herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Dębna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno Tomasz Jarema 2017-12-22 09:09:55
ZARZĄDZENIE NR 143/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania składu Komisji Oceniającej, oferty na realizację zadania publicznego zleconego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018. Anna Szymczyk 2017-12-22 07:01:15
ZARZĄDZENIE NR 142/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-12-22 06:59:53
ZARZĄDZENIE NR 141/38/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Szymczyk 2017-12-22 06:59:20
Protokół z przebiegu XLVII sesji z dnia 30 listopada 2017r. Emilia Jenda 2017-12-21 13:29:23
Zarządzenie w sprawie: powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Dutkiewicz 2017-12-21 08:57:06
Konkurs ofert 2018 rok Anna Dutkiewicz 2017-12-21 08:56:00
21.12.2017r. Anna Szymczyk 2017-12-21 06:58:37
Rejestr wniosków mieszkańców i organizacji społecznych działających w Gminie Dębno Emilia Jenda 2017-12-19 14:54:06
Rejestr wniosków radnych 2014-2018 Emilia Jenda 2017-12-19 14:45:17
Rejestr uchwał Rady Miejskiej w Dębnie kadencja 2014-2018 Emilia Jenda 2017-12-18 10:50:44
XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie 21.12.2017 r. Emilia Jenda 2017-12-15 11:28:17
XLVIII sesja Rady Miejskiej w Dębnie 21.12.2017 r. Emilia Jenda 2017-12-15 11:27:58
ZARZĄDZENIE NR 140/37/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu i wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok oraz zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017r. Anna Szymczyk 2017-12-15 09:49:15
ZARZĄDZENIE NR 139/37/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu Gminy Dębno na 2017 rok. Anna Szymczyk 2017-12-15 09:48:35
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Mikołajki inaczej Emilia Jenda 2017-12-11 13:30:09
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Mikołajki inaczej Emilia Jenda 2017-12-11 13:29:49
ZARZA?DZENIE NR 138/37/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zarza?dzenia nr 137/36/2017 z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie powto?rzenia głosowania nad Budz?etem Obywatelskim De?bna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budz?etu Obywatelskiego na rok 2018. Anna Szymczyk 2017-12-11 12:50:12
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia Katarzyna Trybel 2017-12-08 12:40:54
ZARZA?DZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powto?rzenia głosowania nad Budz?etem Obywatelskim De?bna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budz?etu Obywatelskiego na rok 2018. Anna Szymczyk 2017-12-08 07:31:32
ZARZĄDZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powtórzenia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-12-08 07:25:17
Petycja nr 2 Anna Szymczyk 2017-12-07 12:57:19
ZARZĄDZENIE NR 137/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie powtórzenia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 oraz wprowadzenia zmian do regulaminu Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. - dokument usunięty Anna Szymczyk 2017-12-07 06:48:41
ZARZĄDZENIE NR 136/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Anna Szymczyk 2017-12-07 06:47:28
ZARZĄDZENIE NR 136/36/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego. Anna Szymczyk 2017-12-07 06:47:13
grudzień Anna Szymczyk 2017-12-07 06:46:09
Zarządzenie nr 136/36/2017 z dnia 06.12.2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Dutkiewicz 2017-12-06 14:32:37
Konkursy ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego Anna Dutkiewicz 2017-12-06 14:29:37
ZARZĄDZENIE NR 134/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-12-05 13:32:21
ZARZĄDZENIE NR 135/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie unieważnienia głosowania nad Budżetem Obywatelskim Dębna na rok 2018 Anna Szymczyk 2017-12-05 13:31:31
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Mikołajki inaczej Emilia Jenda 2017-12-05 12:25:54
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Edukacja i zabawa Emilia Jenda 2017-12-05 12:24:39
UCHWAŁA NR XLVII/320/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyznania pierwszen?stwa w nabyciu budynku uz?ytkowego jego dzierżawcy Anna Szymczyk 2017-12-05 10:56:20
UCHWAŁA NR XLVII/319/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na rzecz osób, które korzystały jako ostatnie z prawa do nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy przez okres 3 lat Anna Szymczyk 2017-12-05 10:55:26
UCHWAŁA NR XLVII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno Anna Szymczyk 2017-12-05 08:07:35
I i II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Dębnie Katarzyna Trybel 2017-12-04 14:30:09
2018 Katarzyna Trybel 2017-12-04 14:27:22
UCHWAŁA NR XLVII/312/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w De?bnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2017. Anna Szymczyk 2017-12-04 13:31:08
UCHWAŁA NR XLVII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spo?łki gminy - Przedsie?biorstwo Wodocia?go?w i Kanalizacji z o.o. w De?bnie Anna Szymczyk 2017-12-04 13:30:41
UCHWAŁA NR XLVII/313/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia wspo?lnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finanso?w publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy De?bno - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szko?ł w De?bnie Anna Szymczyk 2017-12-04 13:30:24