Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Dębnie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZARZĄDZENIE NR 24/17/2004


ZARZĄDZENIE NR 24/17/2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY

z dnia 05 maja 2004 roku

w sprawie : wprowadzenia zmian do układu wykonawczego budżetu

Miasta i Gminy Dębno oraz planu finansowego zadań z zakresu

administracji rządowej zleconych ustawami na 2004 rok

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt. 1i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku - Dz. U. Nr 15 poz.148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Dębno zarządza co następuje :

§ 1. Ustalam układ wykonawczy do wprowadzonych zmian budżetu Miasta i Gminy Dębno na 2004 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXV/172/2004 z dnia 29.04. 2004 roku i Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVI/179/2004 z dnia 03.05. 2004 roku , według :

  • załącznika nr 1 dla Urzędu Miasta i Gminy Dębno ,

  • załącznika nr 2 dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dębnie .

  • załącznika nr 3 dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnie .

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami wynikającymi z Uchwały Rady Miejskiej nr XXV/172/2004 z dnia 29.04. 2004 roku , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr inż. Piotr Downar

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr.24/17/2004 z dnia 05 maja 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - UMiG DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU O KWOTĘ

-

587 772

1.

600

Transport i łączność

-

80 372

60016

Drogi publiczne gminne

-

80 372

6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednosek sektora finansów publicznych

-

80 372

*FOGR na drogi śródpolne

-

80 372

2.

630

Turystyka

-

130 000

63095

Pozostała działalność

-

130 000

6292

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł.

130 000

środki z programu SAPARD na zadanie "budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno"

3.

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-

353 500

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych

-

353 500

O310

Podatek od nieruchomości

-

353 500

 

 

 

4.

852

Pomoc społeczna

-

23 900

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

23 900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

12 100

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-

11 800

II.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

1 000

1.

758

Różne rozliczenia

-

1 000

75818

Rezerwy ogólne i celowe

-

1 000

4810

Rezerwy

-

1 000

* rezerwa sołectw ( RS Różańsko - 1000,- )

-

1 000

III.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

215 913

1.

600

Transport i łączność

-

80 372

60016

Drogi publiczne gminne

-

80 372

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

80 372

RiI/014/2004

budowa dróg śródpolnych

-

80 372

2.

630

Turystyka

-

130 000

63095

Pozostała działalność

-

130 000

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

130 000

"budowa zielonych parkingów lesnych wraz z oznakowaniem szlaków turystycznych na terenie Gminy Dębno" - finansowanie ze środków z programu SAPARD

3.

851

Ochrona zdrowia

-

4 541

85154

Przeciwdzialanie alkoholizmowi

-

4 541

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

1 541

* świetlice środowiskowe-zakup czajników i kubków

-

1 541

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 000

* organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych

-

2 000

* profilaktyka w szkołach-wycieczka dla dzieci ze świetlicy środowiskowej SP Różańsko

-

1 000

4.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

-

1 000

92116

Biblioteki

-

1 000

2550

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

-

1 000

RS/2004

* RS Różańsko - zakup książek do filii w Różańsku

-

1 000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Nr.24/17/2004 z dnia 05 maja 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - ZEASz DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

77 600

1.

801

Oświata i wychowanie

-

77 600

80101

Szkoły podstawowe

-

77 600

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

77 600

ZEASz/004/2004

* remont budynków szkół - SP Sarbinowo

-

77 600

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

431 100

1.

801

Oświata i wychowanie

-

431 100

80101

Szkoły podstawowe

-

6 500

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

3 000

* pracownia internetowa w SP1 - zakup stolików i krzeseł

-

3 000

4300

Zakup usług pozostałych

-

3 500

* pracownia internetowa w SP1 - wykonanie instalacji elektrycznej

-

3 500

80104

Przedszkola

-

424 600

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

-

424 600

* remont Przedszkola Nr.1 (I -etap 622 600 -198 000=424 600)

-

424 600

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Nr.24/17/2004 z dnia 05 maja 2004 roku

ZMIANY UKŁADU WYKONAWCZEGO BUDŻETU MIASTA I GMINY DĘBNO NA 2004 ROK

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA - OPS DĘBNO

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU O KWOTĘ

-

23 900

1.

852

Pomoc społeczna

-

23 900

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

23 900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

6 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

1 064

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

147

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 889

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

11 800

*organizacja stanowiska pracy (zakup komputerów i opragramowania)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr.24/17/2004 z dnia 05 maja 2004 roku

ZMIANY PLANU FINASOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 ROK

DYSPONENT - WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

Dział

w złotych

rodział

paragraf

I.

ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY O KWOTĘ

-

23 900

1.

852

Pomoc społeczna

-

23 900

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

23 900

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

-

12 100

6310

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

-

11 800

II.

ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI O KWOTĘ

-

23 900

1.

852

Pomoc społeczna

-

23 900

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

-

23 900

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

-

6 000

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

-

1 064

4120

Składki na Fundusz Pracy

-

147

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

-

4 889

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

-

11 800

*organizacja stanowiska pracy (zakup komputerów i opragramowania)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Mazepa 23-08-2004 12:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 23-08-2004 12:13