Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rokowania dotyczące nieruchomości zabudowanej w m.Grzymiradz (dz. nr 117/3 o pow. 0,0386ha)

OGŁOSZENIE

o rokowaniach

 

Burmistrz Dębna , działając na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U . z 2010 roku Nr 102 poz. 651,  Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, N 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110) ) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U z dnia 22 września 2004r. ze zmianą z dnia 16 marca 2009r. Dz. U. Nr 55, poz. 450/ przeznacza do sprzedaży w drodze bezprzetargowej (rokowania) nieruchomośćpołożoną w m. Grzymiradz, gmina Dębno określoną działka nr 117/3 o pow. 0,0386 ha. Bezpośrednie otoczenie działki stanowi wiejska zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza. Dostęp do nieruchomości z drogi o nawierzchni utwardzonej. Działka posiada mało foremny kształt zbliżony do litery „L” a jej powierzchnia zbliżona jest do płaskiej. Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym wolnostojącym parterowym wykonanym w technologii tradycyjnej w złym stanie technicznym, tj. zawalona konstrukcja dachu na całym budynku, ponadnormatywnie zużyte mury, tynki wewnętrzne i zewnętrzne zniszczone. Posiada dostęp do podstawowego uzbrojenia wiejskiego. Zgodnie z ewidencją gruntów sklasyfikowana jest jako „B-RIVa”

 Dz. nr  117/3                                   pow. 0,0386  ha                           Cena  wywoławcza   6.000,00   zł

 Dla powyższych działek w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW SZ1M/00029871/2

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu na którym położona

jest działka. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno uchwalonego Uchwałą Nr LVI/402/2010 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 maja 2010 roku działka 117/3  położona jest na obszarze oznaczonym symbolem MN z zapisem tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka  wolna  jest  od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Na sprzedaż powyższej działki przeprowadzono:

-  w dniu 1 marca 2011 roku I publiczny przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym

-  w dniu 27 maja 2011 roku II publiczny przetarg ustny, który zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Przystępujący do rokowań zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 10% ceny wywoławczej do 24 listopada 2011 roku w kasie Urzędu lubna konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001. 

 • Cenaosiągnięta w rokowaniach może zostać rozłożona na raty
 • Nie spłacona część ceny podlega zabezpieczeniu hipotecznemu i oprocentowaniu  w wysokości stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.
 • Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej i nie może być niższa niż 20% ceny.
 • Przystępujący do rokowań obowiązany jest przedłożyć dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w rokowaniach osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

      Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w rokowaniach wspólnie a w przypadku jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

 • Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zaliczona zostaje na poczet  ceny nabycia.
 • Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał rokowania od zawarcia umowy.
 • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek zaliczki, a rokowania czyni niebyłym.

 

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 117/3 GRZYMIRADZ – NIE OTWIERAĆ PRZED ROKOWANIAMI” która zawierać powinna:

 1. imię i nazwisko i adres lub firmę oraz  siedzibę,
 2. datę sporządzenia zgłoszenia,
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań
 6. do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty zaliczki

 

Zainteresowanych nabyciem powyższej nieruchomości zapraszamy do składania ofert do Burmistrza Dębna  w terminie do 24 listopada 2011 roku do godz. 1500.

Ustalenie nabywcy oraz warunków nabycia w drodze rokowań między oferentami a Komisją do przeprowadzania rokowań na sprzedaż nieruchomości  nastąpi w dniu 28 listopada 2011 roku o godzinie 1030 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Dębno.

 Zastrzeżenie: Organowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

 Informacje dot. sprzedaży w/w działek uzyskać można w Urzędzie Miejskim Dębno pok. 35 lub 36 od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1400 bądź pod nr telefonu: 0 95 760 30-02 do 04 wew. 140 lub 143. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 25-10-2011 12:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 25-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Trybel 25-10-2011 12:29