Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół z Sesji Nr XII z dnia 26.06.2003 r.


PROPTOKÓŁ Z PRZEBIEGU XII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DĘBNIE Z DNIA

26 CZERWCA 2003 roku.

Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń UMiG o godz. 12.00 i trwały do godz. 16.30

Przewodniczący obrad - Helena Sługocka.

Na wstępie Przewodnicząca RM dokonała otwarcia obrad i przywitała wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Na sali posiedzeń obecni byli: przedstawiciele starostwa powiatowego pan Rupenthal, pan Getman J. Prezesi spółek, kierownicy wydziałów UMiG, Kierownicy i Dyrektorzy jednostek gminnych, Kierownik Sanepidu w Dębnie, sołtysi wsi i mieszkańcy Dębna.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 1.

Przewodnicząca RM - stwierdziła, że na stan 21 radnych na sali obrad obecnych jest 20 radnych co stanowi 95,23% stanu ogólnego Rady.

Nieobecny Bogumił Ircha

Wobec czego Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności radnych na sesji stanowi załącznik nr 2.

Porządek obrad

 1. Sprawy regulaminowe:

a/ otwarcie sesji RM,

b/ stwierdzenie kworum,

c/ przyjęcie protokołów z przebiegu X i XI sesji RM.

d/ informacja przewodniczącego RM o działaniach podejmowanych między sesjmi.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza MiG.

a/ pytania do sprawozdania,

b/ odpowiedzi na pytania dotyczące sprawozdania,

c/ przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza,

d/ sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej od XI 2002do maja 2003 roku

 1. Wolne wnioski i zapytania.

 2. Ocena stanu bazy placówek oświatowych w MiG Dębno.

 3. Informacja o stanie sanitarnym MiG Dębno.

 4. Ocena funkcjonowania przedszkoli i oddziałów "O" na terenie MiG Dębno.

 5. Zajęcie stanowiska w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno.

 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno

oraz planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia

miasta Dębno w rejonie ul. Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej,

b/ zmiany uchwały RM w Dębnie nr X/58/99 z dnia 29.04.1999 r oraz uchwały nr

XXIX/180/2000 z dnia 24.08.2000 r w sprawie wprowadzenia zmian odpłatności

za pobyt w przedszkolu i żłobku,

c/ utworzenia funduszu stypendialnego Rady Miejskiej w Dębnie,

d/ zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok,

e/ wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/20/2002 RM w Dębnie z dnia 30.XII.2002

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2002,

f/ wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok,

g/ zmianie w planie finansowym środków specjalnych na 2003 rok,

h/ przyznania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG Dębno"

i/ ustalenia regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG

Dębno,

j/ rozwiązania Klubu Radnych Unii Pracy Rady Miejskiej w Dębnie,

k/ upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

9/ Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

10.Sprawy różne.

 1. Zamknięcie sesji RM.

Informuje, że porządek obrad został omówiony na wspólnej komisji łącznie z wprowadzeniem nowego projektu w sprawie nadania medali pamiątkowych.

Kto jest za przyjęciem porządku obrad XII sesji z uwzględniona poprawką?

Głosowanie; za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek obrad.

Informuję, że protokoły z przebiegu X i XI sesji RM zostały sporządzone i wyłożone do wglądu w Biurze Rady. Dotychczas nie wniesiono uwag. Czy koś chce wnieść uwagi odnośnie uwidocznionych zapisów w protokole sesji RM?

Kto jest za przyjęciem protokołów z przebiegu X i XI sesji RM?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokoły.

======================================

PKT 1 d- informacja Przewodniczącej RM o działaniach podejmowanych między sesjami.

Przewodnicząca RM przedstawiła sprawozdanie z działalności za okres między sesjami.

/ sprawozdanie stanowi załącznik nr 3/

=====================================

PKT 2 - sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od 06.06.2003 do 26.06.2003.

Burmistrz MiG P. Downar - przedstawił sprawozdanie z pracy Burmistrza MiG, które stanowi załącznik nr 4.

Poinformował Rade, że w lipcu musi się odbyć sesja, ponieważ należy rozpatrzyć wniosek PWiK na zmianę ceny za wodę i ścieki a także i musi być podjęta uchwała na obsługę bankową.

Radny J. Baranowicz - Panie Burmistrzu czy w rozmowach z władzami PKP rozważana była możliwość udostępnienia pomieszczeń WC i korzystania dla podróżnych PKS. Należy tą sprawę rozważyć w celu uruchomienia WC dla podróżnych.

Czy rzeczywiście dla LZSu Burmistrz przyznał cała kwotę o jaką występowali czy też potrzeby budżetu nie pozwoliły na przyznanie większej kwoty.

Burmistrz MiG - co do WC - poprzedni Zarząd prowadził rozmowy z koleją na ten temat. Z jakieś przyczyny ta sprawa nie została załatwiona do końca. Jest to temat do rozważenia.

A. Kornaś - w ubiegłym czasie kolej nic nie mówiła o partycypacji w kosztach uruchomienia WC i nie zdecydowali się na przekazanie nam tych ubikacji a PKS jednoznacznie opowiedział się, że nie mają na to środków aby taki szalet utrzymać.

Burmistrz MiG - co do WC - można dalej prowadzić rozmowy z PKP ale należy zdać sobie sprawę iż koszty funkcjonowania WC całkowicie przejdą na budżet gminy. Podejmę takie rozmowy i wyliczę koszty.

Jeśli chodzi o LZS - faktycznie preliminarz imprezy opiewał na 6.800 zł. W preliminarzu były takie pozycje które w formie rzeczowej gmina poniosła. Wydatki gminy są ograniczone dlatego pomoc finansowa wysokości 100 zł oraz w formie materialnej zostanie przeznaczona.

Radny R, Święcicki - czy można coś więcej usłyszeć w sprawie wizyty pana marszałka w Dębnie, który wizytował szpital, kopalnię i WTZy. Co wynika z wizyty w szpitalu czy padły jakieś sugestie, czego należy się spodziewać i czy można było wywnioskować z wypowiedzi pan marszałka sugestie co do dalszych losów szpitala. Czy od pana marszałka zapadły deklaracje.

Burmistrz MiG - marszałek pozytywnie odebrał funkcjonowanie szpitala w Dębnie jednak należy zdawać sobie sprawę z możliwości finansowych Narodowego Funduszu Zdrowia. Są one coraz mniejsze i składki też są coraz mniejsze. Ministerstwo Zdrowia szuka oszczędności. Od dwóch lat rozmawia się w ministerstwie o likwidacji niektórych szpitali. Nastawienie pani i pana marszałek jest raczej za utrzymaniem, ale ostateczny werdykt dopiero zapadnie. Ustawa mówi, że minister decyduje o sieci szpitali. Zabiegam gdzie tylko możliwe o poparcie dla funkcjonowania szpitala w Dębnie zarówno w gabinecie wojewody jak i marszałka. Przedstawiam różne argumenty. Na sesji powiatowej omawiano sprawy wyhamowania zobowiązań naszego szpitala. Tak to na dzień dzisiejszy wygląda i należy mieć tego świadomość.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem sprawozdania z działalności burmistrza?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła sprawozdanie.

=============================================

PKT 2 d - sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca RM - w związku z tym, że nie ma na dzisiejszej sesji radnego B. Irchy dlatego nie będzie sprawozdania z pracy KR.

=========================================

PKT 3 - wolne wnioski i zapytania.

Radny J. Baranowicz - czy prawda jest, że po uroczystościach majowych zginęły elementy sceny i dlatego nie można jej teraz używać.

Radny J. Głuszko - chodzi mi o ruchy kadrowe na terenie naszej gminy. Czy został wybrany prezes ZGM jeśli tak to kto to jest. Czy prawdą jest, że w dniu wczorajszym

odwołana została z funkcji Dyrektora DOK Pani M. Gąsecka jeśli tak to co było powodem ?. Czy Pan Burmistrz wyraziłby zgodę aby Sołtys wsi Cychry był w składzie komisji konkursowej do wyłonienia Dyrektora szkoły w Cychrach?

==========================================

PKT 4 - ocena stanu bazy placówek oświatowych w MiG Dębno.

Radny M. Jacura - ocena stanu bazy placówek oświatowych była omawiana na posiedzeniu wspólnych komisji i zostały wypracowane trzy wnioski:

 1. odgrzybienie i osuszenie budynku SP nr 1,

 2. wykonanie stolarki okiennej w SP Smolnica,

 3. wykonanie dachu w SP Różańsko, Barnówko.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem oceny stanu bazy placówek oświatowych na terenie MiG Dębno?

Stan radnych 20

Głosowanie: za 18

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 5

=======================================

PKT 5 - informacja o stanie sanitarnym MiG Dębno.

Pan I. Kmieć Dyrektor Sanepidu - na terenie naszego miasta odbywały się ćwiczenia Straży Pożarnej i było mi bardzo wstyd za bałagan jaki jest wokół jeziora.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji o stanie sanitarnym MiG Dębno?

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 6

======================================

PKT 6 - ocena funkcjonowania przedszkoli i oddziałów "O" na terenie MiG Dębno.

Radny M. Jacura - na komisji wspólnej w sprawie przedszkoli i oddziałów "0" w MiG wypracowane zostały wnioski:

 1. dokonanie remontu przedszkola nr 1 w roku 2004.

 2. Upowaznić Burmistrza do przedstawienia RM działań w zakresie likwidacji przedszkola nr 3,

 3. Zobowiązać Burmistrza do podjęcia działań w zakresie uregulowania stanu prawnego Klubu Seniora.

Ocena funkcjonowania przedszkoli została przyjęta za jednogłośnie.

Radny J. Baranowicz - komisja Oświaty Kultury i Spraw Publicznych dość szczegółowo dokonała przeglądu wszystkich placówek oświatowych jak i przedszkolnych przyjrzała się potrzebą jak i osiągnięciom. Stwierdzić należy że stan przedszkoli w niektórych momentach jest tragiczny. W szkołach jest również wiele spraw do zrobienia. Stawiam wniosek formalny aby opracować na najbliższą kadencję kompleksowy program modernizacyjnego placówek oświatowych na terenie MiG Dębno. Poprzednie lata były latami inwestycji w oświacie teraz większych inwestycji oprócz sali gimnastycznej w Smolnicy się nie prowadzi. Jedynym sposobem doprowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych jest prowadzenie modernizacji i remontów obiektów. Jedną rocznie robimy od początku do końca i w następnym roku następną placówkę. Inaczej będzie to na darmo wydawanie pieniędzy i łatanie dziur.

Burmistrz MiG - oczywiście ZEAS i OKiS mają taką świadomość i w materiałach zostały te sprawy zawarte. Wstępne szacunki potrzeb remontowych bazy oświatowej szacuje się w granicach 2. 217.000 zł. Decyzją Rady będzie w jakim kierunku pójdą inwestycje w oświacie czy inwestycyjny czy remontowym. Najpilniejszymi działaniami na najbliższe lata to wymiana okien na szczelniejsze i obniżenie kosztów ogrzewania danej placówki. Co do kolejności mamy przedstawione potrzeby i jest kwestią ustalenia kwot jakie środki w każdym roku będziemy przeznaczać. Sytuacja demograficzna formalno prawna zmusza by oddziały zerowe przeszły do szkół i już nie mogą być przy przedszkolach dlatego jedno przedszkole wypada. Jest kwestia zagospodarowania obiektu przedszkola nr 3 dlatego nie postawiliśmy wniosku o likwidację tego przedszkola.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem informacji na temat funkcjonowania przedszkoli i oddziałów zerowych?

Głosowanie : za 18

2 trzymujących się.

Stwierdzam, że Rada przyjęła informację. Załącznik nr 7.

=====================================

PKT 7 - Zajęcie stanowiska w sprawie określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno.

Radny K. Witkowski - w sprawie określenia zasad pomocy dla przedsiębiorców odbyły się dwa posiedzenia komisji. Na pierwszym spotkaniu z przedsiębiorcami komisja wypracowała szereg wniosków, które trafiły do Burmistrza i zostały uwzględnione w nowym projekcie uchwały. Była propozycja Pana Kreczmera aby w § 8 pkt 5 i 6 wykreślić, które dotyczyły restrykcji związanych z zaprzestaniem działalności przez przedsiębiorców w razie udzielenia mu pomocy. Komisja pozytywnie ustosunkowała się do tej propozycji Pana Kreczmera. W załączniku do uchwały należało wpisać pełne etaty a nie liczbę pracowników.

Radny Z. Myszkowski - proszę zauważyć niesprawiedliwość, która by wynikała z tego projektu uchwały. Są tu podane parametry procentowe wymiaru podatku w kolejnych latach. Ograniczenie jest jakby 80% do wysokości nakładanego podatku. 80% ze 100.000 zł to nie jest to samo co 80% z 10.000 zł. Czy nie należałoby określić te wysokości np. wskaźnikiem kosztów utrzymania etatów rocznie. Inaczej całkiem małe przedsiębiorstwo zyska groszową pomoc natomiast duży zakład pracy zatrudniający również 5 czy 10 pracowników otrzyma ta pomoc o wiele większą. Może to być niesprawiedliwym elementem w tej uchwale. W końcowych paragrafach tej uchwały powinien się znaleźć zapis zobowiązujący Burmistrza do przedłożenia Radzie skutków prowadzenia tej uchwały w życie.

Burmistrz MiG - co do realizacji tej uchwały możemy dyskutować w jakim cyklu. Jest to ważny instrument w ręku rady do uprawiania polityki gospodarczej. Na dzisiaj nie mamy inwestora aby określić wielkości. Jeśli by się znalazł inwestor uchwała może być zmieniona. Dokonywaliśmy symulacji jakie będą wielkości zwolnienia z podatku w dużych, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Z-ca Skarbnika I Pludra - nie ma dużych zagrożeń, że pozbawiamy się dużych dochodów z tego tytułu, ponieważ nie ma u nas aż tak wielkich powierzchni, które by liczone były w miliony złotych. Podatek od nieruchomości jest jednym z większych pozycji w budżecie i nie możemy się go pozbawić. Jest bardzo trudno odnieść się kwotą konkretną przy przyznawaniu tych ulg. Ta pomoc na pewno jest kroplą w morzu potrzeb dla przedsiębiorców.

Radny A. Dobropolski - czy wykreślenie z § 8 pkt 5 i 6 jest zgodne z przepisami?

Radny A. Bójko - zwracałem uwagę na komisji budżetowej uwagę, że ulga dla pracodawców będzie nie jednakowa dla różnych podmiotów. Dla jednego wyniesie więcej a dla drugiego mniej mimo tego samego zatrudnienia. Należy przeprowadzić symulację tych zwolnień.

Burmistrz MiG - patrząc na różne rodzaje działalności gospodarczej jest problematyczne ustalenie zasad bo jak traktować szwalnię w stosunku do tartaku czy do zakładów meblarskich gdzie powierzchnie magazynowe są duże. Wypracowanie wspólnych zasad będzie zawsze problemem. Decyzja Rady jak do tego podejść.

Radny G. Kujda - mamy 2003 rok 14 rok demokracji i wolnych usług ekonomicznych. Po prostu mówicie o jakiś absurdach ekonomicznych należy znać podstawy ekonomi. Takie uchwały w innych gminach funkcjonują i nie słyszałem aby tam budżet 'upadł". Mówicie państwo o jakiś absurdach należy skończyć tą dyskusję.

Burmistrz MiG - są gminy co wyprzedzają innych o 8-10 lat w gospodarce podatkami. Ja taki projekt złożyłem i zobaczymy jak to zafunkcjonuje w naszych warunkach. Na dzień dzisiejszy to musi ktoś do Dębna przyjść zainwestować i stworzyć miejsca pracy to jest potrzebą bardzo pilną. Zanim ten projekt wróci z Urzędu ochrony konkurencji może minąć około 2 miesięcy. Proponuję przyjąć w brzmieniu przedstawionym dzisiaj.

Radny J. Baranowicz - odpowiadając dla radnego Kujdy - wydaje mi się, że w ogóle nie słuchał o czym mówił radny Myszkowski i Bójko. To co my próbujemy mówić to od razu jest ustalone z góry. Powinna być ulga jednakowa dla wszystkich od zatrudnionego zarówno od tego kto płaci bardzo duży podatek i płaci mały podatek. Nie chodzi ile wpłynie do budżetu tylko będzie jednakowa ulga dla wszystkich.

Radny M. Komarowski - uczestniczyłem w obydwu posiedzeniach komisji Chcę powiedzieć, żebyście Państwo się nie spodziewali, że będzie nawał podań. Tacy mali przedsiębiorcy jak ja nie zamierzamy składać podania o ulgę w podatku, ponieważ na razie nie będzie to opłacalne. Uważam jednak, że ta uchwała jest dobrym krokiem. Niech za rok Burmistrz nam powie jak to funkcjonuje, a może za pół roku. Uważam, że radny Myszkowski kieruje się zdrowo-rozsądkowym myśleniem i tego nie neguję. Spróbujmy to tak zatwierdzić jak jest i za pół roku spotkajmy się i oceńmy.

Radny Z. Myszkowski - moja intencją nie było wywoływanie rabanu na sesji. Kolego Kujda zachęcam o odrobinę kultury w dyskusji i używanie wręcz nie parlamentarnych określeń nie jest pożądane. Czy Pan jest większym ekonomistą od de mnie czy odwrotnie nie będę komentować. Myślę, że półroczny okres od wejścia w życie tej

uchwały byłby okresem do którego moglibyśmy się odnieść i pozwoli wprowadzić jakieś korekty, które pójdą w dobrym kierunku.

Radny K. Witkowski - na komisji padły takie ustalenia, że po 6 miesiącach Pan Burmistrz dokona analizy i przedłoży Radzie stosowne wnioski.

Radny Z. Myszkowski - ja proponuję aby właśnie taki zapis zawrzeć w uchwale.

Przewodnicząca RM - nie koniecznie to powinno być w uchwale ale możemy zobowiązać Burmistrza aby po pół roku złożył informację z realizacji tej uchwały.

Radny G. Kujda - jeśli obraziłem to przepraszam. Panowie podnosicie sprawy nie wysuwając konkretnego wniosku. Jeżeli Pan wstaje i mówi, że nie wie jak to ma być to po co zabierać głos. Jeszcze raz apeluję o zdrowy rozsądek. W Urzędzie nie mamy biura obsługi inwestora. Jednak jest to dobry krok w dobrą stronę.

Radny A. Dobropolski - nikt z radnych nie jest przeciwko i stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodnicząca RM - kto jest za zaopiniowaniem pozytywnym materiału dotyczącego określenia zasad stosowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców w gminie Dębno?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 18

2 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada wydała pozytywną opinię. Załącznik nr 8

Ogłoszona została przerwa w obradach.

=========================================

PKT 8 a - projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dębno oraz planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Dębno w rejonie ul. Piasta, Armii Krajowej i Chojeńskiej.

Radny M Jacura - komisje wspólne przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego?

Stan radnych na sali 19

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr/ XII/78/2003. Załącznik 9

==========================================

PKT 8 b - projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Dębnie nr X/58/99 z dnia 29.04.1999 r oraz uchwały nr XXXIX/180/2000 z dnia 24.08.2000 w sprawie zmian odpłatności za pobyt w przedszkolach i żłobku.

Radny M. Jacura - komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany odpłatności za pobyt w przedszkolu i żłobku?

stan radnych 20

Głosowanie: za 12

6 przeciw

 • wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/79/2003 Załącznik nr 10.

========================================

PKT 8 c - projekt uchwały w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego Rady Miejskiej w Dębnie.

Radny M. Jacura - komisje przyjęły projekt uchwały z wnioskiem o dopisanie w § 4 punktu 2 w/w podmioty mogą w uzasadnionych przypadkach złożyć wniosek o odwołanie wypłat przyznanego stypendium.

Radny J. Baranowicz - dlaczego tak bardzo mocno forsuje się uchwałę Rady odnośnie stypendium w sporcie i dziedzinach artystycznych. Nie mamy uchwały dotyczącej stypendiów za wyniki w nauce, nie przyznajemy nagród za udział w olimpiadach tylko chcemy uchwalić i to bardzo uznaniowo regulamin. Co do uchwały nie mam żadnych zastrzeżeń trzeba nagradzać stypendiami. Według nas nagradzać trzeba zdolnych a przede wszystkim z rodzin biednych. Natomiast za osiągnięcia jednorazowe po prostu przyznawać nagrody Burmistrza. Jest już wniosek o 2.400 zł na tego typu stypendia. Czyli tak - mamy już osoby i do tego dopasowujemy uchwały i regulamin aby przydzielić. Normalną praktyką jest tak, że jest jakiś regulamin i wszyscy wiedzą i wszyscy się do niego dostosowują, pracują i po jakimś czasie za te efekty otrzymują nagrody czy stypendia. Na moje pytanie na komisji, czy wszyscy finaliści mistrzostw Polski i międzynarodowych od 1do 3 miejsca w danym roku otrzymają te stypendia, otrzymałem odpowiedź, że nie koniecznie, bo jeśli będzie więcej, to w ramach budżetu komisja powołana przez Pana Burmistrza ustali kto otrzyma takie stypendia. A więc, jest to ogromna uznaniowość paru osób, komu takie stypendia przydzielić. Dziwi mnie ten pośpiech. Zwracałem się z prośbą o powołanie osób zajmujących się tymi sprawami, żeby usiąść i porozmawiać. Jesteśmy za tym, aby włączyć do tego wszystkie olimpiady. Mamy np. bardzo dobrych informatyków zajmują gdzieś miejsce i gdzie oni się mieszczą w tych podjętych uchwałach - nigdzie. Nie spieszmy się, niech Pan Burmistrz za ten rok przyznana nagrody burmistrza dla tych, którym szykowane jest to stypendium. Spokojnie poprośmy Dyrektorów, sportowców i rozważmy całość objęcia młodzieży, zarówno młodzieży olimpiad przedmiotowych, artystycznych , informatycznych za wyniki w nauce bo tego nie mamy.

Burmistrz MiG - muszę tutaj sprostować pana Baranowicza, że nie mamy w nauce. W nauce jest stypendium, szkoła mała o odpowiedniej ilości oddziałów ma jedno stypendium, szkoła większa ma trzy stypendia. Gmimnazjum i SP nr 3 mają po 3 stypendium, pozostałe szkoły mają po 1 stypendium naukowe. Regulamin do tego funkcjonuje. Może jest to kontrowersyjne bo nie wiąże się wyników w nauce tylko do danej jednostki przydzielona jest ilość stypendiów. W regulaminie ustalamy 3 stypendia i w budżecie ustalamy określoną kwotę na dany rok i komisja przyznaje kwotę stypendiów np. 100 zł dla wybitnego sportowca lub osoby posiadającego uzdolnienia artystyczne lub rozdzielić tą kwotę na 3, 4 lub 5 i wówczas wyjdzie po 60 zł. Moim zdaniem należy obracać się w pewnej puli środków pieniężnych, którą sztywno zapiszemy.

Radny J. Baranowicz - panie Burmistrzu ja najczęściej nie tylko wiem co mówię ale mówię to co wiem. Proszę o potwierdzenie pracowników z Biura Rady, czy jest uchwała Rady Miejskiej odnośnie stypendiów naukowych. Wiem, że takowa była, natomiast Wojewoda ją uchylił bo miała braki formalne. I ta uchwała o ile dobrze wiem jest uchylona. Bardzo dobrze, że szkoły miały przydzielone środki na przyznanie jednego czy dwóch stypendiów, ale to tylko przyznane środki. Stąd moja prośba aby Pan Burmistrz w tym roku przyznał nagrody tym którzy na nie zasługują jako nagrody burmistrza, a spokojnie opracować regulamin stypendiów czy nagród obejmujący całość pracy w oświacie i w nauce, olimpiadach, w sporcie i artystyczne. Takie miasta jak Stargard, Szczecin mają jednorazowe stypendia zróżnicowane od 100 zł do 1000 zł i wówczas rzeczywiście można objąć wszystkich finalistów wojewódzkich i za 1, 2 i 3 miejsce stopniując ten wydatek. Wówczas otrzymuje stypendium każdy. Stąd moja prośba nie po to aby mieszać i kij w mrowisko wsadzać, tylko po to, aby objąć całościowo młodzież, która zasługuje na uznanie Pana Burmistrza czy Rady.

Radna D. Sawicka - szkoły ponad gimnazjalne i szkoły ponadpodstawowe organem prowadzącym jest Rada powiatu myśliborskiego. Z tego regulaminu wynika, że stypendystami mogą być również uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych. Moje pytanie dotyczyłoby uchwały Rady Miejskiej o stypendiach, które mój kolega Baranowicz zadał i my wiemy. Jeżeli regulamin dotyczyłby konkursów, olimpiad, zawodów przedmiotowych, sportowych to uważam, że w tedy również powinni uczestniczyć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. W tym przypadku nie ma znaczenia czy organem prowadzącym jest Rada powiatu w Myśliborzu czy Rada Miejska bo mamy uczniów z naszego miasta i gminy. Nie ma to znaczenia bo to nasza młodzież i dzieci. Regulamin obejmować powinien wszystkich uczniów tych najzdolniejszych i najlepszych.

Burmistrz MiG - w stosunku do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych regulamin stypendialny w sporcie i artystyczne odnoszą się w zupełności. Co do stypendiów naukowych w poprzedniej kadencji dyskutowaliśmy do jakiej młodzieży ma to się odnosić. Decyzja zapadła po dyskusji i była podjęta. Organ prowadzący występuje o środki dla tej młodzieży. W tej chwili występujemy z tym rodzajem stypendiów dla młodzieży uzdolnionej. Mamy sytuację z naszym skoczkiem czy pastele i są to dziedziny, gdzie młodzież uzyskuje dobre efekty dlatego należy docenić tą młodzież i pomóc tym bardziej nie każda z tych osób może ponieść koszty wyjazdów czy zakupów sprzętu bo pochodzą z rodzin uboższych ale mają zdolności i zacięcie do rozwijania się. Co do stypendium naukowego nie wiem czemu to wówczas nie zostało podjęte jakoś to ucichło i nie było na sesji informacji, że uchwała został uchylona. Rozpatrzymy ten temat powtórnie i teraz nie odpowiem na ten temat. Natomiast jest to już prawo miejscowe wola Rady i stosuje się do młodzieży, która uczęszcza do szkół i zespół szkół może również składać wnioski.

Przewodnicząca RM - kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie utworzenia funduszu stypendialnego rady Miejskiej w Dębnie?

Stan radnych na sali 20

Głosowanie: za 14

2 przeciwnych

4 wstrzymujących się.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/ 80/2003. Załącznik nr 11

PKT 8 d - projekt uchwały w sprawie zamiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok.

Radny M. Jacura - na wspólnym posiedzeniu komisji padł wniosek o zwiększenie środków o 16.000 zł dla OPS na dożywianie uczniów w szkołach w czasie wakacji. Jak słyszeliśmy w sprawozdaniu burmistrza ta kwota wzrosła do 25.000 zł i została uwzględniona w projekcie uchwały.

Pani I. Pludra - do projektu uchwały została naniesiona zmiana w pozycji OPS.. Na komisji wspólnej postawiono wniosek aby objąć dożywianiem w okresie letnim dzieci z terenów wiejskich i wstępnie oszacowano ten koszt na 16.000 zł jednak pani kierownik OPS sporządziła kalkulację i okazało się, że tych dzieci wiejskich jest 300 aby dodatkowo objąć dożywianiem formie bułek słodkich i należy dodatkowo zabezpieczyć 25.000 zł. Nastąpiło przesunięcie środków z planu zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz MiG - środki z zagospodarowania przestrzennego nie są na dzisiaj uruchamiane i zostaną uruchomione w miesiącu wrześniu lub październiku i wówczas przy weryfikacji budżetu zostaną one oddane.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie MiG Dębno na 2003 rok?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/81/2003 Załącznik nr 12

==========================================

PKT 8 e - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr IV/20/2002 RM w Dębnie z dnia 30.XII.2002 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002.

Stan radnych 19

Głosowanie; za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/82/2003 Załącznik nr 13

========================================

PKT 8 f - projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/ 83/2003. Załącznik nr 14

========================================

PKT 8 g - projekt uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym środków specjalnych na 2003 rok.

Komisje przyjęły projekt uchwały bez uwag.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany w planie finansowym środków specjalnych na 2003 rok.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/ 84/2003. Załącznik nr 15

========================================

PKT 8 h - projekt uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego

" Zasłużony dla MiG Dębno"

Komisje przyjęły projekt uchwały.

Przewodniczący RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie przyznania medalu pamiątkowego " Zasłużony dla MiG Dębno"?

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/85/2003. Medal pamiątkowy został przyznany dla Jana Brabdsmana, Joanny Trijbits, Catharina Johann Tirion.

Załącznik nr 16

=========================================

PKT 8 i - projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG Dębno"

Radny M. Jacura - komisje przyjęły projekt uchwały ze zmianami:

 1. wykreślić § 5 i 8 w całości,

 2. wpisać słowo komisja a nie kolegium,

 3. w § 8 wykreślić pkt 3 pozostawić tylko 1 i 2,

 4. w § 10 wpisać : medal wręcza się na uroczystościach o charakterze państwowym lub regionalnym, na sesjach Rady Miejskiej oraz uroczystościach państwowych lub regionalnym na sesjach Rady Miejskiej oraz uroczystościach branżowych i rocznicowych.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego "Zasłużony dla MiG Dębno" z naniesionymi zmianami.

Stan radnych na sali 18

Głosowanie: za jednogłośnie.

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/86/2003. Załącznik nr 17.

========================================

PKT 8 j - projekt uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Radnych Unii pracy Rady Miejskiej w Dębnie.

Komisje przyjęły projekt uchwały bez uwag.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie rozwiązania Klubu Radnych Unii Pracy.

Stan radnych 19

Głosowanie: za 15

2 przeciwnych

2 wstrzymujących się

Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę nr XII/87/2003. Załącznik nr 18.

============================================

PKT 8 k - projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza MiG Dębno do zaciągnięcia zobowiązania finansowego.

Komisje przyjęły projekt uchwały bez uwag.

Burmistrz MiG - była ustawa o anulowaniu starych planów zagospodarowania przestrzennego. W kolejnych latach ze względu na koszty gmina nie podejmowała się opracowań planów zagospodarowania przestrzennego a Rząd co roku odraczał egzekucję o rok. Aby nie zatrzymywać procesu inwestycyjnego i zrealizowania WPI w przyszłym roku należy przystąpić do opracowywania planów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie mogę ogłosić przetargu na wykonywanie planów zagospodarowania. Wykonanie takiego planu trwa około 8 miesięcy jeżeli nie ma protestów. Od 10 lipca wchodzi nowa ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym i nowe projekty będą wykonywane w świetle nowej ustawy. Pozwoli to rozpisać przetarg po analizie terenu miasta i WPI. Oszacowaliśmy, że 1.400.000 zł na pierwszy etap musimy wydać a w przyszłym roku również realizować plany zagospodarowania. Wiąże się to z tym, że w ubiegłym roku na Oś Siewna sprzedawała działki budowlane a na dzień dzisiejszy na tym terenie jest zapis działki rolne. Nie podjęcie tego tematu Urząd znalazłby się w konflikcie prawnym z osobami fizycznymi. Przyspieszam o pół roku działania i proszę o akceptację Rady.

Radny J. Baranowicz - czy jest opracowany jakiś szacunkowy koszt całości zadania opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego nie tylko miasta i gminy i czy jest plan środków finansowych na najbliższe lata do zrealizowania.

Burmistrz MiG - szacunkowy koszt wykonania planów dla całego miasta i wsi wyniesie około 3.000.000 zł. Należy wykonać pierwszy etap co jest najpilniejsze aby nie blokować.

Przewodnicząca RM - kto jest za podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania finansowego?

Stan radnych 19

Głosowanie: za jednogłośnie

Stwierdzam, że Rad podjęła uchwałę nr XII/88/2003 Załącznik nr 19

======================================

PKT 9 - odpowiedzi na wnioski i zapytania.

Przewodnicząca RM - Rada zleciła Komisji Rewizyjnej zbadanie sprawy wyboru sołtysa wsi Grzymiradz. W związku z powyższym proszę pana A. Brzozowskiego o odczytanie protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Radny A. Brzozowski - odczytał protokół Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli wyboru sołtysa wsi Grzymiradz.

Radny J. Baranowicz - usłyszałem, że listę obecności trzy osoby nie podpisały przez nieuwagę. Czy pan Kornaś siedział cały czas przy liście obecności.

Pan A. Kornaś- ludzie wpisywali swoje nazwiska i podpisywali się , może nie zauważyłem, że ktoś nie podpisał się - jest to moje przeoczenie.

Przewodnicząca RM - myślę, że Rada powinna przyjęć ten materiał. Kto jest za przyjęciem protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli wyboru sołtysa wsi Grzymiradz.

Stan radnych 18

Głosowanie: za 13

4 wstrzymujących się.

1 osoba nie głosowała

Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół KR.

Burmistrz MiG - jeśli chodzi o kradzież elementów sceny to nikt nie zgłaszał takiej sprawy i nic mi o tym nie wiadomo zainteresuję się problemem.

Nowym prezesem ZGM został Pan Jan Robak informowałem o tym na sesji młodzieżowej. Co do odwołania Pani Gąseckiej - do dnia wczorajszego przebywała na urlopie macierzyńskim i na podstawie braku zaufania odwołałem ją z zajmowanego stanowiska. Przyczyną było niewykonanie zaleceń pokontrolnych z 12 listopada 2001 roku i one wyszły w trakcie kontroli 17 marca br. Sprawa komisji konkursowej na Dyrektora SP w Cychrach pan sołtys sugeruje, że chciałby być członkiem tej komisji jako przedstawiciel burmistrza - regulamin zgodnie z ustawą o systemie oświaty ustalony został skład komisji konkursowej 12 osobowy i w tym składzie 3 osoby powołane są przez burmistrza tj, Pan Paweł Chrobak, Pana M. Komarowskiego i Pani E. Kotowska. Myślę, że skład tej komisji jest na tyle reprezentatywny, że gwarantuje właściwy wybór Dyrektora SP w Cychrach. Sprawa oczyszczenia brzegu jeziora - wydałem dla PUK odpowiednie polecenia. Akcja "Dróżnik" - jest konieczne aby na sezon mieć pewną grupę ludzi interwencyjną do różnych prac porządkowych.

Radny J. Baranowicz - jeśli o sprawy kadrowe to dobrym obyczajem jest przedstawić Radzie na najbliższej sesji zatrudnionych nowych kierowników jednostek, abyśmy wiedzieli kto kieruje jednostką gminy.

Burmistrz MiG - pan J. Robak był ostatnim dyrektorem PBRol, zajmował się budownictwem. Przez ostatnie 10 lat prowadził swoją działalność gospodarczą. Jest w miarę przygotowany aby tymi problemami się zajmować. Z wykształcenia ekonomista.

Radny J. Głuszko - uważałem, że jako radny i sołtys wsi Cychry myślałem, że pan Burmistrz powoła mnie do składu komisji konkursowej. Skoro mi nie dane jest być w składzie komisji to niech będzie tak jak jest.

==========================================

PKT 10 - odpowiedź na złożoną interpelację.

Przewodnicząca RM - wpłynęła na sesji interpelacja pana Bójki. Odpowiedź została udzielona.

Radny A. Bójko- otrzymałem odpowiedź na moją interpelację. Interpelacja moja dotyczyła dróg. W drogownictwie pracowałem przez 32 lata i sprawy drogownictwa nie są mi obce. Jest sprawa tego typu, że gmina finansuje remonty dróg gminnych. Uważam, że należy wspomagać te przedsięwzięcia i gro środków szło z jednostek, które zarządzają tymi drogami a nie z budżetu gminy. Przyjęte zostało, że 3.540 m opracowana dokumentacja i to jest na całą kadencję to z tego jest 300m dróg gminnych czyli 90 % będziemy z funduszu gminnego finansowali na drogi wojewódzkie. Zarząd Dróg Wojewódzkich wystąpił do Burmistrza o współfinansowanie drogi Chojeńskiej i Kosynierów i zabiegają o to finansowanie i my jako Rada podjęliśmy uchwałę zobowiązując Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania. My z budżetu gminy wydajemy środki na budowę chodników i dróg a nie występujemy do Zarządu. Jeden z radnych powiatowym powiedział, że pieniądze są w powiecie na te drogi a tu w odpowiedzi czytam, że nie ma powiat środków tylko w zakresie Krześnicy. Licząc pobieżnie 2000m2 będziemy robić chodników przy drogach powiatowych a powiat wykona tylko 150 m2. A dróg we wsiach jest więcej administrowanych i do utrzymania przez gminę niż poza inne Zarządy Dróg. Odnośnie zakupu przez wieś Krześnica polbruku na wykonanie chodnika - skoro społeczeństwo powiedziało, że ze środków przyznanych kupiło polbrug myślę, że byłby gest ze strony Rady o dorzucenie środków i wykonać większy zakres rzeczowy. Odnośnie ewidencji dróg - zapoznałem się z nią i uważam, że jest to nie aktualna. Jeżeli zmieniła się nawierzchnia to ta zmiana powinna być naniesiona do ewidencji. Ewidencja dróg powinna być zweryfikowana. W wykazie dróg, które zgodnie z ustawą powinny być jako drogi gminne. Należy zinwentaryzować te sprawy.

Burmistrz MiG Zarząd Dróg w Krześnicy nie może kontynuować ponieważ projekt musi być do określonego miejsca i dalej doprojektować. Jest to już partycypacja w kosztach i to w tym roku z chodników wiejskich musimy dopłacić bo nie ma innego wyjścia. W sprawie ewidencji dróg to w zasadzie zmieniają się niektóre rzeczy i pan Kierownik BN się odniesie. Co do współfinansowania - toczą się rozmowy z niektórymi zarządcami i tą przychylność już w tym roku mamy ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich bo oni dają materiał jest to 50% kosztów chodników. Rady Sołeckie w ramach swoich środków zobowiązują się dać robociznę. Na przyszły rok tą metodą chcę więcej wykonać chodników, po to aby zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. W przyszłym roku będziemy budować chodniki i w między czasie spisywać porozumienia. W grudniu podpisałem porozumienie z Zarządem Dróg Powiatowych na współfinansowanie pętli autobusowej w Warnicy. Była mniejsza kwota ale partycypowali w kosztach. Tam gdzie można zabiegamy o partycypację. Powiat ma mniejsze środki jak w roku ubiegłym i patrzą jak utrzymać w miarę dobrze te drogi które mają. Łatwiej nam się rozmawia jeśli chcemy wspołfinansować inwestycję.

Pan Kierownik RiI - jeśli chodzi o podpisywanie umów o współfinansowanie to do tej pory przynajmniej z Zarządem Dróg Wojewódzkich takich umów nie musieliśmy podpisywać, ponieważ współpraca jest bardzo dobra i na tyle na ile oni mogą to dofinansowują. Jeśli chodzi o drogi powiatowe to żeby wystąpić o współfinansowanie inwestycji to musimy mieć konkretny projekt, kosztorys i wyszczególnione odcinki do realizacji. My złożyliśmy pismo do starostwa o wsparcie finansowe. My czekamy na wykonanie projektów technicznych i kosztorysów i na podstawie tego określimy przy pomocy Pana Burmistrza, które odcinki przewidujemy na przyszły rok i wówczas wystosujemy pismo do Powiatowego Zarządu Dróg o partycypację w kosztach.

Pan A. Kornaś - jeśli chodzi o sprawę ewidencji dróg to temat ponownie przewertujemy i postaramy się uaktualnić łącznie z wykonaniem wizji w terenie.

Radny J. Baranowicz - znamy sytuację finansową wszystkich zarządców dróg, że jest marna i nie ma pieniędzy. Oczywistą prawdą jest, że jeżeli chcemy mieć chodniki zrobione przy drogach powiatowych i wojewódzkich jeżeli nie dołożymy środków to nigdy tych chodników nie będzie. Korzystając z obecności dwóch radnych powiatowych mam prośbę - środki powiatowe głównie były przeznaczane na utrzymanie nawierzchni dróg natomiast sprawa chodników była robiona tam gdzie gminy partycypowały w kosztach. W gminie Myślibórz przez ostatnie 4 lata nic nie było robione ponieważ Myślibórz stoi na stanowisku jest powiat i nich oni robią drogi. Stąd moja prośba, o zorientowanie się jak to wygląda w tej chwili, jaki nastąpił podział środków inwestycyjnych i utrzymania dróg na poszczególne gminy i jaka jest partycypacja poszczególnych gmin w kosztach budowy dróg i chodników w granicach administracyjnych miejscowości? Obawiam się, że mogą iść środki bez partycypacji gminnych. Priorytety powinny być dla tych, którzy uczestniczą w kosztach.

Radny A. Bójko - żeby nie było odczucie, że ja jestem przeciwnikiem finansowania chodników tylko ja tu nie widzę dofinansowania. Za przyzwoleniem Burmistrza zakupiono polbruk w Krześnicy i gdyby nie moja interpelacja nie ruszono by ze sprawą. Mnie się pyta społeczność jak długo ten polbruk będzie tam leżał. Skoro społeczność zakupiła polbruk to pozostaje kwestia dorzucenia środków z budżetu gminy. Sprawa dofinansowania przez powiat to jedna sprawa a druga sprawa to dofinansowanie z naszego budżetu.

Burmistrz MiG - w poprzedniej kadencji Rady na początku były różne ruchy Rad Sołeckich. Metoda słuszna ale do czego nas zaprowadzi. Mimo wszystko należy trochę planować. Każdy plan wydatków zatwierdza Rada i zgodziła się na zakup kostki w Krześnicy. Należy planować do przodu i nie robić tego na hura. Dlatego słusznym jest plan chodników i możemy przez kolejne 3 lata zabiegać o środki w każdą stronę do każdego zarządcy. Te zadania są podejmowane, kontynuowane i w każdej sytuacji sięgamy po środki gdzie można. Stawianie Rady Miejskiej pod murem bo Rada Sołecka kupiła polbruk i Rada musi dać środki to nie tak do końca.

Rada Sołecka musi mieć jasno określone środki na robociznę i takie porozumienia może podpisywać inaczej ja z budżetu gminy nie dołożę. Myślę, że określiłem się jasno i wyraźnie.

Radny J. Głuszko - może pan Burmistrz udzieli mi odpowiedzi na pismo z dnia 3 marca br, chodziło o ujęcie w projekcie części ulicy gminnej, która leży w ciągu drogi gminnej w Cychrach a została rozkopana na skutek budowy kanalizacji sanitarnej. Z tego co ja widzę, remont tej drogi nie znajdzie się do końca kadencji dlatego chciałbym otrzymać odpowiedź na moje pismo. Nasze drogi i chodniki pozostawiamy a wykonujemy chodniki i grogi gdzie są inni zarządcy. Należy zarządcom przypominać o wykaszaniu poboczy dróg. Należy kierować pisma i monitować aby wykonywali sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg ze względu na estetykę i bezpieczeństwo. Ja ostatnio byłem na spotkaniu komisji ds. ruchu i kierownik obwodu z Lipian nie miał nic do powiedzenia, bo się bał pani Leszczyńskiej. On nie wiedział kiedy może wykosić, kiedy dziurę załatać co pomalować. Po co takich ludzi przysyłać i my mamy z nimi dyskutować na temat bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy. Udało mi się nawiązać kontakt ze spółką akcyjną Gaz Szczecin w sprawie gazyfikacji wsi Cychry. Ja wiem, że w WPI jest ta sprawa na rok 2007, ale ta spółka jest w stanie wykonać za własne pieniądze sieć gazową, tym bardziej, że przez Cychry biegnie sieć gazowa do Dębna. W tej chwili mieszkańcy Cychr wpisują się na listę. Z gazu skorzystają mieszkańcy, budynki urzędowe. Jeśli nawet wyjdą na 0 to nam sieć wybudują. Obawiam się czy nie będzie konieczność wykonania zmiany planu przestrzennego zagospodarowania w Cychrach z tytułu tej budowy gdyby ewentualnie do niej doszło. Ja będę próbował włączyć Urząd Gminy do tego przedsięwzięcia.

Burmistrz MiG - co do budowy gazociągu prawo energetyczne się zmieniło i operator sieci może się włączyć do wysokiego lub średniego ciśnienia i dalej operować. Podstawowym warunkiem jest uzyskanie efektywności ekonomicznej. Jest gęsta zabudowa mało rur, dużo odbiorców to opłaca się i okres zwrotu 10-15 lat. W takie interesy wchodzą firmy i prywatny kapitał. Udział będzie na pewno przychylny. Co do braku odpowiedzi na pismo- pismo zostało skierowane do Komisji Infrastruktury Wiejskiej i Ochrony Środowiska. Komisja zajęła stosowne stanowisko. W sprawie chodników jako burmistrz nie zajmowałem się tym problemem , to co zleciła komisja w takim zakresie zostało wykonane.

Radny A. Dobropolski - co dalej ze sprawą PEC. Na pewno do pana burmistrza dotarły wyniki kontroli z Sanepidu w sprawie domu przedpogrzebowego na ul. Włościańskiej. Są tam popsute agregaty i z dachu przecieka. Jest to mienie komunalne i środek trwały i nie należy dopuścić do niszczenia tego. Prosiłbym aby osoby odpowiedzialne zajęły się tą sprawą.

Burmistrz MiG - w sprawie kaplicy i cmentarza - ogłosiłem przetarg na obsługę cmentarza. Następnym krokiem będzie ustalenie opłat i wpływów za miejsca na cmentarzu. Co do kaplicy - w 1999 roku dyskutowaliśmy na ten temat i kosztów remontów, które w pewnym momencie decyzją wycofaliśmy. Dach należy zabezpieczyć i pomyślimy jak to zrobić aby nie zaciekało ale z pozostałymi rzeczami to pytanie po co?. W tej chwili nikt nie korzysta z tej kaplicy. Są kaplice przedpogrzebowe przy parafiach jest prosektorium i to zafunkcjonowało dobrze. Na ulicy Włościańskiej nie przyjęło się i dlaczego mamy ponosić koszty. Uważam, że na komisjach wrócić do tematu jak temat rozwiązać. Po co wydawać kilkadziesiąt tysięcy zł na remont elewacji, dachu, uruchomienie agregatów jak wykorzystanie obiektu wynosi trzy razy w roku. Temat do zastanowienia racjonalności wydatkowania niemałych środków. Proponuję do tematu powrócić i przedyskutować. W tej chwili znajdziemy jedynie środki na połatanie dachu.

Radny A. Dobropolski - jeżeli kaplica jest wybudowana zgodnie z projektem to naszym obowiązkiem jest utrzymywać i nie dopuścić do dewastacji i zniszczenia. Co ze ścieżką rowerową na jezioro 'Duszatyń"?

Burmistrz MiG - odnośnie ścieżki rowerowej - pozwolenie na budowę jest już. Poleciłem kierownikowi aby z kosztorysu wycofano obrzeża i znaleziono sposób na obetonowanie lub pozostawienie bez obrzeży, ponieważ zginęło już obrzeże. Wykonawca nie wchodził z inwestycją bo nie było pozwolenia. Wychodzi w tym wypadku przygotowanie inwestycji -czy najpierw projekt choćby nie do końca doskonały. W trakcie inwestycji dużo łatwiej jest robić zmiany. Będziemy musieli w budżecie 2004 roku zapisać środki na projekty inwestycyjne, które dotyczyć będą inwestycji 2005 roku.

Radny M Wyszyński - pytanie do panów z powiatu - opozycja mówi, że nigdy nie były składane wnioski na dofinansowanie. Inwestycja 2004 ul. Kosynierów , 2005 ul. Zielona - niech mi pan J Getman powie ile w powiecie można wygenerować środków pieniężnych? Drugie pytanie do Pana Rupenthala - w dniu wczorajszym było spotkanie w powiedzie Dyrektora szpitala w Dębnie. Dochodzą takie głosy, że w sprawozdaniu finansowym coś tam jest. Czy może pan mi określić co się stało. W dokument zajrzał pan Wojtkiewicz i raptownie została przerwana sesja Rady powiatu i sprawa została przełożona na dwa miesiące. Chciałbym oby pan ustosunkował się do tego.

Pan Rupenthal - odnośnie szpitala - to padł wniosek aby sprawozdań finansowych szpitali nie przyjąć i rzeczywiście nie przyjęto. Długi szpitali są troszeczkę zakamuflowane. W naszym szpitalu są procesy sadowe. Na dzień 30.04.br zobowiązania wymagalne naszego szpitala są na poziomie 4.500.000 zł. Barlinek ma na poziomie 2.165.000 zł. W kwocie zobowiązań naszego szpitala są trzynastki ale bez odsetek. Dlatego sprawa została przełożona na sesję wrześniową ponieważ powiat musi mieć bardzo dokładne dane. Zobowiązania natychmiastowe na dzień 30.04 br to kwota 3.324.000 zł i na liście jest 188 wierzycieli a 1.220.000 zł to ewentualne trzynastki do wypłacenia bez odsetek. Całe zadłużenie szpitala w Dębnie wynosi 5. 531.000 zł. Barlinek na dzień 30.04,br ma zobowiązań na kwotę 5.162.000 zł.

Następnie odczytał skład Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Dębnie.

Jeśli chodzi o spłatę kredytu zaciągniętego na funkcjonowanie szpitali Zarząd powiatu wystąpił do banku o prolongatę spłaty kredytu.

Radny M. Wyszyńki - mam prośbę do pana - jeśli rzeczywiście w miesiącu wrześniu będzie jakieś sprawozdanie czy mógłby pan przygotować sprawozdanie od roku 1998 do 2003. Czy to nie jest problem tego rodzaju , że "woda drąży skałę" już od 1998 r. Chodzi o to abyśmy jako radni wiedzieli w czym jest rzecz.

Pan J. Getman - bardzo się cieszę, że mamy takich partnerów do współpracy jakim jest Mi G Dębno. Jeżeli chodzi o drogi - przypomnę, że dochody z części drogowej subwencji ogólnej dla powiatu wynosiły 3.381.000 zł. Jeżeli dochodzi do urealniania budżetu na transport i łączność wstępnie wynosi 2.000.000 zł. Musimy teraz rozważyć: ratujemy szkoły i inne placówki czy inwestujemy w drogi. W związku z powyższego budżet na 2003 wynosi około 2.000.000 zł z tego utrzymanie dróg 153.000 zł, zimowe utrzymanie dróg 100.000 zł, usługi różne 362.000 zł, usługi materialne 160.000 zł, usługi inwestycyjne 25.000 zł i remonty 562.000 zł, utrzymanie powiatowego zarządu dróg 636.000 zł . Nie ma podziału środków na poszczególne miejscowości. Przyjmuje się zadanie, do którego są spełniane warunki: jeżeli jest pozwolenie na budowę, dokumentacja, wniosek i jako starostwo wspomagamy tylko i wyłącznie środkami. W tamtym roku wspomagaliśmy: Cychry, Dolsk, remont cząstkowy drogi Cychry-Bogusław. W chwili obecnej jeśli chodzi o nasz teren to Boleszkowice, Dębno, Nowogródek, Barlinek i Myślibórz.

W tym miejscu odczytał listę zadań do wykonania w całym powiecie na ten rok.

Były prowadzone rozmowy z panem burmistrzem o wspólne partycypowanie w kosztach budowy chodnika w Krześnicy. Jeżeli zostaną uzupełnione dokumenty myślę, że temat zostanie zrealizowany. Musze powiedzieć, że tyle wspólnych zadań jak z gmina Dębno nie ma w całym powiecie. Robimy bardzo dużo i dalej będziemy robić. Jeżeli chodzi o ulicę Zieloną została zamieszczona w WPI powiatu na 2005 rok. W sprawie wydziału komunikacji powiem, że w chwili obecnej komunikacja znajduje się w trzech miejscowościach w Myśliborzu, Dębnie i Barlinku. Miłym akcentem jest gdy słyszy się takie słowa, że pan burmistrz wyraził zgodę na partycypowanie w części kosztów prowadzenie tego wydziału, zakupie komputerów, czego nie dokonuje MiG Barlinek. Prawdopodobnie zostanie wyłączona linia w Barlinku. Są to duże koszty łączy ale była tu wspólna wola inwestowania. Bardzo ważnym problemem oprócz szpitali jest bezrobocie. Mamy materiały z Powiatowego Urzędu Pracy od stycznia 2002 do 2003 roku na temat przeciwdziałania bezrobocia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Województwie Zachodniopomorskim to powiat myśliborski znajduje się na 15 miejscu z cyfra 28. 4% bezrobocia. W skali województwa jesteśmy 2 najlepszą jednostką po Goleniowie. Absolutnie nie powinno to nas cieszyć. W kwietniu w powiedzie zarejestrowanych było 8 497 bezrobotnych z tego miasto Dębno 2.375 bezrobotnych i nastąpił wzrost w stosunku do 2002 r o 130 osób. Liczba bezrobotnych kobiet na koniec kwietnia 1235 osób i wzrost o 60 osób. Środki na przeciwdziałanie bezrobociu w 2002 roku wynosił 22.681.000 zł. na dzień dzisiejszy nie ma rynku inwestora. Bez względu na to jakie środki będą wypływać z powiatowego Urzędu Pracy nie będą zagospodarowane gdyż są pewne reguły i umowy, które pracodawca musi spełnić. Na koniec maja br stan bezrobocia w Dębnie wzrósł i wynosi 2388 osób.

Pan Rupenthal - jeśli chodzi o listę wierzycieli szpitala to my z kolega się zastanawiamy bo my nawet takich wierzycieli nie znamy w Dębnie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany to proszę bardzo. W momencie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania przez powiat sprawę będzie można oficjalnie ogłosić.

Radny G. Kujda - ile wynosi fundusz walki z bezrobociem w powiecie?

Pan J. Getman - zasiłki dla bezrobotnych kwiecień br. 2.830.720zł,

Zasiłki przedemerytalne - 2.638.175zł, świadczenia przedemerytalne - 729.984 zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 929.386 zł, przygotowanie zawodowe młodocianych - 321.299 zł, dodatki, premie dla opiekunów pracy - 1.058 zł, dojazdy - 41,60 zł.

Burmistrz MiG - jeśli chodzi o wydział komunikacji - w dniu jutrzejszym przyjeżdża burmistrz Siarkiewicz z Barlinka w celu uzgodnień partycypacji w kosztach połowy komputera i wyposażeniu trzeciego stanowiska. Starostwo pokrywa koszty osobowe natomiast wyposażenie od nas. Wykonaliśmy to w ramach komputeryzacji Urzędu. Pojawiły się jeszcze dodatkowe problemy, ponieważ nie może to być na zwykłych łączach telefonicznych lecz na sztywnych. Obecnie zmieniamy umowę z telekomunikacją.

Przewodnicząca RM - dziękuję radnym powiatowym.

 • komitet organizacyjny LZS Sarbionowo zaprasza wszystkich radnych na uroczystość związaną z obchodami 50 lecia LZS w dniu 6 lipca br.

 • ksiądz dziekan Słomiński zaprasza wszystkich radnych na kawę w podzięce za przyznane środki na kościół w poniedziałek na godz. 19.00.

Radny S. Witkowski - do prezesa PWiK chce przekazać podziękowania od mieszkańców ul. Armii Krajowej za usunięcie fetoru na tej ulicy. Na ul. Grunwaldzkiej skrzyżowanie z ul. Hołdowniczą kratka ściekowa jest niedrożna od trzech lat. Jest tam niski krawężnik i woda się przelewa na posesję. Kilka metrów wyżej jest jakieś ujście nielegalne sanitarne, które dwa tygodnie temu wypłynęło na ogródki warzywne. Na targowisku obok sklepu pana Pisza kratka chłonna i nie jest czyszczona i woda wypływa zalewa te miejsca. Jest tam wsadzona deska i ona nie jest drożna i nie jest odpowiednio podłączona. Nie wiem czy kanalizacja na ul. Mickiewicza podlega pod PWiK, ale całą kanalizację sanitarną od stycznia powinno przejąć PWiK. Obecnie drożność kanalizacji sanitarnej ani PWiK nie sprawdza ani Urzędnik nie sprawdza. Dopiero w momencie zagrożenia coś się robi. Będę wnioskował do budżetu na 2004 rok aby czyszczenie kanalizacji sanitarnej było pod jednym nadzorem w PWiK.

Radny M. Wyszyński - nasunęła mi się taka puenta -"Porozumienie Samorządowe" atakuje jak może, ale właściwie jest to normalna gra opozycji, bo mamy demokrację. Co tu ustalimy, to jest nie tak. Kiedyś Premier Anglii Czercil powiedział tak: " demokracja jest paskudnym wynalazkiem ale nic lepszego nie wymyślono - krew, łzy i pot . Krew może niepotrzebna, ale łzy i pot proponuję państwu na wyborach może za trzy lata.

Radny A. Dobropolski - róg Matejki i Piasta rurociąg jest nie drożny i stoi woda w czasie opadów deszczu.

Kierownik A. Kornaś - jest opracowany harmonogram czyszczenia kanalizacji sanitarnej. W każdym roku staramy się zrealizować zaplanowane zadania. Uważam, że należy trzymać się haromonogramu czyszczeń.

Burmistrz MiG - nie ukrywam, że podpisałem harmonogram z PWiK i systematycznie wyczyścić możemy 1/3 sieci burzowej wpustów ulicznych. Zostawiliśmy sobie 20% środków na utrzymanie burzówki na nieprzewidziane. Przy obecnych środkach raz na 3 lata możemy oczyścić kompleksami i to powinno wystarczyć.

Przewodnicząca RM - złożyła wszystkim życzenia udanych urlopów.

W związku z wyczerpaniem się porządku sesji Rady Miejskiej w Dębnie zamykam obrady i dziękuję za udział.

=======================================

Protokołowała

Przewodnicząca RM

Ewa Bajkiewicz

Helena Sługocka

19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 07-08-2003 14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-08-2003
Ostatnia aktualizacja: - 07-08-2003 14:42