Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XIV z dnia 28.09.2003 r.


PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE

Z DNIA 28 SIERPNIA 2003 ROKU.

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń UMiG o godz. 12.00 i trwały do godz. 16.00

Przewodnicząca obrad - HELENA SŁUGOCKA

Na wstępie Przewodnicząca RM dokonała otwarcia sesji i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Na sali posiedzeń obecni byli: Wicestarosta, prezesi spółek, kierownicy wydziałów UMiG, kierownicy i dyrektorzy jednostek gminnych, sołtysi wsi i mieszkańcy Dębna.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik do protokołu nr 1.

Przewodnicząca RM - poinformowała, że na stan 21 radnych obecnych na sali jest 19 radnych co stanowi 90.47% stanu ogólnego Rady. Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Nieobecny: radny A. Brzozowski, radny M. Komarowski /usprawiedliwiony oddelegowany do pracy w Radzie Nadzorczej Szpitala/.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik do protokołu nr 2.

Przewodnicząca poinformowała, że na wniosek Burmistrza do porządku obrad wprowadzony został projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2007 pod nr 7 d.

Wniosek Burmistrza stanowi załącznik nr 3

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołu z przebiegu XIII sesji RM,

d/ informacja Przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między

sesjami.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno.

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Informacja na temat przygotowania bazy placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 3. Informacja o realizacji zadań z zakresu promocji UMiG, współpracy z zagranicą, polityki informacyjnej.

 4. Informacja z przebiegu wykonania budżetu MiG Dębno za I półrocze 2003 roku.

 5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok,

b/ powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika Sądu

Rejonowego dla Rady Miejskiej,

c/ zaliczenie do kategorii dróg gminnych publicznych,

d/ zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.

 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

 2. Sprawy różne.

10. Zamknięcie sesji RM.

Na salę obrad przybył radny A. Brzozowski - stan radnych 20.

Czy są uwagi do porządku obrad?

Radni nie wnosili uwag.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem porządku obrad z poszerzeniem o projekt uchwały 7 d?

Stan radnych na sali 20.

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek z poprawką.

Informuję, że protokół z przebiegu XIII sesji RM został sporządzony i wyłożony do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy w dniu dzisiejszym ktoś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji RM?

Radni nie wnosili uwag.

Kto jest za przyjęciem protokołu z przebiegu XIII sesji RM?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół.

========================================

PKT 1 d - informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca R M - złożyła sprawozdanie ze swojej pracy między sesjami.

Informacja o działaniach Przewodniczącej RM między sesjami stanowi załącznik nr 4

============================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG Dębno.

Burmistrz MiG - przedstawił sprawozdanie z działalności za okres od 01.08.2003 do 28.08.2003 r.

Przewodnicząca RM - czy są pytania do sprawozdania?

Radny R. Święcicki - czy Pan Burmistrz byłby uprzejmy przybliżyć, o jakie działki chodzi w Ostrowcu?

Kierownik GNiOŚ - Panie Święcicki są to te tereny, o których przejęcie gmina w poprzedniej kadencji wnioskowała, czyli między wsią a prywatnym kompleksem całe 2, 5 h.

Burmistrz MiG - gmina tego terenu nie może sprzedać, bo musiałaby zwrócić pieniądze. Myślę, że należy zabezpieczyć teren ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności Burmistrza MiG Dębno za okres od 1.08.2003 do 28.08.2003?

Stan radnych 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie. Załącznik nr 5.

========================================

PKT 3 wolne wnioski i zapytania.

Radny A. Dobropolski - mieszkańcy wnoszą skargi na temat braku dostępu do 3 ławek na ul. Mickiewicza przy GISO. Mi nie chodzi o zabranie placu dla pana Kujdy. Mieszkańcy mają pretensję, że ławki są zakupione za pieniądze podatników zostały ogrodzone i nie są dostępne. Na komisji Oświaty mówiłem, że pobierane są pewne kwoty aby usiąść na te ławki.

Stawiam wniosek aby nie zabierać placu mieszkańcom i udostępnić 3 ławki, które są kupione za pieniądze podatników.

Pan Sufisz - złożyłem protest na wybór sołtysa wsi Grzymiradz i nie otrzymałem odpowiedzi. Kilka dni temu otrzymałem odpowiedź od Wojewody, że tym tematem ma zająć się cała Rada Miejska. Zwracam się z prośbą do całej Rady o ponowne rozpatrzenie protestu. Naszym zdaniem podczas wyboru sołtysa nastąpił błąd przy sporządzeniu listy wyborców. Pan S. Kaczyński nie był obecny na zebraniu i powstaje pytanie kto za niego oddał głos. W imieniu mieszkańców proszę aby wszystkie fakty za i przeciw szanowna Rada rozpatrzyła. Pan Burmistrz powiedział, że w przyszłości wybory Sołtysa wsi muszą być bardziej sformalizowane. Czyli przyznaje pan nam rację.

Radny B. Ircha - pozbawiono mnie otrzymywania gazety Wspólnota. Uważam, że każdy radny powinien otrzymywać gazetę samorządową a przynajmniej kto chce. Nie należy tłumaczyć, że Rada nie ma pieniędzy. Na przyjęcia jest, na drinki jest a na parę gazet nie ma - coś tu nie w porządku. Proszę przeanalizować i nie robić wstydu w mieście.

Pan S. Łąk - czytałem w Głosie Szczecińskim, że nie będzie bułki dla dzieci w soboty. Czy w sierpniu dzieci wiejskie otrzymywały bułki. Jedna bułka słodka kosztuje niecałą złotówkę. Prawie 20000 lat temu, lud rzymski wołał : chleba i igrzysk" u nas jest odwrotnie.

Przewodnicząca RM - ogłosiła przerwę w obradach.

===================================

PKT 4 - informacja na temat przygotowania bazy palcówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

Komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych oraz Rozwoju Gospodarczego i Finansów przyjęły informację

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji na temat przygotowania bazy placówek oświatowych do roku szkolnego 2003/2004?

Stan radnych na sali 20.

Głosowanie : za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 6.

=====================================

PKT 5 - informacja z realizacji zadań z zakresu promocji UMiG , współpracy z zagranicą , polityki informacyjnej.

Radny P. Chrobak - na wspólnym posiedzeniu komisji prosiliśmy o wyliczenie kosztów przekazanych darów dla powodzian. Zostały one naniesione do informacji. Komisje przyjęły informację.

Radny B. Ircha - mam wniosek nie do sprawozdania ale wniosek na przyszłość - bo my nazywamy promocją a to nie bardzo wygląda na promocję i na efekty. Promocja powinna przełożyć się na efekty, współpracę stowarzyszeń, gospodarczą, związki gospodarcze. Nasi samorządowcy jadą tam popiją tamci tu popiją. Nie na tym rzecz polega. Należy do tego tematu podejść troszeczkę poważniej. Mam wniosek do pana Burmistrza aby tym tematem zajął się rzeczywiście. Należy promocję połączyć z ludźmi biznesu i wciągnąć ich do współpracy bo rzeczywiście jest "nędza i bryndza" w tym temacie.

Burmistrz MiG - wydział zajmuje się takimi działaniami i ostatnie Dni Dębna po części pokazały, że pomysł na targi przedsiębiorczości realizuje się. Chcieliśmy pokazać i zaprezentować naszą przedsiębiorczość i to dało efekty. Co do współpracy wysyłaliśmy zaproszenia do instytucji gospodarczych. Znaczna część społeczeństwa i ludzi przyjezdnych mogło z tych targów skorzystać. Na Dni Dębna nie udało się zorganizować informatora o gminie Dębno, gdzie firmy zamieszczały swoje reklamy oczywiście finansując ten informator. Materiał w połączeniu czym jest gmina Dębno jakie ma firmy - takie materiały wychodzą. Co do miast partnerskich jest współpraca omawiałem i zajmowałem w tych sprawach stanowisko i nie będę się powtarzał. Mamy ocenić jak promocja ma funkcjonować w przyszłości, jak przekładać się na kontakty gospodarcze. Kierujemy do pana Frankowa jako Stowarzyszenie Pracodawców Dębnowskich niektóre dokumenty z informacją, iż są szkolenia. Kierujemy nie do wszystkich przedsiębiorców a do Stowarzyszeń. Pan Kreczmer uczestniczył w sympozjum gospodarczym i 5 innych osób handlowców. Nie można mówić, że tych działań nie ma.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji o realizacji zadań z zakresu promocji UMiG, współpracy z zagranicą, polityki informacyjnej.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 15

5 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 7

=========================================

PKT 6 - informacja z przebiegu wykonania budżetu MiG Dębno za I półrocze 2003 r.

Komisje przyjęły informację z wykonania budżetu MiG za I półrocze.

Skarbnik Gminy - odczytała opinię RIO w sprawie wykonania budżetu MiG Dębno za I półrocze 2003 roku.

Opinia RIO stanowi załącznik nr 8

Radny A. Dobropolski - DOK posiada należności - czy ktoś stara się o te należności i co będzie dalej z tą pozycją.

Skarbnik Gminy - jeśli chodzi o należności jest zachowana ciągłość i dane są wykazywane. Ciąży obowiązek na kierownictwie DOK i służbach finansowych przeanalizowania tego, wejście w kontakt z tymi funduszami aby to wszystko uporządkować.

Radny K Witkowski - sprawa należności DOK była wcześniej omawiana na posiedzeniu komisji i DOK zobowiązał się, że w najbliższym okresie te sprawy skoryguje.

Radny A. Bójko - odnośnie wykonania budżetu nasuwają mi się takie spostrzeżenia po stronie dochodów. W opłacie targowej dochody wykonanie jest na poziomie 37,6%. Każdy z mieszkańców chodzi po targowisku i obserwuje, że wszystkie miejsca są wykorzystane w tym roku jak i w roku ubiegłym tak samo. Natomiast wpływy z opłaty targowej spadły. Na rok jest plan 160.000 zł. Mam wątpliwości czy szacunek dochodów był zawyżony czy egzekwowanie opłaty targowej jest mniejsze.

Odnośnie wydatków w kulturze fizycznej - w budżecie zapisane jest 20.000 zł na infrastrukturę kultury fizycznej. Budowa boiska w Różańsku półrocze 0. Jak wiemy sprawa boiska w Różańsku ciągnie się od dłuższego czasu. W ubiegłym roku była zrobiona dokumentacja czyli nic nie drgnęło i nic się tam nie robi. Są powołane instytucje, jednostki aby to zadanie było realizowane. Drużyna jest w klasie okręgowej i jest nie fer, że się nic nie robi tylko dlatego bo to drużyna wiejska.

Nasuwa mi się wniosek - z budżetu finansuje się wykonywanie tablic dla jednych RS a innym RS sugeruje się wydawanie swoich pieniędzy. Dotyczy to również remontów przystanków. Dobre przystanki burzymy, zakupujemy nowe. Należy przyjąć zasadę finansowania wszystkich jednakowo. Nie kwestionuję potrzeby wykonywania tych rzeczy, tylko sposób finansowania. Odnośnie świetlic wiejskich - okres wakacyjny minął a w Sarbinowie w sprawozdaniu nie widać aby była tam jakakolwiek działalność. Jaka jest przyczyna, że młodzież i dzieci wsi Sarbinowo nie są objęte opieką.

Burmistrz MiG - w sprawie opłaty targowej - 37,6% nie ma zagrożenia niewykonania planu. Sezon targowy jest od kwietnia do listopada dlatego uważam, że ta pozycja do końca roku będzie wykonana.

- świetlice wiejskie- jeśli w danej wsi czegoś się nie zrobiło, uważam, że po części jest to wina mieszkańców i ich aktywności. Jeśli chodzi o boisko w Różańsku odbyły się dwa spotkania i są deklaracje mieszkańców i Rady Sołeckiej o włączeniu się w tą inwestycję. Zakupienie kontenera nie rozwiąże problemu gdy nie ma odpowiedniej płyty boiska. W tym roku znaczna kwota zostanie przeznaczona na prace ziemne a w przyszłym roku taką czy inną technologią wykonanie murawy boiska.

 • tablice wiejskie - były decyzje co do niektórych tablic o zakupie. Teraz nie odpowiem czy bezpośrednio z budżetu i ze środków RS. W tym roku np. RS w Smolnicy ze swoich środków zakupiła tablice.

 • przystanki PKS - pewien problem z przystankiem zaistniał w Oborzanach i należało go rozwiązać. Na komisjach Rady wszyscy byli zgodni, natomiast są wsie, które tych przystanków mają więcej. Drugim problemem jest to, że wsie mają przystanki i wymagają one remontu raz na trzy lata a są wsie takie gdzie te remonty należy wykonywać co roku bo są zaniedbane. Musimy takie sprawy równo traktować i społeczność wsi musi ponosić jakąś odpowiedzialność .

Radny Z. Myszkowski - czy na równych zasadach społeczność miasta ponosi odpowiedzialność?

Burmistrz MiG - czy w mieście korzystają tylko mieszkańcy miasta? Trudny to jest temat i myślę, że nie na dzisiejszym forum należy go omawiać.

Radny Z. Myszkowski - środki budżetowe powinny być przeznaczane w jednakowym stopniu na wieś i na miasto.

Radny J. Baranowicz - odnośnie należności dla DOK, jest to kwota 26. 453 zł - jakich należności ta kwota dotyczy?

Skarbnik Gminy - odpowiedziała jakich należności dotyczy kwota 26.453 zł.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2003 roku?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację z przebiegu budżetu za I półrocze. Załącznik nr8.

=============================================

PKT 7 a - projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok.

Skarbnik Gminy - dzisiaj rozdałam państwu projekt uchwały, który ma dodatkowe zapisy, a o których nie było mowy na komisjach. Sprawa dotyczy kanalizacji Cychry. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 38,448 zł, pomniejszone zostały środki z SAPARD. Zmniejszamy wydatki, które mają być finansowane tymi środkami. Pomniejsza się środki na obsługę długu publicznego i one będą w dalszej części skierowane na uzupełnienie pomniejszenia dotacji z SAPARDu. W § 4 pkt 1 zwiększamy na kanalizację w Cychrach udział naszych własnych środków 38.448 zł. Pomniejszenie środków na to zadanie wynika z rozbieżności pomiędzy projektem a rzeczywistymi długościami budowanej kanalizacji.

Burmistrz MiG - rok temu gmina składała wnioski do SAPARD o budowę kanalizacji i podane były długości wszystkich przyłączy i przykanalików wg kosztorysu zawartego w projekcie. Jednak nastąpiła pewna rozbieżność w pozycji przykanaliki część pozycji nie zostało ujętych. W dniu wczorajszym nastąpiło ustalenie szczegółowe, wyliczenie finansowe i o te trzy przykanaliki ARMiR pomniejszył nam dotację ze środków SAPARD. ARMIR narzucił nam umowę z wykonawcą w formie ryczałtu i w ramach tej umowy płacimy za całość zadania. Do 15 września muszą być złożone wnioski na kanalizację w Oborzanach. Musieliśmy całość dokumentacji zweryfikować, przeanalizować i dopasować finansowo stąd ten nowy projekt uchwały na dzisiejszej sesji zmiany do WPI.

Skarbnik Gminy - wszystkie pozostałe zapisy w projekcie uchwały zostały omówione na posiedzeniach komisji.

Radny P. Chrobak - na komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych omawialiśmy projekt uchwały i była propozycja aby na komisję Rozwoju Gospodarczego poprosić Komendanta Policji w sprawie wydatkowania środków na paliwo do samochodów policyjnych.

Radny K. Witkowski - komisja omawiała projekt uchwały z udziałem Komendanta Policji i zaakceptowała projekt bez uwag i zmian.

Radny J. Baranowicz - nie ja byłem wnioskodawcą nie przyznawania środków na paliwo tylko kto inny. Był to Radny Jacura. Ja wnioskowałem aby z udziałem Komendanta sprawę wyjaśnić.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIV/ 92/2003. Załącznik nr 9

===========================================

PKT 7 b - projekt uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika Sądu Rejonowego dla Rady Miejskiej.

Radny P. Chrobak - komisja przyjęła wniosek aby skład komisji wynosił 6 osób: M Jacura, S. Witkowski, S. Lenartowicz, A. Dobropolski, T. Dereń, T. Koblowska.

Radny A. Bójko - chcę zwrócić uwagę, że w składzie komisji nie powinny być osoby z poza Rady, ponieważ zgodnie z art. 21 Ustawy o samorządzie to Rada powołuje ze swego grona komisję. W tym temacie mieliśmy doświadczenie już z komisją statutową.

Sekretarz Gminy - powołanie komisji ds. opracowania Statutu miało odniesienie do komisji doraźnej Rady Miejskiej. Zgodnie z Ustawą o Sądach Powszechnych i opinią dołączoną do tego projektu uchwały do składu Zespołu mogą być powoływani pracownicy samorządowi. W tym projekcie uchwały nie ma sprzeczności prawnej.

Radny B. Ircha - będzie wybór ludzi na ławników, ludzi, którzy mają być sprawiedliwi o wysokich morałach i poczuciu sprawiedliwości społecznej. Również i komisja nie powinna budzić, żadnych zastrzeżeń. Nie mam zastrzeżeń co do Policjanta i pracownika Urzędu. Jeśli chodzi o radnych to powinna być propozycja i zgoda tych kto się czuje na siłach aby oceniać tych, którzy mają być sprawiedliwi. Ja proponuję następujący skład komisji:

 1. Radna H. Sługocką,

 2. Radną D. Sawicką,

 3. Radnego A, Dobropolskiego.

Dwie panie są nauczycielami, gdzie mają z poczuciem sprawiedliwości więcej do czynienia na co dzień. Ja np. nie czułbym się godny oceniać innych, którzy późnej mają sądzić. Proszę mnie dobrze zrozumieć. Powinni to być najlepsi z najlepszych.

Jest to oficjalny wniosek.

Przewodnicząca RM - czy Radna D. Sawicka wyraża zgodę do składu komisji?

Radna D. Sawicka - wcześniej na komisjach ustalony był skład tej komisji. Ja dziękuję bardzo za zaufanie ale czy teraz od nowa byśmy ustalali skład komisji. Trudne do odpowiedzi, to jedna sprawa a druga to kwestia formalna. Kandydaci do komisji nie byli wybrani przez sama komisję tylko podani przez Przewodniczącego Komisji Oświaty.

Radny A. Brzozowski - myślę, że warto zapytać osoby zgłoszone przez kolegę Irchę czy wyrażają zgodę do składu zespołu.

Radny A. Dobropolski - wyraził zgodę.

Przewodnicząca RM - ja nie wyrażam zgody. Dziękuję za zaufanie.

Kto jest za przyjęciem wniosku Radnego B. Irchy?

Stan radnych na sesji 20

Głosowanie : za 3

17 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty przez Radę.

Kto jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławnika Sądu Rejonowego dla Rady Miejskiej w osobach:

 1. Mieczysław Jacura - Radny,

 2. Stanisław Witkowski - Radny,

 3. Stanisław Lenartowicz - Radny,

 4. Antoni Dobropolski - Radny,

 5. Tomasz Dereń - Policjant,

 6. Teresa Koblowska - pracownik Urzędu MiG Dębno.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 17

1 przeciwny,

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIV/ 93/2003. Załącznik nr 10

==========================================

PKT 7 c - projekt uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Kierownik BN - dotyczy ulic Kostrzyńskiej, Dargomyskiej, Pługowej, Chojeńskiej i Kosynierów. Chodzi o uporządkowanie spraw związanych z drogami wyznaczonymi w przyjętych planach zagospodarowania przestrzennego.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych publicznych.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 19

1 wstrzymujący się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIV/94/2003. Załącznik nr 11.

=============================================

PKT 7 d - projekt uchwały w sprawie zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.

Z-ca Kierownika RiI - chodzi o wykonanie kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich. SAPARD, do którego ma być złożony wniosek do 15 września wymaga szczegółowego zapisu, który dotyczyć będzie konkretnej wsi Oborzany. Do kwoty obecnej w WPI na to zadanie dopisane zostanie 96.000 zł., kwota zostanie przesunięta z modernizacji bioksybloku na oczyszczalni ścieków.

Radny Z. Myszkowski - mamy większe doświadczenia z realizacji programu SAPARD. Jak czytamy w komentarzu do projektu uchwały z programu SAPARD możemy uzyskać 1.700.000 zł jednorazowo. Czy w takim układzie, nie byłoby zasadnym zrezygnowanie ewentualnie z innej inwestycji i włączenie w ten program w 2004 roku jeszcze jednej miejscowości np. Dargomyśl, która jest blisko oczyszczalni i wówczas moglibyśmy skorzystać z tej kwoty około 1.700.000 zł. My z tej kwoty korzystamy jedynie 600.000 zł. Czy nie lepiej byłoby zaryzykować i przyjąć tą zwiększoną kwotę pokryć z własnych wydatków np. preferencyjnym kredytem z ochrony środowiska. Wiemy już z doświadczenia, że przetargi przy własnej wycenie np. 1.700.000 zł wartości inwestycji okazują się, że przetarg wychodzi na 2/3 tej wartości. Czy nie warto założyć trochę wyżej w granicach możliwości tego programu. Sugerowałbym po prostu zaryzykowanie. Co 1.700.000 zł to nie 600.000 zł. a co dają to należy brać, kosztem nawet innych inwestycji.

Burmistrz MiG - decyzja jak aplikować środki - istnieje niebezpieczeństwo, że zabraknie nam tej kanalizacji aby zrealizować cały program. Nie jest powiedziane, że z funduszy spójności otrzymamy te 10 mln. euro. Kanalizacja szacowana jest na 43 mln. Z mieszanymi uczuciami przedkładam tą propozycję budowy kanalizacji w Oborzanach, ponieważ w pewnym momencie może nam zabraknąć albo nie znajdziemy partnera do budowy kanalizacji w gminie Boleszkowice, które mają bardzo ograniczone możliwości finansowe jeśli chodzi o nakłady na kanalizację. Z drugiej strony kanalizacja wsi Dargomyśl byłaby trochę tańsza jak Oborzan.

Radni podnosili, że trochę droższa a nie tańsza.

Burmistrz MiG - w zasadzie w tym montażu kanalizacja wsi Dargomyśl by się zmieściła. Mogłaby być jakaś " wpadka" gdybyśmy to dzisiaj uchwalili. Może do 15 września zwołać następną sesję RM. Jeżeli włączamy Dargomyśl to za tydzień musimy się spotkać i podjąć stosowną uchwałę.

Radny Z. Myszkowski - uważam, że to nie jest żadna przeszkoda. Słuszne są obawy, że z tego funduszu możemy nie skorzystać, ale nie mamy żadnej pewności, że my się w to wmontujemy. Tak jak było z PHARE i wieloma innymi, jest to w dużej części pisane " na wodzie" i dużo się obiecuje. Realne środki w tej chwili są w SAPARD. Jest sprawa na tyle realna bo jak słyszymy wiele gmin nie stać na wymagany udział własny więc te środki mogą być niewykorzystywane i wówczas maksymalna wysokość dotacji jest realna do otrzymania.

Burmistrz MiG - ma być utworzony drugi fundusz 5 mln euro wtedy moglibyśmy wmontować takie miejscowości jak Grzymiradz. Z SAPARD takiej miejscowości jak Grzymiradz nie zmontujemy nigdy, musimy szukać innych środków innych funduszy. Jeżeli jest taki wniosek to proponuję w przyszłym tygodniu zwołać nadzwyczajną sesję RM.

Przewodnicząca RM - ogłosiła przerwę w obradach 10 min.

Po przerwie.

Burmistrz MiG - budowa kanalizacji w Dargomyślu jest szacowana na 2.053.000 zł do tego ująć należy nadzór i przyłącze energetyczne czyli około 40.000 zł. Po dodaniu Oborzan będzie to kwota 3 495.000 zł. Czyli 1.700.000 zł jest poniżej 50% o około 100.000 zł. Mamy zagwarantowaną w innym programie pozostałą kanalizację gdzie mamy szansę otrzymać dotację. Ministerstwo Gospodarki, które będzie to rozpatrywać ostatecznie oszacuje możliwości gminy i czy nas zakwalifikują w innych programach na 70% okaże się w styczniu. Współczynnik G brany pod uwagę w SAPARD przy ocenianiu gmin co do możliwości inwestycyjnych za ubiegły rok mamy bardzo wysoki bo wynosi 578 zł na jednego mieszkańca , Szczecin ma 280 zł. To spowoduje nam zapewne obniżenie wysokości dotacji. Należy liczyć się, że mimo wszystko będzie to oscylować powyżej 50%. Trudno jest powiedzieć ile dadzą. SAPARD jest na tyle przejrzystym funduszem bo są tabele. Z ISEKP-u jest szansa wyższa na dzień dzisiejszy, gdzie mamy położoną całą kanalizację. Biorąc te czynniki pod uwagę warto rok poczekać zwłaszcza, że Dargomyśl nie ma problemów gruntowych.

Radny S. Lenartowicz - wieś Dargomyśl jest cierpliwa i w roku 2005 zgodnie z zapisem w uchwale RM doczekamy się wykonania kanalizacji.

Przewodnicząca RM - odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2007.

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 17

2 przeciwnych.

1 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XIV/95/2003. Załącznik nr 12

========================================

PKT 8 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Burmistrz MiG - odpowiadając panu Łąkowi - w ubiegłym roku na "Dni Dębna" przeznaczone było 35.000 zł ale na bułki lub chleb dla dzieci nie było. W tym roku budżet gminy wyasygnował 50.000 zł na bułki dla dzieci a na igrzyska czyli "Dni Dębna" odbyły się za 30,000 zł. Chwała organizatorom, że udało się bogatsze "Dni Dębna" zorganizować za mniejsze pieniądze.

 • co do pana Sufisza - odczytał pismo od Wojewody, które otrzymał pan Sufisz jako odpowiedź na skargę oraz zapis z protokołu sesji z dnia 26 czerwca 2003 r, gdzie Rada dokonała głosowania przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej, która badała sprawę wyboru sołtysa wsi Grzymiradz.

Myślę, że element z pisma, że jako Burmistrz nie dopatrzyłem tego jest niezasadne. Również uważam, że dalsze przeciąganie sprawy jest niezasadne. Stosowne dokumenty wraz z protokołem Komisji Rewizyjnej prześlę i sprawę należy zakończyć.

Pan Sufisz - kto głosował za pana Kaczyńskiego, którego nie było na zebraniu, a był umieszczony na liście.

Burmistrz MiG - jak pamiętam wcześniej pan nie podważał obecności pana Kaczyńskiego. Podnosi pan tu dzisiaj nowe sprawy i nie należy tego rozpatrywać. Statut Sołectwa mówi wyraźnie, że jeśli w ciągu 6 miesięcy od wyboru sołtysa można przeprowadzić drugie wybory. Również nie przyjęcie sprawozdania finansowego za dany rok może być podstawą powtórnego wyboru sołtysa. Wojewoda nie uchylił decyzji. Uważam, że Rada zajęła się tematem i rozpatrzyła. Jeśli pan dąży do tego aby zmienić Sołtysa wsi Grzymiradz i takie poparcie wsi będzie proszę skorzystać z rozwiązań statutowych.

Pan Sufisz - Pan S. Kaczyński od 10 lat mieszka w Gorzowie i nie był na zebraniu, kto za niego oddał głos. Czy to nie jest podstawa do unieważnienia wyborów Sołtysa?

Burmistrz MiG - pan w swoim proteście kwestionował 2 głosy. To nie miało wpływu na wynik wyboru we wsi. Uwzględniając te głosy na niekorzyść Sołtysa Jarkiego i tak wynik wyborów nie uległ by zmianie.

Radny A. Brzozowski - myślę, że pana satysfakcjonowałaby odpowiedź na piśmie. Prowadzenie dyskusji w tym temacie do niczego nas nie doprowadzi. Proponuję aby Burmistrz odpowiedział w formie pisemnej dla pana Sufisza.

Przewodnicząca RM - od strony formalnej mamy spełnione warunki. Jeżeli jest zarzut odnośnie sprawy wyborów to bardzo proszę pisemny wniosek do Rady abyśmy mieli materiał do pracy. Mamy opinię radcy prawnego, mamy kontrolę KR, mamy stanowisko Rady. Jeżeli są inne zarzuty, które chciałby pan rozstrzygnąć to bardzo proszę złożyć na piśmie abyśmy mogli udzielić odpowiedzi.

Burmistrz MiG - Wojewoda odrzucił Pana protest i Pan nie ma podstaw wnosić zarzutów w tej sprawie. Pozostaje droga prawna, czyli Statut Sołectwa, powtórne przedterminowe wybory, czyli 10 % podpisów mieszkańców na liście i Rada może przeprowadzić następne wybory.

Należy zamknąć dyskusję na dzień dzisiejszy. Jeżeli pan złoży stosowny wniosek do Rady Miejskiej z odpowiednią ilością podpisów Rada rozpatrzy wniosek. Dalsze rozpatrywanie tematu uważam, że nie ma sensu.

Sekretarz Gminy - odpowiadając dla pana Irchy na początku kadencji Rada pojęła decyzję aby rozdysponować 7 egzemplarzy "Wspólnoty" dla Przewodniczących Komisji. Na wniosek któregoś z radnych powtórnie była puszczona lista dotycząca prenumeraty dwutygodnika "Wspólnota Samorządowa" i na tą listę wpisało się 4 radnych i zgodnie z nią zostało wysłane zamówienie. Na tej liście nie ma pana Irchy. Jeżeli pan Ircha chce otrzymywać gazetę to ją zamówimy.

Przewodnicząca RM - w ubiegłej kadencji wszyscy radni otrzymywali " Wspólnotę Samorządową" i część radnych nie chciała tej gazety. Aby nie nabijać kosztów zdecydowaliśmy, że będą to osoby funkcyjne w Radzie. Na dodatkową listę wpisały się 4 osoby. Niech pan Ircha dopisze się do listy i gazeta zostanie zamówiona.

Radny A. Brzozowski - myślę, że temat prasy jest punktem, nad którym warto się zastanowić. Nie są to kwoty małe a ocena należy do państwa. Nr Wspólnoty kosztuje 12 zł i jest to dwutygodnik i miesięcznie to kwota 772 zł. Zajmowaliśmy się sprawami wykonania budżetu i wydatki na prasę są znaczącą pozycją budżetu. Ja mogę oddać nr Wspólnoty, który otrzymuję jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Będzie on dostępny w Biurze Rady. Według mnie nie jest to pismo najwyższej wartości. Czyta się bardzo szybko, artykuły są pobieżne, brak jest rzeczy wartościowych. Czyli chętnie oddam swój numer gazety dla członków Komisji Rewizyjnej lub pozostałym radnym. Mam wniosek aby przy pracy nad budżetem zastanowić się czy ta liczba tytułów i egzemplarzy, którą prenumerujemy jest rzeczywiście zasadna w skali Rady Miejskiej i całego Urzędu MiG.

Radny G. Kujda - odpowiem na pytanie pana Antoniego w sprawie trzech ławek koło GISO, które zostały ogrodzone. Przez wiele lat na tym placu przy GISO było błoto i przy wspólnych kosztach gminy oraz moich utwardzony został plac. GISO dba o ten plac , posiana jest trawa, dbamy o drzewa i różne inne rzeczy. Należy zwrócić uwagę na wymalowane sprayem tablice, połamane drzewka co jest wynikiem otwarcia przez pana Gawlika sklepu nocnego. Nie widzę możliwości powstrzymania tego co tam się dzieje. Musiałem coś zrobić aby nasz wspólny majątek nie ulegał dewastacji. Chciałbym aby pan Antoni zobaczył rano jak wyglądają ławki mimo zamknięcia tego terenu. Żal jest tego wysiłku i pieniędzy aby teren był dewastowany. Osoby, które wchodzą do dyskoteki płacą 3 zł ale po godz. 22.00. Nikt nikomu nie ogranicza dojścia do tych ławek. Nie mam pojęcia jak już tłumaczyć dlaczego ten ogródek jest zamknięty. Po prostu nie da się inaczej.

Radny A. Dobropolski - tak wygląda panie Grzegorzu jak ja bym się uparł i chciałbym pana zlikwidować czy tamten plac. Przychodzi do mnie emeryt i mówi do mnie panie Antku dlaczego te ławki są zagrodzone i nie można na nie usiąść. Jestem radnym i przysięgałem, że interesy społeczeństwa będę bronił i ich reprezentował. Ławki są kupione za pieniądze podatników i powinny być im udostępnione. Od pilnowania porządków jest Policja, zainstalowany jest również monitoring.

Radny G. Kujda - niech mi pan powie co mam zrobić. Od 6 lat nie było żadnych skarg do Policji, a w tej chwili są skargi. Ja nie chcę aby te skargi kierowane były na mnie czy na dzierżawców.

Burmistrz MiG - czy próbował pan wejść do ogródka i faktycznie żądano od pana

3 zł? Czasami wypada sprawdzić stan faktyczny.

Radny A. Dobropolski - proszę przegłosować mój wniosek aby udostępnić 3 ławki przy GISO dla społeczeństwa.

Radny J. Baranowicz - pytanie do radnego Kujdy - wspomniał, że włożył w ten plac 25.000 zł czy w teren miejski?

Radny G. Kujda - porozumienie było zawarte z Zarządem MiG chwała za to. Polegało ono na tym, że my jakby partycypujemy w kosztach. Pokrywaliśmy naszą część oprócz tego wszystkie studzienki , które sami wykonaliśmy przechodzą na majątek gminy. Przyłączenia poszły do naszych studzienek przez co ponieśliśmy koszty. Gmina by nie wykonała placu gdybyśmy nie wykonali swojej części.

Radny J. Baranowicz - przy okazji zrobiło się swoje. Nie jest to argument do korzystania z tego placu. Plac ten powinien być placem miejskim ogólnie dostępnym.

Radny G. Kujda - GISO zadeklarowało, że organizowane będą bezpłatnie imprezy miejskie na tym placu z nagłośnieniem. Jest to jeden z ładniejszych ogródków w mieście. Dzierżawca płaci za niego czynsz, który starczy nie tyko na te trzy ławki ale na znacznie więcej. Jeżeli pan tak uważa to należy zająć się tym problemem szerzej. Żaden z ogródków w Dębnie nie ma statusu prawnego.

Radny J. Baranowicz - a ten jest bezprawny. Bo Radny nie może być dzierżawcą terenów gminnych i pana pracownik dzierżawi na pana konto. Wszyscy o tym wiemy i owijamy w bawełnę.

Burmistrz MiG - pan Bleczkowski ma zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Radny J. Baranowicz - z tego co ja wiem to nie ma.

Radny G. Kujda - on jest firmą ausorsingową.

Należy spojrzeć na to w innym wymiarze. Czy nie należy zająć się sprawami funkcjonowania sklepów nocnych, ogródków piwnych itp.

Radny J. Baranowicz - ale nie zwalczania konkurencji.

Radny G. Kujda - nikt nie powie, że ludzie rozrabiają koło sklepu tylko koło Kujdy.

Radny A. Brzozowski - zapominamy i nie mówimy o tym, że w ciągu ul. Mickiewicza i w odległości kilkudziesięciu metrów od tego fatalnego miejsca są ławki. Rozumiem metodę taką, że najlepiej jest mówić o czymś na sesji a nie na komisjach. Ja zgadzam się z tym, że radni są od tego aby utrzymywać więź z mieszkańcami ale ta więź polega na tym, że należy im tłumaczyć, jaki jest stan faktyczny. Nie uznaję metody, że budzą się emocje a względy racjonalne idą precz. Na ul. Mickiewicza koło Placu Konstytucji też na kłódki zamyka się ławki. Proponuję aby sprawdzić jak to jest czy kasują czy nie kasują za korzystanie z ławek koło GISO.

Radny R. Święcicki - ja proponuję aby pan Burmistrz z opłat za dzierżawę kupił 3 ławki i postawił po drugiej stronie płotu.

Radny A. Dobropolski - pytanie do pana Andrzeja - czy pan uważa, że jest to słuszne, że ławki miejskie, które są blisko chodnika zagradza się. Proszę przegłosować mój wniosek

Radny G. Kujda - ja nie dam się wkręcić w taki sposób rozumowania. Jest to teren dzierżawiony. Ja mogę tam skasować 500 zł za wejście jeśli znajdzie się ktoś kto będzie chciał zapłacić. 15 września wymuszę na Bleczkowskim aby to otworzył i będę do pana codziennie rano dzwonić aby pan zobaczył jak plac wygląda.

Radny A. Brzozowski - przepraszam, za wypowiedź, która mogła dotknąć pana Antoniego. Ja proponuję aby na przyszłość zadbać o to aby przedmiot dzierżawy został inaczej określony. Jestem za tym, aby 3 tygodnie poczekać i zmienić przedmiot dzierżawy.

Radny S. Lenartowicz - uważam, że Grzesiek nie jest stroną w tej dyskusji i nie powinien na ten temat się wypowiadać. To pan Bleczkowski jest dzierżawcą terenu.

Radny A. Dobropolski - ja podtrzymuję swój wniosek i proszę o przegłosowanie o udostępnienie 3 ławek przy GISO dla społeczeństwa.

Burmistrz MiG - ja proponowałem aby sprawę skierować do Komisji Oświaty Kultury i Spraw Publicznych. Proszę na przyszłość o pewną dyscyplinę i przegłosowywać pewne wnioski. Na dzień dzisiejszy umowa dzierżawy jest umową terminową i jeżeli po decyzji Rady będę zmuszony wypowiedzieć umowę, to będę musiał wyrównać ewentualne utracone korzyści. Musimy czekać do wygaśnięcia przedmiotu umowy dzierżawy a na przyszły rok mieć jasną sytuację jak postąpić. Dlatego prosiłem o opinię komisję, aby na przyszły rok mieć jasną sytuację.

Radny J. Baranowicz - opinię komisji na przyszły rok to rozumiem, ale odsyłanie sprawy do komisji gdzie pan zawarł umowę dzierżawy nie pytając komisji ani Rady i nie przedstawiając tej umowy, a teraz chce pan mieć opinię komisji. W tej chwili komisja nic do tego nie ma, na przyszłość tak.

Burmistrz MiG - Ustawa o gospodarce mieniem komunalnym mówi wyraźnie, że Burmistrz gospodaruje mieniem komunalnym. W ubiegłym roku była dzierżawa i nie było problemu. Taką dzierżawę podjąłem w tym roku i rodzi się raptem problem.

Radny G. Kujda - ja składam wniosek o sprawdzenie legalności wszystkich ogródków piwnych i sklepów nocnych.

Przewodnicząca RM - wiemy o umowie dzierżawy i mam konkretny wniosek o udostępnieniu 3 ławek społeczeństwu.

Radny G. Kujda - panie Antoni w poniedziałek płotu już nie będzie.

Przewodnicząca RM - kto jest za tym aby ławki stanowiące część zabudowy placu przy ul. Mickiewicza zostały udostępnione dla mieszkańców?

Stan Radnych 19

Głosowanie: za 5

9 przeciw

4 wstrzymujących się

1 radny nie głosował.

Stwierdzam, że wniosek nie został przyjęty przez Radę.

Drugi wniosek radnego Grzegorza Kujdy aby sprawdzić legalność działania ogródków piwnych.

Radny G. Kujda - wycofuję wniosek.

=============================================

PKT 9 - sprawy różne.

Pan S. Łąk - każdy z nas sięga po informacje. Informacja w gazecie nie jest promocją a anty promocją . Ja chętnie bym czytał o Dębnie co jest napisane pozytywnie. To czytają we wszystkich powiatach i mówią, co w tym Dębnie jest. 5.08.2003 i dzień później opinia internauty, że gmina Dębno dalej powinna fundować dzieciom bułki, bo dla nich jest to często jedyny posiłek na cały dzień. Nie chcę komentować zostawmy tą sprawę ale ta decyzja chwały nam nie przyniosła.

W miesiącu kwietniu zgłaszałem o przejściach przez ulicę dla pieszych. Otrzymałem odpowiedź, że w lipcu wszystko będzie zrobione, już mamy prawie wrzesień. Pomalowane było od rzeki Kosy do Placu Konstytucji, dzisiaj pasy są starte. Mieszkańcy Dębna wiedzą gdzie są pasy, natomiast kierowcy co nie mieszkają w Dębnie nie wiedzą.

Na ul. Moniuszki, Siewna są progi zwalniające i miejsce na trawę, rośnie tam lebioda. Chcę powiedzieć, że kiedyś dojdzie do groźnego wypadku na ul. Słonecznej, przejazd od ul. Wojska Polskiego - tam nie ma znaków korygujących.

Pani Kierownik OPS - żadna gmina w okresie letnim nie organizowała dożywiania dzieci a myśmy to dożywianie prowadzili. Nie wiedziałam, że ta sprawa będzie miała taki negatywny oddźwięk.

Pan Kierownik BN - w przyszłym tygodniu na terenie Dębna będą malowane pasy poziome.

Burmistrz MiG - w sprawie ul. Moniuszki i te wysepki, na których rośnie lebioda. Gmina Dębno posiada 130 km dróg gminnych i jest zobowiązana utrzymywać w pasie drogowym jako taki porządek. Akcją "Dróżnik" wypełniamy te zadania i jest odpowiedni harmonogram tych prac. Akurat ul. Słoneczna Moniuszki nie były objęte do tej pory utrzymaniem porządku. Sprawa progu zwalniającego i zwężenia - przypuszczam, że w ubiegłym roku gdy projekt był wykonywany projektant zakładał, że to z jednej strony będzie estetyczniej a z drugiej strony wąski próg wyhamuje.

Co roku będzie przyrastać terenów zielonych i będziemy je zagospodarowywać. Akcją "Dróżnik" nie wykonamy wszystkiego. Jeżeli by mieszkańcy chcieli to te trzy metry kwadratowe mogliby wykosić.

Radny A. Dobropolski - chciałbym, aby ktoś z inwestycji zainteresował się chodnikiem idąc ul. Kostrzyńską na końcu jest pień i kostki już nie ma. Stwarza to zagrożenie dla rowerzystów i dla pieszych. Kiedy rozpocznie się budowa oczyszczalni na wioskach, które daleko są od miasta Dębna. Straż Miejska jeździ z pracownikiem Urzędu d/s ochrony środowiska i dają zalecenia budowy szamb. Obecnie wybudować szambo zgodnie z wymogami nikt na wiosce nie jest wstanie. Postuluję o budowanie małych oczyszczalni.

Burmistrz MiG - co do chodnika na ul. Kostrzyńskiej poszło pismo do wykonawcy. Jest to objęte gwarancją. I w stosownym czasie mają to usunąć. W sprawie budowy oczyszczalni - 1999 roku uchwalaliśmy harmonogram budowy kanalizacji gminy. Kanalizacja jest podzielona na trzy etapy i odległe wioski typu Warnica, Mostno Więcław, Barnówko, Dolsk są przewidziane w trzecim etapie. Cała budowa kanalizacji ma kosztować około 43.000.000 zł. W budżecie gminy mamy około 4.000.000 zł na inwestycje. Wszystko zależy od możliwości zdobycia środków zewnętrznych i ich ilości. Jeżeli byśmy z jakiegoś funduszu otrzymali naprawdę duże środki byłbym gotowy wejść w kredyt i w ciągu dwóch lat wykonać kanalizację gminy. Jeżeli nie otrzymamy dużych środków i przy pomocy SAPARD będziemy wykonywać kanalizację to nie prędzej to się stanie jak za 10-12 lat. Pan oczekuje precyzyjnej odpowiedzi. Ja panu nie odpowiem, co zrobi Rejonowy Komitet Sterujący w Szczecinie.

Radny A. Dobropolski - chodzi mi o to aby pan Burmistrz tą sprawę miał na uwadze.

Przewodnicząca RM - myślę, że Burmistrz nie będzie budował indywidualnych szamb. Każdy mieszkaniec ma obowiązek zadbania o higieniczne odprowadzanie ścieków. Niektóre gospodarstwa mają wyjątkowe zaniedbania w tej dziedzinie i nie koniecznie wynikające z braku funduszy. Myślę, że nie rozstrzygniemy tego tematu tu i teraz. Wiemy jaki jest plan dalekosiężny kanalizowania całej gminy, wiemy jakie mamy środki i dlatego należy do tych spraw indywidualnie podchodzić aby pewne rozwiązania podpowiedzieć niekoniecznie budowanie oczyszczalni ścieków.

Radny S. Witkowski - na ul. Ofiar Katynia jest duże zagłębienie i należy je zasypać. Należy nawieźć kilka wywrotek ziemi, aby wyrównać ten rów.

Radny G. Kujda - Dębno w sąsiednich gminach postrzega się bardzo dobrze. My popadliśmy w krytycyzm do końca, że jest tylko źle. Dzieje się naprawdę dużo dobrych rzeczy. Po wielu latach z miernoty jaka była na "Dni Dębna" coś naprawdę dobrego zostało zrobione, coś co odwiedziło kilkanaście tysięcy ludzi. "Dni Dębna" przebiegły spokojnie i nie było żadnych wybryków chuligańskich. Cieszmy się z tego i patrzmy na to miasto trochę inaczej.

Przewodnicząca MiG - ja w tym miejscu zbierając różne głosy lokalnej społeczności i nie tylko wyrażę uznanie i podziękowanie organizatorom tegorocznych "Dni Dębna", które zgromadziły niesamowite tłumy ludzi. Mam opinię od rodziców, że jest to bardzo dobry termin, dzieci mogły z rodzicami bawić się bardzo długo, bo nie musiały odrabiać lekcji. Była ogromna ilość imprez, które mogły zaspokoić gusty wielu ludzi. Wreszcie przemysł mógł się zaprezentować i przedsiębiorczość jakoś zaistniała. Jest propozycja, aby stworzyć w Dębnie takie miasto gdzie żyją rodziny hobbystów i pokazać to, co w ludziach drzemie. Chcę z tego miejsca wszystkim serdecznie podziękować i myślcie już o tym jak za rok jeszcze lepiej "Dni Dębna" uświetnić. Artyści, którzy uczestniczyli w plenerze malarskim wyrażali opinię taką, że chcą tu tworzyć, bo w tym mieście dobrze się czują. Aktorzy, którzy przyjechali na triadę teatralną prosili o jeden nocleg dłużej po pierwszym dniu pobytu, bo dobrze się czuli, bo jest tu w mieście jakaś taka atmosfera. Chcą zostać zamiast jechać gdzieś tam. Są to miłe sygnały, że to miasto ma swoją atmosferę. Spróbujmy mówić i robić to co dobre a wtedy to co złe będzie musiało ustąpić.

Radny B. Ircha - czuję się niesmacznie, że się upomniałem o tą Wspólnotę i myślę, że ta gazeta jest coś warta. Są tam cenne informacje do pracy w samorządzie. Ja z tej gazety korzystam i kupiłem sobie osobiście poradnik samorządowca. Jeśli będę chciał być radnym, który tylko od pierwszego do pierwszego i coś tam dostać aby jakoś przeleciało, to gazeta jest nie potrzebna. Prasa to nasze sumienie i "Wspólnota Samorządowa" też.

Przewodnicząca RM - w związku z wyczerpaniem się porządku obrad zamykam obrady i dziękuję za udział.

==============================================

Protokołowała

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Ewa Bajkiewicz

Helena Sługocka

15

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 02-10-2003 10:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 02-10-2003 10:37