Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 45/28/2004


ZARZĄDZENIE NR 45 / 28 / 2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 21 lipca 2004 roku

w sprawie : założeń do projektu budżetu na 2005 rok

Na podstawie art.52 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Dębno uchwala co następuje :

§ 1. Przyjmuje się założenia do przygotowania projektu budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2005 rok w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy , Kierownikom Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy , Kierownikom jednostek budżetowych oraz Dyrektorom instytucji kultury , których organizatorem jest Rada Miejska .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 45/28/2004

Burmistrza Miasta i Gminy Dębno

z dnia 21 lipca 2004 roku

ZAŁOŻENIA DO PRZYGOTOWANIA PROJEKTU BUDŻETU

NA 2005 ROK

Podstawą przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2005 winien być wykaz szczegółowych zadań zaplanowanych do wykonania wraz z kalkulacją całkowitego kosztu ich wykonania .Wszystkie zadania winny mieć określony ilościowo i rzeczowo efekt , jaki w wyniku zaplanowanych środków zostanie osiągnięty .

Zasady ogólne

 1. Prognozy dochodów własnych gminy. przy szacowaniu dochodów należy przyjąć następujące założenia :

 • podatek od nieruchomości - przyjąć wzrost o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek podatkowych ,

 • podatek od posiadania psów - przyjąć wzrost o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek podatkowych

 • stawki opłaty targowej - przyjąć wzrost o wskaźnik inflacji,

 • podatek od środków transportowych - przyjąć wzrost o wskaźnik wzrostu górnych granic stawek podatkowych,

 • podatek rolny - utrzymać udział % z 2004 roku w cenie żyta jaką ogłosi Prezes GUS ,

 • opłata eksploatacyjna - zgodnie z prognozą przedstawioną przez ZZGNiG ,

 • opłata administracyjna - utrzymanie stawek z roku 2004,

 • dochody wypracowywane przez placówki oświatowe - wprowadzone będą do budżetu w ciągu roku i przeznaczone na wydatki tych placówek , które je wypracowały

 • dochody wypracowywane przez OSiR - wprowadzone będą do budżetu w ciągu roku i przeznaczone na wydatki tej jednostki

 • pozostałe dochody własne - wypracowywane przez jednostki bądź wydziały wg ich

szacunków.

 1. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć po stronie rozchodowej budżetu obsługę długu gminy : spłata rat kapitałowych pożyczek i kredytów ,zapłatę odsetek, zobowiązań finansowych wynikających z uchwał RM i zawartych umów.

 2. Wyodrębnić środki do dyspozycji sołectw - wzrost o wskaźnik inflacji ,wielkość dla poszczególnych sołectw określić wg przyjętych zasad w 2004 roku , dodając dochody uzyskiwane ze świetlic i domów przedpogrzebowych.

 3. Wyodrębnić środki dla sołectwa Barnówko - wg zasad określonych uchwałą RM,

 4. Zabezpieczyć środki na dotacje dla stowarzyszeń i innych podmiotów na realizację zadań zaspakajających potrzeby społeczności gminy - utrzymać na poziomie roku 2004.

 5. Wydatki bieżące (budżet operacyjny ) opracowywane będą w postaci zadań . Przy podejmowaniu szczegółowych decyzji odnośnie umieszczenia poszczególnych zadań w projekcie budżetu należy dać pierwszeństwo tym , które odpowiadają poniższym warunkom :

 • zadania własne obligatoryjne gminy ,

 • zadania rozpoczęte w roku ubiegłym lub wcześniej i wymagające kontynuacji dla uzyskania efektu ,

 • zadania , które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków bieżących przez obniżenie kosztów utrzymania lub nakładów pracy , co pozwoli na szybki zwrot kosztów i potem oszczędności ,

 • zadania , których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy ,

 • zadania , które zapewnią niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców , w szczególności : gospodarki komunalnej , oświaty , kultury , kultury fizycznej ,

 • zadania , które mogą być wykonane przy wykorzystaniu prac interwencyjnych , robót publicznych ,

 • zadania , na które istnieje realna możliwość pozyskania dotacji bądź środków z innych źródeł ,

 • zadania o szczególnej randze społecznej .

 1. Zasady kalkulacji środków na wydatki bieżące ( wydatki osobowe , opłaty mediów , usługi niematerialne , remonty , itd. ) należy oprzeć o założenia do konstrukcji budżetu państwa na rok 2005 .

 2. O wskaźnikach makroekonomicznych na 2005 rok jednostki organizacyjne gminy i wydziały urzędu poinformowane zostaną w terminie do 5 września 2004 roku przez Skarbnika Gminy .

 3. Z długu publicznego nie mogą być finansowane zadania bieżące .

 4. Należy przestrzegać zasady , że żadne kwoty nie mogą być wprowadzane do budżetu po stronie wydatków , jeśli nie jest przygotowana kalkulacja kosztów i określony efekt rzeczowy jaki będzie miał miejsce po ich wydatkowaniu .

 5. Sposób planowania zadań budżetowych jest uregulowany :

 • w załączniku nr 1 ”Instrukcja planowania zadań budżetowych przez wydziały Urzędu Miasta i Gminy Dębno”,

 • w załączniku nr 2 ”Instrukcja planowania zadań budżetowych przez jednostki organizacyjne gminy Dębno”,

 • w załączniku nr 3 ”Instrukcja planowania zadań budżetowych przez placówki oświatowo - wychowawcze” .

 • w załączniku nr 4 ”Instrukcja planowania zadań do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego” .

do Uchwały Nr.51/37/2000 Zarządu Miasta i Gminy w sprawie: wprowadzenia instrukcji do opracowywania budżetu gminy w formie zadań oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na dany rok .

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 13:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 13:05