Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości położonej przy ul. Poprzecznej w Dębnie.

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

 

Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości położonej przy ul. Poprzecznej w Dębnie

 

I. Dz. nr 379                             pow. 0,2317 ha                                 Cena wywoławcza 240.000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu prowadzona jest Księga Wieczysta KW SZ1M/00046047/2

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu plus podatek VAT według obowiązującej stawki w dniu sprzedaży i płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Kolejne opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wynosić będą 3% ceny gruntu + podatek VAT według obowiązującej stawki i płatne są z góry do 31 marca każdego roku.

Termin rozpoczęcia prac budowlanych na nieruchomości 3 lata.

Termin zakończenia budowy 5 lat.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego aktualizowana będzie nie częściej niż co trzy lata.

Nieruchomość niezabudowana położona jest w Dębnie, obręb 6 w rejonie ulicy Poprzecznej, Powiat Myśliborski, Województwo Zachodniopomorskie w otoczeniu zabudowy mieszkalno –usługowej. Dostęp do nieruchomości z drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej (asfaltowej) ul. Poprzecznej. Działka posiada dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Kształt działki foremny w formie wydłużonego prostokąta o powierzchni terenu zbliżonej do płaskiej. Sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

Brak obecnie obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu, na którym położona jest nieruchomość. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 działka 379 położona jest w m. Dębno, obręb 6 zgodnie z załącznikiem nr 2 rys. 1.1 oznaczona jest symbolem: P i zapisem: tereny zabudowy produkcyjnej. Nieruchomość wolna jest od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań

 

Przetarg odbędzie się w dniu 7 marca 2013 roku(czwartek) o godz. 1000w sali posiedzeń UM Dębno.

Wadium w wysokości 10% cenywywoławczej należy wpłacić do dnia 4 marca 2013 rokuw kasie Urzędu lubna konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście, a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Do pierwsza opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu oddania w użytkowanie wieczyste.

  • Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Powiadomienie nabywcy o terminie aktu nastąpi zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.

  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 04-02-2013 17:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 04-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 04-02-2013 17:03