Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu


Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny

I. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych nie zabudowanych położonych w rejonie ul. Moniuszki - Słoneczna,

miasta Dębna, obręb 5, dz. nr 249/60 i 249/64 o pow. 0,0656 ha, nr 249/61 o pow. 0,0630 ha, nr 249/63 o pow.

0,0661 ha.

m. Dębno, rejon ul. Moniuszki - Słoneczna

Dz. nr 249/60 i nr 249/64 pow. 0,0656 ha Cena 30.000,00 zł KW 20058

Dz. nr 249/61 pow. 0,0630 ha Cena 29.000,00 zł KW 20058

Dz. nr 249/63 pow. 0,0661 ha Cena 30.000,00 zł KW 20058

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania dla tego terenu. Poprzednio, zgodnie z miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego m. Dębna działki znajdowały się na terenie oznaczonym symbolem D 11 MJ, MN: tereny zabudowy jednorodzinnej i upraw polowych. Nowa zabudowa może być realizowana w oparciu o plan realizacyjny. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno zatwierdzonym uchwałą nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 29.12.1998 roku oraz zmianie studium zatwierdzonym uchwałą nr XLII/259/2005 z 16 marca 2005 roku teren oznaczony jest kolorem brązowym i zapisem: istniejące tereny mieszkaniowe i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

W/w działki powstały z podziału działek 249/53 i 249/56 na podstawie postanowienia Burmistrza Dębna GPiN 6011-19/2007 z dnia 16.08.2007 roku. Zgodnie z w/w Postanowieniem nowo powstałe działki o nr 249/60, 249/61, 249/63 przeznaczone są pod zabudowę.

Kształt działek korzystny w formie prostokąta. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni trwałej i nie trwałej.

Sąsiedztwo i otoczenie działek stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny przeznaczone pod funkcje mieszkaniową. Uzbrojenie pełne w pobliżu: sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna. Zagospodarowanie korzystne.

Działki porośnięte są drzewami i krzewami owocowymi na usunięcie których w przypadku nabycia nieruchomości nie jest wymagane zezwolenie na ich usunięcie.

Działki podlegają wyłączeniu z produkcji rolnej.

II. Na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym (była remiza strażacka) o powierzchni

użytkowej 34,28 m2 , w złym stanie technicznym, położonej w miejscowości Bogusław, Gminy Dębno w centrum wsi na działce oznaczonej według ewidencji gruntów nr 131 o pow. 0,06 ha.

m. Bogusław, Gmina Dębno

Dz. nr 131 pow. 0,06 ha Cena 4.100,00 zł KW 34116

Brak obecnie obowiązującego planu zagospodarowania dla tego terenu. W studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno teren przeznaczony jest pod mieszkalnictwo i usług towarzyszących mieszkalnictwu.

Kształt działki w formie prostokąta. Dojazd do nieruchomości od drogi powiatowej Bogusław - Cychry, skomunikowanej z siecią dróg lokalnych. Nieruchomość zlokalizowana w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej, bezpośrednie sąsiedztwo kościoła. Teren działki nieuzbrojony, z dostępnością do sieci infrastruktury technicznej: wodociągowej, energetycznej, kanalizacyjnej. Na działce istniejący budynek byłej remizy strażackiej w stanie zużycia technicznego.

Działka znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej „B” i jest zabudowana budynkiem remizy wnoszonego do ujęcia gminnej ewidencji zabytków jako posiadającego cechy historyczne na podstawie opracowanego studium krajobrazu kulturowego gminy Dębno.

W przypadku rozbiórki budynku remizy po orzeczeniu o złym stanie technicznym należy opracować dokumentację techniczną i fotograficzną w celu przekazania jej 1 egzemplarza do archiwum Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, a wymiana historycznej zabudowy jest dopuszczalna po uzyskaniu akceptacji tego organu.

Wszelkie roboty budowlane, w tym związane z remontem, przebudową lub zmiana sposobu użytkowania obiektu objętego ochrona konserwatorską, winny być poprzedzone akceptacją ze strony Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

Nieruchomości są wolne od obciążeń i nie są przedmiotem zobowiązań

Przetarg odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2008 roku (środa) o godz. 1000 w sali posiedzeń UM Dębno.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 27 marca 2008 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001.

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości.

  • W przypadku nieruchomości opisanych w pkt. I do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 22%.

  • Cena osiągnięta w przetargu płatna jest w całości w terminie 30 dni , nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.

  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 26-02-2008 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2008
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2008 14:40