Komisji Rewizyjnej w dziejach samorządu gminnego w Dębnie. Wydaje mi się, że nie wszystko co nas nurtuje nadaje się do pracy Komisji Rewizyjnej. Każdy radny i każda komisja ma również uprawnienia kontrolne. Oczywiście Rada zadecyduje, bo każdy rany i każdy klub ma prawo wnioskować o objęcie czego kontrolą ale ja też mam prawo bronić aby Rada tego. Zachęcam kolegów i komisje bratnie do korzystania z uprawnień. Prosiłbym aby kontrole doraźne dodawać KR po namyśle i po rozstrzygnięciu, że jest to celowe i potrzebne a stan faktyczny nie jest możliwy do ustalenia w inny sposób. Wystarczy zapytanie do kierownika Wydziału. Myślę, że żaden z kierowników nie odmówi informacji. Wiele, rzeczy udałoby się ustalić u kierowników ale to cały urok bycia radnym. Najlepiej zapytać w początkowej części sesji Rady Miejskiej , ponieważ w ostatniej części nie wszyscy z nami pozostaną. Apeluję do wszystkich aby pozostali z nami do końca naprawdę warto.

Radny J. Głuszko - chcę się odnieść do pracy DOK. Usłyszeliśmy od Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że nareszcie jest normalnie i nareszcie będzie funkcjonować dobrze. Oby tak było. Jak to jest, że mieliśmy długie wakacje, piękne lato a DOK ani razu nie zorganizował dyskoteki dla młodzieży latem na wsi. Kiedyś gdy w DOKu była niedobra , wstrętna Pani Dyrektor to jakoś pomyślała o tym i były dyskoteki na zakończenie wakacji, andrzejki, były występy i młodzież była zadowolona, że o niej się pamięta i coś się dzieje również na terenie wsi a nie tylko w mieście. Kiedyś z DOK dojeżdżał na wieś instruktor, który uczył dzieci tańczyć i śpiewać. Za pieniądze Rady Sołeckiej zakupiliśmy materiał na stroje i te dziewczynki śpiewały na różnych imprezach wiejskich i miejskich. Zespół ten nazywał się "Stokrotki". Z chwilą zmiany dyrekcji pan instruktor nie przyjeżdża i dzieci pytają co się stało, że nie mają zajęć. Po prostu nic się nie dzieje. Mamy kilka wsi i kilkanaście tysięcy młodzieży do której należy dojechać bo coś im się należy. Apeluję do Pani Dyrektor do komisji aby swoją działalność rozszerzyli na teren gminy a nie ograniczać imprez tylko do terenu miasta.

Dyrektor DOK J. Rau - jeśli chodzi o instruktora tańca w okresie zimowym dojeżdżał rowerem do Cychr ale niestety bo autobus nie zawsze kursował. W efekcie została rozwiązana umowa. Ja bardzo chętnie będę współpracować z osobami, które chcą zemną współpracować. Nic nie stało na przeszkodzie aby wykonać jeden telefon i wyrazić chęć współpracy zemną. Sołtysi mają pretensje i żal właśnie do

Dyrektora Ośrodka Kultury - ja bardzo chętnie wykonam pewne rzeczy zrobię imprezę u państwa na wsi , jednakże chciałabym aby inicjatywa była z drugiej strony.

Przeprowadzenie dyskoteki w świetlicy wiejskiej nie jest problemem , wystarczy jeden telefon i sprawa zostanie załatwiona.

Radny A. Bójko - w materiałach nie ma, że w Sarbinowie były obchody 50 - lecia Klubu LZS. Są opisane imprezy z sierpnia opisane a nie ma z lipca.

Ja kieruję sprawę do Pani Przewodniczącej w kwestii Organizacji Dni Dębna a mianowicie: to że DOK organizował przetarg ofertowy czy bezofertowy nie ma znaczenia ale sprawa dotyczy głównie naszego kolegi radnego Grzegorza, który na Dni Dębna prowadził działalność gospodarczą na obiektach minia gminnego. W mojej ocenie obiekt boiska jest mieniem gminnym. Ustawa o samorządzie art. 24 f - mówi wyraźnie, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej czy wspólnie na mieniu komunalnym czyli gminnym. Nawet w przetargu nie powinien brać udział. Proszę Panią Przewodniczącą o rozważenie tej sprawy.

Radny Z. Myszkowski - w sprawozdaniu mamy stwierdzenie, iż była zorganizowana impreza targowa pod hasłem " dębnowska przedsiębiorczość". Czy w ramach tych targów przedsiębiorcy wnosili opłaty za teren zajęty przez swoją ekspozycję? Jeśli tak to kto je pobierał. Ja nie neguję tego, że jest tak dobrze w DOK a było źle wcześniej ale skoro tak to warto to wszystko przelać na papier w formie sprawozdania komisji Rewizyjnej. Takie mówienie to rzecz ulotna. Natomiast jeśli Komisja zawrze takie uwagi w formie protokołu to będzie wartość trwała.

Dyrektor DOK J. Rau - jeśli chodzi o Dni Dębna i targi - zostały one wycenione i komisja zdecydowała, że od proponowanej kwoty przez Pana Grzegorza odejmiemy wartość przedsiębiorstw, ponieważ opłata została pobrana przez osobę, która wygrała przetarg.

Sekretarz Gminy - w maju było zapytanie pod kontem Dyrektora OSiR, a dotyczyło dokładnie zamówienia publicznego dotyczącego postawienia sceny przez Klub Giso. W oparciu o treść zapytania z protokołu pani radczyni udzieliła opinii.

Treść pytania i opinia radcy prawnego stanowi załącznik nr 9

Jest to podobny przypadek w odniesieniu do Klubu Giso zgodnie z art. Art. 24 ustawy o samorządzie gminnym.

Radny J. Baranowicz - proponuję aby Komisja Rewizyjna zajęła się sprawą.

Burmistrz MiG - prosiłbym państwa o pewną rozwagę. Stawia się Urzędowi oraz komisjom przetargowym zarzuty, że nasi przedsiębiorcy nie wygrywają przetargów. Z drugiej strony pech chce, że firma akurat znana w całym województwie jest umiejscowiona w naszej gminie. Oceniam, że Dni Dębna zostały dobrze zorganizowane. Oferent został wybrany według określonych zasad. Również ocenę pozostawiam Radzie.

Radny Z. Myszkowski - w uzupełnieniu do przemyślenia. W kontekście tej opłaty pobierane za targi na Dni Dębna zastanawiam się czy nie powinna być pobrana opłata targowa.

Skarbnik Gminy - czy to była opłata targowa czy dzierżawa to temat do rozważenia.

Burmistrz MiG - jak szkoły i DOK organizują kiermasze na swoim mieniu i terenie to jak traktować.

Radny G. Kujda - waga problemu jest duża i Panie Janie przez Pana znowu będziemy siedzieć do godz. 19.00 lub do 20.00.

Radny J. Baranowicz - przepraszam Panie Kujda - ja zgłosiłem wniosek żeby sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna i nie chcę dyskutować dziś. Po to jest organ kontrolny aby to skontrolował.

Radny G. Kujda - przed organizacją Dni Dębna można było spisać dwie opcje. Jedna opcja obłuda i hipokryzja gdy zamiast Giso wystąpiła by jakaś firma ze Szczecina. Druga forma gdzie całość odpowiedzialności za organizację wziąłem na siebie. Jeśli to jest nielegalne lub zabronione to mogę zadeklarować Panu, że ponoszę za to pełną odpowiedzialność. Mam kilka pytań do Pana Baranowicza, które mam nadzieję zmącą sielankę kopania mnie. Pan jako radny zobowiązany jest do tego aby śledzić czy pieniądze w gminie wydawane są słusznie. Mam pytanie - czy był Pan na Dni Dębna?

Radny J. Baranowicz - moja prywatna sprawa - mnie żona rozlicza gdzie chodzę.

Radny G. Kujda - na komisji Oświaty powiedział Pan, że na Dni Dębna sprzedawane były drinki i napoje alkoholowe przez co młodzież chodziła pijana. Ja przypuszczam, że Pan był na Dniach Dębna i na pewno spotkał Pan napisy / radny pokazał tablicę z regulaminem Dni Dębna oraz butelkę sprzedawanego drinku/. Po raz pierwszy Dni Dębna miały profesjonalną ochronę, profesjonalnie wyznaczony teren i skończyło się zanieczyszczanie krzaków i pijaństwo. W tym momencie odczytał urywek z gazety dotyczący Dni Dębna. Poprzednie Dni Dębna organizowane były na amfiteatrze. W poprzednich latach było pijaństwo a teraz pełna kultura. Jestem piekielnie zdziwiony i nie chcemy kogoś pochwalić. To pani Dyrektor podjęła decyzje, że zmienia formułę Dni Dębna, gdzie tak robi wiele miast od wielu lat. Wyniki finansowe świadczą o tym, że ta impreza powinna być wnoszona na piedestał. Gdyby miasto w tym roku miało pokryć całość kosztów Dni Dębna to byłby koszt 120.000zł a miasto przeznaczyło tylko 30.000 zł. Ja życzę sobie Panie Baranowicz , że jeśli pan kogoś dotyka to pokrywał to wiedzą. Panie Baranowicz ja Pana błagam na kolana niech Pan przestanie mnie kopać , niech Pan wyjdzie z domu i zobaczy jak to wszystko wygląda. Dni Dębna to ogromny sukces ludzi, którzy ponosili za jej organizację odpowiedzialność. Na imprezach było 17.000 tyś ludzi. Nigdy do Dębna tyle ludzi nie przyjechało a robiliśmy nie mniej znakomite imprezy. Świadczy to o tym jak mdłe pojęcie mają niektórzy na temat organizacji takich imprez. Pan Antoni zadał pytanie czy imprezy powinny być płatne - jeśli się ma tak niewiele pieniędzy na organizację Dni Dębna a robi się tak wiele to wystarczy taka odpowiedź. Impreza kosztowała 5 zł , do 10 lat było za darmo, ludzie powyżej 60 lat również za darmo, osoby niepełnosprawne również wchodziły za darmo. Nikt tak nie dba o mieszkańców Dębna jak organizator tej imprezy. W obecnej dobie gdzie jest taki wielki kryzys, koncert czy kiecka w sklepie czy prezerwatywa w kiosku jest takim samym towarem. Wielkie brawa dla Pani Dyrektor, że ta impreza się udała. Po co mamy szastać moim nazwiskiem jeszcze kilka razy jeśli można te rzeczy wyjaśnić tu

i teraz. Ja z konsekwencją wypełniam swój program wyborczy. Bardzo proszę abyśmy następnym razem rozmawiali o faktach a nie o domniemaniach. Jest totalną bzdurą, że młodzież była pijana. Młodzież była kontrolowana i jeśli była pijana to na pewno nie upiła się na terenie imprezy dlatego, że piwo tam kosztowało 3.50 zł a młodego człowieka nie stać na wypicie 5-6 piw. Uważam że organizacja Dni Dębna w tej formule jest słuszna. Były zarzuty mieszkańców, że było za głośno. Norma dopuszcza 70 decybeli a okna wygłuszają do 30 decybeli. Ta impreza odbywa się raz w roku a Burmistrz pozwolił na organizację w innym miejscu jak dotychczas.

Moje wystąpienie było trochę złośliwe trochę dowcipne ale oparte na faktach. Ja życzę sobie aby działalność radnego przynosiła takie efekty jak kilka imprez organizowanych przeze mnie.

Radny Z. Myszkowski - panie Grzegorzu zapominamy, że to miejsce jest miejscem wymiany poglądów ale i od zadawania pytań. Proszę się nie obrażać na zadawane pytania i jeśli ktoś je zadaje to oczekuje odpowiedzi. Ni potrzebna jest dyskusja i obrażanie się na siebie.

Radny J. Baranowicz - Panie Grzegorzu wystrzegając się dzisiaj na sesji aby nie padło Pana nazwisko ani firma, która zarobiła na Dniach Dębna. Była dyskusja na komisjach ale przedstawiałem opinię nauczycieli i osób , które również chciały wystawić swoje stragany a nie chciały płacić prywatnej osobie. Zgłosiłem tylko i wyłącznie wniosek aby dzisiaj tego nie roztrząsać aby tym problemem zajęła się Komisja Rewizyjna. O nic dzisiaj nie wnioskowałem i nie wymieniłem pańskiego nazwiska. A skoro Pan już tyle razy wymienił moje i powiedział, że radny powinien dbać o finanse gminy to oczywiście. Nazwał mnie Pan dyletantem ekonomicznym - prawda jestem idiotą bo ani razu mając możliwość nie skorzystałem na budżecie gminy ani na majątku gminy ani nie wykorzystałem niczego. Pan próbował mnie tu ośmieszyć i prowokował - nie przeczytałem do końca Pana przedwyborczych deklaracji. Jeśli jest napisane, że pan przyszedł do Rady reprezentować siebie i swój interes a nie interes mieszkańców to wszystko się zgadza. Jeszcze raz o zbadanie tego wszystkiego przez Komisję Rewizyjną. Chciałbym się dowiedzieć jakie efekty Panu przyniosły Dni Dębna. W umowie jest zapisane, że alkohol podaje Pan ale porządek zabezpiecza DOK za pieniądze gminne. Dlatego nie chciałem dyskusji dzisiaj na ten temat, ponieważ jest to coś nowego i niech Komisja Rewizyjna przyjrzała się temu i wypracowała wnioski.

Radny A. Brzozowski - na Komisji Oświaty wyraziłem pogląd, że było za głośno. Ja nie lubię zbyt głośniej muzyki. Moim zdaniem można muzykę emitować ciszej, a jeżeli pozwalają na to przepisy to trudno. Ja dokonałem wyboru i nie brałem udziału w imprezach. Chciałem się zapytać Państwa czy Dni Dębna się podobały. Słyszę wiele głosów pozytywnych i zaczynam żałować że wyjechałem z Dębna. Ja prosiłbym aby trochę ciszej. Nikt by nie zarzucił, że jest za cicho. Ja uwagi Pana Jana odbieram jako te czynione w dobrej wierze. Jeżeli chodzi o Grzegorza - żyjemy w małym środowisku - co ma zrobić człowiek, który jest w czymś dobry. Uwagi, które formułuje Pan Jan może rzeczywiście padają zewnątrz - dobrze rozpatrzmy to abyśmy mieli świadomość tego, że samorząd działa zgodnie z przypisami prawa i z normami dobrych obyczajów. W tamtej kadencji nie przeszkadzały sytuacje, które budziły podejrzenia o stronniczość i interesowność. Część zdarzeń można by było po sprawdzeniu uznać za przekraczające za ten czy inny przepis. Nie dokładajcie nam za dużo zadań bieżących, doraźnych bo ja nie mam czasu siedzieć non-stop w Komisji Rewizyjnej. Będąc zasypywany nowymi tematami nigdy nie będę wstanie

powiedzieć czy pora przepraszać czy jeszcze musimy szukać. Mamy takie moce przerobowe jakie mamy. Nie wiem czy Pani Dyrektor da mi urlop. Miejmy jakiś umiar. Słuchajmy ludzi, którzy mówią prawdę. Zazdroszczę Panu Janowi, że wie co mówi bo ja powiem samokrytycznie, że nie zawsze uda mi się powiedzieć to co moja głowa pomyśli. Jeżeli kogoś uraziłem to proszę o wybaczenie.

Radny B Ircha - preliminarz jest na 75.000 zł tylko nie ma ile na tej imprezie można było zarobić. Organizator nie przewidział ile zarobku z tego.

Radny G. Kujda - co by było gdyby przez 3 dni padał deszcz a ja musiałby z tej umowy wywiązać. Dlaczego przez tyle lat nikt nie pokazał, że na Dni Dębna można zarobić.

Radny B. Ircha - na Dni Dębna nie powinno się zarabiać.

Radny A. Dobropolski - Dni Dębna powinny być przez 2 dni skoro brakło pieniędzy.

Dlaczego pobierana była opłata na imprezy w Dniu Dębna. Ludzie czekają cały rok na tą imprezę i płacą podatki na to. Jeżeli mówimy o oszczędnościach to róbmy takie imprezy na jakie nas stać.

Dyrektor DOPK J. Rau - jako Dyrektor DOK moim zadaniem jest zrobić imprezę jak najlepiej. Otrzymałam 30.000 zł na organizację Dni Dębna. Proszę mi wierzyć dużo mnie kosztowało nerwów, pytań, przeprowadzenia wywiadów zarówno z mieszkańcami i Dyrektorami Ośrodków Kultury jak zrobić to najlepiej. W innych miastach przetargi są organizowane od dawna. Starałam się zrobić to jak najlepiej dlatego wysłałam dwie oferty. Jedna oferta była n sprzęt techniczny a druga na wyłączność sprzedaży gastronomiczno- handlowej. Łączone oferty wpłynęły od dwóch firm. Aby nie być posądzoną o stronniczość powołałam komisję do pomocy w organizacji, ponieważ robiłam to po raz pierwszy. Ja otrzymałam od mieszkańców miasta bardzo pozytywne opinie. Nie chciałam aby to był festyn a profesjonalnie zorganizowane Dni Dębna. Jeżeli będzie taka wola ja będę robić mniejsze imprezy i za te pieniądze które mi państwo dacie- ja też się zmieszczę w tych pieniądzach. Mi zależało na tym aby to zrobić dobrze, profesjonalnie i na wysokim poziomie. Ja byłam odpowiedzialna za organizację Dni Dębna dlatego chciałam aby ochrona była z mojej strony a nie Pana Grzegorza.

Radny G. Kujda - dlaczego ochrona nie z mojej strony - bo tak brzmią umowy w tysiącach innych miast. Ustawa nakłada na organizatorze imprez zapewnienia ochrony. Chwała Pani Dyrektor, że miała wyobraźnię, że przyjdzie kilka tysięcy ludzi.

Radny J. Baranowicz - to niech Pan przeczyta w ustawie kto na alkoholu zarabia.

Radny G. Kujda - pana to boli, że ja prowadzę działalność gospodarczą- Pana bardzo przepraszam nie jestem wstanie na tym poziomie nadawać.

Radny G. Kujda - jeżeli mamy mówić o poziomach to mam wejść na krzesło aby Panu dorównać. Chodzi o jedno - może Pan prowadzić działalność gospodarczą jaką Pan chce i będę Panu gratulował wszelkich zarobków. Natomiast ustawa o samorządzie wyraźnie mówi to co przeczytał radny Bójko. Radnemu nie wolno prowadzić żadnej działalności gospodarczej albo podpisać umowy cywilno prawnej z gminą w której jest radnym. I tyle , nie udawajcie Panowie że nie wiecie o co chodzi.

Przewodnicząca RM - panie Radny Baranowicz zapisałam sobie ten wniosek i wyjaśnimy sprawę o strony prawnej i udzielimy odpowiedzi.

Radny G. Kujda - w kwestii opłat za stoiska to proszę spytać się osób w mieście czy brane były jakieś opłaty. Jest to bardzo ważne.

Przewodnicząca RM - wypłynęło mnóstwo spraw, dyskutowana była informacja na temat imprez organizowanych na terenie DOK. Myślę, że ilość imprez jest przeogromna, operatywność Pani Dyrektor jest również ogromna. Wszystko świadczy o tym, że w krótkim czasie Pani Dyrektor zrobiła wiele dla miasta i gminy.

Kto jest za przyjęciem informacji z działalności DOK?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie : za 15

4 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 10.

Informacja z działalności OSiR.

Radny P. Chrobak - Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych przyjęła informację. Wypracowała wniosek o treści: Komisja wnioskuje o przedstawienie zakresu konkretnych działań w okresie od złożenia wniosku do dnia dzisiejszego dotyczących modernizacji boiska sportowego w Różańsku.

Radny A. Brzozowski - Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w OSiR. Część uwag mamy podobnych pod adresem dwóch jednostek DOK i OSiR. Przyznam się, że jeden z wniosków nie spotkał się ze zrozumieniem. Ani DOK ani OSiR nie realizują swoich statutowych obowiązków. Działalność obu jednostek musi być zgodna z posiadanymi przez nie środkami. Oczekujemy od jednostek aby z pełnym zaangażowaniem swoje zadania realizowały. Nie jest tajemnicą, że w sferze oświaty czekają nas trudne decyzje i powie w w swoim imieniu tak, że ustawa nakłada na nas prowadzenie szkół natomiast ustawa nie nakłada na nas prowadzenie tego typu jednostek. My to możemy robić w tej formie ale nie musimy. Wszyscy docenią działania tych instytucji jako przejaw gospodarności bo rzeczywiście widać troskę o stan obiektów. Wnioskuję o ponowne rozpatrzenie podziału majątku na dwie jednostki OSiR i DOK. Chodzi mi o pomosty i ogrodzenia. Życzylibyśmy sobie aby obie jednostki prowadziły swoją działalność nie tylko na terenia miasta ale i gminy. Będziemy wnioskować aby imprez nam przybywało nie tylko sportowych typu maraton ale też rekreacyjnych. Protokoły z kontroli były przyjmowane z różnym stosunkiem głosów. Nie jest tajemnicą jeśli chodzi o OSiR dużym problemem jest sposób funkcjonowania Klubu Sportowego Dąb Dębno i relacjami z OSIR. Jest to temat złożony i przyznam, że zaprosiłem prezesa Klubu na posiedzenie Komisji Rewizyjnej i przedstawił swój punkt widzenia na sprawy współpracy Klubu z OSiR. Wiadomo mi jest, że zostało podpisane porozumienie i może idzie ku normalnemu. Ja nie chciałbym postrzegany tak, że ja potępiam okres funkcjonowania byłej Pani Dyrektor - byłaby to zbyt niesprawiedliwa ocena i nie zasłużona.

Radny B. Ircha - jestem zaangażowany w zasadzie w pomaganie Klubowi MKS Dąb Dębno. Boli mnie coś takiego jak niedowład organizacyjny ze strony Dyrektora OSiR polegający na tym, że nie ma go kiedy potrzeba, brak współpracy, uzgodnień. Na płytę boiska wpuszczane są grupy amatorskie na treningi w tedy kiedy nie potrzeba. Strzyżenie trawy też odbywa się nie w tym momencie kiedy trzeba. Nie wiem dlaczego jest Dyrektor OSiR a nie Kierownik , twierdzi on jednak, że nie ma z tamtej strony chęci współpracy. To

nie prawda. Prezesa MKS można często zobaczyć na boisku natomiast z OSiR nie ma nikogo. Komisja Rewizyjna wnioskowała aby Dyrektora OSiR obciążyć kosztami energii elektrycznej, które w swoim czasie powstały. Ta sprawa jednak została początkowo z protokołu usunięta przez Pana Andrzeja, później się jakoś tam znalazło ale głosowania już nie było jednogłośnego. Jest zła atmosfera i Panie Burmistrzu my jako pracodawcy jako Stowarzyszenie MKS będziemy wnioskować o zmiany w kierownictwie OSiR, bo nie może być tak, że młodzież przebiera się pod chmurką, a jednocześnie stać nas na jeżdżenie do Warszawy, Miedzyzdroji. Są to koszty, pieniądze, które mogłyby posłużyć do wyremontowania szatni. Ja będę przeciwko informacji głosował, chociaż nie wiem dlaczego to głosujemy.

Radny A. Brzozowski - częściowo ustosunkuję się do wypowiedzi kolegi. Dziwnym z rządzeniem losu jest to, że ja wystąpiłem w obronie Dyrektora OSiR, członka władz w poprzedniej kadencji, kandydata na radnego z Porozumienia Samorządowego. Tam gdzie można to trzymajmy się praw. Dyrektor Lenkiewicz pokazał nam pismo dotyczące zużycia energii elektrycznej przez MKS Dąb za miesiąc kwiecień w kwocie 3.000 zł i za 3 tygodnie maja 1.500 zł. Nie znalazłem dowodów na to, że jest to wina Dyrektora Lenkiewicza. Politycznie mielibyśmy człowieka w garści , było by zawinienie i nie byłoby pisma od pracodawców o zmianę Dyrektora. Jeżeli jednak brak faktów to ja przepraszam bardzo nie podpiszę się pod stworzeniem faktów. Sprawdzajmy fakty a nie twórzmy ich. Jeśli kiedyś miałem pretensje do organizacji maratonu to dzisiaj powiem , że ich nie mam. Jest człowiek z którym można rozmawiać, reaguje na uwagi krytyczne, jest zdolny do dyskusji, i zdolny uznania argumentów przeciwnych. Myślę, że możliwości współpracy z Dyrektorem Lenkiewiczem nie uległy wyczerpaniu i oby tak było. Wprawdzie inna opcja ale dobrze pracuje niech pracuje. Nie podoba mi się to, że na sesji operujemy plotkami i pomówieniami. Prosiłbym aby mi głosu nie odbierać i pozwolić mówić do końca. Dbajmy o szczegóły i unikajmy plotek.

Radny G. Kujda - chciałem pogratulować Panu Lenkiewiczowi, który w jednym roku uczynił tenis sportem nr 1 w Dębnie . Należy zobaczyć jak tłumy ludzi grają w tenisa na boiskach. Zwracam się do kolegi Irchy, ponieważ jest w Komisji Rewizyjnej Klubu MKS aby wyjaśnił sprawę zaginięcia sprzętu, które Giso dało dla Klubu 2 lata temu na wartość 5.000 zł. Ja sprawę osobiście przekazałem Panu Wróblewskiemu, ponieważ okazało się że sprzęt zniknął. Bardzo bym prosił aby wyjaśniono, kto za to ma zapłacić, bo ja go użyczyłem Klubowi.

Radny B. Ircha - zaangażuję się w tą sprawę. Natomiast sprawa obciążenia Dyrektora kwotą 3000 zł nie był moim wnioskiem tylko ja głosowałem za tym wnioskiem.

Dyrektor OSiR S. Lenkiewicz - w utrzymanie stadionu i obiektów sportowych wkładamy bardzo dużo pracy i środków i nie chcę w tym temacie polemizować z radnym Irchą. Chcę zaprosić wszystkich radnych aby sami obejrzeli jak wyglądają obiekty sportowe.

Utrzymujemy obiekty w ramach posiadanych środków, dużo rzeczy robi się systemem gospodarczym, dzięki temu oszczędzamy wiele środków. Według mojej skromnej oceny wiele zostało zrobione.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z działalności OSiR?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 przeciwny.

Stwierdzam, że informacja została przyjęta. Załącznik nr 11

PKT 7 a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok

Skarbnik Gminy - do projektu uchwały zostały dopisane dwie Rady Sołeckie: RS Ostrowiec zakupy do świetlicy wiejskiej i RS Smolnica na zakup cementu i naprawa bramy przy świetlicy. Są to zmiany, które doszły do projektu uchwały pozostałe zostały omówione na posiedzeniach komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęła projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie na 2003 rok.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XV/ 96/2003. Załącznik nr 12

=====================================

PKT 7 b - projekt uchwały w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2003 rok.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW na 2003 rok?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rad podjęła uchwałę nr XV/97/2003. Załącznik nr 13

=====================================

PKT 7 c - projekt uchwały w sprawie zmiany w rocznym planie środka specjalnego na 2003 rok.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Radny J. Baranowicz - nie jestem przeciwny tej uchwale ale w uzasadnieniu pisze się kto złożył natomiast nasza komisja nie rozpatrywała tego. Należy wyjaśnić dlaczego robi się zakup inwestycyjny firmie, której brakuje na bułki. Być może potrzebne ale brak właściwego uzasadnienia.

Skarbnik Gminy - ustawa o pomocy społecznej dopuszcza możliwość utworzenia środka specjalnego z wpływów pobieranych za świadczenia usług opiekuńczych. Taki środek na wniosek Kierownika tej jednostki został utworzony. Jest to zgodne z przepisami.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w rocznym planie środka specjalnego na rok 2003 ?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 18

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XV/98/2003. Załącznik nr 14

=======================================

PKT 7 f - projekt uchwały w sprawie wniesienia udziału do jednoosobowej spółki gminy.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wniesienia udziału do jednoosobowej spółki gminy.

Obecnych na sali jest 19 radnych.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę. Nr XV/ 99/2003. Załącznik nr 15.

===========================================

PKT 7 g - projekt uchwały w sprawie przystąpienia do restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych od PKP.

Komisje odrzuciły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem wniosku komisji o odrzuceniu projektu uchwały?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 17

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że wniosek komisji został przyjęty.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie restrukturyzacji należności z tytułu zobowiązań podatkowych od PKP.

Stan radnych ba sali 19

Głosowanie: za 1

17 przeciw

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta przez Radę. Załącznik nr 16

==============================================

PKT 7 h - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2003 RM z dnia 23.01.2003 w sprawie uchwalenia budżetu MiG na 2003 rok w części dotyczącej załącznika nr 12.

Skarbnik Gminy - dzisiaj państwo otrzymaliście projekt uchwały, który dotyczy inwestycji wieloletnich. Na ostatniej sesji była zmiana WPI, która dotyczyła kanalizacji Oborzany a wiązało się to ze złożeniem wniosku do SAPARD o dofinansowanie tego zadania. Kwoty są takie same jak w tamtej uchwale ale jest po prostu uszczegółowienie.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały. Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2001 r w części dotyczącej załącznika nr 12.

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XV/100/2003. Załącznik nr 17

=========================================

PKT 7 d - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX.278/2001 z dnia 31.V.2001 w sprawie udzielenia zgody na stosowanie bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Radny B. Ircha - dlaczego jest 80 % bonifikaty.

Burmistrz MiG - celem gminy już od kilku lat jest sprzedaż lokali komunalnych i uwłaszczenie mieszkańców, którzy mieszkają już od dłuższego czasu w mieszkaniach zakupionych z uchwaloną przez Radę bonifikatą . Po drugie dotychczasowi najemcy lokali komunalnych stając się właścicielami w pełni odpowiadają za swój lokal w ramach wspólnot. Zmiana uchwały obejmuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i reguluje bonifikatę, która do tej pory wynosiła 60% w udziale w gruncie i ta bonifikata musi być równa zarówno dla lokalu jak i dla gruntu. Następną zmianą jest kwestia kaucji mieszkaniowej. Uchwała ta jest terminowa do 2005 roku i najemcy muszą się zdecydować.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały RM z dnia 31.V.2001 roku w sprawie stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za 17

1 wstrzymujący

Stwierdzam, ze Rada podjęła uchwałę nr XV/101/2003. Załącznik nr 18

===========================================

PKT 7 e - projekt uchwały w sprawie wniesienia aportem na rzecz PUK spółka z o.o w Dębnie nieruchomości zabudowanej położonej w Dębnie przy ul. Droga Zielona, określonej dz. nr 180/4 o pow 13.696 m2.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wniesienia aportem na rzecz PUK nieruchomości zabudowanej położonej w Dębnie Droga Zielona.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XV/102/2003. Załącznik nr 19.

=========================================

PKT 8 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Kierownik BN - elewacje budynków - jest wytypowana komisja , zostały wytypowane wspólnoty i przeprowadzone z nimi rozmowy. W tej chwili są robione projekty i do końca października będą wszelkie uzgodnienia. Ocieplenie i elewację wykona się w ciągu około 2 tygodni. W tej chwili elewacje będą wykonywane na dwóch wspólnotach i na następny rok jest deklaracja i zgoda jeszcze jednej wspólnoty.

 • odpowiadając dla Pana Kreczmera - po co są plany zagospodarowania itp. - plany są niezbędne i niczego bez planu nie można wykonać a przede wszystkim budować. Właśnie plany zagospodarowania kreują politykę budownictwa. Wszystko musi być potwierdzone przez urbanistę lub architekta a jak trzeba konserwatora zabytków.

W tym temacie obowiązują dwie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

 • odnośnie rozbiórki płotu po NZPOW - były wysyłane oferty do rozebrania i wykorzystania

tych płyt. Nikt nie był zainteresowany. Prace zostały wykonane w ramach normalnych

rozbiórek przez PUK. Jeśli chodzi o ul. Kwiatową to wozi się gruz w ramach utrzymania

dróg żużlowych.

 • sprawa Demax- jest to normalna procedura przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania przestrzennego. Decyzje podejmie Burmistrz. Jeśli będzie decyzja pozytywna dla Demaxu, może jednak decyzję uchylić Wojewoda w wyniku ewentualnych protestów. Jeśli będzie odmowna decyzja dla Demaxu, on może odwołać się do Wojewody.

Radny B Ircha - uważam, że te płyty przydały by się na stadion na ogrodzenie.

Kierownik BN - każdy mógł to rozebrać na własny koszt. Nikt nie był tym zainteresowany.

Dyrektor OSiR - skorzystaliśmy z tych płyt i przewieźliśmy ich kilka na stadion jednak rozleciały się ze starości pod wpływem własnego ciężaru. Z mojego punktu widzenia nie ma sensu iść w koszty a efektu nie będzie.

Kierownik IiR - ścieżka rowerowa na jezioro Duszatyń przebiegać będzie przy płocie Pana Kraszewskiego. Rów tam znajdujący się będzie zasypany. Odnośnie oznakowania ścieżek rowerowych to wysłaliśmy pismo do Zarządu Dróg o wykonanie przeglądu gwarancyjnego i zwrócona zostanie uwaga na te sprawy. Jeśli chodzi o obsługę w Urzędzie osób niepełnosprawnych to jest u nas Biuro Klienta i nie ma problemu z obsługą tych osób.

Burmistrz MiG - w sprawie Sądu Grodzkiego - są w tych sprawach prowadzone rozmowy i działania. Faktem jest, że atmosfera nie jest sprzyjająca. Pani Prezes Sądu rejonowego jest nam przychylna jednak wygospodarowanie środków leży w rękach ministra. Chojnie wówczas w lepszej atmosferze udało się to zrealizować w ciągu 1.5 roku . Mam świadomość tego, że tych zabiegów będzie dużo i nie jest to takie proste. Nie ustaję w tych zabiegach a co do efektów to proszę uzbroić się w cierpliwość.

Odnośnie elektrociepłowni - jesteśmy na etapie uzgadniania spraw technicznych i wyliczeń. Pan Prezes przygotowuje dokumentację do publicznego zaproszenia do złożenia ofert. Co do Demax - co do raportu w sprawie oddziałowywania na środowisko są pewne luki i mam wątpliwości. Do Urzędu wpłynął protest przeciwko tej ewentualnej inwestycji, podpisany przez 185 osób. Jest to drażliwa sprawa i razem z kierownikiem wydziału nie możemy sobie pozwolić na jakiejś chciejstwo. Mamy świadomość tego, że jedna jak i druga strona odwoła się do Wojewody. Dołożymy wszelkich starań żeby dopełnić do końca wszelkich formalności i rozważyć. Jeżeli Demax udowodni nam słuszność i nieszkodliwość tej inwestycji wtedy będę musiał podjąć decyzję. Jednak to co przedstawił mi na dzień dzisiejszy nie zadawala mnie. Jeśli chodzi o ul. Słoneczną to trudno było uzasadnić w PAO, że chodzi tu o aktywizację obszarów wiejskich. Dużo łatwiej można było to przenieść na ul. Pługową. Dlatego decyzja dotyczyła ul. Pługowej. W sprawie dzierżawy placu przy Giso mogę się zgodzić, że osoba fizyczna podpisała umowę dzierżawy natomiast do tego czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie, prowadzi się osobny rejestr. Powiem tak rok temu dzierżawił teren nikt wówczas nie maił przeciwko temu a w tym roku wszystkim zaczyna się to nie podobać. Jeśli nikt wcześnie nie oponował w tej kwestii zdecydowałem się na dzierżawę osobie fizycznej. Przecież do budżetu muszę zapewniać środki.

Radny J. Baranowicz - skoro zarzuciliście mi nie mówienie prawdy co jest uwidocznione w protokole sesji i słusznie bo protokół zawiera to co się mówi a nie prawdy. Skoro jeszcze dzisiaj uważacie Panowie, że nie mam racji to proszę zajrzeć w dokumenty.

Burmistrz MiG - myślę, że Wydział Pana Kornasia sprawę rozpozna i zobaczymy jak do tego podejść. Jeśli chodzi o wodę w piwnicy po opadach deszczu to do tej pory nikt nam tego problemu nie zgłosił. Jest to inwestycja w ramach gwarancji i należy to przejrzeć i ktoś za to odpowiada. Jeśli chodzi o II etap ul. Siewnej - mamy WPI i należy tych zapisów się trzymać. Nie koniecznie w przyszłym roku niektóre ulice będą wchodzić do realizacji. Rad powie tak lub nie. Mamy plany zagospodarowania przestrzennego, wiele innych ważnych wydatków jak oświata , zapewniamy środki na następny SAPARD, wykonanie następnych projektów na ul. Cegielnianą, Demokracji łącznie z przełożeniem kanalizacji aby mieć drogę otwartą w przyszłości w kierunku ul. Tartacznej. Aby aplikować środki na drogi

należy mieć projekty a tego nie mamy i te kierunki działań w przyszłym roku pochłoną znaczne środki. Jeśli chodzi o wyjazdy na maraton - powiem że osoby zaangażowane w organizację maratonu w Dębnie pojechały do Warszawy, Berlina i pojadą do Poznania.

Muszą zaobserwować jak zorganizowane są te imprezy. Owszem mamy swoją historię w organizacji maratonu. Jeżeli Rada przyznała środki to organizujmy maraton w sposób nam współczesny aby ta impreza była nie tylko imprezą biegową. To się stało w tym roku. Za takie same środki organizujmy lepsze imprezy. Uczmy się od innych i czerpmy z ich doświadczeń. Dlatego osoby, które to organizują moim zdaniem powinny pojechać. Są to osoby: Dyrektor OSiR, Dyrektor DOK, Pan Okupski K, Pani Stąsiek wolontariuszka. Jadą tylko po kosztach przewozu samochodem.

Dyrektor OSiR - zaprosiłem do wyjazdu przedstawicieli DOK, OKiS, proponowałem niektórym radnym. Na dzień dzisiejszy akces wyraziło 4 osoby. Koszt wyjazdu 100 zł, nie ma żadnych diet a jedynie paliwo plus kanapka dala kierowcy. My okazję dokonać promocji naszego maratonu na arenie międzynarodowej. Nawiązaliśmy ścisły kontakt z Panem Dyrektorem maratonu berlińskiego, który ma nam umożliwić za darmo sposób promowania się.

Radny A. Brzozowski - jeśli chodzi o pytanie Pana Baranowicza - zakończyliśmy kontrolę w kilku tematach , wolałbym nie odczytywać protokołów z tego względu, że szereg treści w nim zawartych mogło się zdezaktualizować. Jeśli chodzi o najbliższe plany naszych posiedzeń to mamy zgłoszoną kontrolę w Bibliotece Publicznej, następne plany to kontrola w OPS i OSP, wydatki TBS. Na dzień dzisiejszy Komisja Rewizyjna funkcjonuje bez Zastępcy Przewodniczącego i jest to bardzo uciążliwe . Jeśli nie uda się tego wyeliminować w ciągu kilku dni to oddam się do dyspozycji i skieruję pismo do Pani Przewodniczącej. Chciałbym aby ta komisja działała w sposób merytoryczny bez podziałów politycznych. Jest to skład najbardziej niekonwencjonalny we wszystkich mi znanych miejsc. Nie jest to sytuacja ułatwiająca nam pracę. Nie mamy możliwości zbyt częstych posiedzeń stąd takie moje relacje. Moją praca jest praca w szkole i choć prawo mi na to pozwala buntują się uczniowie i rodzice bo nie ma nauczyciela na lekcji. Ja zwróciłbym się do Klubu Porozumienie Samorządowe abyście Państwo zajęli w tej sprawie jakieś stanowisko. Nie rozumiem decyzji Klubu, który nie desygnował swojego przedstawiciela do pracy w Komisji. W komisji mogło być co najmniej dwóch członków z Porozumienia Samorządowego daje ten walor, że wszyscy wicie Państwo jak przebiegają prace komisji. Protokoły są do wglądu bez problemu a najbliższe prace komisji będą takie jak powiedziałem. Może przyszła pora złożenia przeze mnie rezygnacji z funkcji Przewodniczącego komisji bo jest sytuacja taka abyśmy dalej funkcjonowali w tym stanie. Widzę też taki układ, aby Komisja Rewizyjna się rozwiązała i powołać ją ponownie. Na każdej sesji czy komisji kolega Bogdan raczy wypowiadać swoje opinie odnośnie zachowań samorządu, spożywania napojów alkoholowych. Ja prosiłbym o konkrety bo picie alkoholu za pieniądze samorządowe jestem zdecydowanie przeciwny. Dlatego byłbym wdzięczny za informacje, kiedy taka sytuacja miała miejsce. Wspaniale się z kolegą rozmawia i spędza czas ale ciut ciężko się z nim współpracuje. Ja szanuję jego wiedzę ale moi szefowie nie przyzwyczaili mnie do tego stylu pracy.

Radny B. Ircha - popieram tutaj Andrzeja w jednym - abyśmy nie gadali tyle tylko pracowali. Ja bez kozery pytałem o wyjazdy i o alkohol bo wieś niosła, że tak sobie popito, że nawet załatwiano się w autobusie. Dlatego spytałem, kto, kiedy, za co i po co. Panie Burmistrzu odpowiedź mnie bardzo zadowoliła i jeśli jadą w takiej sytuacji to tylko im współczuć. Kielicha też można wypić ale za swoje. Kolega Andrzej nie rozumie, że za samorządowe się nie pije. Przypomnę nawet Nowy Rok jak żeśmy sobie popili i kolegę nauczyciela na

rauszu musiałem sam odwozić bo inni nauczyciele zostawili go na stole. Takie sytuacje się zdarzają. Są bankiety po maratonie np. być może że się składacie , może ja zacznę chodzić i obserwować robić zdjęcia wówczas będą konkrety. Bo opieram się na tym co ludzie mówią i czasami z okna samochodu widzę. Drogi kolego bardzo cię popieram z wnioskiem o samo rozwiązanie się Komisji Rewizyjnej. Powiem tak - wcześniej pyskowałem jako wolny kibic, dzisiaj jestem radnym i też nic nie mogę. Był wcześniej mój wniosek o powołanie 7 osobowej Komisji Rewizyjnej i ponawiam ten wniosek o ponowny wybór Komisji Rewizyjnej w składzie 7 osób i wybór Przewodniczącego KR. Jeżeli do tego nie dojdzie oświadczam, że rezygnuję z pracy w tej komisji. Czym kolega Andrzej się martwi, że są różne zdania - muszą być bo jak będziemy jednakowo mówić to nie będziemy nawet tematu omawiać. Proszę wszystkich radnych abyśmy wzięli sobie to do serca , ja nie muszę być w Komisji Rewizyjnej.

Radny A. Dobropolski - Przewodniczący Komisji może zlecić jednemu przeprowadzenie kontroli zgodnie ze Statutem.

Radny A. Brzozowski - ja rozumiem, że mamy różne temperamenty a kolega Bogdan ma najżywszy temperament. Mi się nie podoba to abyśmy my radni członkowie Komisji Rewizyjnej posługiwali plotkami. Dziwię się Panu Baranowiczowi i Panu Antoniemu, że odwołują się do tam bliżej nie znanych im osób. Jeżeli spotykam się z podobnym działaniem kolegi Bogdana a dotyczy to picia nie wiadomo za czyje. Ja wypraszam sobie takie rzeczy i rolą Pani Przewodniczącej jest aby coś z tym zrobić. Nie schodźmy do takiego poziomu. Jak można po roku czasu mówić coś takiego o nauczycielu. Gdzieś ta kurtyna zapada jest część oficjalna i nie oficjalna. Ja proszę posługujmy się faktami. Co do wyjazdów to jest żenujące kolego Bogdanie abyśmy na taki poziom schodzili. Tak się składa że do Warszawy jechaliśmy za własne środki. Ja wiele rzeczy robię nieodpłatnie na maraton i dla Klubu też robię wiele nieodpłatnie. Ja rozumiem, że niektórym ludziom nie mieści się w głowie aby bezinteresownie czymś się zająć. Nie życzę sobie aby ktoś z tego tytułu roznosił plotki bo ma wyobraźnię taką a nie inną.

Radny G. Kujda - nie byłoby dzisiaj dyskusji między mną i z Panią Dyrektor DOK gdybyśmy opierali się tylko na faktach. Jest to bardzo ważna rzecz. Gdyby oparto się na faktach kto tak powiedział, że młodzież była pijana albo oparto się na faktach i przedstawiono jakiś dokument, że radny nie może, zapewniam, że może, na pewno dyskusji tej by nie było. Dyskusja została wywołana w oparciu o plotki. Bardzo łatwo coś niszczyć i dokonywać destrukcji ale w zamian nic nie zaproponować. Teras słowo do Pana Irchy - jest pan siepaczem bo żadna sztuka do każdego coś przytknąć a nic nowego nie zaproponować. Popieram wypowiedź Andrzeja i nie byłoby dziś dyskusji gdybyście Panowie swoją wypowiedź oparli na faktach. Ja próbowałem przedstawić fakty, dokumenty i inne rzeczy. Odnośnie wyjazdu do Berlina - jest to obciach, że zostało to zarzucone. Podróże kształcą. Kostrzyn pojechał do Strausbergu a nie Dębno, ale ja wiem dlaczego oni pojechali a my nie. Każda złotówka wydana na reklamę to jest kolejne 4 zł. Dlatego mam prawo podważać znajomość ekonomi jeśli nie znacie podstawowych jej zasad.

Dyrektor OSiR - miałem okazję organizować wyjazd do Berlina na maraton. Wielu chętnych nie było na ten wyjazd, czas był ograniczony. Nie jest prawdą to o czym mówił Radny Ircha.

Pan Kendelewicz - odnośnie spływu kajakowego "Myśla" - szykując tam spływ kajakowy powinna ona być naturalna i miejsca wokół niej tez naturalne. Jeśli będziemy wydawać jakiekolwiek materiały informacyjne i przewodniki o spływie kajakowym "Myśla" chciałbym nieodpłatnie pewną ilość zarezerwować i wysłać do przedsiębiorstw turystycznych. Jeśli

chodzi o głośność na Dniach Dębna to uczono mnie że wszystko zależy od tła akustycznego. W dzień człowiek jest przyzwyczajony do głośności natomiast w nocy gdy jest cisza w tle akustycznym większa moc akustyczna organizm człowieka reaguje zupełnie inaczej. Tło akustyczne jest biologicznie związane z naszym organizmem i należy stąd czerpać wiedzę.

Radna D. Sawicka - dobrze się złożyło, że padło tu słowo PCK. Jestem Prezesem Koła PCK i członkiem Okręgowej Rady Reprezentantów w Szczecinie. PCK jako część składowa Międzynarodowego Ruchu Polskiego czerwonego Krzyża w swojej działalności kieruje się podstawowymi zasadami: jedną z tych zasad jest dobrowolność. Opiera ona swoją działalność na społecznej pracy członków. Jednak w razie potrzeby można zatrudnić osobę na etat. My od lat nie mamy takiej osoby nawet na 1/2 etatu. Złożyliśmy wniosek do budżetu o przyznanie dotacji na 2004 rok. Zachęcam szczególnie Państwa Radnych do wstąpienie do organizacji PCK. Wspólnie możemy szerzej prowadzić swoją działalność dla dobra drugiego człowieka. Zarząd rejonowy PCK w Dębie prowadzi szeroką działalność społecznie. Oprócz swojej pracy zawodowej pracujemy społecznie z czego jesteśmy zadowoleni bo służymy drugiemu człowiekowi. Chcę poinformować, że jedna z pań, która pracowała wiele lat w kole PCK oficjalnie złożyła swoje odejście. Ma ona prawo ale w dalszym ciągu pomaga, pracuje na rzecz koła bo nie jesteśmy wstanie tego wykonać.

W tym miejscu przytoczyła treść zapisu § 15 Statutu PCK. Ze względu na długoletnią pracę i sprawy rodzinne ta pani ma prawo odejść. Jeszcze raz mój apel zwracam się z prośbą o chęć wstąpienia do organizacji PCK , do niesienia pomocy innym. Współpracujemy z WTZ z OPS , Domem Dziecka i innymi organizacjami, szkołami. Jest to obszerna praca ale społeczna.

Radny S. Witkowski - dlaczego przetarg na salę gimnastyczną w Cychrach był taki drogi. Miała to być jakaś posadzka z kilkanaście tysięcy i skąd będzie reszta pieniędzy skoro zapisane jest 39.000 zł na całe OSP na cały rok?

Radny A. Dobropolski - chodzi mi o chodnik na Piasta - działka prywatna a chodnik państwowy. Jeszcze trochę. Na ten chodnik wjeżdżają samochody i trzeba będzie wykonać nowy chodnik, nikt się z tym nie liczy.

Radny B Ircha - wniosek formalny aby w sprawozdaniu Burmistrza było bardziej sprecyzowane i zawarte były w nim zamierzenia , jakieś wydarzenia, które mają nastąpić. Moglibyśmy z wyprzedzeniem pewne rzeczy wiedzieć.

Pytanie jest grzeczne - choć powiem państwu, że złotoustym nigdy nie będę bo nie mam czasu na to bo. Mnie darowano parę lat życia i chciałbym je wykorzystać treściwie. Na konwenanse i pierdoły nie ma czasu.

Kierownik RiI - remont podłogi w Cychrach w Remizie był wcześniej zaplanowany. Po wizji lokalnej okazało się, że klepki były zniszczone w 70%. Prościej było zrobić nową podłogę, niż remontować starą. Przetarg rozstrzygnięty na 44.157,61 zł wygrała firma MASTERS ze Szczecina. Ponieważ w budżecie brak jest środków umowę zawarto z podzieleniem finansowania na dwa lata tj. 40.620 w br pozostała kwota zostanie zabezpieczona w budżecie w roku przyszłym. Jeżeli okaże się, że jakiś element robót można zrobić taniej, to wówczas wprowadzony będzie stosowny aneks do umowy pomniejszający zakres zadania.

Radny J. Głuszko - podziękował w imieniu mieszkańców za wykonanie kanalizacji sanitarnej wsi Cychry.

Przewodnicząca RM - odczytała zaproszenie dla wszystkich radnych na pożegnanie lata 2003 do Cychr.

Burmistrz MiG - odpowiadając dla pana Irchy - podstawą pracy jest plan pracy RM. W wielu przypadkach jest reagowanie na dane zdarzenia. Natomiast podstawą zamierzeń jest projekt budżetu i WPI. Będą uchwały o zmianach w planach zagospodarowania, są to zamierzenia strategiczne dla miasta. Przygotowanie tych materiałów wymaga uzgodnień i pracy kilku czynników aby wyeliminować niepotrzebne dyskusje nad źle przygotowanym materiałem. Nie wiem czy wybiegać miesiąc naprzód jakie mamy zamierzenia.

Komendant SM - odpowiadając radnemu Dobropolskiemu nieszczęściem jest to, że tam nie ma wjazdu na ten plac a podłoże jest piaszczyste i płytki się rozlatują. Zaproponuję Panu Burmistrzowi spotkanie z panem Korzeniowskim aby wykonał wjazd na posesję. Brak jest tam oznakowania to samochody wjeżdżają do woli.

Radny G. Kujda - ostrzegam Sołtysa w Cychrach, że jakiekolwiek loterie są zakazane prawnie bez odpowiednich zezwoleń.

Radny B. Ircha- jeżeli ktoś jest zainteresowany wierzbą energetyczną 2.X w Myśliborzu o godz. 10.00 będzie seminarium na temat uprawy wierzby energetycznej.

Radny A. Brzozowski - mam prośbę aby pan Baranowicz zechciał sformułować wniosek w formie zapytania do Burmistrza. Możemy zgodzić się z tym aby uzyskać stanowisko Burmistrza. Jeżeli ta odpowiedź nie będzie satysfakcjonowała to wówczas wniosek do KR o przeprowadzenie kontroli. Jest to moja prośba. Proszę aby wniosek kolegi Irchy w sprawie KR został dzisiaj przegłosowany.

Radny J. Baranowicz - powiem to co po koleżeńsku powiedziałem koledze Andrzejowi na holu- komu jak komu ale Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej nie wypada bronić się przed robotą. Powinien ewentualnie bronić się kto inny. O ile pierwsza sprawa odnośnie dzierżawy placu mówiliście Panowie, że nie mam racji to przyjmuję, chyba że chcecie dokumenty sprawdzać. Natomiast co do tego typu organizacji Dni Dębna jako imprezy masowej dla mieszkańców Dębna i tego co tam było i tu sobie wypraszam Panie Grzegorzu Kujda, że ja wymyślam a Pan daje dowody bo gazeta to nie jest żadnym dowodem, że ktoś chwalił Dni Dębna. Ja panu przyniosę gazetę, gdzie młody człowiek powiedział, że najlepszą sprawą na Dni Dębna to duża ilość piwa. Ja prosiłem o zajęcie się sprawą i wypracowanie formuły na dalsze lata i nic więcej.

Burmistrz MiG - czy do tej pory kiedykolwiek na Dniach Dębna brakowało piwa?

Radny J. Baranowicz - panie Burmistrzu - ja nie mówię o braku piwa . Mówię o formule imprezy, która powinna być dla wszystkich mieszkańców miasta i wszystkich podmiotów gospodarczych a nie tylko dla jednego radnego. I tylko tyle - chcecie przyjmiecie, a nie chcecie to nie wasza sprawa.

Przewodnicząca RM - myślę, że sprawę dzierżawy na mieniu komunalnym wyjaśnimy od strony prawnej i damy odpowiedź na następnej sesji.

Kto jest za przyjęciem wniosku o zobowiązanie Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli w zakresie organizacji Dni Dębna.

Radny J. Baranowicz - z dopisaniem - pod kontem procedury przetargowej, zapisów w ustawie o zwalczaniu alkoholizmu. Czy taka ma być formuła Dni Dębna, że tylko jedna osoba otrzymuje monopol czy może inne podmioty gospodarcze, które zechcą się pokazać na Dniach Dębna.

Burmistrz MiG - zorganizowałem spotkanie w połowie lipca było 6 podmiotów gospodarczych. Zapytałem, czy jesteście wstanie się porozumieć by zaangażować również browary do sponsorowania w sposób pośredni w organizacji takiej imprezy. Wszyscy byli na nie. Przedstawiciel browaru jeśli już to wyłączność. Jak wyobrażacie sobie zorganizować dobry koncert na Dni Dębna zespołem na topie - w jaki sposób. Koncert był opłacony z pieniędzy budżetowych.

Radny G. Kujda - ta dyskusja nie ma sensu - spotkały się dwie strony, które nie chcą żadnego porozumienia.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem wniosku aby Komisja Rewizyjna dokonała kontroli Dni Dębna z uwzględnieniem kwestii zgłoszonych przez radnego Baranowicza.

Stan radnych na sali: 19

Głosowanie: za 10

5 przeciw

4 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła wniosek i skierowała sprawę do KR.

Kto jest za zwiększeniem składu Komisji Rewizyjnej do 7 osób?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za 2

10 przeciw

5 wstrzymujących się

2 radnych nie głosowało.

Stwierdzam, że Rada nie przyjęła wniosku.

Komunikaty.

Przewodnicząca RM - wpłynęło pismo zaproszenie od klubu sportowego Różanki na

Rozgrywkę piłki nożnej o puchar Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubuskiego. Proszę o zapisywanie się chętnych w Biurze Rady.

 • zaproszenie radnych na mszę świętą z okazji 15- lecia pontyfikatu Jana Pawła II.

Poinformowała, że skieruje życzenia od Rady.

Na tym zakończono sesję RM w Dębnie godz. 19.00

===========================

Protokołowała

Przewodnicząca RM

E. Bajkiewicz

Helena Sługocka

29

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 01-12-2003 13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2003 13:27