herb BIP - Urząd Miejski w Dębnie

www.debno.pl

Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany

Ogłoszenie nr 500106577-N-2018 z dnia 15-05-2018 r. Dębno: Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Postępowanie nie przeprowadza centralny zamawiający. Postępowanie nie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania. Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających. Postępowanie nie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Informacje dodatkowe: SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dębno, Krajowy numer identyfikacyjny 21096699300000, ul. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, 74400 Dębno, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 95 7603001 do 4, e-mail umig@debno.pl, faks 957 602 030. Adres strony internetowej (url): www.debno.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem drogi gminnej we wsi Oborzany. Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. II.2) Rodzaj zamówienia - Roboty budowlane. II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych: Zamówienie nie jest podzielone na części. II.4)Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań): Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje wykonanie drogi gminnej w Oborzanach: - nawierzchnia bitumiczna ? ok.3250 m2, - sieć kanalizacji deszczowej dł. ok. 505 mb z rur PVC-U SN8 dn 315 mm i 400 mm, wraz ze zbiornikiem retencyjnym, osadnikiem i wylotem brzegowym, - wpusty drogowe ? ok. 19 kpl. wraz z przykanalikami. Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 2. Szczegółowy zakres robót do wykonania określony jest w Wytycznych do wyceny stanowiących załącznik nr 3 do siwz oraz w dołączonej do siwz dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Wykonawca musi wykonać osobiście kluczową część zamówienia tj roboty drogowe lub roboty sanitarne. II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6 II.6) Całkowita wartość zamówienia - zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia. SEKCJA III: PROCEDURA III.1) Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki. III.2) Podstawa prawna - Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. III.3 Uzasadnienia wyboru trybu w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA: PUH SANITAR Jan Kordacz, , Al. 11 Listopada 91 K, 66-400, Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 06.07.2018.08.50.02_ogloszenie_o_wyniku_postepowania.pdf 2018-07-06 08:50:02 132,5KB
Udzielenie zamówienia
1 06.07.2018.09.40.57_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2018-07-06 09:40:57 173,7KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Ludynia 06-07-2018 08:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Soluch 18-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Ludynia 11-03-2019 13:03