Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 101/46/2013 Burmistrza Dębna z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie: powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych, na których usytuowane są cmentarze gminne.

ZARZĄDZENIE NR 101/46/2013

Burmistrza Dębna

z dnia 31 grudnia 2013 roku

 

 

w sprawie: powierzenia w zarządzanie nieruchomości niemieszkalnych, na których usytuowane są cmentarze gminne.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (tj.: Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.), art.189 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 2010, Nr 102, poz. 651) zarządzam:

§ 1

Powierzyć zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, na których usytuowane są cmentarze gminne w Dębnie przy ul. Kościuszki na dz. nr 896 obręb 5 o pow. 2,4730 ha, przy ul. Włościańskiej na dz. nr 31 obręb 7 o pow. 3,5720 ha wraz z Domem Pogrzebowym, cmentarz na dz. nr 33/1 obręb 7 o pow. 5,2280 ha oraz cmentarz we wsi Różańsko na dz. nr  414, pow. 1,23 ha.

§ 2

Zakres prac związanych z zarządzaniem nieruchomościami niemieszkalnymi, na których usytuowane są cmentarze gminne w Dębnie obejmuje:

 1. Utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy tj.:

-      wykaszanie i grabienie wszystkich trawników  nie mniej niż 4 razy/rok.

 • na bieżąco utrzymanie wszystkim terenów służących komunikacji pieszej i jezdnej oraz przejść pomiędzy kwaterami i grobami w należytym stanie (w tym odchwaszczenie części nieutwardzonych).
 • odśnieżanie wszystkich terenów służących komunikacji pieszej i jezdnej.
 • utrzymanie w dobrym stanie drzew i krzewów (odcinane odrostów przy drzewach i podcinanie do wysokości  3m).
 • utrzymanie w dobrym stanie miejsc nie opłacanych, opuszczonych.
 • zlecanie wywozu nieczystości płynnych z szamb firmie świadczącej usługi w tym zakresie do oczyszczalni ścieków w Dębnie.
 • utrzymanie na bieżąco w należytym stanie sanitarnym szaletów cmentarnych przy ul. Włościańskiej w tym wywóz nieczystości płynnych oraz dzierżawa 5 ustępów kontenerowych w okresie 30.10.-02.11.
 • utrzymanie czystości w tym zbieranie nieczystości w odległości 3 m wokół ogrodzenia cmentarzy.
 • Wykaszanie cztery razy w roku terenu cmentarza na działce nr 33/1 przy ul. Włościańskiej oraz zbieranie na bieżąco odpadów na tym terenie.
 • Dbanie o opróżnianie pojemników i kontenerów do gromadzenia odpadów i uzgadnianie terminów ich opróżniania ze wskazaną przez Powierzającego firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów.
 • Ustalanie i wyznaczanie kwater i alejek zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.
 • Dokonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów ogrodzenia cmentarnego w tym uzupełnianie braków w ogrodzeniu na cmentarzach przy ul. Włościańskiej na dz. nr 31 oraz na dz. nr 33/1 oraz wszystkich obiektów przekazanych protokolarnie.
 • Dokonywanie bieżących napraw, konserwacji i remontów ogrodzenia cmentarnego w tym uzupełnianie braków w ogrodzeniu  z kamienia na cmentarzu przy ul. Kościuszki oraz wszystkich obiektów przekazanych protokolarnie.
 • Zamykanie bramek wejściowych i bram wjazdowych (po uprzednim uzgodnieniu z Powierzającym) na cmentarzach zgodnie z regulaminem cmentarza.
 • Czuwanie nad wykonywaniem obowiązujących nakazów i zakazów zawartych w regulaminie cmentarza po uprzednim uzgodnieniu z Powierzającym .
 • Sprawdzenie urządzeń kanalizacyjnych, wodociągowych oraz świetlnych, utrzymanie ich  w dobrym stanie technicznym  w tym ich konserwacja i opłaty za eksploatację.
 • Nadzór nad obiektem i mieniem Domu Pogrzebowego przy ul. Włościańskiej na dz. nr 31.
 • Nadzór nad obiektem i mieniem cmentarza przy ul. Włościańskiej  na dz. nr 33/1.
 • Prowadzenie ksiąg cmentarnych i archiwalnych cmentarzy.
 • Prowadzenie ewidencji grobów, pochowanych i opiekunów w programie NEKROorganizer.
 • Prowadzenie ewidencji pobranych opłat.
 • Pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy według cen ustalonych przez Radę Miejską w Dębnie i Powierzającego oraz przekazywanie ich do kasy urzędu.
 • Kierowanie korespondencji do osób, które nie opłacają miejsc lub zajmują je niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 • Przed dokonaniem pochówku przez firmę pogrzebową na miejscu nieopłaconym, Zarządca ma obowiązek przeprowadzić wnikliwą analizę dotyczącą przeznaczenia miejsca na nowy pochówek i uzyskać na piśmie akceptację Powierzającego oraz powiadomić krewnych zmarłego lub opiekunów miejsca o planowanym pochówku nie później niż na 3 m-ce przed zajęciem miejsca.
 • Bieżące utrzymanie w czystości i porządku Grobu Nieznanego Żołnierza na cmentarzu przy ul. Kościuszki i Pomnika Sybiraków na cmentarzu przy ul. Włościańskiej.
 • Przeprowadzenie okresowych kontroli urządzeń technicznych, stanowiących wyposażenie zarządzanego zasobu (instalacja odwadniająca, instalacja wodna, kanalizacyjna, oświetleniowa) .
 • Ubezpieczenie cmentarzy:

      ppkt 1 Cmentarz  przy ul. Kościuszki

      -cmentarza od odpowiedzialności cywilnej deliktowej,

      -budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki od ognia i innych zdarzeń losowych,

      -trzech bram wjazdowych na cmentarzu przy ul. Kościuszki od kradzieży i aktów wandalizmu,

      -nawierzchni dróg utwardzonych od zniszczenia, kradzieży i dewastacji,

      -cztery punkty czerpalne od kradzieży i aktów wandalizmu,

      -ubezpieczenia pomnika Chrystusa od kradzieży i aktów wandalizmu oraz od wszelkich zdarzeń  losowych.

 

      ppkt 2 Cmentarz  przy ul. Włościańskiej  działka nr 31

      -cmentarza od odpowiedzialności cywilnej deliktowej,

      -Domu Pogrzebowego od ognia i innych zdarzeń losowych, wyposażenia od kradzieży i wandalizmu oraz ubezpieczenie okien od zniszczenia i kradzieży,

      -mienia w postaci lamp oświetleniowych od kradzieży i aktów wandalizmu,

      -ogrodzenia i bram wjazdowych na cmentarz od kradzieży i aktów wandalizmu

      -cztery punkty czerpalne od kradzieży i aktów wandalizmu,

      -nawierzchni dróg asfaltowych i parkingu od zniszczenia, kradzieży i dewastacji.

 

      ppkt 3  Cmentarz przy ul. Włościańskiej działka nr 33/1

     -cmentarza od odpowiedzialności cywilnej deliktowej,

     -ogrodzenia i bram wjazdowych na cmentarz od kradzieży i aktów wandalizmu,

     -mienia w postaci lamp oświetleniowych od kradzieży i aktów wandalizmu,

     -obiekt kolumbarium od kradzieży i aktów wandalizmu,

     -budynku toalety od ognia i innych zdarzeń losowych, wyposażenia od kradzieży i aktów wandalizmu

     -dwóch punktów czerpalnych od kradzieży i aktów wandalizmu,

     -nawierzchni od zniszczenia, kradzieży i dewastacji.

§ 3

Zakres prac związanych z zarządzaniem nieruchomością  niemieszkalną, na której usytuowany jest cmentarz w Różańsku na działce nr 414 o pow. 1,23 ha obejmuje:

 1. Utrzymanie porządku i czystości na terenie cmentarzy tj.:
 2. Wykaszanie mechaniczne lub ręczne terenu cmentarza  nie mniej niż 3 razy/rok.
 3. Utrzymanie w bieżącej czystości parkingu przed cmentarzem i miejsc wokół pojemników do gromadzenia odpadów,
 4. Na bieżąco utrzymanie wszystkim terenów służących komunikacji pieszej i jezdnej
 5. Odśnieżanie wszystkich terenów służących komunikacji pieszej i jezdnej.
 6. Utrzymanie w dobrym stanie drzew i krzewów (odcinane odrostów przy drzewach i podcinanie do wysokości  3m).
 7. Utrzymanie w dobrym stanie miejsc nie opłacanych, opuszczonych.
 8. Utrzymanie czystości w tym zbieranie nieczystości wokół ogrodzenia cmentarza.
 9. Dbanie o  zgłaszanie opróżniania pojemników do gromadzenia odpadów przez wskazaną  przez Powierzającego firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów.
 10. Ustalanie i wyznaczanie kwater i alejek zgodnie z planem zagospodarowania cmentarza.
 11. Zamykanie bramy  wjazdowej  zgodnie z regulaminem cmentarza.
 12. Czuwanie nad wykonywaniem obowiązujących nakazów i zakazów zawartych w regulaminie cmentarza po uprzednim uzgodnieniu z Powierzającym.
 13. Sprawdzenie urządzeń wodociągowych i zgłaszanie Powierzającemu ewentualnych uwag.
 14. Prowadzenie księgi cmentarnej
 15. Prowadzenie ewidencji grobów, pochowanych i opiekunów w programie NEKROorganizer.
 16. Pobieranie opłat za korzystanie z cmentarzy według cen ustalonych przez Radę Miejską w Dębnie i Powierzającego oraz przekazywanie ich do kasy urzędu.
 17. Prowadzenie ewidencji pobranych opłat.
 18. Kierowanie korespondencji do osób, które nie opłacają miejsc lub zajmują je niezgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.
 19. Przed dokonaniem pochówku przez firmę pogrzebową na miejscu nieopłaconym, Zarządca ma obowiązek przeprowadzić wnikliwą analizę dotyczącą przeznaczenia miejsca na nowy pochówek i uzyskać na piśmie akceptację Powierzającego oraz powiadomić krewnych zmarłego lub opiekunów miejsca o planowanym pochówku nie później niż na 3 m-ce przed zajęciem miejsca.
 20. Ubezpieczenie cmentarza:

     -od odpowiedzialności cywilnej deliktowej,

     -dwóch bram wjazdowych i bramek wejściowych na cmentarz od kradzieży i aktów wandalizmu.

       Wartość bram 4200,-zł

      -nawierzchni dróg utwardzonych (121 m 2) od zniszczenia, kradzieży i dewastacji. Wartość dróg  12000,-zł

§ 4

 1. Zarządca otrzyma w roku 2014:
  1. Za zarzadzanie nieruchomościami niemieszkalnymi, na których usytuowane  są cmentarze w Dębnie  kwotę 79 459,92 złotych netto plus  9048,60 złotych VAT, co daje łączną kwotę 88 508,52 złote brutto (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem złotych 52/100 brutto)  w tym na ubezpieczenie cmentarzy i mienia wymienionego w § 2 pkt. 20.
  2. Za zarządzanie nieruchomością niemieszkalną, na której usytuowany jest cmentarze w Różańsku kwotę 1200,- zł złotych netto plus  276,- złotych VAT, co daje łączną kwotę 1476,- złotych brutto (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100 brutto) w tym na ubezpieczenie cmentarza i mienia wymienionego w § 3 pkt. 20.
 2. Zarządca wystawiać będzie faktury za zarządzanie cmentarzami po zakończeniu każdego miesiąca w kwocie 1/12 rocznego planu.
 3. Wraz z fakturą Zarządca zobowiązany jest dostarczyć protokół comiesięcznego odbioru przedmiotu zarządzania spisany w obecności przedstawiciela Powierzającego, stanowiący podstawę jej wystawienia.
 4. Zlecający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmiany podatku VAT wynikających z odrębnych przepisów.
 5. Płatność faktur ustala się na 14 dni od daty wpływu do Urzędu.

§ 5

 1. Pomieszczenia budynku Domu Pogrzebowego mogą być użytkowane przez Zarządcę bez prawa dokonywania istotnych zmian w ich substancji.
 2. Ewentualne planowane adaptacje powinny być wykonywane za zgodąPowierzającego.
 3. Zarządca nie ma prawa do oddawania obiektu w dzierżawę osobom trzecim.

§ 6

Zarządca zobowiązany jest używać budynek Domu Pogrzebowego przy ul. Włościańskiej w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu przestrzegając przepisów prawa w zakresie ochrony p/poż., bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony mienia.

§ 7

Zarządca ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie niedobory powierzonych mu składników wyposażenia Domu Pogrzebowego oraz pogorszenie stanu obiektu.

§ 8

Powierzający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia okresowych kontroli przedmiotu zarządzania przy współudziale przedstawicieli Zarządcy.

§ 9

Wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy ustala Rada Miejska w drodze uchwały i Powierzający na podstawie Zarządzenia.

§ 10

 1. Zarządca zobowiązany jest do pobierania w imieniu Powierzającego opłat i ściągania zaległości za korzystanie z cmentarzy komunalnych zgodnie z uchwałą i zarządzeniem , o których  mowa w  §  9.
 2. Powierzający upoważnia Zarządcę do pobrania kwitariusza przychodowego, na podstawie  którego Zarządca zobowiązuje się przyjmować w/w opłaty.
 3. Pobrane opłaty Zarządca rozliczać będzie na podstawie pobranych kwitariuszy i przekazywać do kasy urzędu nie rzadziej niż raz w tygodniu
 4. W przypadku nieterminowego regulowania wpływów naliczane będą odsetki za opóźnienia.
 5. Do 10-go każdego miesiąca Zarządca przedstawi zestawienie pobranych opłat za poprzedni miesiąc z wyszczególnieniem rodzajów opłaty i kwot zebranych w ramach poszczególnych opłat. 

§ 11

1. Zarządca zobowiązany jest do udostępniania cmentarzy w godzinach ich otwarcia dla firm prowadzących działalność w zakresie świadczenia usług pogrzebowych.

2. Zarządca ma prawo ustalić i wyznaczyć godziny przebywania na cmentarzach firm pogrzebowych celem umożliwienia nadzoru po udostępnieniu powyższego.

§ 12

1. Do realizacji niniejszego Zarządzenia stosuje się przepisy :

   1.1.ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

   1.2.ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach  i  chowaniu zmarłych.

§ 13

Wykonanie Zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014r. 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Trybel 02-01-2014 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 31-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 02-01-2014 13:58