Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 85/37/2013 Burmistrza Dębna z dnia 9 października 2013 roku w sprawie : przyjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie miasta i gminy Dębno.

 

ZARZĄDZENIE NR   85/37/2013

 

Burmistrza Dębna

z dnia 9 października 2013 roku

 

 

 

w sprawie : przyjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie
z cmentarzy na terenie miasta i gminy Dębno.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(Dz.U.Nr 142, poz.1591 z 2001 r. ze zm.) oraz uchwały Nr XXIV/222/2008 Rady Miejskiej w Dębnie z dnia 27 listopada 2008r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/123/2003r. z dnia 27 listopada 2003r. w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno, zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Podjęcie Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 28/13/2013 Burmistrza Dębna z dnia 16 kwietnia 2013r. w sprawie podjęcia Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno.

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Burmistrza Dębna Nr 85/37/2013

 

 

Regulamin

 rozkładania na raty opłat
 za korzystanie z cmentarzy

 

1.     Regulamin dotyczy rozłożenia na raty opłaty związanej wyłącznie z ponowieniem opłaty za miejsce pod grób i utrzymaniem czystości oraz poboru wody jako opłaty uiszczanej po upływie 20 lat  ( co 20 lat-cyklicznie).

2.     Wysokość opłat :

§Grób pojedyńczy                                 90 zł + 300 zł = 390,- zł

§Grób podwójny w poziomie              180 zł + 600 zł = 780,- zł

§Grób dziecięcy                                    40 zł + 100 zł = 140,-  zł

3.     Warunkiem rozłożenia na raty opłat wymienionych w pkt. 2, jest zawarcie umowy-ugody pomiędzy osobą ZOBOWIĄZANĄ do zapłaty a WŁADAJĄCYM - mieniem cmentarza .

4.     W przypadku cmentarzy miejskich  stroną w sprawie jest administrator cmentarzy.

Dla cmentarzy wiejskich umowę-ugody zawiera się z Gminą  Dębno reprezentowaną przez Burmistrza.

5.     W przypadku umów-ugody na cmentarze wiejskie pośrednikiem w działaniach pomiędzy ZOBOWIĄZANYM a  Gminą  może być Sołtys wsi.

6.     Osobą ZOBOWIĄZANĄ do opłat może być członek rodziny zmarłego/-ej, osoba wyznaczona przez rodzinę - niespokrewniona lub osoba wskazana  w inny sposób , opiekująca się miejscem pochówku.

7.     Podstawą zawarcia umowy-ugody rozłożenia na raty opłaty za korzystanie
z cmentarzy jest przedłożenie wypełnionego druku WNIOSKU (załącznik nr 1 i 2 dostępne u administratora cmentarzy miejskich w Dębnie, w Urzędzie Miejskim
w Dębnie, na stronie internetowej www.bip.debno.pl ,  www.debno.pl i sołtysów wsi)

·        w przypadku cmentarzy w Dębnie i cmentarza w Różańsku wniosek składa się bezpośrednio u administratora cmentarzy,

·        w przypadku cmentarzy wiejskich – bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dębnie lub u sołtysa wsi, w której znajduje się grób.

8.     WNIOSEK o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy może złożyć każdy zobowiązany jako opiekun grobu.

9.     Czas wypełnienia zobowiązań zawartych w umowie jest nie dłuższy niż 1 rok
 w postaci do 4 rat:

np.         grób pojedynczy – 390,- zł : I rata   -  90 zł

                                                    II rata    - 100 zł

                                                  III rata    - 100 zł

                                                  IV rata    - 100 zł

 

 

 

11. I rata oznaczająca ponowienie opłaty za grób (90,- zł  grób pojedynczy 180,- zł za grób podwójny, 40,- zł za grób dziecięcy) uiszczana jest w całości.

12.           Spłata zobowiązań odbywa się w postaci nieoprocentowanych rat.

13.           Data zawarcia umowy-ugody wyznacza okres 20 lat po upływie, którego należy ponowić opłatę.

14.           Niedotrzymanie terminów spłaty zobowiązań zrywa warunki umowy,
a ZOBOWIĄZANY  jest zmuszony uiścić całą kwotę.

15.           Do zadań sołtysa wsi w ramach procedury rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy należy:

·        udostępnianie druków WNIOSKÓW

·        potwierdzenie danych zgodnie z zapisem w Księdze Pochówków

·        zebranie wypełnionych druków i dostarczenie ich do Urzędu Miejskiego
w Dębnie (Wydz. GNiOŚ),

·        wypełnione WNIOSKI, rozpatrują pracownik urzędu lub zarządca cmentarzy
w Dębnie i w Różańsku, którzy sporządzą  umowę-ugody z osobą ZOBOWIĄZANĄ do ponoszenia opłat o czym odwrotnie poinformuje sołtysa.

16.           Administrator i Sołtys wsi mają obowiązek pobierania opłat w postaci rat na druku konto-kwitariusza wraz z ich odnotowaniem w osobnym rejestrze, które po wypełnieniu warunków umowy-ugody zostaną uwidocznione w Księdze Pochówków i w gminnym, komputerowym programie ewidencji grobów .

17.           Administrator i Sołtys wsi są zobowiązani do przedstawienia sytuacji opłat za korzystanie z cmentarzy (w ramach rozłożenia na raty) i wysokości spłat dwa razy
w roku (do 15.06. i do 15.12.) w Urzędzie Miejskim w Dębnie (Wydz. GNiOŚ).

18.           Opłaty za korzystanie z cmentarzy (w postaci rat) należy uiszczać wyłącznie
u zarządcy cmentarzy miejskich i sołtysów wsi – dla cmentarzy wiejskich.

19.           W przypadkach szczególnych i uzasadnionych Burmistrz może zmienić warunki regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy                                                                                    

                                                                                                                                              Dębno, dnia …………………

 

                                                                          Burmistrz Dębna

                                                                          ul. Marsz.J.Piłsudskiego 5

                                                                         74-400 Dębno

                                                           

                                                                           

WNIOSEK

o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z  cmentarza

 

 

1.     Wnioskodawca

...................................................................................

(Imię i nazwisko opiekuna grobu)

 

2.     Adres zamieszkania

...................................................................................

 

...................................................................................

                   ( oraz nr dowodu tożsamości i nr telefonu )

 

3.     Dane osoby pochowanej


Lp.


Nazwisko i Imię


Data pochówku

Określenie miejsca pod grób:  pojedyncze, podwójne, dziecięce

Miejsce pochówku

( cmentarz w....)

Numer grobu według ewidencji

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Łączna kwota przeznaczona do rozłożenia na raty............................... zł

5.  Liczba rat (do pięciu) :

I rata płatna do dnia  ……………….…………kwota .....................................

II rata płatana do dnia  …………………… … kwota…..................................

III rata płatna do dnia  ………………………. kwota…..................................

IV rata płatna do dnia  ………………………. kwota…..................................

 

 

                                                                                     .............................................

                                                                                                             (podpis Wnioskodawcy)                                                    

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu rozkładania na raty opłat za korzystanie z cmentarzy                                                                                    

 

 

                                                                                                               Dębno, dnia …………………

 

                                                                  Prezes DTBS Spółka z o.o. w Dębnie

                                                                  Zarządca cmentarzy w Dębnie

                                                                  ul.Droga Zielona 1

                                                                  74-400 Dębno

                                                            

                                                                          

WNIOSEK

o rozłożenie na raty opłaty za korzystanie z  cmentarza

 

 

1.     Wnioskodawca

...................................................................................

(Imię i nazwisko opiekun grobu)

 

2.     Adres zamieszkania

...................................................................................

 

...................................................................................

                   ( oraz nr dowodu tożsamości i nr telefonu )

 

3.     Dane osoby pochowanej


Lp.


Nazwisko i Imię


Data pochówku

Określenie miejsca pod grób:  pojedyncze, podwójne, dziecięce

Miejsce pochówku

( cmentarz w....)

Numer grobu według ewidencji

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Łączna kwota przeznaczona do rozłożenia na raty............................... zł

 

5.  Liczba rat :

I rata płatna do dnia  ……………….…………kwota .....................................

II rata płatana do dnia  …………………… … kwota…..................................

III rata płatna do dnia  ………………………. kwota…..................................

IV rata płatna do dnia  ………………………. kwota…..................................

 

                                                                                     .............................................

                                                                                                             (podpis Wnioskodawcy)    

 

UMOWA UGODY  NR        .........................

zawarta  w dniu  .....................................

pomiędzy:

Gminą Dębno w imieniu której działa na podstawie umowy o  "Zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi           w Dębnie" z dnia  01.03.2011roku   nr. GNiOŚ.7045.34.2011.BR,  Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka
z o.o.  w Dębnie, ul. Droga Zielona 1, reprezentowanym  przez:mgr Jan Robak zwanym dalej w treści „ Wierzycielem”      a

Panią/Panem      ........................................................................................................................................

Zamieszkałą/ym .......................................................................................................................................

Legitymująca/y się dowodem osobistym ................................................................................................                         

PESEL …………………………………………………………………………………………………..

Zwanym /zwaną w dalszej treści umowy „Zobowiązanym/Zobowiązaną” w sprawie rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy na terenie Miasta i Gminy Dębno ustalonej uchwałą Rady Miejskiej.

 

§ 1

Przed zawarciem umowy ustalono na podstawie zapisu w księdze pochówków, istnienie zobowiązań wobec Gminy wg stanu na dzień  ..............  a w szczególności :

 

- opłata za miejsce pod grób nr  ................                                    ................. zł

- opłata za utrzymanie czystości i pobór wody                             .................. zł

                                                                                      

                                                          Razem                                  ..................zł

 

Słownie :  ...............................................................................................................................

 

 

§ 2

Zobowiązania określone w § 1 Zobowiązany będzie spłacał w …. ratach w wysokości :

...............pierwsza rata,       płatna w terminie do dnia  .................................

...............druga rata,            płatna w terminie do dnia...................................

...............trzecia rata,           płatna w terminie do dnia...................................

...............czwarta rata,        płatna w terminie do dnia...................................

 

 

§ 3

Zmiana sytuacji materialnej Zobowiązanego może pozwolić na skrócenie terminu wypełnienia zobowiązań zawartych
w niniejszej umowie, poprzez proporcjonalne zwiększenie wysokości rat.

 

§ 4

Zobowiązany poświadcza oraz potwierdza, iż zobowiązania wynikające z zawartej umowy-ugody będzie wypełniał
w wyznaczonych terminach.

 

§ 5

Nie spłacenie w uzgodnionym terminie którejkolwiek z rat spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i powrót do poprzedniego stanu prawnego.

Z chwilą rozwiązania umowy, Władający cmentarzem podejmie działania wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.Nr 47, poz. 298 z 19972r. ze zm.), tj. wykorzystanie grobu do nowego pochówku.

§ 6

Inne uwarunkowania i uwagi :

1/ data zawarcia umowy – ugody rozpoczyna naliczania okresu 20 lat, po upływie którego należy ponowić opłatę za korzystnie z cmentarzy.

2/ przy dokonywaniu wpłat należy podać (powołać się na numer niniejszej umowy-ugody, podać nazwisko zmarłego
i numer grobu, którego opłata dotyczy).

3/ Umowę – ugody sporządzona została w 2  egzemplarzach jeden dla Władającego, jeden dla Zobowiązanego.

 

  ZOBOWIĄZANY                                                                                                       WŁADAJĄCY

 

...............................................                                                                                ..................................................

UMOWA UGODY  NR        .........................

 

Zawarta w dniu    ..............................  pomiędzy  Gminą Dębno NIP 597-162-76-49 reprezentowaną przez Burmistrza Dębna Piotra Downara zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „WŁADAJĄCYM” – mieniem cmentarza we wsi …………………..       a

Panią/Panem      ........................................................................................................................................

Zamieszkałą/ym .......................................................................................................................................

Legitymująca/y się dowodem osobistym ................................................................................................                         

PESEL …………………………………………………………………………………………………..

Zwanym /zwaną w dalszej treści umowy „Zobowiązanym/Zobowiązaną” w sprawie rozłożenia na raty opłaty za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Dębno ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Dębnie.

 

§ 1

 

Przed zawarciem umowy ustalono na podstawie zapisu w księdze pochówków, istnienie zobowiązań wobec Gminy wg stanu na dzień  ..............  a w szczególności :

 

- opłata za miejsce pod grób  ................                                        ................. zł

- opłata za utrzymanie czystości i pobór wody                             .................. zł

                                                                                       ......................................

 

                                                          Razem                                  ..................zł

 

Słownie :  ...............................................................................................................................

 

§ 2

 

Zobowiązania określone w § 1 Zobowiązany będzie spłacał w ……. ratach w wysokości :

...............pierwsza rata,       płatna w terminie do dnia  .................................

...............druga rata,            płatna w terminie do dnia...................................

...............trzecia rata,           płatna w terminie do dnia...................................

...............czwarta rata,        płatna w terminie do dnia...................................

 

§ 3

 

Zmiana sytuacji materialnej Zobowiązanego może pozwolić na skrócenie terminu wypełnienia zobowiązań zawartych
w niniejszej umowie, poprzez proporcjonalne zwiększenie wysokości rat.

§ 4

 

Zobowiązany poświadcza oraz potwierdza, iż zobowiązania wynikające z zawartej umowy-ugody będzie wypełniał
w wyznaczonych terminach.

§ 5

 

Nie spłacenie w uzgodnionym terminie którejkolwiek z rat spowoduje rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym i powrót do poprzedniego stanu prawnego.

Z chwilą rozwiązania umowy, Władający cmentarzem podejmie działania wynikające z ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz.U.Nr 47, poz. 298 z 19972r. ze zm.) , tj. wykorzystanie grobu do nowego pochówku

§ 6

Inne uwarunkowania i uwagi :

1/ data zawarcia umowy – ugody rozpoczyna naliczania okresu 20 lat, po upływie którego należy ponowić opłatę za korzystnie z cmentarzy

2/ przy dokonywaniu wpłat należy podać (powołać się na numer niniejszej umowy-ugody, podać nazwisko zmarłego
i numer grobu, którego opłata dotyczy.

3/Umowę – ugody sporządzona została w 2 egzemplarzach jeden dla Władającego, jeden dla Zobowiązanego.

 

  ZOBOWIĄZANY                                                                                                  WŁADAJĄCY

 

...............................................                                                                           ..................................................

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Szymczyk 11-10-2013 08:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Piotr Downar 09-10-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2013 08:36