Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 81/25/2018 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ?Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019?

Zarządzenie Nr 81/25/2018
Burmistrza Dębna

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 650 i 723)  oraz Uchwały  nr XLIX/375/2014 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”

§ 2. W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.  z 2018 r. poz. 450 650 i 723.) działające na terenie Gminy Dębno.

§ 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 16.08.2018 r.  do 30.08.2018 r.

§ 4. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska podmiotów, o których mowa w § 2 w sprawie programu, a w szczególności poznania ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 5. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnych opinii do projektu programu,
na druku stanowiącym załącznik do zarządzenia, który należy dostarczyć:

1. przesłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Dębnie, ul. Piłsudskiego 5; 74-400 Dębno;

2. osobiście w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 1;

3. fax. nr 95/ 760 20 30.

§ 6. Informację o przeprowadzaniu konsultacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej www.debno.pl oraz  www.debno.bip.com.pl . Ponadto zostanie stworzony punkt konsultacyjny znajdujący się w Urzędzie Miejskim w Dębnie ul. Piłsudskiego 5; budynek B pok. nr 10, tel. 95/760 30 01 do 04 wew. 122.

§ 7. Informacja o wynikach konsultacji podana będzie do wiadomości na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej oraz BIP.

§ 8. Osoba odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest pracownik Wydziału Planowania
i Rozwoju p. Sylwia Pelczarska.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Dębna


Piotr Ryszard Downar

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/25/2018
Burmistrza Dębna
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu Współpracy Gminy Dębno
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami pożytku publicznego na rok 2019.

Lp.

Aktualny zapis projektu uchwały

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Inne uwagi i opinie

 

 

 

 

 

 

Dane uczestnika konsultacji

Nazwa organizacji

 

Adres organizacji

 

Numer telefonu/adres e-mail organizacji

 

 

Imię i nazwisko

osoby do kontaktu

 

 

Numer telefonu, e-mail

osoby do kontaktu

 

Uwaga:

Wypełniony formularz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do
30.08.2018 r. do godz. 1400.

(liczy się data wpływu do Urzędu ) pocztą, faksem lub osobiście:

Urząd Miejski w Dębnie
ul. Piłsudskiego 5, 74 – 400 Dębno
fax:  95 760 20 30 , e-mail: 
s.pelczarska@debno.pl

 

 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/25/2018
Burmistrza Dębna
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Program Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019

WSTĘP

W myśl ustawy o samorządzie gminnym lokalną wspólnotę samorządową tworzą wszyscy mieszkańcy gminy. W skali lokalnej, gdzie władza samorządowa reprezentuje sektor publiczny, powstaje naturalna potrzeba współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, które skupiają w swoich szeregach najefektywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli naszego środowiska. Chociaż zaspakajanie zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców należy do zadań własnych gminy, współpraca z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ma fundamentalne znaczenie, ponieważ organizacje te, działając na rzecz małych społeczności, są bardzo cennym wyrazicielem opinii publicznej i oczekiwań określonych grup społecznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.) do zadań własnych gminy zalicza się sprawy: „Współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie […]”

Rozdział 1.
Informacje ogólne i definicje

1. Program obejmuje współpracę Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w zakresie zadań publicznych realizowanych w 2019 roku.

2. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.);

2) Organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

3) Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019;

4) Zadaniu Publicznym – rozumie się przez to zadania określone w art. 4 ustawy;.

5) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Dębno;

6) Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

7) Konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.

3. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami działającymi na rzecz Gminy i jej mieszkańców.

Rozdział 2.
Cele współpracy

1. Głównym celem programu jest skuteczne działanie na rzecz poprawy jakości życia   mieszkańców Gminy poprzez rozwijanie współpracy samorządu gminnego z organizacjami dla podnoszenia efektywności działań podejmowanych w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych oraz wspólnego określania zasad, obszarów, kierunków i form wzajemnej współpracy.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i wspólnotę lokalną;

2) zwiększenie udziału mieszkańców w tworzeniu i realizowaniu polityki lokalnej;

3) wspólną analizę potrzeb i problemów społeczności lokalnej;

4) poprawę jakości życia mieszkańców Gminy;

5) zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych Gminy przez włączenie do ich realizacji organizacji;

6) wspieranie oraz powierzanie organizacjom realizacji zadań publicznych;         

Rozdział 3.
Zasady współpracy

1. Partnerami współpracy w realizacji zapisów programu są organizacje, które realizują cele publiczne związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy.

2. Współpraca Gminy z organizacjami opierać się będzie na zasadach:

1) Pomocniczości – oznacza, że Gmina zleca realizację zadań publicznych za każdym razem, kiedy organizacje są zdolne do zrealizowania zadania publicznego, a przekazanie realizacji zadania nie koliduje z zasadą efektywności;

2) Suwerenności stron – oznacza, poszanowanie autonomii organizacji oraz wzajemnie nieingerowanie w sprawy wewnętrzne;

3) Partnerstwa – oznacza uczestnictwo organizacji w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców oraz w ich rozwiązywaniu;

4) Efektywności – polega na dokonaniu wyboru sposobu wykorzystania środków publicznych, który zapewni celowość i oszczędność realizacji zadania przy uzyskaniu najlepszych efektów
w stosunku do poniesionych nakładów;

5) Uczciwej konkurencji – oznacza równe traktowanie wszystkich podmiotów ubiegających się
o realizację zadania publicznego;

6) Jawności – opiera się na obowiązku informowania organizacji o czynnościach podejmowanych przez Gminę w zakresie objętym Programem.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

1. Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami są:

1) ustawowe zadania własne Gminy;

2) zadania pożytku publicznego określone w art. 4 ustawy;

3) zadania dotyczące promocji Gminy.

2. Priorytety oraz zadania realizowane w formie współpracy finansowej i pozafinansowej
w poszczególnych obszarach przedstawione zostały w Rozdział 5 i 6 Programu.

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

1. Do priorytetowych zadań Gminy w 2019 roku we współpracy z podmiotami Programu należą:

1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) działalności charytatywnej,

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) ochrony i promocji zdrowia,

5) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

8) wypoczynku dzieci i młodzieży,

9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

10) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

12) turystyki i krajoznawstwa,

13) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,

14) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

15) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Preferowane są zadania, które mają znaczenie i zasięg gminny lub dotyczą projektów systemowych,
w tym, przedsięwzięć, które mają duże znaczenie promujące Gminę.

Rozdział 6.
Formy współpracy

1. Współpraca z organizacjami ma charakter finansowy oraz pozafinansowy.

2. Finansowe formy współpracy polegają na:

1) powierzania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

2) wspierania wykonania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

3) wspólnej realizacji zadań na zasadach partnerstwa, określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376
z późn. zm.);

4) udzielaniu pożyczek, gwarancji, poręczeń organizacjom oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

5) zakupie potrzebnych usług w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)

6) zlecaniu zadań w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19 a ustawy do wartości 20% dotacji planowanych w roku budżetowym 2019 na realizację zadań publicznych przez podmioty Programu,

7) dofinansowania wkładu własnego organizacji, polegającego na wsparciu ze środków budżetu samorządu wkładu organizacji przy realizacji projektów z funduszy europejskich, krajowych i innych, gdzie taki wkład jest niezbędny.

3. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innego trybu oraz zawieranie umów wieloletnich.

4. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.

5. Gmina rozpatruje w trybie art. 12 ustawy, celowość zgłoszonych zadań publicznych
o których mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę stopień w jakim wniosek odpowiada priorytetowym zadaniom publicznym, zapewnienie wysokiej jakości wykonania danego zadania, dostępność środków finansowych na jego realizację oraz korzyści wynikające z realizacji tego zadania.

6. Jeżeli dane zadanie można realizować efektywniej, powierzenie może nastąpić w innym trybie niż udzielenie dotacji w drodze otwartego konkursu ofert, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

7. Na wniosek organizacji, Burmistrz Dębna może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym na zasadach określonych w art.19a ustawy.

8. Oferty złożone w otwartych konkursach ofert podlegają procedurze uzupełniania drobnych braków formalnych.

 

9. Złożone oferty są oceniane pod względem formalnym przez pracownika merytorycznego:

a. Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie - w zakresie zadania od nr 1 do nr 13 wymienionych w niniejszym programie współpracy;

b. Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznych - w zakresie zadania nr od 14 do 15 wymienionych w niniejszym programie współpracy.

10. W przypadku stwierdzenia w/w braków, wnioskodawca zostaje powiadomiony o tym fakcie telefonicznie lub pisemnie. W ciągu 3 dni od daty powiadomienia ma prawo do uzupełnienia braków.

11. Ostateczna ocena formalna oraz ocena merytoryczna zostaje dokonana przez Komisję Konkursową. Przy rozpatrywaniu ofert, komisja konkursowa kieruje się w szczególności kryteriami określonymi
w art. 15 ust. 1 ustawy. Dodatkowe szczegółowe kryteria wynikające z merytorycznej specyfiki danego zadania mogą być zawarte w ogłoszeniach konkursowych.

12. Pozafinansowe formy współpracy z organizacjami mogą w szczególności polegać na:

1) Konsultowaniu z podmiotami programu odpowiedniego do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

2) Udzieleniu informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji;

3) Udzieleniu rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się
o dofinansowanie z innych źródeł;

4) Udostępnienie obiektów gminnych do realizacji zadań publicznych na preferencyjnych zasadach, w szczególności pomieszczeń na siedzibę dla organizacji;

5) Organizowaniu szkoleń w celu podnoszenia standardu usług publicznych świadczonych przez podmioty programu;

6) Pomocy w nawiązywaniu kontaktów zagranicznych z organizacjami o podobnym charakterze;

7) Realizacja wspólnych projektów i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, sztuki, turystyki, sportu, rekreacji, przeciwdziałania uzależnieniom;

8) Udziale przedstawicieli organizacji w pracach komisji konkursowych powoływanych przez Burmistrza Dębna;

9) Wspieraniu akcji promowania idei akcji 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Dębno;

10) Wspólnym określaniu ważnych dla mieszkańców Gminy potrzeb i tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych;

11) Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Rozdział 7.
Okres realizacji projektu

1. Program Współpracy Gminy z organizacjami w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2019 realizowany będzie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r.

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

1. Realizatorami Programu są:

1) Rada Miejska w Dębnie – w zakresie wyznaczania kierunków Współpracy Gminy
z organizacjami oraz określania wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje;

2) Burmistrz Dębna - w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami, a w szczególności:

a) ogłaszania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy oraz powoływania Komisji Konkursowych,

b) wybierania najkorzystniejszych ofert realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych,

3) organizacje w zakresie odpowiadającym działaniom Gminy.

2. Komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzą bezpośrednią współpracę z organizacjami, która w szczególności polega na:

1) przygotowaniu i prowadzeniu konkursów ofert dla organizacji na realizację zadań finansowanych ze środków Gminy;

2) sporządzaniu sprawozdań z finansowej i pozafinansowej współpracy z organizacjami;

3) podejmowaniu i prowadzeniu bieżącej współpracy z organizacjami statutowo prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

4) udziale swoich przedstawicieli w spotkaniach i szkoleniach administracji dotyczących współpracy z organizacjami.

3. Realizację Programu koordynuje Wydział Planowania i Rozwoju.

4. Realizacja zadań Miasta i Gminy Dębno przez organizację pozarządowe odbywać się będzie nie tylko w ramach niniejszego Programu, ale również w ramach innych szczegółowych programów m.in.: Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2019 r.

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

1. Wysokość środków przeznaczona na realizację programu zostanie określona w budżecie Gminy na rok 2019. Wydatki związane z realizacją zadań, o których mowa w Programie nie mogą przekroczyć kwoty środków finansowanych zaplanowanych na ten cel w budżecie na rok 2019.

2. W ramach realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacji, planuje się przeznaczyć kwotę
w wysokości
1 000 000,00 zł.

Rozdział 10.
Tryb powoływania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisje Konkursowe powoływane są przez Burmistrza Dębna w drodze zarządzenia celem opiniowania ofert, składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy.

2. W skład komisji konkursowych wchodzi 7 osób w tym:

1) Przedstawiciele Burmistrza Dębna – 4 osoby;

2) Osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie - 3 osoby;

3) W pracach w komisji mogą również uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych konkursem.

3. W przypadku nie wskazania przez żadną z organizacji osób do składu komisji albo wyłączenia lub nieobecności członka komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 3 członków Komisji.

4. Komisja Konkursowa opiniuje dokumenty, które przeszły ocenę formalną przeprowadzoną przez:

a. Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie - w zakresie zadania od nr 1 do nr 12 wymienionych w niniejszym programie współpracy;

b. Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznych - w zakresie zadania
od 13 do nr 14 wymienionego w niniejszym programie współpracy.

5. Obsługę administracyjno-biurową Komisji Konkursowych prowadzą pracownicy:

a. Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie - w zakresie zadania od nr 1 do nr 12 wymienionych w niniejszym programie współpracy;

b. Pełnomocnika Burmistrza ds. patologii społecznych - w zakresie zadania
od nr 13 do nr 14 wymienionych w niniejszym programie współpracy;

.

6. Komisja Konkursowa ocenia i opiniuje nadesłane oferty. Protokół zawierający wskazania i rekomendację dotyczącą przyznania środków finansowych Komisja przedkłada Burmistrzowi Dębna.

7. Decyzję o zleceniu zadania oraz udzieleniu dofinansowaniu podejmuje Burmistrz Dębna po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej. Od decyzji Burmistrza nie przysługuje odwołanie.

Rozdział 11.
Ocena Realizacji Programu

1. Monitoring realizacji współpracy polega na zbieraniu opinii, wniosków, uwag oraz informacji wnoszonych przez podmioty Programu.

2. Uwagi, wnioski, propozycje dotyczące realizacji Programu mogą być zgłaszane na bieżąco do pracownika Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie.

3. Miernikami efektywności Programu są:

1) liczba podmiotów Programu współuczestniczących w realizacji zadań publicznych
w 2019 r.;

2) wysokość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu;

3) liczba zadań zrealizowanych w ramach Programu.

4. Sprawozdanie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne samorządowe jednostki organizacyjne sporządzi Wydział Planowania i Rozwoju  Urzędu Miejskiego w Dębnie.

5. Burmistrz Dębna, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku, przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji Programu.

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie upublicznione na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 11.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie.

2. Przygotowanie Programu objęło realizację w zaplanowanych terminach następujących działań:

1) przygotowanie projektu Programu w oparciu o wypracowane formy współpracy z organizacjami;

2) przeprowadzenie konsultacji zgodnie z Uchwałą Nr XLIX/375/2014 Rady Miejskiej
w Dębnie z dnia 27 marca 2014 r. r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dębno;

3) rozpatrzenie opinii i uwag złożonych przez organizacje pozarządowe podczas konsultacji;

4) sporządzenie sprawozdania z przebiegu konsultacji;

5) przedłożenie programu Radzie Miejskiej w Dębnie;

6) uchwalenie programu przez Radę Miejską w Dębnie.

3. Po uchwaleniu przez Radę Miejską Programu został on zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi, wnioski i propozycje dotyczące Programu należy zgłaszać do Burmistrza Dębna za pośrednictwem Wydziału Planowania i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Dębnie.

2. Zmiany w Programie mogą być dokonywane w trybie uchwały Rady Miejskiej w Dębnie.

3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Programie zastosowania mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy o Finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 13-08-2018 10:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-08-2018
Ostatnia aktualizacja: - 13-08-2018 10:12