herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UCHWAŁA NR XLVII/318/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności. Anna Szymczyk 2017-12-04 13:29:26
UCHWAŁA NR XLVII/317/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dębno na 2018 rok Anna Szymczyk 2017-12-04 13:28:51
UCHWAŁA NR XLVII/316/2017 RADY MIEJSKIEJ DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Spacerowej w mieście Dębno Anna Szymczyk 2017-12-04 13:28:12
UCHWAŁA NR XLVII/315/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przysta?pienia do sporza?dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Chabrowej i Hołdowniczej w mies?cie De?bno Anna Szymczyk 2017-12-04 11:41:18
UCHWAŁA NR XLVII/314/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wniesienia dopłaty do jednoosobowej spo?łki gminy - Przedsie?biorstwo Wodocia?go?w i Kanalizacji z o.o. w De?bnie Anna Szymczyk 2017-12-04 11:40:35
UCHWAŁA NR XLVII/313/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/155/2016 Rady Miejskiej w De?bnie z dnia 30 marca 2016r. w sprawie zapewnienia wspo?lnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finanso?w publicznych oraz likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy De?bno - Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szko?ł w De?bnie Anna Szymczyk 2017-12-04 11:39:58
UCHWAŁA NR XLVII/312/2017 RADY MIEJSKIEJ DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej w De?bnie nr XXXII/220/2016 z dnia 22.12.2016 r. w sprawie uchwalenia budz?etu Gminy De?bno na rok 2017. Anna Szymczyk 2017-12-04 11:39:18
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Mikołajki inaczej Renata Jarmuszka-Izak 2017-12-04 10:51:45
Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Wsi Mostno, Więcław, Łazy i Barnówko "Nasza Szkoła" - Mikołajki inaczej Renata Jarmuszka-Izak 2017-12-04 10:50:57
ZARZA?DZENIE NR 132/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmiany zarza?dzenia nr 87/24/2017 Burmistrza De?bna z 22 sierpnia 2017 roku w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-12-04 08:53:26
ZARZA?DZENIE NR 131/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci przeznaczonych do sprzedaz?y w trybie bezprzetargowym Anna Szymczyk 2017-12-04 08:52:28
ZARZA?DZENIE NR 130/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanych przeznaczonych do sprzedaz?y w drodze przetargu Anna Szymczyk 2017-12-04 08:51:49
ZARZA?DZENIE NR 129/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania rokowan? na zbycie nieruchomos?ci Anna Szymczyk 2017-12-04 08:51:07
ZARZA?DZENIE NR 128/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wykupu prawa własnos?ci zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji grunto?w numerem 333/2 o powierzchni 0,0057 ha połoz?onej w obre?bie 00001 Warnice gm. De?bno Anna Szymczyk 2017-12-04 08:50:29
ZARZA?DZENIE NR 127/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2017-12-04 08:49:31
ZARZA?DZENIE NR 126/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze przetargowej Anna Szymczyk 2017-12-04 08:48:47
ZARZA?DZENIE NR 125/35/2017 BURMISTRZA DE?BNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomos?ci zabudowanej przeznaczonej do sprzedaz?y w drodze bezprzetargowej Anna Szymczyk 2017-12-04 08:47:29
ZARZĄDZENIE NR 124/35/2017 BURMISTRZA DĘBNA z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Anna Szymczyk 2017-12-01 11:38:22
Ogłoszenie, regulamin i formularz zgloszeniowy Emilia Jenda 2017-11-30 12:46:10
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-11-30 11:49:59
Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dębnie - ETAP II Agnieszka Ludynia 2017-11-30 11:49:28
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-30 11:28:42
30.11.2017r. Anna Szymczyk 2017-11-30 07:00:13
Ogłoszenie, regulamin i formularz zgloszeniowy Emilia Jenda 2017-11-28 07:20:03
Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu komputerowego do szkół podstawowych w Gminie Dębno Adam Trzciński 2017-11-27 16:01:47
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.11.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:52:56
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.11.12017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:51:26
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.11.12017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:51:04
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.1.2017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:50:41
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.12.2017 r. Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:50:38
Ogłoszenie otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z dnia 27.1.2017 r. - dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:49:48
Ogłoszenie w sprawie zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:47:24
Program współpracy Gminy Dębno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie realizacji zadania pożytku publicznego na rok 2018 Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:46:18
Regulamin otwartych konkursów ofert Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:45:25
- dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:44:12
- dokument usunięty Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:44:06
Wzór sprawozdania w trybie konkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:43:54
Wzór oferty w trybie konkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:43:25
Wzór sprawozdania w trybie pozakonkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:42:47
Wzór oferty w trybie pozakonkursowym Renata Jarmuszka-Izak 2017-11-27 15:42:29