Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o II rokowaniach dotyczących sprzedaży działek 940/1, 940/4 i 940/6 w Dębnie obr. 5 w rejonie ulic Siewnej i Kwiatowej.

OGŁOSZENIE

o II rokowaniach

 

Burmistrz Dębna, działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651,  Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337)  i Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U z dnia 22 września 2004r. ze zmianą z dnia 16 marca 2009r. Dz. U. Nr 55, poz. 450/ ogłasza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (rokowania)  nieruchomości niezabudowane oznaczone działkami nr 940/1,  nr 940/4,  nr 940/6, położone w obrębie 5 m. Dębno w rejonie ulic Siewnej i Kwiatowej. Kształt działek  korzystny wyglądem zbliżony  do trapezu oraz prostokąta z odciętymi narożnikami na poszerzenie drogi wewnętrznej. Posiadają dostęp do drogi  publicznej o nawierzchni utwardzonej ulicy Siewnej i Kwiatowej oraz gruntowej.  Sąsiedztwo i otoczenie stanowi luźna zabudowa mieszkaniowa. Działki posiadają dostęp do pełnego uzbrojenia technicznego. Zagospodarowanie korzystne.

Dębno, obręb 5 rejon ulicy Siewnej i Kwiatowej

Dz. Nr    940/1                        powierzchnia      0,0668 ha                      Cena    58.000,00  zł             

Dz. Nr    940/4                        powierzchnia      0,0930 ha                      Cena    78.000,00  zł             

Dz. Nr    940/6                        powierzchnia      0,0919 ha                      Cena    76.000,00 zł             

Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW SZ1M/00020064/9

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, na którym usytuowana są działki.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno uchwalonym Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działki położone są na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  Działki sklasyfikowane są  zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”. Działki  wolne  są  od obciążeń i nie są  przedmiotem zobowiązań.

 

Na sprzedaż powyższych działek przeprowadzono:

-  w dniu 27 kwietnia 2011 roku I publiczny przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym

-  w dniu 14 lipca 2011 roku II publiczny przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym.

- w dniu 30 września 2011 roku I rokowania, które zakończyły się wynikiem negatywnym

Przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacićzaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej do           19 marca 2012 roku   w kasie Urzędu lubna konto w GBS o/Dębno  nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

 

Zainteresowanych nabyciem powyższej nieruchomości zapraszamy do składania ofert do Burmistrza Dębna  w terminie do 19 marca 2012 roku do godz. 1500.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „SPRZEDAŻ DZIAŁEK – NIE OTWIERAĆ PRZED ROKOWANIAMI”  która  zawierać powinna:

 1. imię i nazwisko i adres lub firmę oraz  siedzibę,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 6. do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki

Ustalenie nabywcy oraz warunków nabycia w drodze rokowań między oferentami a Komisją do przeprowadzania rokowań na sprzedaż nieruchomości nastąpi w dniu 22 marca 2012 roku o godzinie 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Dębno.

 • Do ceny osiągniętej w rokowaniach dolicza się podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży
 • Cena  osiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na  raty

 

 • Nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu  w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
 • Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 20% ceny.
 • Do pierwszej raty dolicza się w całości podatek VAT
 • Przystępujący do rokowań obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

      Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w rokowaniach wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zaliczona zostaje na poczet  ceny nabycia.
 • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy.
 • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek zaliczki, a rokowania czyni niebyłym.

 

Zastrzeżenie: Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 Informacje dot. sprzedaży w/w działek  uzyskać można w Urzędzie Miejskim Dębno  pok. 35 lub 36 od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1400 bądź pod nr telefonu: 95 760 30-02 do 04 wew. 140 lub 143.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 09-02-2012 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 09-02-2012 10:42