Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/34 w obrębie 0007 m. Dębno oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - dz. nr 45/30 położonej w obrębie 0007 m. Dębno

Burmistrz Dębna

o g ł a s z a

I publiczny przetarg ustny nieograniczony

 

1. Na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie 0007 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką:

Dz. nr 45/34 pow.                        0,6783 ha                Cena wywoławcza 320 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00038989/8.

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Dargomyskiej z dala od centrum miasta. Kształt działki zbliżony do prostokąta. Działka posiada dostęp do drogi publicznej nie utwardzonej. Sąsiedztwo i otoczenie działki stanowi zabudowa produkcyjna i tereny leśne. Działka posiada dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci energetycznej. Działka nie zagospodarowana porośnięta trawą i samosiewami drzew.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 6P z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „RIVa, RV, RVI”.

 

2. Na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie 0007 m. Dębno oznaczonej w ewidencji gruntów działką

Dz. nr 45/30                          pow. 0,5626 ha                 Cena wywoławcza 280 000,00 zł

 

Dla powyższej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Myśliborzu Księga Wieczysta KW SZ1M/00039017/1.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dargomyskiej miasta Dębno zatwierdzonym Uchwałą Nr LIX/351/2005 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 30 grudnia 2005 roku działka 45/31 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1P z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne. rzemieślnicze, bazy transportowe, bazy budowlane, składy i hurtownie oraz usługi komercyjne, techniczne, rzemieślnicze, drobną wytwórczość a także usługi handlu.

Nieruchomość stanowi regularną działkę budowlaną zbliżoną kształtem do prostokąta z dojazdem drogą w części utwardzoną i posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Położona jest na skraju miasta w południowej jego części w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej w kierunku wsi Dargomyśl i dalej w kierunku Porzecza. Działka o terenie płaskim, niezagospodarowana, nieogrodzona. W niedalekiej odległości od przedmiotowej działki położone są tereny przeznaczone pod zabudowę, tereny leśne i ogrody działkowe. Przez działkę przebiega gazociąg DN 150 mm o wysokim ciśnieniu

Działka sklasyfikowana jest zgodnie z ewidencją gruntów jako „Bp”.

Oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nastąpi w trybie art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 25% ceny osiągniętej w przetargu, a kolejne opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku wynosić będą 3% tej ceny powiększone o podatek VAT.

Ustala się termin rozpoczęcia prac budowlanych na nieruchomościach na okres 3 lat, a termin zakończenia budowy na 5 lat od dnia nabycia prawa do nieruchomości.

 

Nieruchomości nie są obciążone ani nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 roku o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do 20 sierpnia 2018 roku na konto w GBS o/Dębno nr 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001, bądź w kasie Urzędu.

 

  • Przystępujący do przetargu obowiązany jest przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dokument tożsamości, a podmioty reprezentujące w przetargu podmioty gospodarcze dodatkowo dokumenty niezbędne do ich reprezentowania (aktualny wypis z rejestru sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki). Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej).

Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu wspólnie a w przypadku udziału jednego z nich za okazaniem oświadczenia współmałżonka, zawierającego zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia.
  • Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Cena nabycia lub pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego plus podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu zbycia płatna jest w całości w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, nie później jednak niż przed zawarciem aktu notarialnego.
  • Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
  • Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu przelewem na podane konto bankowe lub w kasie urzędu.
  • Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
  • Niedotrzymanie terminu zapłaty powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
  • Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.

Nikt z osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami nie złożył wniosku o nabycie w ustawowym terminie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 16-07-2018 07:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 12-07-2018
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2018 07:21